Vystúpenie na medzinárodnej konferencii v Bratislave

Včera, 3. septembra 2016 som vystúpil na úvod konferencie zástupcov národných parlamentov krajín Európskej únie a Európskeho parlamentu o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Svoje vystúpenie prikladám:

Excelencie, vážené dámy, vážení páni,

vážené kolegyne a kolegovia,

je pre mňa nesmiernou cťou, že sa Vám v tento deň môžem prihovoriť z pozície predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť na úvod našej konferencie. Konferencia  sa po prvý raz uskutočňuje v Bratislave, na Slovensku, v srdci Európy, a to v rámci parlamentnej dimenzie historicky prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Týmto Vás všetkých srdečne vítam v priestoroch starobylého a majestátneho Bratislavského hradu, ktorý je nielen dominantou hlavného mesta našej krajiny, ale aj svedkom našej pohnutej a nie ľahkej histórie. Hoci bol sídelným kráľovským hradom, vôbec nemá – ako ste si mohli všimnúť – palácový charakter. Je prosto pevnosťou. Je tomu tak preto, že len cca 50 km juhovýchodne a 80 km východne od Bratislavy bola takmer 150 rokov hranica Osmanskej ríše, hranica kresťanského a islamského sveta. Behom týchto 150 rokov dvakrát tiahli po druhej strane Dunaja osmanské vojská na Viedeň a naši predkovia v oboch prípadoch výrazne prispeli k odrazeniu tureckých útokov. Stret civilizácií v našom priestore, ktorý trval celkom 350 rokov, je hlboko zapísaný v historickom vedomí nášho národa. Naši predkovia zaplatili v boji za uchovanie svojej kresťanskej identity obrovskú daň krvi a prostriedkov. Preto si ju mimoriadne vážia, a nie sú ochotní sa jej len tak ľahko vzdať. O tom sa mohli presvedčiť aj komunisti, ktorí napriek 40-ročnej ateizácii skončili s takmer nulovým výsledkom.

Dovoľte mi môj príhovor začať bonmotom. Na adresu Európskej únie sa často hovorieva známy výrok: Európska únia je „ekonomický obor“, ale „politický trpaslík“. (A niekedy sa ešte škodoradostne dodáva, že „vojenské embryo“.)

Som v tomto kontexte hlboko presvedčený, že jedným z konkrétnych politických nástrojov Európskej únie, ktoré môžu prekonať túto politickú zakrpatenosť na medzinárodnom a globálnom poli, je a naďalej musí byť Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, prostredníctvom ktorej sa z Únie môže a v dohľadnej dobe aj musí stať skutočný globálny hráč a normotvorný aktér medzinárodných vzťahov.

Je nespochybniteľné, že sa dnes stretávame v období pre nás bezprecedentných historických výziev a krízových faktorov, ktorým je potrebné spoločne a udržateľným spôsobom čeliť. Predovšetkým rozhodnutie občanov Veľkej Británie v referende o vystúpení ich krajiny z Únie vyvoláva neodkladnú potrebu diskusie o budúcnosti Európskej únie ako takej. Nemožno nevidieť, že negatívne rozhodnutie britských občanov bolo ovplyvnené aj neschopnosťou európskych inštitúcií dodržiavať svoje vlastné normy pri riešení pretrvávajúcej a bezprecedentnej migračnej vlny z krajín severnej Afriky a Blízkeho východu. Šengenský priestor so svojím princípom voľného pohybu sa otriasol v svojich základoch. Nemôže predsa existovať usporiadaná domácnosť v dome, ktorý nemá ani dvere, ani okná, kde si ktokoľvek a kedykoľvek príde a pán domu nemôže rozhodnúť o tom, koho dnu vpustí a koho nie. Ba návštevníci nechcú rešpektovať ani domový poriadok.

Dnes sa čudujeme, že naša domácnosť, naša Európska únia má problémy. Po zlyhaní ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, po otvorení našich dvier a okien nelegálnej migrácii bolo len otázkou času, kedy sa rapídne zhorší bezpečnostná situácia v cieľových krajinách imigrácie. Nevidieť príčinnú súvislosť medzi útokmi vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku a inde s nezvládnutou imigráciou je zakrývanie si oči pred skutočnosťou. Naším cieľom však nie je rekriminovať, ale hľadať riešenia, aby sa občania EÚ cítili opäť bezpečne tak, ako si na to zvykli v minulých desaťročiach. Tomu nám však nepomôže zakrývanie skutočných príčin našich dnešných problémov.

Pri tejto príležitosti by som rád zdôraznil, že program slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie je postavený na štyroch hlavných prioritách:

po prvé, hospodársky silná Európa;

po druhé, moderný jednotný trh;

po tretie, udržateľná migračná a azylová politika a, nakoniec,

po štvrté, globálne angažovaná Európa.

Štvrtá priorita je z môjho pohľadu kľúčová. Je mimoriadne dôležité zvýšiť odolnosť Únie voči vonkajším aj vnútorným výzvam a takisto obnoviť dôveru občanov v európsky projekt ako taký. Zároveň som presvedčený, že Európska únia je jedinečný a unikátny projekt. Je nespochybniteľné, že v súčasnosti k Európskej únii neexistuje žiadna alternatíva okrem chaosu a obnovenia starých protivenstiev.

K tomu Európa potrebuje aktívnu Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, postavenú na Globálnej stratégii Európskej únie, ktorá signifikantne posilní jej postavenie na medzinárodnej scéne a vo svete. Napomôže čeliť komplexným výzvam a prispeje k stabilizácii nášho blízkeho, ale aj vzdialenejšieho susedstva. Z logických dôvodov ide predovšetkým o východný a južný vektore Európskej susedskej politiky.

Únia nemôže byť bezpečná bez stability, prosperity a demokracie vo svojom susedstve. To je dôvod, pre ktorý slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie presadzuje efektívnu európsku susedskú politiku.

Už od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 sa ťažisko aktivít slovenskej diplomacie v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky orientuje v zmysle priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky predovšetkým na tvorbu a implementáciu európskej politiky voči krajinám západného Balkánu a krajinám Východného partnerstva. Je to priestor, ktorý je historický zviazaný s našou krajinou, máme naň mnoho väzieb a sme mu aj mentálne blízki. Snažíme sa tam vniesť naše know-how s vysokou pridanou hodnotou z vlastných reformných a integračných procesov.

Krajinám, ktoré sú súčasťou programu Východného partnerstva, a krajinám západného Balkánu budeme preto venovať aj na tejto medziparlamentnej konferencii adekvátny priestor. O spolupráci Európskej únie a západného Balkánu bude hovoriť počas zajtrajšieho konferenčného dňa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Európska únia sa počas nášho šesťmesačného slovenského predsedníctva aktívne angažuje v oblasti rozvoja vzťahov so strategickými partnermi Európskej únie. Nemožno nespomenúť Organizáciu Spojených národov a posilňovanie vzťahov medzi Európskou úniou a NATO. Tieto aktivity na medzinárodnom poli považujem za veľmi dôležité.

Jedným z najdôležitejších strategických partnerov Európskej únie je celkom určite Organizácia Spojených národov, ktorú na našej konferencii bude zastupovať zástupca generálneho tajomníka pre politické záležitosti Miroslav Jenča.

Okrem iného, je dôležitou ambíciou Slovenskej republiky prispievať k rozvoju transatlantických vzťahov a participovať na formovaní Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky únie. Som preto veľmi rád, že pozvanie na túto konferenciu prijala aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie pani Federica Mogheriniová.

Dovoľte mi, pripomenúť, že hlavným cieľom Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie je prispievať k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti a podporovať hodnoty demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vo svete. Tohto cieľa by sa Únia, a to ani v tomto pre ňu komplikovanom období plnom výrazných zmien geopolitickej reality, nemala vzdať.

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi, na záver môjho krátkeho príhovoru, pri tejto príležitosti, Vám všetkým pripomenúť, že hlavným podnetom pre vznik a založenie medziparlamentnej konferencie týkajúcej sa zahraničnej a bezpečnostnej politiky, na ktorej sme sa dnes stretli, bola v minulosti snaha o výrazné posilnenie úlohy národných parlamentov členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu pri formovaní dôležitých rozhodnutí Európskej únie v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. My, poslanci národných parlamentov a poslanci Európskeho parlamentu, zvolení v demokratických a slobodných voľbách, máme nie len právo, ale aj povinnosť podieľať sa takýmto spôsobom na formovaní európskych rozhodnutí a odstraňovať tak demokratický deficit rozhodovania o zámeroch Únie. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa týka európskych občanov a ich životov, si vyžaduje demokratickú legitimitu.

Európska únia je zložená z individuálnych národných štátov. Každý národ má svoju vlastnú historickú skúsenosť, ktorá je výsledkom stáročného vývinu a ktorá limituje aj dnes národných politikov v ich rozhodovaní. Naše skúsenosti musíme rešpektovať, obohacovať sa nimi a hľadať spoločné prieniky. Žiadne pokusy, ktoré by smerovali k nanúteným riešeniam v protivenstve vôľou dotknutých národov, nemôžu uspieť.

Pevne verím, že Váš čas, ktorý počas týchto dní strávite v našej pohostinnej krajine, a predovšetkým čas, ktorý strávite na tejto medziparlamentnej konferencii diskutovaním o dôležitých a aktuálnych zahraničných, bezpečnostných a obranných témach, bude podnetným, zmysluplným a úspešným.

Ďakujem Vám za pozornosť.

 1. Jozef Starosta 4. septembra 2016 / 7:31

  Páči sa mi Váš príhovor, pán Hrnko.
  Vecne a zrozumiteľne ste pomenovali našu historickú skúsenosť a rovnako ako našu, ani historické skúsenosti iných európskych národov nemožno bagatelizovať.
  Možno by som nebol použil slovo „limituje“ vo vete „Každý národ má svoju vlastnú historickú skúsenosť, ktorá je výsledkom stáročného vývinu a ktorá limituje aj dnes národných politikov v ich rozhodovaní.“
  Myslím, že slovo „určuje“ by bolo priliehavejšie.
  Ďakujem.
  Jožo Starosta

 2. Milanxyz 4. septembra 2016 / 8:23

  Pán Hrnko,
  veľmi stručne:
  Prvou tretinou Vášho privítania ste sa uviedli výborne.
  V strednej ste dobrý úvod pokazili – pochlebovanie globalistom (s NATO a USA na večné časy a nikdy inak),
  V tretej časti ste sa pokusili zachrániť, čo sa ešte zachrániť dalo.

 3. Milan2 4. septembra 2016 / 21:52

  Začali ste výborne v strednej časti som skoro zaspal a na záver bolo aj trosicku pohrozene bruselským, čo ale väčšina nepostrehla nakoľko potlesk zaznel až na konci. Ľahko je radiť ale niekedy je menej viac. Možno ten úvod by som ešte rozšíril o podrobnosti.napriklad doplnil o defter v Istanbule a spomenul nové zámky.

 4. Tučko Bombička 4. septembra 2016 / 22:25

  Úvod dobrý – historické vysvetlenie slovenského postoja k migrácii, ďalej popis situácie okolo nelegálnej migrácie – tomu hovorím úder na solar, najmä čo sa terminológie týka (migranti) a jasne zadefinovaného súvisu medzi nezvládnutou imigráciou a terorizmom, takže výborne, údajná nealternatívnosť zmrdárne menom Európska únia je nezmysel, naopak správne upozornenie na krajiny Balkánu, záver dobrý. Mogheriniovú – tento produkt programu Erasmus, ktorého cieľom napriek všetkým opačným žvástom nie je nič iné, než príprava nových nenárodne zmýšľajúcich celoeurópskych elít, by bolo treba chytiť za pačesy a vyraziť zo sály. Takže tak.

 5. yoss 5. septembra 2016 / 10:24

  pan Hrnko, co chceli pocut, to sme im povedali. inak, medzi nami, ziadne Vychodne partnerstvo nejestvuje, je prazdna skrupinka. tento priestor patri a bude patrit Rusku, lebo ako sa hovori o tych psoch, ze vacsi berie…

 6. Paľo 5. septembra 2016 / 12:56

  Práve som sa dočítal, že z ÚPN vyhodili historika Martina Lacka za jeho názory, samozrejme, pod absurdnou zámienkou. Čo s tým bude SNS robiť?

 7. Milanxyz 6. septembra 2016 / 12:00

  Keď je vhodné si pripomenuť, že mlčanie môže bolieť …

  To naozaj pán Hrnko,
  ako podpredseda strany, ktorá bola v minulosti pronárodná,
  a ako profesionálny historik,
  to naozaj nemáte k nálepkovaniu a straty zamenstnania kolegu, pro-národného historika,
  čo povedať ???

  To je naozaj smutné.

 8. yoss 6. septembra 2016 / 12:54

  salamova taktika. dnes odstrelia Lacka, zajtra Tona Hrnka…

 9. Milanxyz 8. septembra 2016 / 8:57

  Yoss,
  pána Hrnka? Ale kdeže ….

 10. yoss 8. septembra 2016 / 14:25

  koalicia ma prieser jak mraky. vymenou za hodnotny rusky Mi171 (udajne nepojazdny) zobrali stary americky nablyskany srot a ten padol dolu aj so 4clennou posadkou
  historia stroja
  http://www.aeroboek.nl/429/57143.HTM


  Podľa jednej zo zmlúv v CRZ bola zmluva uzatvorená medzi MV SR, spoločnosťami Forward Group Integrated Ltd. a Bell Helicopter Textron Inc.
  Predmetom zmluvy je výmena použitého, letovo nespôsobilého vrtuľníka Mi-171 z roku 2001, vrátane dvoch motorov nachádzajúcich sa na vrtuľníku a ďalšieho letovo nespôsobilého motoru z roku 2000 spolu s potrebnou technickou dokumentáciou za nový základný model vrtuľníka Bell 429.

  Hodnotu zamieňaného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe MV SR znalec vyčíslil na 4.214.000 eur (5.826.276 USD). Trhová hodnota vrtuľníka Bell 429 je podľa zmluvy 5.995.000 USD. Zámena bude vykonaná bez finančného vyrovnania rozdielu v cene.

  pan Hrnko, co tie BlackHawky za 261 milionov, nebudu to tiez nejake stare haraburdy s preciznou povrchovou upravou ??

 11. Paľo 12. septembra 2016 / 8:59

  Takže čo bude SNS s tým Lackom robiť? Haló, pán poslanec Hrnko, budíček…

 12. yoss 12. septembra 2016 / 12:52

  nechavaju sa jeden po druhom strielat ako vrabce. uz maju rozpracovaneho aj Jana Slotu, kazdemu nieco nasiju, lebo je „politicka vola“… ta Zitnanska na funkcii, to nebude len tak, tam je nejaky PLAN…

  …Na Slotu podali trestné oznámenie dve dievčatá vo veku 15 a 16 rokov. Jedna z nich tvrdila, že ju najprv opil, vraj jej dal aj nejakú tabletku. Udalosť sa mala stať 17. septembra minulého roka v centre Žiliny. Dievča sa po neskorom príchode domov zverilo svojej mame, že sa stretlo so Slotom. Neskôr sa k trestnému oznámeniu pridalo aj druhé dievča.

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/404825-slotu-obvinili-z-ohrozovania-mravnej-vychovy-mladeze/

 13. yoss 13. septembra 2016 / 9:08

  taktika malych, vytrvalych, postupnych krokov prinasa uspech. Robert Fico v relácii TA3: „Slovenská televízia má veľmi ďaleko od verejnoprávnosti a od objektivity…“
  ked je to podane takto expresis verbis znamena to, ze stolicka pod Madaricsom sa konecne zacala kyvat. treba do nich furt a stale a nie cakat na nejaku „rozhodujucu udalost“, ako presadzuje teoretik Tucko Bombicka…

 14. yoss 13. septembra 2016 / 9:14

  slnieckari totalne ovladaju RTVS, odmietli vysielat film o turkoch pri Viedni, lebo xenofobia a rasizmus (lebo vykrali krestanske vojska a nie shalamunove). zato svadby buzerantov sa stavaju udalostou vhodnou k spravodajskemu spracovaniu vo verejnopravnom mediu…
  http://www.hlavnespravy.sk/podla-riaditela-rtvs-miku-je-film-o-vitazstve-nad-turkami-pri-viedni-xenofobny-a-manipulativny-odvysielat-ho-odmietol-to-ze-rtvs-neplni-svoju-verejnopravnu-funkciu-ho-netrapi/831401

 15. Tučko Bombička 13. septembra 2016 / 10:33

  Yoss,

  zrejme ste si nevšimli, ale Fico kritizuje RTVS už dlho. Jej objektivitu kritizoval aj pred Maďarovičovými chválospevmi na RTVS (v jednej diskusnej relácii) aj po nich. Neobjektivitu vyhodil na oči tak Strižincovi v telke ako aj Dobšinskému v rozhlase. A čo sa zmenilo po tých jeho kritikách? Veľké guľové. V spomínanej diskusii na TA3 však tentoraz(!) zaznelo niečo, čo je na rozdiel od Vášho citátu skutočne podstatné: v súčasnosti sa totiž opäť diskutuje o tom, či bolo správne zlúčenie televízie a rozhlasu a či by bol pre Slovensko vhodnejší model štátnej alebo verejnoprávnej televízie. Preto som v inej diskusii napísal, že vec nie je zďaleka uzavretá (nato, aby sa podľa nej vyvodzovalo, či SNS obhajuje alebo neobhajuje národno-štátne záujmy). K Mikovi: treba ho z RTVS vyraziť, to je všetko.

 16. Milanxyz 13. septembra 2016 / 12:24

  Tučko,
  to, že Fico údajne už dlhšie kritizuje RTVS mi pripomína porekadlo, že „psi štekajú a karavána ide ďalej“, lebo to je presne to, čo sa deje. Maďariča dosadil do vlády Fico a preto má aj priamu zodpovednosť za zameranie a riadenie RTVS. Keď Maďariča nepohla prvá, alebo druhá Ficová kritika mal ho jednoducho odvolať, lebo Maďarič v svojej povoľnosti Mikovi zašiel tak ďaleko, že nie schopný „sebareflexie“ a návratu k tomu, čím by verejnoprávna TV a rozhlas platená občanmi mala byť.
  To, či TV a rozhlas sú spolu, alebo nie, nie je až tak „horúce“, pretože v oboch treba celý personál dosadený a budovaný po neslávnej Dzurindovej „deratizácii“, vymeniť.

 17. Petr Kropáček 13. septembra 2016 / 13:12

  Yossi,

  jen tak mimochodem, než začnete papouškovat a rozvíjet „fundovaný“ názor z Hlavných zpráv, zkuste si najít nějaké polské recenze na ten „velkofilm“ Bitwa pod Wiedniem 1683 (z roku 2012). Málokdy se stane, aby se levicová Gazeta Wyborcza, pravicová Rzeczpospolita a třeba Wprost na něčem shodly, ale v případě naprosto zdrcující kritiky na toto „veledílo“ byli snad všichni Poláci za jedno: „Nábožensko-militantní bajka C-éčkové úrovně“, „počítačové efekty na úrovni grafiky slabých počítačových her“, „pseudofilmová maškaráda, nerespektující historická fakta a připomínající propagandistické filmy z časů PLR“, …atp.

  Sumam sumarum Bitwa pod Wiedniem 1683 byla bezprecedentním propadákem, který byl ve své domovině nejen rozcupován kritiky a vysmíván diváky, ale také nominován dokonce v 8 kategoriích na (anti)cenu Wąż (had) pro nejhorší polský film.

  Opravdu byste chtěl, aby veřejnoprávní RTVS vzdělávala a zušlechťovala slovenské diváky takovými snímky? Inu proti gustu žádný dišputát…

 18. Milanxyz 14. septembra 2016 / 10:13

  Pán Kropáček,
  som dojatý Vašou starostlivosťou o slovenského diváka poukázaním na nízku umeleckú úroveň filmu, ktorý by rád videl. Dali ste si tu námahu, aby ste vyhrabali „zdrcujíci kritiky“ a presvedčili nás o nízkej úrovni tejto „pseudofilmovej maškarády“, ktorá údajne nerešpektuje historické fakty.
  Možno, že v čase, keď Európe hrozí nová muslimska invázia, tento film nemá pre nás historický odkaz. Ako by aj mohol mať, keď niektorí historici na juh, aj západ od nás veria, že vraj nás, Slovenov/Slovákov tu vtedy ani nebolo.
  Ozaj, načo potom zaťažovať občanov takou „nábožensko-militantnou bájkou C-ečkovej úrovne“….

 19. Paľo 14. septembra 2016 / 15:28

  Kropáček, rozmýšľam, čo vás vedie k vypisovaniu tých hlúpych diskusných príspevkov. Jeden za druhým a rovnako jednostranné. Myslím, že by ste sa mali dať liečiť. A myslím to v dobrom.

 20. Petr Kropáček 14. septembra 2016 / 19:00

  Milane,

  šetřte si své „dojetí“ pro ten film. Každý ho beztak může vidět na „jůtrubce“ („Battle of Vienna september eleven 1683“) zadarmo. Pak se tady nad ním můžete rozplývat a doporučit kolik by měla RTVS za vysílací práva zaplatit. Mimochodem žádnou extra námahu s recenzemi jsem vynakládat nemusel, protože polská media sleduju celkem pravidelně a „úspěch“ filmu v nich byl poměrně často propírán již před 3-4 lety. Pokud máte nutkavou potřebu hledat jakousi spojitost mezi vojenskou expanzí bývalé Osmanské říše s dnešní uprchlickou krizí, tak prosím, ale všichni nesdílí vaše chiméry (a že jich máte…).

  Tak příjemnou zábavu při sledování filmu a aby jste se moc nenudil, můžete pro zajímavost spočítat kolik „Slovenov/Slovákov“ je v něm zmíněno.

 21. yoss 15. septembra 2016 / 8:46

  Kropacku, Kropacku. nejedna sa o nejake „nedokonalosti filmu“, ale o jeho ideologicke nedostatky:
  http://i2.wp.com/medzicas.sk/wp-content/uploads/2016/09/MikList.jpg?resize=541%2C639
  pri tom vsetkom humuse, ktory sa na na nasho nevinneho divaka roky rokuce valia z Hollywoodu su nejake umelecke alebo vecne nezrovnatelnosti filmu len drobne detaily, ktore kazdy rad a ochotne preskoci…

 22. Milanxyz 15. septembra 2016 / 10:41

  Pán Kropáček,
  ste … velice hodný, že ste sa nezachovali ako riaditeľ slovenskej TV, ktorý, tak ako okresný tajomník v rokoch vlády jednej strany, si osvojil právo rozhodovať o tom, čo môžu občania videť, a čo nie, ale poradili ste mi, kde môžem ten, aj podľa Vás nehodný film pozerať. A naviac ste ma potešili tým, že si o mne myslíte, že som natoľko vo filmovom marketingu zbehlý, že viem tento film ohodnotiť a nášmu diktátorovi v TV doporučiť, koľko by mal za vysielacie práva zaplatiť.
  Ďakujem za dôveru a uisťujem Vás, že v rámci demokracie uzávam, že máte právo nevidieť „ jakousi spojitost mezi vojenskou expanzí bývalé Osmanské říše s dnešní uprchlickou krizí“ a patriť medzi tých, čo „utečencov“ s plagátmi vítajú (tiež zvaných „slniečkári“). Nakoniec možno, že patríte k tým, ktorí veria, že „utečenci“ budú vzpruhou k obohateniu českého genofondu.
  Môžte si byť istý, že Slovenov sa vo filme budem snažiť sledovať, mám však smutné skúsenosti v tom, že v zahraničných filmoch ich obyčajne zahrňujú pod „ček“.

 23. Petr Kropáček 15. septembra 2016 / 14:46

  Josi, Josi,
  když „historický“ film zobrazuje tolik historických nesmyslů jako tento, lze těžko mluvit jen o „nějakých nedokonalostech“ (které ostatně najdete na všem). S hlavním důvodem odmítnutí odvysílání RTVS, jak jej popsal p. Míka, lze pak jen souhlasit („…manipulativní pohľad na historické události…“). Přitom to ani v nejmenším neznamená, že mi vadí, že Turci tenkrát dostali „přes držku“. Pokud si má ale veřejnoprávní medium připomínat historické výročí, lze to udělat jistě mnohem lepší formou. (Např. viz níže.) To vy tady vedete svůj ideologický boj bez ochoty, připustit si racionální argumenty.

  http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/471-schuzka-kriz-proti-pulmesici–122744

  Milane,
  předchozí slova patřila i vám. Mohu vás uklidnit, že ačkoli jsem krom „čechoslovakisty, Benešovce a Masarykovce“ již také „sluníčkářem a pravdoláskařem“ (aspoň podle některých zdejších diskutérů), rozhodně vítám jen pozvané hosty a pomoc nabízím jen potřebným, kteří o to opravdu stojí a hodlajícím s novým domovem přijmout i pravidla v něm panující. Tedy souhlasím s postojem vlády ČR, potažmo vlád V4 a vítání vlny anonymních utečenců je mi cizí. Na druhou stranu „nahnědlé“ populistické plky, sloužící některým domácím politikům k pozvednutí upadajících preferencí, odmítám taky. I přes obstojnou představivost pak tedy spojitost mezi vojenskou invazí ze 17. století a dnešní uprchlickou krizí opravdu nevidím.

  „Slovenov“ i „čekov“ ve filmu moc nenajdete, ale minimálně jednoho Čecha si v souvislosti s úspěšnou obranou Vídně v roce 1683 určitě stojí za to připomínat, aneb polní maršál Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř svobodný pán ze Sulevic…

  http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/kaplir-ze-sulevic-obrance-vidne-i-hrdina-vypraveni-o-nevdeku-mocnych

  PS: Palo, díky za to, že jste mi názorně předvedl, jak takový „nehlúpy a nejednostranný“ přízpěvek do diskuze má vypadat. Pozdravujte svého ošetřujícího lékaře… a myslím to v dobrém.

 24. Petr Kropáček 19. septembra 2016 / 7:24

  Můj komentář z 15. září 2016 / 14:46 stále čeká na schválení… Zkusím ho poslat znovu s tím, že odkazy jsou neúplné a je potřeba před ně doplnit http://www.

  Josi, Josi,
  když “historický” film zobrazuje tolik historických nesmyslů jako tento, lze těžko mluvit jen o “nějakých nedokonalostech” (které ostatně najdete na všem). S hlavním důvodem odmítnutí odvysílání RTVS, jak jej popsal p. Míka, lze pak jen souhlasit (“…manipulativní pohľad na historické události…”). Přitom to ani v nejmenším neznamená, že mi vadí, že Turci tenkrát dostali “přes držku”. Pokud si má ale veřejnoprávní medium připomínat historické výročí, lze to udělat jistě mnohem lepší formou. (Např. viz níže.) To vy tady vedete svůj ideologický boj bez ochoty, připustit si racionální argumenty.

  rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/471-schuzka-kriz-proti-pulmesici–122744

  Milane,
  předchozí slova patřila i vám. Mohu vás uklidnit, že ačkoli jsem krom “čechoslovakisty, Benešovce a Masarykovce” již také “sluníčkářem a pravdoláskařem” (aspoň podle některých zdejších diskutérů), rozhodně vítám jen pozvané hosty a pomoc nabízím jen potřebným, kteří o to opravdu stojí a hodlajícím s novým domovem přijmout i pravidla v něm panující. Tedy souhlasím s postojem vlády ČR, potažmo vlád V4 a vítání vlny anonymních utečenců je mi cizí. Na druhou stranu “nahnědlé” populistické plky, sloužící některým domácím politikům k pozvednutí upadajících preferencí, odmítám taky. I přes obstojnou představivost pak tedy spojitost mezi vojenskou invazí ze 17. století a dnešní uprchlickou krizí opravdu nevidím.

  “Slovenov” i “čekov” ve filmu moc nenajdete, ale minimálně jednoho Čecha si v souvislosti s úspěšnou obranou Vídně v roce 1683 určitě stojí za to připomínat, aneb polní maršál Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř svobodný pán ze Sulevic…

  radio.cz/cz/rubrika/historie/kaplir-ze-sulevic-obrance-vidne-i-hrdina-vypraveni-o-nevdeku-mocnych

  PS: Palo, díky za to, že jste mi názorně předvedl, jak takový “nehlúpy a nejednostranný” přízpěvek do diskuze má vypadat. Pozdravujte svého ošetřujícího lékaře… a myslím to v dobrém.

 25. Milanxyz 29. septembra 2016 / 8:49

  Pán Kropáček,
  neviem, ktoré „nahnědlé populistické plky“ máte na mysli, a vôbec Vám nezazlievam, že spojitosť moslimskej invázii v 17.storočí a dnešnou utečeneckou inváziou moslimov nevidíte. Cieľ oboch je totiž ten istý a s tým potomkovia Slovenov na Slovensku, na rozdiel od potomkov počeštených Slovenov žijúcich na druhej strane Moravy majú veľmi zlé dejinné skúsenosti.
  Slovenské porekadlo z tej doby „Horší poturčenec od Turka“ nestrácajúce na aktuálnosti ani dnes.

 26. Milan 30. septembra 2016 / 10:19

  Upresním,
  zlú skúsenosť s Turkami mali aj na východnej Morave – Turci a Krymskí Tatári z Nových Zámkov cez Beckov a Vláru vpadli na Moravu a vracali sa späť s lupom cez Senicu a Myjavu.
  Na rozdiel od Slovenska, kde to bol až cca 150 ročný problém sa v tomto prípade jednalo o ojedinelý výpad, a o to horšie boli následky – prepad bol náhly a ľudia (zväčša bolo zasiahnuté Slovácko) boli na neho nepripravení.

 27. Petr Kropáček 1. októbra 2016 / 8:10

  Milane a Milane,
  filosofickou debatu nad „počeštěnými a nepočeštěnými Sloveny“ nechám raději koňovi, ten má větší hlavu. Co mě však celkem zarazilo je vaše tvrzení, že v zemích Koruny české neměli s Turky „tu čest“ se blíže seznámit. Ani dopřesnění „druhého“ Milana o ojedinělém tureckém výpadu na Moravu dojem moc nevylepšilo. Tedy dodávám, že tureckých výpadů bylo zcela jistě víc a nezasáhly jen JV Moravy, ale zasáhly například také západomoravskou Třebíč, nebo okolí slezského Jablunkova. Podstatnější však byly ještě 2 jiné záležitosti. Účast tisíců vojáků z českých zemí v bojích s Turky přímo na uherském bojišti od 16. do 18. století. (Nejen již zmíněný polní maršál hrabě Kaplíř ze Sulevic, ale také například generalisimus Albrecht Václav Eusebius z Waldsteina sbíral první vojenské zkušenosti právě v bojích v Uhrách s Turky. Výčet českých šlechticů-vojevůdců bojujících proti Turkům by tak byl opravdu dlouhý…) Možná ještě důležitější než osobní byla ale česká účast finanční na bojích s Turky, protože jak je známo někdo to všechno musel zaplatit a byly to daně právě z českých zemí za které se v 16. a 17. století verbovali vojáci, nakupovaly zbraně a stavěly pevnosti pro uherské bojiště. V této souvislosti pak stojí za připomenutí, že vybudování zmiňovaných Nových Zámků bylo v podstatě českou záležitostí, respektive českých stavů a zejména českého pána Fridricha z Zierotina…
  Tedy tvrzení, že v českých zemích neměli „zlé zkušenosti“ s Turky, nebo že tyto zkušenosti byly jen „ojedinělé“ a to pak vedlo k „nepřipravenosti“ jsou dost „odvážné“. Přidávám pár odkazů na doplnění informací. (bez http://)

  promoravia.blog.cz/1004/turci-na-morave-a-turecke-valky
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1002657-turci-na-morave

  Ale zpátky k podstatě věci, Milane. Už to, že „cíl“ vojenské invaze ze 17. století a dnešní utečenecké krize považujete (do omrzení) za „ten istý“ je nahnědlé a populistické až běda… Ale nezazlívám vám to. S islamofoby, samozvanými obhájci „křesťanských hodnot“ a „experty“ na Korán, potažmo islámské právo se dnes prostě roztrhl pytel. Jen je potřeba si neplést islamistu s muslimem a k tomu vám dopomáhej Bůh a třeba jeden islamolog… viz odkazy níže.

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/213562216200008/
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/210411058081007-hyde-park/

  P.S: Prof. Luboš Kropáček není můj příbuzný, je to jen shoda příjmení.

 28. Petr Kropáček 1. októbra 2016 / 18:36

  Milane a Milane,
  filosofickou debatu nad “počeštěnými a nepočeštěnými Sloveny” nechám raději koňovi, ten má větší hlavu. Co mě však celkem zarazilo je vaše tvrzení, že v zemích Koruny české neměli s Turky “tu čest” se blíže seznámit. Ani dopřesnění “druhého” Milana o ojedinělém tureckém výpadu na Moravu dojem moc nevylepšilo. Tedy dodávám, že tureckých výpadů bylo zcela jistě víc a nezasáhly jen JV Moravy, ale zasáhly například také západomoravskou Třebíč, nebo okolí slezského Jablunkova. Podstatnější však byly ještě 2 jiné záležitosti. Účast tisíců vojáků z českých zemí v bojích s Turky přímo na uherském bojišti od 16. do 18. století. (Nejen již zmíněný polní maršál hrabě Kaplíř ze Sulevic, ale také například generalisimus Albrecht Václav Eusebius z Waldsteina sbíral první vojenské zkušenosti právě v bojích v Uhrách s Turky. Výčet českých šlechticů-vojevůdců bojujících proti Turkům by tak byl opravdu dlouhý…) Možná ještě důležitější než osobní byla ale česká účast finanční na bojích s Turky, protože jak je známo někdo to všechno musel zaplatit a byly to daně právě z českých zemí za které se v 16. a 17. století verbovali vojáci, nakupovaly zbraně a stavěly pevnosti pro uherské bojiště. V této souvislosti pak stojí za připomenutí, že vybudování zmiňovaných Nových Zámků bylo v podstatě českou záležitostí, respektive českých stavů a zejména českého pána Fridricha z Zierotina…
  Tedy tvrzení, že v českých zemích neměli “zlé zkušenosti” s Turky, nebo že tyto zkušenosti byly jen “ojedinělé” a to pak vedlo k “nepřipravenosti” jsou dost “odvážné”. Přidávám pár odkazů na doplnění informací. (bez http:// u odkazů na ČT navíc bez www.)

  promoravia.blog.cz/1004/turci-na-morave-a-turecke-valky
  ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1002657-turci-na-morave

  Ale zpátky k podstatě věci, Milane. Už to, že “cíl” vojenské invaze ze 17. století a dnešní utečenecké krize považujete (do omrzení) za “ten istý” je nahnědlé a populistické až běda… Ale nezazlívám vám to. S islamofoby, samozvanými obhájci “křesťanských hodnot” a “experty” na Korán, potažmo islámské právo se dnes prostě roztrhl pytel. Jen je potřeba si neplést islamistu s muslimem a k tomu vám dopomáhej Bůh a třeba jeden islamolog… viz odkazy níže.

  ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/213562216200008/
  ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/210411058081007-hyde-park/

  P.S: Prof. Luboš Kropáček není můj příbuzný, je to jen shoda příjmení.

 29. Tučko Bombička 2. októbra 2016 / 9:30

  Na prvom mieste treba povedať, že súčasná tzv. „utečenecká kríza“ nie je žiadnou utečeneckou krízou. Je to obyčajná migračná vlna! Na druhom mieste treba povedať, že každý jeden moslim je potenciálny islamista. Prečo? Z jednoduchého dôvodu: čo najrôznejší „kropáčkovci“ nielen na Slovensku ale aj v Česku nie sú schopní pochopiť je to, že islam (náboženstvo) a islamizmus (politická ideológia) sú NEODDELITEĽNÉ!!! Za najúspešnejší islamský sekulárny štát sa pokladalo istú dobu Turecko a ako to tam dopadá, to všetci dnes pozorujeme na vlastné oči. Problém islamu je v tom, že dodnes neprebehol proces relativizácie jeho výkladu, proces, ktorý má napríklad kresťanstvo už dávno za sebou. Len málokto dnes kresťanské učenie vykladá doslova vo všetkých jeho aspektoch! Aj preto úspešných kresťanských sekulárnych štátov existuje veľmi veľa.

  K naivite zrkadliacej sa v konštatovaní, že cieľom súčasnej migračnej vlny nie je ovládnutie Európy len toľkoto: vo svojich vyhláseniach to proklamujú nielen moslimské politické špičky (napríklad tie turecké) ale varovania o tom, že takto to chápe nezanedbateľná časť ľudí, ktorí sem ako migranti prichádzajú, zaznievajú dokonca aj od niektorých moslimov v Európe.

  Namiesto rôznych Kropáčkov by som snáď len odporučil ľuďom, aby hľadali informácie na youtube. Je tam kopec cudzojazyčného študijného materiálu, čím myslím mnohohodinové diskusie, priame názorové strety znalcov islamu (ľudí, ktorí z islamských krajín pochádzajú a týmto problémom sa venujú) s ich kritikmi. Jednu vec majú všetky tieto diskusie spoločnú: bez ohľadu nato, či sa jedná o radikálnych alebo umiernených zástupcov islamu, v konfrontácii s jeho kritikmi nikdy nie sú ani jedni ani druhí ochotní pripustiť akýkoľvek problém v súvislosti so samotným znením Koránu. Žiadna sebareflexia, absolútne nič! No a komu nestačí ani to, čo som napísal, nech si pozrie nasledovný propagandistický šot jednej švédskej mimovládky (združenej v organizácii, ktorú financuje švédska vláda):
  https://www.youtube.com/watch?v=5LAwJDA_DB0
  1. Niet cesty späť, Švédsko už nikdy nebude tým, čím bolo,
  2. Európa sa mení a Švédsko je potrebné ako bezpečný priestor pre ľudí, ktorí hľadajú útočisko,
  3. Teraz musíme hľadieť dopredu a nájsť spôsob, ako vedľa seba žiť,
  4. Je čas pochopiť, že noví Švédi zaujmú svoje miesto,
  5. A prinesú svoju kultúru, jazyk a zvyky a je čas chápať to ako pozitívnu silu,
  6. Byť Švédom musí byť viac ako farba kože a miesto narodenia, musíš to byť ty, ja a my všetci spolu,
  7. Nielen noví Švédi sa budú musieť integrovať, ale aj existujúci Švédi,
  8. Integrácia je o vzájomnom pochopení,
  9. Vytvorme budúcnosť, ktorá je založená na rovnakých častiach reality a viere v budúcnosť,
  10. Vybudujme krajinu, kde nenávisť a strach odložíme nabok,
  11. Všetci máme novú krajinu v nás, v našom pohľade na svet, v myšlienkach a činoch,
  12. Je čas spolu vytvoriť krajinu, ktorá bude hrdá, inkluzívna a udržateľná,
  13. Niečo nové – Novú krajinu.
  (Titulky sú preložené v poradí, v akom sa zjavujú…)

  ĎAKUJEM, NEPROSÍM SI – IBA CEZ MOJU MŔTVOLU!!! …a garantujem Vám, že takto napísané to neplatí iba pre mňa.

 30. Lukáč 2. októbra 2016 / 10:42

  Ak sa západná soc.-demokracia stotožnila s takouto samovražednou multikulturálnou utópiou znamená to koniec sociálneho štátu a následne odklon verejnej mienky smerom ku krajnej pravici. Budúcnosť Európy skutočne nevyzerá optimisticky.

 31. Petr Kropáček 2. októbra 2016 / 16:19

  Jedna potrefená husa nám nejen zagágala, ale přímo vybuchla…

  Pokud je každý muslim potencionální islamista, je každý křesťan potencionální inkvizitor… a tak podobně. Států s muslimskou většinou je několik desítek, z nich je 6 „islámských států“ (aneb ústava a právo dle šaríi), 15 má islám jako státní náboženství, 6 nemá ústavně vztah k islámu definován a 18 (20 pokud uznáváte Kosovo a Severní Kypr) je sekulárních. Tedy opravdu nám tu chce někdo namluvit, že islám a islamismus nejde oddělit?

  Ok, takže cílem migrační vlny má být „ovládnutí Evropy“ a dokonce se nám k tomu někdo citujíc Cimrmana „drze přiznal“. Dokonce prý „muslimské politické špičky“ a dokonce prý přímo z Turecka. Konkrétní prohlášení a konkrétní jména „muslimských politických špiček“ by nebyla? Abych si udělal představu, která muslimská politická „esa“ a co vlastně řekla.

  Pochopitelně pak není záhodno poslouchat nic od lidí, kteří se studiu islámu a vztahu křesťanství a islámu dlouhodobě věnují. Protože neřekli nic, čím by v očích vybuchující bombičky dostatečně „připustili problém v souvislosti se samotným zněním Koránu“. Těžko říct, co si pod tím vlastně představit. To že v Koránu, stejně jako v Bibli leckdy najdete i naprosto protíchůdné „návody“ jak se chovat (např. k jinověrcům), je myslím všeobecně známo a často zmiňováno (islámští teologové to „řeší jen asi 1400 let“). Radikálové si pak vemou za své jen to, co se jim hodí, a začnou tím omlouvat své zvrácené politické cíle. O vzájemné „náklonosti“ jednotlivých větví islámu plynoucí z „muslimských problémů se zněním Koránu“ se snad ani raději nebudu zmiňovat, aby nám bombička nevytloukla okna…

 32. Tučko Bombička 2. októbra 2016 / 18:03

  „Pokud je každý muslim potencionální islamista, je každý křesťan potencionální inkvizitor… a tak podobně.“ – nuž, tu je práve ten rozdiel. Máloktorý kresťan dnes bibliu chápe doslovne, naopak máloktorý moslim dnes Korán doslovne nechápe. A to sa netýka len moslimov mimo Európy, ale dokonca aj tých v Európe. Na výpočet moslimských štátov, ktorý nám tu predviedol tunajší Švejk, zvysoka kašlem. Nemecko, Francúzsko či Rakúsko (a ani iné štáty) nemajú v ústave islam zakotvený vôbec nijako a napriek tomu úspešne exportujú islamizmus skrze u nich narodených občanov (viď všetkých tých európskych „bojovníkov“, ktorí sa nahrnuli do Sýrie). A akousi čudnou zhodou okolností sú to všetko moslimovia (určite náhoda) dokonca ich značnú časť tvoria konvertiti z kresťanstva.

  Na ovládnutie Európy islamom skrze emigráciu vyzval v Istanbule 30. mája 2015 vo svojom prejave k 562. výročiu pádu Konštantínopolu pod Otomanské impérium turecký prezident Recep Tayip Erdogan:
  „Dobytie je Hijrah /expanzia Islamu skrze emigráciu, nasledujúc príklad Mohameda, zakladateľa islamu a jeho nasledovníkov z Mekky do Mediny/. Dobytie je Mecca. Je to vyčistenie Kaaby, domu Alahovho na zemi, od všetkých ikon. Dobytie je Jeruzalem…..Dobytie je otvorenie dvier Anatólie až ku Viedni pre tento požehnaný národ. Dobytie je Osman Ghazi /prvý otomanský sultán/. Znamená priviesť sycamore /Otomanské impérium/ na zem, ktorá by pokryla tri kontinenty a sedem podnebí skrze osvietenstvo inšpirované šejkom Edebalim, ktorý povedal:“Nech žijú ľudia, aby mohol žiť štát.“. – https://www.gatestoneinstitute.org/7948/turkey-erdogan-eu

  Rôznym Kropáčkovcom (špeciálne tým dlhodobo sa venujúcim islamu) pozornosť rozhodne venovať netreba. V 99% prípadov sú to totiž vedátori od stola, ktorí v moslimských krajinách strávili nanajvýš tak dovolenku a o reálnych pomeroch vedia akurát tak ono povestné veľké guľové (nechcem rovno napísať, že vedia hovno). Veškeré svoje vedomosti tak odvodzujú od svojej osobnej znalosti zopár tzv. europeizovaných moslimov (čo sú spravidla konvertiti z kresťanstva) resp. od svojich kontaktov na tých pár progresívnych moslimov mimoeurópskeho pôvodu, ktorí sú zase všetko iné len nie typickí moslimovia. Takže tak.

 33. Tučko Bombička 2. októbra 2016 / 18:58

  Ešte jeden Erdoganov citát:

  „Ale skutočnosť je, že 99% ľudí v tejto krajine sú moslimovia. Nemôžete byť zároveň moslim aj sekulárny. Buď ste moslim alebo sekulárny. Ak je oboje pospolu, vytvára reverzný magnetizmus /jedno odpudzuje druhé/. Nie je možné, aby existovali spolu. Preto nie je možné, aby niekto povedal „Som moslim“, pokračoval ďalej a povedal „A som aj sekulárny.“. A prečo? Pretože Allah, stvoriteľ moslimov má absolútnu moc a vládu!“ – http://www.webcitation.org/query?url=http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/2213.htm&date=2012-02-13

 34. Lukac 2. októbra 2016 / 23:15

  Bravo Tucko !

 35. yoss 3. októbra 2016 / 7:28

  Kropacku, Kropacku, Allah vas opustil…
  ps: inak obdobny problem, ako pred casom u bosnianskych moslimov, ktori nemohli byt bosniaci, lebo boli moslimovia…

 36. Petr Kropáček 3. októbra 2016 / 11:01

  Nějakou divnou shodou okolností všichni inkvizitoři byli křesťané… Tedy pokud si bombička nevzpomíná, připomínám, že to byly právě okolní muslimské země a národy, které jako první bojovaly s tzv. IS, a to ještě před tím než do války vstoupilo Rusko a západní státy. Pokud by neexistoval rozdíl mezi islámem a islamismem a „všichni/většina muslimů brala Korán doslova“, byl by dnes tzv. IS od Maroka po Indonézii, ale on díky zejména muslimským obětem ztrácí i to málo území, co získal v rozvrácené Sýrii a Iráku. Bombička na to může „zvysoka kašlat“, ale nic na tom nezmění…

  Nemá ani cenu rozebírat „hodnověrnost a nezaujatost“ komentovaných zpráv „nádoby myšlení“ zvané Gatestone institute a MEMRI. Kdyby to snad někoho zajímalo, tak tady má něco o MEMRI. theguardian.com/world/2002/aug/12/worlddispatch.brianwhitaker

  Takových plků by tedy mohla bombička předkládat třeba 100 denně. Ony totiž ani s dovysvětlujícím (pochopitelně „zcela nezaujatým“) komentářem v závorkách nedokládají, že (Erdoganovým) cílem je ovládnutí (islamizace) Evropy prostřednictvím utečenecké krize (nebyl to nakonec náhodou on, kdo přistoupil na navracení uprchlíků zpět do Turecka, což onu vlnu uprchlíků nakonec zastavilo, respektive radikálně omezilo?). Na druhou stranu není žádným tajemstvím, že Erdogan vyšel právě z islamistického politického zázemí a mohl v letech 1994-1998 (z té doby má onen citát podle MEMRI být) ten stupidní projev o „sekularizaci“ mít. Je to turecký národňár a populista a není potřeba si o něm tedy dělat žádné iluze. On si pak určitě velkohubá prohlášení při příležitosti výročí dobytí Konstantinopole Turky také nemůže odpustit. Nicméně „hidžra“ není výzva k expanzi skrze emigraci, ale připomenutí počátku islámského letopočtu roku 622 a počátku islámu jako takového. To jen pro doplnění znalostí těch, co volají „bravo“ a melou cosi o „Alláhovi“…

  Jestli je pak potřeba věnovat pozornost kdejakým bombičkám, tvořícím si názory (nejen na muslimy) skrze „jůtůb“ a různé pochybné „tiktaky“ nechám na úsudku laskavého čtenáře. Ostatně upřímně pochybuju, že kdy vůbec takové bombičky viděly skutečného muslima. Pravděpodobně pouze v kině na filmovém plátně podobně jako brouk Pytlík… Tedy jak jsem předeslal, radikálové s vymytým mozkem se najdou všude, bez rozdílu vyznání. Takže tak.

 37. Tučko Bombička 3. októbra 2016 / 12:40

  „Nějakou divnou shodou okolností všichni inkvizitoři byli křesťané…“

  Ale to ja nespochybňujem. Len opäť pripomeniem to, čo váš malý český vojenský mozoček nie je schopný ani po x – tom zopakovaní vstrebať. V prípade kresťanstva JE TO MINULOSŤ! V prípade islamu JE TO PRÍTOMNOSŤ! Ďalšíkrát to opakovať nebudem – ani vám nie. Jasne som vám uviedol, že islamizmu sa skvele darí dokonca v kresťanských európskych štátoch a vy mi tu idete argumentovať tým, že proti islamskému štátu bojovali moslimské krajiny. A čo je na tom čudné, keď ohrozoval ich územnú integritu? Ako keby kresťanské štáty proti sebe nikdy nebojovali – veď sa už nezosmiešňujte. Je azda islamský štát v Nemecku, Francúzsku či Rakúsku? Nie je – napriek tomu všetky tri krajiny islamizmus exportujú priehršťami. Do Európy aj mimo nej. Ako vidíte, na islamizmus Islamský štát netreba – stačí, keď máte dostatok moslimov!!!

  „Nemá ani cenu rozebírat “hodnověrnost a nezaujatost” komentovaných zpráv “nádoby myšlení” zvané Gatestone institute a MEMRI.“

  Nezabudnime na to podstatné: ani jeden z citátov ste nespochybnili ani nevyvrátili!

  „Nicméně “hidžra” není výzva k expanzi skrze emigraci, ale připomenutí počátku islámského letopočtu roku 622 a počátku islámu jako takového.“

  Na tom, čo si vy(!) myslíte o „hidžre“ záleží asi takisto, ako na tom, či si myslíte o posmrtnom živote. Čo je naozaj dôležité je to, ako to chápu moslimovia a ako to chápu oni, to Erdogan pomenoval celkom jasne: ako dobytie, ako začiatok expanzie islamu. Keďže sa tu ale zase hráte na machra, tak si to zrekapitulujme:

  1/ 30. mája 2015 na veľkom verejnom zhromaždení (podľa tureckých médií tam bolo cca 2 milióny ľudí) Erdogan prednáša onen prejav. Nebudem určite ďaleko od pravdy, keď skonštatujem, že sa tomu podujatiu dostalo veľkej pozornosti tureckých médií a určite nebudem ďaleko od pravdy, keď napíšem, že – pokiaľ ide o charakter a ducha – toto podujatie nijako extra nevyčnievalo z rámca toho, ako sa Erdogan v Turecku prezentuje už dlhšiu dobu. Len pripomeniem, že na jeho stranícko-politických masových podujatiach sa producírujú Turci v janičiarskych uniformách a vyhrávajú sa tam melódie na motívy, aké si dobre pamätajú najmä ľudia na Balkáne z čias osmanskej okupácie. A odkiaľ to viem? Nuž práve od tých Balkáncov, ktorí na diskusných fórach na tieto veci upozorňujú.
  2/ 21. augusta 2015 sa na twitterovom účte nemeckého úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) objavuje krátka správa o tom, že sa zvažuje vysadenie dublinského návratového mechanizmu pre utečencov zo Sýrie.
  3/ 25. augusta 2015 sa opäť na twitterovom účte BAMFu objavuje už správa, že pre utečencov zo Sýrie sa pravidlá dublinského návratového mechanizmu uplatňovať nebudú. Ako sa pôvodne interná správa úradu dostala na twitterový účet – sa dodnes nevie (asi vôľa Alahova). Obratom sa táto twitterová správa dostáva ako email do emailovej schránky najväčšej pro-utečeneckej mimovládky v Nemecku, spoločnosti PROASYL. Táto spoločnosť ju rozširuje do migrantských táborov v Jordáne a Libanone.
  4/ 4. septembra 2015 Merkelová organizuje onú známu tlačovú konferenciu, ktorá sa dnes považuje za pozvanie migrantov do Nemecka. Vzhľadom na uvedené v bodoch 2/ a 3/ to možno považovať za už iba formálne potvrdenie predchádzajúceho vývoja.
  5/ Niekedy v septembri alebo v októbri nemecký denník (tuším FAZ?) zverejňuje autorský článok vtedajšieho tureckého premiéra A. Davutogluho, v ktorom píše, že riešenie migračnej krízy sa dá docieliť iba spoločnými silami. Či to bolo s vedomím Erdogana alebo proti nemu, ťažko povedať, neskoršie odpratanie Davutogluho by skôr svedčalo o druhej možnosti.
  6/ Nasleduje európska epopeja o povinných migrantských kvótach a v roku 2016 tzv. Ankarská skupina (Turecko, Nemecko, Holandsko a Európska komisia) zverejňuje návrh dohody medzi Európskou úniou a Tureckom, ktorá obsahuje onen známy mechanizmus 1:1, jeden za jedného. Teda, že za každého 1 migranta, ktorý bude vrátený z gréckych ostrovov do Turecka, vezme Európska únia 1 migranta z tureckých migračných lágrov do Európy. Maximálny počet 72 000, nepočíta sa však s tým, že sa naplní, pretože navracanie migrantov priamo z gréckych táborov by malo migračnú vlnu utlmiť. Výmenou zato je Erdoganovi sľúbené zrušenie vízovej povinnosti a znovuobnovenie prístupových rokovaní Turecka do EÚ. Čo je na celej veci zaujímavé je to, že viacerí európski diplomati podozrievajú túto európsko – tureckú dohodu z toho, že je to v skutočnosti nemecký návrh podsunutý Turkom, ktorí ho odprezentovali ako svoj. G. Knaus (think tank ESI) sa vyjadril celkom jasne, že priamo od Turkov vie, že mechanizmus 1:1 nebol ich návrhom, pretože ho nepotrebujú. Pre nich sú dôležité veľké kontingenty, niekoľkostotisícové, ktorých sa zbavia, nie pár desiatok tisíc ľudí. G. Knaus k tomu dodal, že musí zistiť už iba to, koho návrh to v skutočnosti bol, či nemecký alebo holandský.

  V tejto súvislosti dodám ešte jednu vec: v roku 2013 vydala Američanka K. Greenhillová knihu Weapons of mass migration (Zbrane masovej migrácie). Nečítal som ju, ale ľudia, ktorí ju čítali a vyjadrujú sa k nej o nej hovoria nasledovné: zmapovala približne 60 prípadov z 19. a 20. storočia, kedy bol migračný tok umelo vyvolaný politickou elitou krajiny, aby spôsobil problémy buď v krajine pôvodu alebo v krajine príjmu. Jednu vec malo týchto 60 prípadov spoločnú: ani v jednom si politici prijímajúceho štátu neuvedomili, že čelia umelej migrácii až do doby, keď už bolo neskoro. Nečítal som, predávam, ako som kúpil. Ale nikto ma nepresvedčí, keď pozerám, ako to celé prebehlo, že je to náhodná a ešte k tomu utečenecká vlna.

  Ani omylom…

 38. Tučko Bombička 3. októbra 2016 / 17:56

  Oprava: ešte raz som si to pozrel a bolo to nasledovne:

  Záhadný tweet
  „21. augusta 2015 posiela Angelika Wenzl, riaditeľka spolkového úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) interný záznam s nadpisom: Procesné pravidlá k vysadeniu dublinského konania pre sýrskych štátnych príslušníkov. To znamená: žiadny Sýrčan, ktorý v Nemecku zažiada o azyl, nebude už viac poslaný naspäť do krajiny, v ktorej prvýkrát vstúpil na európsku pôdu. Tento záznam sa dostane do médií. Dodnes špičky úradu nevedia, ako sa to mohlo stať. Keďže sa na jeho základe začnú množiť dotazy, prejde tlačové oddelenie Bamfu do ofenzívy a 25. augusta uverejní o 13.30 tweet: Dublinské konanie sýrskych štátnych príslušníkov sa u nás v súčasnosti prakticky neuskutočňuje. Na balkánskej ceste sa tweet okamžite rozšíri ako pozvanie. Pred týmto tweetom sa všetci utečenci nechávajú v Maďarsku registrovať. Teraz takmer nikto. Maďarský veľvyslanec v Berlíne sa pýta na ministerstve vnútra, aká je právna situácia. Tam o tweete nič nevedia a sú bezradní.“

  A toho 4. septembra v noci padlo rozhodnutie, oznámené to bolo až na druhý deň 5. septembra. – http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/seite-4

  Písal som to z hlavy, tak čo by ste chceli 🙂

 39. pomocník 3. októbra 2016 / 20:23

  Ešte si tam niekde pridajte, že v niektorom nemeckom veľkom médiu (už som zabudol ktorom) bola pred mesiacmi nenápadná ale dôležitá reportáž o tom, ako Nemecko robilo už asi 2 roky pred minuloročným letom oficiálny „nábor“ v ázijských krajinách, aby všetci prišli (aj s reklamami v TV atď.). Táto „drobnosť“ je taká neznáma, že ani samotní Nemci o nej veľmi nevedia a decentne sa o tom stále mlčí, lebo oficiálne pochopiteľne nikto nikoho nepozýval a všetko je čistá náhoda. Takže to Merkelovej pozvanie bola už len čerešnička na torte (resp. riadna čerešňa).

 40. Lukáč 3. októbra 2016 / 21:27

  „Pepík“ Kropáček, typický český humorista, nás tu pekne prefackal, použil pár kvázi vtipných fráz a tým si ukojil svoje frustrované ego. Na rozdiel od Tučka neuviedol žiadne nové, dôveryhodné argumenty, ale napr. trápne prirovnanie s kacírmi. To je skutočne hodné ceny „Bludný balvan Sisyfos“.

 41. Tučko Bombička 3. októbra 2016 / 22:40

  P. Pomocník, p. Lukáč, vďaka…

 42. Petr Kropáček 4. októbra 2016 / 13:44

  Tak já to zkusím ještě jednou. Masakry muslimů křesťanskými milicemi v Libanonu do roku 1990 (tisíce obětí), válka v Bosně např. vraždění muslimů v Srebrenici rok 1995 (5000 obětí), sektářské násilí v Irsku do roku 1998 (3200 obětí), masakry muslimů nigerijskými křesťany např. vesnice Jelwa rok 2004 (stovky obětí), Breivikův útok v Norsku rok 2011 (70 obětí)… co mají tyto brutální útoky společného? Jejich pomatení pachatelé, přestože sledovali v prvé řadě své zvrácené politické a vojenské cíle, se zaštiťovali mimo jiné také náboženskými pohnutkami. (Pochopitelně nikoli muslimskými, ale těmi křesťanskými…) O Ku-Klux-Klanu i různých jiných „křesťanských“ spolcích, při poslechu, jejichž „starozákonních“ představ o „správném“ fungování společnosti člověku, leze mráz po zádech, ani nemluvě. Ostatně právě včera se v Polsku konala akce „protest žen“ proti zamýšlenému úplnému zákazu potratů. Ten má pochopitelně na svědomí vládnoucí národňárská PiS spolu s místní do politiky se neustále pletoucí římskokatolickou církví. Tedy opravdu nesdílím názor, že křesťanský radikalismus, fundamentalismus, neřkuli extrémismus by byl otázkou jen jakési vzdálené „MINULOSTI“…

  Bombička už také mele páté přes deváté a sama se v tom ztrácí. Byla to totiž právě ona, která tvrdila že islám a islamismus nelze oddělit. Načež já neuvedl samozřejmě žádný boj mezi muslimskými státy navzájem (nebo že je pro islamismus potřeba IS), ale boj muslimů a muslimských zemí proti islámským radikálům a extrémistům všeho druhu (tzv. IS byl jen příklad). Když jsem byl v Afghánistánu a potkal jordánské vojáky, nenapadlo mě položit jim tak stupidní otázku, proč tam bojují proti Talibanu, když ten nenarušuje územní integritu Jordánska…? Ale toto velká slovenská civilní mozkovna spřažená s hypertrofovaným egem není schopna a zjevně ani ochotna pochopit. Kdyby záleželo na velikosti jednotlivých muslimských populací/komunit, největším dodavatel náboženských extrémistů „světovému trhu“ by musela být Indonézie a Irán, ale „kupodivu“ tomu tak není a „líhnou se“ i v Evropě. Kde je tedy problém? Není to islám jako takový, nebo neexistence rozdílu mezi muslimem a islámským radikálem, ale jaké „exoty“ si Francie, Británie atd. na svém území vychovala, nechala působit a následně manipulovat a radikalizovat respektive „vymývat mozky“ (vesměs mladým) muslimům…

  Na podstatné jsem nezapomněl. Bombička machrovala, že Erdogan jasně deklaroval záměr skrze vlnu imigrantů ovládnout (islamizovat) Evropu. Pak uvedla 2 jeho výroky. 1. byl 20 let starý(!) a tématu se netýkal a 2. současný k historickému výročí dobytí Konstantinopole, kterému více jak polovinu „patřičně vysvětlujícího“ textu doplnil nejmenovaný redaktor „nezávislého tiktaku“… Význam „hidžry“ jsem neuvedl podle toho, co si myslí Kropáček, ale podle toho, jak jej chápou muslimové. Co tady mám pak vyvracet, paranoidní výklad jakéhosi pisálka…?

  Místo nesmyslného stihomamem naplněného hledání jakýchsi zákulisních diplomatických tahů, bych dnešní problém s uprchlickou krizí popsal jednoduše jedním Murphyho zákonem: „Po vyčerpání všech ostatních možností, je lidstvo schopno se chovat rozumně.“ No a my se nyní snad konečně (po vyčerpání všech hloupých a ještě hloupějších návrhů řešení) pomalu dostáváme do situace, kdy se budou přijímat rozumná řešení. Tedy ostraha vnějších hranic, žádné povinné kvóty, bezbřehé zvaní a vítání, ale pomoc potřebným.

  Greenhillovou si může každý přečíst. Pro „senzacechtivé bombičky“ bude čtení jistě zklamáním…

  mercury.ethz.ch/…/ch5_SI_V9_I1_2010_Greenhill_116.pdf

 43. Lukáč 4. októbra 2016 / 15:16

  Kropáček, zas sú vaše argumenty jednostranné, obmedzené a domiešané. Masakry moslimov v Nigérii, Bosne, potom Breivik v Nórsku /tiež masakroval moslimov ? a prečo?/, podobne Ku-Klux-Klan v USA, atď. Ako väčšina civilizačných chorôb, aj globálne krízy a spomínané masakry majú viac príčin- nielen náboženský, ale aj nacionálny extremizmus, sociálne a ekonomické podmienky, ale aj morálny úpadok tkz. postmodernej spoločnosti. S jedným možno s vami súhlasiť- akýkoľvek extrémizmus, aj vnucovanie názorov, resp. nerešpektovanie iných, sú pre každú spoločnosť nebezpečné. A to, že islam neprešiel civilizačným vývojom ako kresťanstvo /renesancia, reformácia, osvietenstvo…/ je všeobecne známym a uznavaným faktom, nielen západnymi intelektuálnymi elitami, ale aj kriticky mysliacimi osobnosťami s moslimskými koreňmi, napr. Salman Rushdie.
  Prajem vám pokoj v duši a miernosť v každom smere.

 44. Tučko Bombička 4. októbra 2016 / 19:30

  Pôvodne som mal v pláne na výlevy malého českého vojenského mozočku reagovať, ale keď som sa dočítal,

  – že Breivik sa za kresťana podľa vlastnej výpovede ani nepovažoval,
  – že vraždenie v Jelwe v roku 2004 sa začalo výzvou k džihádu a následným vyvraždením kresťanov,
  – že Ku Klux Klan sa sám deklaroval ako v prvom rade rasistická, nacionalistická a okrem iného aj antikatolícka organizácia,
  – že séria vraždení v Libanone sa začala vraždením a pogromami na kresťanov už v roku 1860,

  tak som si povedal, že si radšej prečítam tú Greenhillovú. A pravdu mal veru tunajší Švejk, pretože ako správne predvídal, zostal som sklamaný:

  HTTP ERROR: 404

  NOT_FOUND

  RequestURI=/%E2%80%A6/ch5_SI_V9_I1_2010_Greenhill_116.pdf

  Powered by jetty://

  Dodajme, že je to naozaj príhodná bodka za touto diskusiou a vskutku symbolické vyjadrenie hodnoty diskusných príspevkov českého „generála“ bez armády Petra Kropáčka.

 45. Petr Kropáček 5. októbra 2016 / 11:43

  Lukáči,
  s většinou vašeho posledního komentáře souhlasím. Jen jste asi nepochopil ten můj předchozí úvodní přehled (značně neúplný, pogromy na Židy, Holokaust atd. jsem ani neuváděl). Nešlo totiž vůbec o to, kdo byl obětí oněch útoků (ostatně není žádným překvapením, že nejčastějšími oběťmi útoků islámských radikálů jsou právě sami muslimové), ale čím si své činy zdůvodňovali jejich pachatelé a že to byly i rádoby „křesťanské“ pohnutky. Takže je moc dobře, že v těchto případech jste schopen rozeznat (krom náboženského nátěru) i jiné příčiny: nacionalismus, extrémismus, sociální a ekonomické podmínky i „morální úpadek“. Protože, světe div se, stejné příčiny figurují i při radikalizaci muslimů… Tedy i přes těch našich 600 let „náskoku“ oproti islámu (včetně reformace a osvícenství) zas tak moc před muslimy nejsme a není mnoho důvodů mít arogantně pozvednuté obočí a tvrdit, že náboženská radikalizace křesťanů je jen nějaká vzdálená minulost… Nic víc, nic míň.

  Zdravím vás a přeju totéž.

  Někomu se musí věci asi servírovat pěkně polopaticky. Tedy Breivik svůj čin mimo jiné zdůvodnil obranou „křesťanských základů“ evropské civilizace a za praktikujícího křesťana se ani považovat nemusel (koho mi tato rétorika jen připomíná…?). Nevím teď jaká byla přesně úderná síla muslimské vesnice Jelwe v Nigérii (odhady hovoří asi o 100 motykách), ale křesťané měli kalašnikovi… Co se týče občanské války v Libanonu 1975-1990, tak ta začala útokem na Palestinské uprchlíky. „Antikatolický“ znamená, že se KKK vymezil proti katolíkům a za „plnoprávné“ považoval pouze „bílé Američany, protestantského vyznání“, i jejich tradiční oblek s vysokou špičatou kápí nezapře inspiraci ve španělských náboženských (paradoxně katolických) bratrstvech, ostatně dalším jejich „poznávacím znamením“ je zapálený kříž… ale jak už jsem napsal, příklady náboženské křesťanské radikalizace nejsou ničím vyjímečným a pokud se někomu „nelíbí“ zrovna tyto, najde si spoustu jiných (Bosna, severní Irsko, atd.).

  No a za ten nefunkční odkaz se omlouvám. Po odeslání jsem to po sobě nekontroloval. Tady je nový (opět bez začátku adresy). Kdyby ani ten nefungoval, stačí si zadat část adresy za posledním lomítkem do vyhledávače (to kdyby si bombička zase nevěděla rady).

  calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/11515/SI_V9_I1_2010_Greenhill_116.pdf

 46. Tučko Bombička 5. októbra 2016 / 14:48

  Kropáček,

  zdá sa, že ste si u mňa práve poriadne šplhli 🙂 Pôvodne som vám chcel napísať, že Breivik sa nedištancoval od praktizujúceho kresťanstva ale od kresťanstva ako takého (vyhlásil sa totiž za Odinistu). Tiež som vám sem chcel dať správu, ktorá opisuje Jelwu 2004 veľmi podrobne a za začiatok tohto incidentu považuje zavraždenie niekoľkých desiatok kresťanov, ak som si to dobre zapamätal vo februári 2004 (odveta sa konala potom o pár mesiacov neskôr). Tiež som sa chcel pôvodne spýtať, či možno za kresťana považovať niekoho kto zapáli vlastný náboženský symbol (kríž), ale viete čo? Kašlem nato, pretoźe ten váš link je omnoho zaujímavejší. Po veľmi zbežnom preletení toho materiálu sem preložím z neho 4 odseky:

  Kelly Greenhillová, Zbrane masovej migrácie, Nútené vysídlenie ako nástroj nátlaku
  ———————————————————————————————————————————
  Koercia sa vo všeobecnosti chápe ako navodenie alebo zabránenie zmenám v politickom správaní použitím hrozieb, zastrašovania alebo iných foriem tlaku – najčastejšie vojenskou silou. Tento článok sa zameriava na špecifickú nevojenskú metódu vytvárania koercívneho tlaku – použitie migračnej a utečeneckej krízy ako nástroja presviedčania. Všeobecná vedomosť je taká, že tento druh koercie je prinajlepšom zriedkavý. V skutočnosti, vzhľadom na asymetriu v schopnostiach, ktoré existujú medzi „koercermi“ a ich vo všeobecnosti silnejšími cieľmi, by sa sotva vôbec mala používať. Ako však ukazuje tento článok, nielenže je tento druh koercie uskutočňovaný omnoho častejšie, než ako by sa bežne mohlo javiť, ale je aj omnoho častejšie úspešný, než ako by naznačovali na vyhodnotení kapacít a schopností založené teórie…..Koercívne spôsobená migrácia je často ale nie vždy uskutočnená v kontexte populačných tokov, ktoré boli strategicky vygenerované z iných dôvodov. V skutočnosti predstavuje iba jednu podzložku širšej skupiny udalostí, ktoré všetky súvisia s vytvorením a využitím takýchto kríz ako prostriedkov pre politické a vojenské účely – fenomén, ktorý nazývam strategicky vyvolaná migrácia. Koercívne spôsobená migrácia je často zasadená do strategicky vyvolanej masovej migrácie z hospodárskych, exportných či vojenských cieľov. Je pravdepodobné, že sčasti ako dôsledok jej skrytej a často kamuflovanej povahy, je jej rozšírenie vo všeobecnosti nepovšimnuté a jej dôležitosť podhodnotená. Popravde je to fenomén, ktorý mnohých pozorovateľov zostáva skrytý. Napríklad je dobre známe, že v roku 1972 Idi Amin vypovedal väčšinu Aziatov z Ugandy, čo bolo všeobecne interpretované ako pokus o vyvlastnenie ekonomických aktív. Omnoho menej je známe, že 50000 z vypovedaných boli majitelia britských pasov a že k tomuto vypovedaniu došlo v rovnakom čase, keď sa Amin pokúšal presvedčiť Britov, aby zastavili znižovanie svojej vojenskej pomoci jeho krajine. V skratke, Amin oznámil zámer vypovedať 50000 utečencov pre Britov, ale nechal si nato pohodlnú 90 dňovú periódu, aby dal Britom príležitosť anulovať ich rozhodnutie ohľadom pomoci. A Amin nebol zdaleka jediný…..Rovnako ako v prípade tradičnej vojenskej koercie, požiadavky „vyzývateľov“, ktorí sa zapájajú do migráciou spôsobenej koercie sú rozmanité v rozsahu, obsahu či veľkosti. Požiadavky boli tak konkrétne ako symbolické a zahŕňali požiadavky tak na vykonanie akcií ako aj na ich ukončenie. Pohybovali sa v škále od jednoduchého poskytnutia finančnej pomoci až po ukončenie financovania povstaleckých vojenských intervencií či zmenu režimu. A bez ohľadu nato, že väčšina vyzývateľov bola markantne slabšia ako ich ciele (54 zo 64 všetkých možných prípadov a 49 z 56 sledovaných prípadov) – boli relatívne úspešní. V skutočnosti boli omnoho úspešnejší než ich silnejšie náprotivky.

  Zaujímavý je pohľad na tabuľku na strane 120: Turecko tam vidím 2 razy, raz v roku 1991, kedy ich cieľom boli USA a šlo o humanitárno-vojenskú intervenciu – Turci boli úspešní. Druhý krát tam Turecko vidím v roku 1998, kedy ich protivníkom bolo Taliansko, šlo o nejakú žiadosť voči EÚ a taliansku podporu, alebo čo a či Turci boli úspešní alebo nie, sa nedá z dostupných údajov zistiť, resp. nedá sa vylúčiť pôsobenie iných faktorov než nátlaku cez migráciu. V prípade USA boli nátlakovým prostriedkom v rukách Turkov Iračania, v prípade Talianska sa Turci vyhrážali Kurdami.

  Ešte raz treba poďakovať (bez irónie) tunajšiemu českému tŕňu v našej päte za kvalitný link a večer sa do toho pustím…akurát neviem, či ste si, Kropáćek práve nestrelili do vlastnej nohy, ale to je beztak jedno. Každopádne ešte raz, vďaka (úprimne)!!!

 47. yoss 5. októbra 2016 / 16:53

  takze pana Kropacka Allah neopustil, ako som si myslel. je to nova agenda, ktoru este nema nastudovanu. tipujem, ze az teraz sa do nej zakusne…

 48. Lukáč 5. októbra 2016 / 22:57

  Kropáček, nemôžem s vami súhlasiť, pretože ste stále na strane moslimov, neobjektívne ich obhajujete na úkor kresťanov. Je to však vaša vec a ak sa s islamom stotožňujete, kľudne sa moslimom môžete stať, mne to neprekáža. Avšak v tejto debate ide o to, či majú moslimovia z neeurópskych krajín právo masovo migrovať do Európy a postupne ju ovládnuť. Píše o tom napr. Michel Houellebecq vo svojom romane „Podvolení“. Normálny, vzdelaný, uvažujúci Europan to nepovažuje za „normálne“ , aj keď sa mu to nasilu snaži nanútiť časť vládnucich politických elít, médii, ekonomických predátorov a stádo zmanipulovaných aktivistov, ktorí chcu byť vždy ini, ako väčšina. Očividné je, že títo manipulátori nechcú vidieť nedostatky islamu, zjemňujú jeho extrémy a naopak zvýrazňujú chyby kresťanstva.
  Snažia sa pod zámienkou „ľudských práv“ vyvolať pocit viny u tých ktorí im oponujú- pritom je zrejme, že Európa sama , nie je ekonomicky schopná zachrániť celý svet. Logicky uvažujúcemu človeku z toho zákonite vychádza, že táto cesta by nemala šťastný koniec.
  Iste, k dobrým tradíciam a „hodnotam“ Európy patrí aj humanizmus, núdznym treba pomáhať, ale primerane a nie až do sebazničenia. Dúfam, že zdravý rozum väčšiny Europanov zvíťazi.

 49. Petr Kropáček 6. októbra 2016 / 8:39

  Lukáču,
  celkem chápu to vaše laciné pózerství, protože jak byste jen mohl souhlasit s „pepíkem, co vás fackuje“… Ale já takové dilema naštěstí řešit nemusím, takže s vámi souhlasit můžu a znova budu, protože jste nenapsal nic nového a jiného než já v několika předchozích přízpěvcích. Stačí si je znova přečíst. Jsem jednoznačně pro ochranu vnějších hranic Evropy, jsem proti masovému přílivu anonymních uprchlíků, jsem pro pomoc potřebným v rámci našich možností! Co mi ale taky dost vadí, že krom bezbřehých vítačů se nám tu vyrojilo i dost islamofobů, kteří sice muslima neviděli ani z jedoucího rychlíku, ale naprosto přesně ví (třeba z románů?!), jak je muslim nebezpečný. Když si je pak někdo dovolí upozornit, že se věci mají „trochu“ jinak, nejsou černobílé a my (křesťané) máme taky svou porci „másla na hlavě“, už je podezřelý, je to … a měl by raději konvertovat k islámu (důvod?!, chcete mít v Evropě víc muslimů?). Ale jestli to tak musíte mít, tak vám bránit nebudu. Já doufám, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

  Včera večer jsem se díval na ČT24 na pořad k nedožitým 80-tinám Václava Havla, když tam proběhla zpráva, že zemřel 1. slovenský prezident Michal Kováč. Touto cestou bych chtěl na Slovensko sdělit upřímnou soustrast.

 50. Lukáč 6. októbra 2016 / 11:54

  Kropáček,
  je jasne, že nemate záujem o vážnu debatu, svedčia o tom vaš „filištínske“ repliky. Možno je príčinou vaše deprivované ego, ako následok „pravdivého a láskavého““ širenia demokracie a ľudských práv“ v Afganistane. To sú tie paradoxy života a dejín. Nemám záujem ďalej s vami polemizovať, je to zbytočné. A pozdravujte v Bohnicích.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *