Tentoraz o RTVS

Október 8th, 2014

Už sa stáva zvykom na Slovensku, že inštitúcia, ktorá si neplní svoje zákonné povinnosti, vidí problémy svojich nedostatkov v chýbajúcich finančných prostriedkoch. Posledným prípadom takéhoto prístupu sú vyjadrenia generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska Václava Miku, ktorý požaduje buď zvýšenia koncesionárskych poplatkov alebo financovanie z iných zdrojov; teda asi z rozpočtu. Read the rest of this entry »

Koniec politického exilu

September 6th, 2014

Prednedávnom mi tu jeden prispievateľ vytkol, že si užívam politický exil v Stupave, ale že moje miesto je v aktívnej politike a mal by som túto pohodovú pozíciu opustiť. Musím povedať, že súčasná politika ma nelákala najmä preto, že prevažnej väčšine jej aktérov nezáležalo na hodnotách, na národe, na jednoduchých slovenských občanoch, ale len a len na ich osobnom prospechu. A potom, na to, aby človek mohol pôsobiť v politike je treba splniť dve podmienky – musí chcieť on a musia chcieť jeho. Tieto dve podmienky  sa dnes splnili. Po dlhších rozhovoroch s predsedom SNS Andrejom Dankom som dospel k záveru, že od môjho odchodu z SNS, s ktorou ma napriek tomu až do dnešných dní ľud slovenský neprestával spájať, má táto strana konečne vodcu, ktorý jej môže vrátiť je niekdajšiu slávu a lesk. Svojou prácou ma presvedčil, že si zaslúži podporu a prijal som jeho ponuku vrátiť sa do SNS.

Read the rest of this entry »

70. výročie ustanovenie Slovenskej národnej rady

September 1st, 2014

Dnes, 1. septembra 2014 som na Bratislavskom hrade z príležitosti Dňa Ústavy, osláv Svätopluka, Hlinku a  70. výročia ustanovenia Slovenskej národnej rady predniesol príhovor k výročiu SNR. Keďže žiadne médium, ktoré o tomto podujatí informovalo, ma v tejto súvislosti neuviedlo (asi som im nestál za zmienku), dovoľujem si svoje vystúpenie predložiť aspoň čitateľom môjho blogu. Read the rest of this entry »

Zápas o Slovensko sa neskončil

August 12th, 2014

Augustové číslo EXTRA Plus uverejnilo rozhovor so mnou. Dávam ho do láskavej pozornosti čitateľom môjho blogu. Read the rest of this entry »

Slovak Society and World War I

Júl 1st, 2014

Slovakia on the threshold of World War I was a part of the dual Austro-Hungarian monarchy, the Hungarian part in particular. From Austro-Hungarian compromise 1867 in which a German-Austrian and Hungarian ruling classes shared power in the monarchy, Slovaks and other nationalities in the Hungarian Kingdom were exposed to systematic Magyarization pressure, which declared objective was redevelopment of this multinational state where ethnic Hungarians were just over 40% of the population, into one-nation, linguistically homogeneous Magyar (it means ethnic Hungarian)* nation state. In this environment Slovak schools gradually disappeared, Slovak cultural institutions were banned, political action in favor of the Slovak nation was viewed as Pan-Slavism, a subversive anti-state activity, while association with the enemies of the monarchy was often persecuted by court. In the first years after the compromise, all Slovak secondary schools (1874) and nationwide cultural institution Matica Slovenská (1875) were closed, the pressure on the active Slovak policymakers graduated into switching from protests against existing conditions to political passivity. Ethnic oppression was associated with social impoverishment of broad peasant classes, resulting in massive emigration to the USA where, in-between 1880 – 1910, over 600.000 Slovaks emigrated[1], which at that time was about one quarter of the whole nation population. Read the rest of this entry »

Slovenská spoločnosť a prvá svetová vojna*

Júl 1st, 2014

           Slovensko na prahu prvej svetovej vojny bolo súčasťou duálnej Rakúsko-uhorskej monarchie, presnejšie jej uhorskej časti. Od rakúsko-uhorského vyrovnania roku 1867, v ktorom si nemecko-rakúske a maďarské vládnuce triedy podelili moc v monarchii, boli Slováci a iné národností v Uhorskom kráľovstve vystavení systematickému maďarizačnému tlaku, ktorého deklarovaným cieľom bolo pretvorenie tohto mnohonárodného štátu, v ktorom etnickí Maďari tvorili niečo vyše 40% obyvateľstva, na jednonárodný, jazykovo homogénny maďarský národný štát. V tomto prostredí postupne zanikali slovenské školy, zakazované boli slovenské kultúrne inštitúcie, politická činnosť v prospech slovenského národa bola pranierovaná ako panslavizmus, rozvratná protištátna činnosť, spájanie sa s nepriateľmi monarchie a často súdne perzekvovaná. V prvých rokoch po vyrovnaní, keď boli zatvorené všetky slovenské stredné školy (1874) a celonárodná kultúrna ustanovizeň Matica slovenská (1875), sa tlak na aktívnych slovenských politických činiteľov tak vystupňoval, že prešli na protest proti existujúcim pomerom do politickej pasivity. Národnostný útlak bol spojený so sociálnym zbedačovaním širokých roľníckych vrstiev, čo malo za následok masívne vysťahovalectvo do USA, kam sa medzi rokmi 1880 – 1910 vysťahovalo vyše 600 000 Slovákov,[1] čo v danej dobe predstavovalo okolo jednej štvrtiny národa. Read the rest of this entry »

Slovensko a prvá svetová vojna

Jún 24th, 2014

Dňa 24. apríla som na konferencii v Belehrade vystúpil s príspevkom Slovenská spoločnosť a vypuknutie prvej svetovej vojny. O konferencii som v máji t. r. dal interview do Slovenských národných novín. Zatiaľ som nezaregistroval, žeby ho uverejnili. Dávam ho k dispozícii čitateľom môjho blogu. Moje vystúpenie na konferencii uverejním začiatkom júla. Read the rest of this entry »

Prejav na Bratislavskom hrade z príležitosti otvorenia roku Svätopluka (19. 3. 2014)

Marec 19th, 2014

Nie je to tak dávno, keď si pod touto sochou nezastal „Riman – cár táborom“, ale jeden nevzdelanec, ktorý si zaumienil sotva slávnostne odhalenú sochu odstrániť. Keďže tým vyvolal ostrú búrku nevôle, zháčil sa a ako malý chlapec nachytaný na susedových čerešniach začal splietať o tom, že najskôr treba zistiť, kto to vlastne ten Svätopluk bol a potom sa rozhodne o osude celej sochy. Prozreteľnosť si asi musela vybrať aspoň polročnú dovolenku, lebo len tak si možno vysvetliť, že sa na čelo slovenského parlamentu mohla dostať osoba, ktorá pred celým národom ukázala, že nemá ani len základnú šajnu o slovenských dejinách. Nuž pripomeňme si, kto to ten Svätopluk bol, prečo ho celé generácie Slovákov cez viac ako tisíc sto rokov nosili vo svojich srdciach a prečo v národe vybuchla sopka rozhorčenia, keď nevedomci a malkotenti chceli sochu ich kráľa odstrániť. Read the rest of this entry »

Anketové otázky – Vnímanie 14. marca 1939 a 29. augusta 1944 v historickej pamäti slovenského národa

Február 12th, 2014

Matica slovenska z príležitosti trištvrte storočnice vzniku Slovenského štátu a 70. výročia vypuknutia SNP spustila anketu medzi slovenskými historikmi všetkých orientácii, aby sa vyjadrili k týmto dvom významným udalostiam z našich národných dejín. Podľa mojich vedomostí sa do ankety zapojili historici z pracovísk MS, z Historického ústavu SAV, z univerzít, múzeí atď. Výsledky ankety by sa mali publikovať a poskytnúť slovenskej verejnosti. Moje odpoveda na anketové otázky predkladám v predstihu bez konfrontácie s ostatnými. Dúfam, že mi odpustia. Read the rest of this entry »

Téma: prvá svetová

Február 9th, 2014

Prednedávnom som poskytol rozhovor Slovenským národným novinám. Z priestorových dôvodov, keďže prepísaný text výrazne prekročil limit, redakcia text skrátila. Čitateľom môjho bolgu poskytujem neskrátený text tak, ako bol zapísaný. Read the rest of this entry »