O autorovi/About the Author

PhDr. Anton Hrnko, CSc., Mariánska 70, 900 31 Stupava

Profesný životopis/Profesional CV

1970 – 1974 – štúdium na Gymnáziu Horný Val v Žiline, odbor prírodovedný, ukončenie maturitou s vyznamenaním/ study at the High School (Gymnasium) in Žilina at the Horný Val Street; natural science branch.

1974 – 1979 – štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor Filozofia (občianska náuka) – História. Roku 1978 štátna záverečná skúška z odboru Filozofia. 1979 ukončenie štúdia štátnou záverečnou skúškou z odboru História a obhájenie diplomovej práce Pozadie Berlínskej krízy roku 1961/ study at the Philosophy Faculty of Comenius University – Philosophy and History.  Finishing the study with the state examen  from  Philosophy in 1978 and from Hitory in 1979.  The  diplom  work  –  „Behind  the Berlin Crises  in  the  year 1961“.

1979 – nástup na študijný pobyt do Historického ústavu SAV so zameraním na dejiny Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny/ fellowship  in the Historical  Institute of the  Slovak Academy  of  the Sciences (HI SAS).

1979 – 1980 – základná vojenská služba v Mikulove (neustanovený na funkciu) a v Chebe (veliteľ čaty, ČVO 101). Roku 1980 vyradený do zálohy v hodnosti podporučík v zálohe / conscript  in the Land Force of the Czecho-Slovak Army.  Achieved  rank –  1st  lieutenant.

1980 – 1981 – študijný pobyt v Historickom ústave SAV/ finishing of the fellowship  in  HI SAS.

1981 – 1984 – interná vedecká ašpirantúra z odboru česko-slovenských dejín so zameraním na dejiny Slovenska v rokoch v rokoch druhej svetovej vojny/ doctorant study at HI SAS.

1984 – 1985 – odborný pracovník Historického ústavu SAV oddelenia dejín kapitalizmu. R.1985 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce Politický vývin a antifašistický odboj na Slovensku 1939 – 1941 a získanie vedeckej hodnosti kandidáta historických vied (CSc.). Práca publikovaná roku 1988/ working at HI SAS. Achieving of the PhD degree in 1985 for the work „Political development and antifashist movement in Slovakia 1939 – 1945. Published in 1988.

1985 – 1987 – vedecký pracovník Historického ústavu SAV oddelenia dejín kapitalizmu/ researcher at HI SAS, branch „History of Capitalism“.

1987 – 1990 – samostatný vedecký pracovník Historického ústavu, oddelenie dejín kapitalizmu. Roku 1988 menovaný do funkcie vedúceho oddelenia dejín antifašistického odboja v detašovanom pracovisku HÚ SAV v Banskej Bystrici, roku 1990 menovaný za vedúceho oddelenia dejín kapitalizmu/ the senior researcher at HI SAS, head of a detached branch of HI SAS in Banská Bystrica. In the year 1990 nominated to the position „head of the branch History of Capitalism“.

1990 – 1992 – poslanec Slovenskej národnej rady za SNS, podpredseda výboru pre štátnu správu a územnú samosprávu, člen mandátového a imunitného výboru. Člen komisie na prípravu Ústavy SR a jeden zo šiestich politikov, ktorí pripravovali jej záverečnú redakciu/ member of the Slovak Parliament for SNS, member of the State Administration and Municipal Self-Government Commission and the Mandate and Imunity Commission. Member of the Commission for Elaboration of the Constitution. One of six  Slovak Politicians who  prepared  the  last version of ther Constitution draft that was sent to the Parliament.

1992 – 1994 – poslanec Slovenskej národnej rady (Národnej rady SR) za SNS, člen zahraničného výboru. Zástupca slovenského parlamentu v stredoeurópskej iniciatíve a v Severoatlantickom zhromaždení (Parlamentné zhromaždenie NATO)/ member of the Slovak Parliament, member of the Foreign Affaires Commission and the Mandate and Imunity Commission. Representative of the Slovak Parliament at the North Atlantic Assambly and the Central Eurepean Initiative.

1994 – 1998 – poslanec Národnej rady SR za Demokratickú úniu. Člen výboru pre obranu a bezpečnosť, zástupca slovenského parlamentu v Severoatlantickom zhromaždení/ MP for the Democratic Union, member of the Security and Defence Commission. Representative of the Slovak Parliament at the North Atlantic Assambly.

1998 – (od 1. 1. do 2. 11.) – generálny riaditeľ Národného pamiatkového a krajinného centra. Odvolaný ministrom M. Kňažkom bez udania dôvodu. (Paradoxom odvolania bolo to, že bez jeho osobného nasadania v lete r. 1993 by SNS hlasovala za vylúčenie Kňažka a jeho spoločníkov z parlamentu tak, ako to požadoval V. Mečiar)/ Director General of the State Monument Protection Organisation.

1998 – 1999
– samostatný vedecký pracovník Historického ústavu SAV oddelenia najnovších dejín/ senior researcher at HI SAS.

1999 – 2001 – vedúci odborný referent – špecialista oddelenia rozvoja programu PzM, SEIZAV MO SR/ State Conseillor at the Ministry of Defence.

1. 10. 2001 – 30. 04. 2002 – vedúci odborný referent – špecialista oddelenia NATO SEOPMV MO SR, poverený vedením oddelenia/ State Conseillor at the Ministry of Defence – Acting Head of Section.

Od 1. 5. 2002
– štátny radca (generálny štátny radca) oddelenia NATO SEOPMV MO SR vykonávajúci funkciu vedúceho oddelnia NATO/ State Conseillor (General State Conseillor) at the Ministry of Defence, Head of the NATO Section.

1. 6. 2003 – 31. 12. 2005
– generálny štátny radca – vedúci oddelenia NATO SEOPMV MO SR/ General State Conseillor at the Ministry of Defence, Head of the NATO Section.

1. 1. 2006 31. 1. 2011 – generálny štátny radca – vedúci oddelenia bilaterálnej spolupráce SEOPMVL MO SR/ General State Conseillor at the Ministry of Defence, Head of the Bilateral Relations Section.

1. 2. 2011 – generálny štátny radca MO SR/General State Conseillor at the Ministry of Defence

Jazykové znalosti/ knowledge of the foreign languages:

aktívne: anglicky, nemecky, rusky, poľsky/ active: English, German, Russian, Polish

pasívne: ostatné slovanské jazyky, latinsky/pasive: all other Slavic language, Latin

pasívne: čiastočne: taliansky, maďarsky/ partially: Italian , Magyar

Hlavné vedecké a populárno-vedecké práce/ The main works:

Dejiny Slovenského národného povstania, Bratislava 1984 (spoluautor),

Dejiny Slovenska V, Bratislave 1985 (spoluautor),

Politický vývin na Slovensku a protifašistický odboj 1939 – 1941, Bratislava 1988,

Okres Nové Zámky, Nové Zámky 1990,

Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava 1995,

Stupava, Potulky históriou, Bratislava 2004,

Slovenská cesta do NATO, Euroreport 2000/1,

Dejiny Stupavy (rukopis, 450 počítačových strán),

Slovenský parlament v premenách času, Kancelária NR SR 2008.

Mesto Stupava v minulosti a dnes. Veda, Bratislava 2011, 471 s.

4 Responses

 1. František Cupák 7. apríla 2014 / 11:08

  Pán Hrnko, chcem sa na Vás obrátiť so žiadosťou o Vaše osobné spomienky ako vznikala súčasná Štátna vlajka SR. Prosím pošlite mi Vašu mailovu adresu.
  Podrobnosti popíšem v nasledujúcom e-maily.
  Zdravím František Cupák

 2. Ján košč 5. apríla 2016 / 15:30

  Dobry den,

  v TA3 ste spominali statistiku o tom, ze kolko percent z HDP je redistribuovanych cez statny rozpocet v Dansku a kolko na Slovensku.

  Kedze sa tejto problematike venujem, aj na mojom blogu, chcem Vas poprosit o podrobnosti.

  Jan Kosc

 3. Horak 7. februára 2018 / 5:21

  Dobrý večer. Zdravím z Calgary. Jsi tak ještě líny, jako jsi byl na 2. rotě ve funkci velitele čety 1. motostřeleckého praporu 62. motostřeleckého pluku v CHebu? Proč jsi vstupoval do KSČ?

 4. Anton Hrnko Anton Hrnko 11. júna 2018 / 22:58

  Počúvaj Čuňas, jediný leňoch tam bol nejaký nadporučík, čo sa tituloval sám za Somozu. Ale na schôdzach KSČ som vidával aj Teba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *