VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV OKRÚHLEHO STOLA MATICE SLOVENSKEJ

Matica slovenská poriadala 13. januára 2012 okrúhly stôl slovenskej inteligencie, na ktorej sa zúčastnilo okolo 150 príslušníkov slovenskej, pozvanej MS z rôznych oblasti spoločenského života. Na stretnutí sa zúčastnili dvaja katolícki biskupi, hlavný dozorca Ev. a.v. cirkvi na Slovensku, rektori niektorých vysokých škôl, župan TT samosprávneho kraja, kapitáni slovenského priemyslu, vedci, inžinieri, vydavatelia a mnohí ďalší reprezentanti spoločenského života. Počas troch hodín rokovania vystúpilo celkove 33 účastníkov so svojimi príspevkami. Na tomto stretnutí prijali nasledovné vyhlásenie:

Matica slovenská, kultúrna a vlastenecká ustanovizeň, ktorá vznikla v roku 1863 ako „jednota milovníkov národa a života slovenského“ v záujme vzdelanosti, kultúry a blahobytu národa, stala sa svedomím národa. Vychádzajúc z toho sme my, účastníci Okrúhleho stola slovenskej inteligencie, prijali toto vyhlásenie s cieľom zásadnej zmeny v živote našej spoločnosti, ktorý je poznačený totálnym panstvom peňazí, a zároveň hmotnou, ale predovšetkým morálnou chudobou, keď posvätnými prestali byť tradičné hodnoty nášho národa a namiesto dobra, spravodlivosti a ohľaduplnosti majú navrch rozkrádanie, podplácanie a klamstvo. Preto od budúcich poslancov Národnej rady a slovenskej vlády v mene občanov Slovenskej republiky požadujeme:
1. V praxi jednoznačne presadzovať a zabezpečiť kontinuitu našich definovaných národnoštátnych záujmov, vychádzajúcich z ústavy. Tomu podriadiť každú konkrétnu činnosť štátnych a samosprávnych orgánov. Medzi prioritami nesmie chýbať ani záujem o dostačujúcu obranu nášho štátu.
2. Vypracovať vlastnú národohospodársku koncepciu v nadväznosti na naše členstvo v Európskej únii. Zohľadniť pri tom možnosti využívania polohy nášho štátu, ako aj vlastných zdrojov, osobitne pôdy. Žiadame konať v súlade s ústavným princípom sociálne a ekologicky zameraného trhového hospodárstva, čo si žiada, aby sa štát práve v čase krízy angažoval pri tvorbe nových hodnôt. Presmerovať zdroje určené na podporu zahraničných investorov na podporu našich tradičných odvetví a primeraného a ekologického využívania prírodného bohatstva, predovšetkým pôdy, dreva a vody.
3. Spracovať a uviesť do života štátnu politiku v kultúre, vede, výchove a vzdelávaní. Štát podporí kultúru a vzdelanosť ako jednu zo svojich prvoradých priorít, podporí osvedčené kultúrne ustanovizne a spolky, a to podľa veľkosti ich vplyvu a dosahu na spoločnosť. Pripraví sa nový zákon o Matici slovenskej, aby táto osvedčená ustanovizeň mohla intenzívnejšie pôsobiť na zachovanie kultúrneho dedičstva a rozvoj vlastenectva vo všetkých formách. Prehodnotí sa aj rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávu najmä v oblasti školstva, kultúry a národnej pamäti. Práve tu sa ukazuje široký rozsah kompetencií samospráv ako deštrukčný.
4. Zabezpečiť všeobecnú znalosť štátneho úradného jazyka ako integrujúceho prvku v štáte a zároveň umožniť každému príslušníkovi národnostnej menšiny, aby mohol slobodne používať svoj materinský jazyk tam, kde je v ňom schopný komunikovať. Uzákoniť slovenčinu ako jediný úradný jazyk a umožniť, aby vzdelanie a uspokojovanie duchovných potrieb na celom území bolo prístupné  v slovenčine. Starostlivosť o národnostné menšiny, žijúce na slovenskom území, sa oprie o uznávané prvky susedných štátov, osobitne Maďarska, ako základu pre jej zabezpečovanie na báze vzájomnej reciprocity.
5. Považovať posilnenie zdravého vlastenectva za dôležitú úlohu štátu a samosprávy a nimi financovaných zariadení. V záujme toho sa úroveň vyučovania dejepisu musí dostať na úroveň okolitých štátov. Štát podporí tvorbu pôvodných audiovizuálnych, hudobných, výtvarných, knižných a iných diel porovnateľne s európskym štandardom, s osobitným prihliadnutím na šírenie pozitívnych morálnych hodnôt, vznikajúcich na našom území v minulosti, stará sa o záchranu a využívanie kultúrnych pamiatok a zachovanie kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry.
6. Štát musí mať dosah na obsah vysielania verejnoprávnych médií v záujme šírenia a presadzovania štátnej politiky vo všetkých oblastiach. Jasne treba vymedziť miesto a zaradenie (podriadenie) verejnoprávnych médií v záujme šírenia objektívnych informácií. Ak sú platené štátom, musia šíriť jeho politiku a zastávať záujmy štátu. Vláda je predsa povinná zabezpečiť dostatok relevantných a pravdivých informácií pre obyvateľov.
7. Slováci žijúci v zahraničí musia byť predmetom osobitnej starostlivosti. Štát vytvára podmienky pre zachovanie nimi vytvoreného hmotného i nehmotného dedičstva mimo hraníc Slovenska a prostredníctvom verejnoprávnych ustanovizní pomáha ich kultúrnemu  a národnému životu v zahraničí.
8. Pristúpiť k zmene volebného systému tak, aby do parlamentu mohli byť volení a zvolení aj nezávislí kandidáti z radov inteligencie. Zásadne prehodnotiť rozsah úradov a administratívnych nákladov na všetkých úrovniach.
9. Spracovať jasnú a stabilnú koncepciu zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, aby slúžili všetkým na štandardnej úrovni 21. storočia. Nepripustiť transformáciu zdravotníckych zariadení na účastinné spoločnosti a minimalizovať komerčné prvky v systéme v záujme využívania vyčlenených zdrojov na starostlivosť o občanov a nie na fungovanie súkromných poisťovní.
10. Štát vypracuje takú koncepciu v oblasti rómskej politiky, ktorá povedie k prekonaniu základných problémov v živote Rómov a ich spolužití s väčšinou, a pre ich kultúrne a vzdelanostne povznesenie. V zásade pritom pôjde o rovnosť práv a povinností tejto skupiny obyvateľstva v porovnaní s väčšinovým a o umožnenie uplatnenia sa tejto komunity aj prostredníctvom obrábania pôdy ako možného východiska rastu ich kultúrnej a sociálnej úrovne.
Toto očakávame od reprezentantov, ktorým občania v marcových voľbách dajú svoje hlasy. Očakávame, že v predvolebnom boji sa k týmto požiadavkám jednotlivé politické strany zásadne vyjadria. To určite pomôže aj voličom rozhodnúť sa, komu odovzdajú svoj hlas.

V Bratislave 13. januára 2012.

 1. yoss 14. januára 2012 / 19:36

  ♥♥♥ no konecne sa Matica pred volbami angazuje !! dufam, ze to neostane len v rovine proklamacie, ale nejakym taktnym, diplomatickym sposobom naznaci beznym ludom koho konkretne treba volit a koho v ziadnom pripade…

 2. Milanxyz 15. januára 2012 / 8:51

  Konečne zmysluplné požiadavky! Ešte mi tam chýba požiadavka pravidelného zverejňovania príjmov (a darcov) neštátnych organizácii/nadácií, ako aj pravidelné obnovovanie povolenia ich činností.
  Čiže, to staré známe, „kto, za koho kope“.

 3. Tučko Bombička 15. januára 2012 / 10:35

  Radšej nie! Ješitnosť liberálov je nekonečná a ak by im voľakto naznačoval, že ich favoriti sú darebáci škodiaci Slovensku, ešte by to vzali osobne (oni ani inak nevedia). Nie. To, čo je najdôležitejšie, je spraviť z Matice Slovenskej rešpektovanú ustanovizeň a členstvo v nej otázkou spoločenskej prestíže. To je záležitosť, ktorá ide ponad jedno volebné obdobie a nejaký čas to potrvá. Mňa by napríklad zaujímali mená tých kapitánov slovenského priemyslu, nevidím dôvod, prečo by to malo byť tajomstvo. No a chcem sa „poďakovať“ našim televíziám za to, ako „obsiahlo“ informovali o tomto podujatí.

 4. Tučko Bombička 19. januára 2012 / 21:41

  Pekne sa dnes vyjadril v STV Štefan Nosáľ, zakladateľ Lúčnice:“Každý si musí tú svoju cestičku nájsť, chodník, ktorým prinesie sebe niečo, aj tomuto národu.“ Chvíľu som čakal, či z toho STVčke nepraskne kamera, našťastie sa tak nestalo 🙂

 5. Milan 21. januára 2012 / 23:46

  Po tom, ako Matica Slovenská podporila Slovenské investície, som čakal s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, zprávu kedy sa zase rozkradne to, čo dôverčiví ľudia – dôverujúci autorite Matice vložia do tejto ustanovizne.Bola to len otázka času.
  Samozrejme, zpráva o zneužití dôverčivých investorov prišla, aj Matica Slovenská prišla o peniaze a doteraz sa vlastne ani nezistilo, kde peniaze sú a kto je vinný, ani nik nebol odsúdený.
  Podobne dopadol aj Matičný fond.
  V Matici Slovenskej by sa mali venovať asi len tej kultúre, v zmysle hesla – ševče, drž sa kopyta a radšej sa nestarať ani do politiky, ani do „podnikania“. Nechápem, prečo Markuš po takom škandále a výške stratených peňazí v Slovenských investíciach neodstúpil. (asopoň som o jeho odstúpení nepočul).
  Takéto „akcie“ Matici Slovenskú len oslabujú. Hore uvedené vyhlásenia nemá preto pre mňa žiadnu cenu – je to vyhlásenie ľudí s malou autoritou. Neviem, či po Slovenských investíciach to nie je len taký pokus, ako sa skúsiť dostať na verejnosť, že čo to spraví a sondovanie či je tu možnosť získať nejaký vplyv na politiku.
  Byť Maticou, venoval by som sa len tomu, čomu rozumiem – v zmylse príslovia, ševče, drž sa kopyta.

 6. Anton Hrnko 22. januára 2012 / 0:27

  Milan,
  akosi vám uniklo, že Markuš už nie je vyše roka predsedom MS. To je jedna vec. Druhá vec je, že keby mali hovoriť na Slovensku len tí spravodliví, tak by tu bolo hrobové ticho. Za posledných dvadsať rokov došlo k všeobecnému úpadku morálky na Slovensku, ale myslím si, že nie len u nás. Je to asi celosvetový problém. Žiaľ, ani MS sa tomu nevyhla. Len si spomeňte, ako v Čechách skončili kampeličky. Pritom tieto ľudové pokladničky v 19. st. napomohli vzniku českého národného kapitálu. Keď ich začali po nežnom prevrate obnovovať, koľko poctivých Čechov do toho dalo svoje peniaze?? A ako skončili! Jednoducho, keď chceme tento stav zmeniť, musíme podporovať očistu celej spoločnosti, teda aj MS. Možno sa nám to nepodarí. Ale to nás nemôže odradiť, aby sme sa o to nepokúsili!! Žiaľ, nedá sa ináč. Nikto tu nie je taký, kto by mohol hádzať kamene!

 7. Zaznamnik 22. januára 2012 / 9:23

  Milan, keby si nevedel, tak nove vedenie Matice na cele s panom Tkacom uz trestne oznamenia dalo…aj co sa tyka maticneho pokladu a aj maticnych fondov……..mam pocit, ze sa preskumavaju aj nevyhodne zmluvy co sa tyka tlaciarne Neografia, ktora je majetkom Matice.

 8. Milan 27. januára 2012 / 22:07

  s tým čo píšete pán Hrnko sa musí len súhlasiť,
  ale ak v prehlásení MS čítame vety ako: …v živote našej spoločnosti, ktorý je poznačený totálnym panstvom peňazí, a zároveň hmotnou, ale predovšetkým morálnou chudobou, keď posvätnými prestali byť tradičné hodnoty nášho národa a namiesto dobra, spravodlivosti a ohľaduplnosti majú navrch rozkrádanie, podplácanie a klamstvo, …tak tieto maniere /podvádzanie, rozkrádanie…/ prenikli až k samotnej Matici Slovenskej – zdá sa dokonca, že gorily sa zahniezdili aj v tejto ustanovizni, ktorá sa …..stala sa svedomím národa .
  Biblické “ hoď prvý kto si bez viny“….ako naznačujete tiež neznamená to, že by nikto vlastne nemohol kritizovať – autor tejto vety mal na mysli to, aby sa každý sám so sebou kriticky vysporiadal a zamyslel nad sebou. Matica sa mala prvá – ako vzor národa vyčistiť …
  Nemyslím, že Matica je už až tak ďaleko – vinníci a majitelia rozkradnutých peňazí zatiaľ neviem, že by boli známy.
  Asi si ešte musím dôkladne prečítať stanovy Matice Slovenskej – či tam bolo podnikanie, zasahovanie do politiky, spoluzakladanie investičných fondov a ich transparentné spravovanie.
  Zvonku sa možno len diviť členskej základni MS a nižších funkcionárov , ako to dohliadali na prácu vedenia MS. Asi len dôverovali a nepreverovali.

 9. Anton Hrnko 27. januára 2012 / 22:35

  Milan,
  nehovorím, že nemáte pravdu. Ale čo je riešenie? Myslíte si, že riešenie je to, čo dnes vystrájali rôzne pofidérne živly na čele s manželom jednej štátnej tajomníčky? Tým ide o riešenie situácie na Slovensku? Podľa môjho názoru im ide len o jedno: Dokonale rozvrátiť politický systém na Slovensku. Okrem rozvratu neponúkajú nič! Využívajú na to užitočných hlupákov bez akejkoľvek zodpovednosti, ktorých náhoda vykopla nahor, ale keď tam budú skutočne rozhodovať, budú už nie gorily, ale hotové king kongy. Osobne si myslím, že zavedené strany sú väčšia istota, ako akíkoľvek proroci šťastných budúcnosti. Vidíte, takého Dzurindu a jeho stranu si spravodlivosť našla. Kto však dnes bude brať na zodpovednosť rôzne ANO, Združenia robotníkov a podobné patvory, ktoré vytvorila doba, nagorili sa a zmizli? Len strany s minulosťou môžu mať čistú budúcnosť, aj keď tá minulosť je ťaživá ako balvan! Neverím žiadne rýchle riešenia, lebo problém Slovenska nie je izolovaný. Je to geopolitický problém, ktorý sa dá riešiť len stabilizáciou politického systému, nie jeho rozvratom!

  PS. O niektorých tých „spravodlivých“ by sa dali vyprávať ságy väčšie ako Kalevala a Odysea dokopy!

 10. Tučko Bombička 28. januára 2012 / 10:18

  Presne to isté mi vŕta hlavou, odkedy sa začala v médiách („dobrovoľne nasilu“) prezentovať kauza „Gorila“. Mne to skrátka pripadá ako pokus o frontálny útok na už stabilizované strany, ako pokus o opätovné rozkolísanie slovenskej politickej scény, ktorá – nech je akákoľvek – sa už predsa len zbavila istých nepríjemných detských chorôb. A ak si niekto nevie predstaviť, čo by nasledovalo v prípade „odpísania“ týchto už zavedených strán, nech si spomenie, čo sa dialo hneď na začiatku 90. rokov alebo po roku 1998, keď to tu do rúk chytila partia absolútnych diletantov. Tento štát dokáže zniesť aj korupciu, aj rozkrádačky, no čo si už nemôže dovoliť, je opäť začínať od začiatku. Nemôže si dovoliť pustiť k moci opäť ľudí, ktorí sa budú najprv 4 roky učiť vládnuť a až potom začnú aj dačo robiť. Alebo si viete predstaviť Sulíka či Matoviča ako predsedu vlády, resp. parlamentu? No amen, tma!!!

 11. Anton Hrnko 28. januára 2012 / 12:02

  Tučko,
  ale zabudli ste na podobenstvo o nažratých a nenažratých muchách. Som hlboko presvedčený, že aj keby nevedeli vládnuť, kradnúť by začali hneď!!! Keď tak porozmýšľam nad gorilou a vzťahu tých, čo ju teraz vypustili z klietky, napr. pri hlasovaní o dôvere vlády, tak mi vychádza jedno. Vedeli o nej už pred vstupom do vlády. Pravdepodobne sa tešili na to, že budú novými „malcharkami“. Asi im to vranovský boss a spišskoštvrtecký blondiak neumožnili, tak sa vzbúrili. Čo poviete, nie je to pekný výklad? Na Slovensku je všetko možné!

 12. zaznamnik 28. januára 2012 / 20:13

  Pani, staci si iba spomenut na kauzu „skupinka“ spred niekolkych rokov……. a zaujimave, ze biely kon tejto „Skupinky“ Mojzis zrazu vystupuje ako svedok pravosti Gorily…. kto vie, koho vlastne prezentovala tato „skupinka“, zacina tusit, odkial vietor fuka…..

 13. lacooravec 28. januára 2012 / 23:28

  Vietor fúka od severu! Je studený a nepomáha zdraviu kadejakým gorilám. Ja to vidím tak, že Národ toho má už tak, akurát! Destabilizácia zavedených strán? Preboha! Veď tie nikdy neboli stabilizované. Nové strany? To isté! Takže je absolútne jedno, koho voliť, stačí dať hlas a je zabielené!!! Anonymous má pravdu..príde na psa mráz…raz! Ale, potom beda!

 14. Anton Hrnko 29. januára 2012 / 0:11

  Oddávna som bol stúpenec jednej zásady. Keď sa pije, tak sa pije. Keď sa pracuje, tak sa pracuje. Nemalo by sa to robiť naraz. všakže p. Oravec!

 15. Milan 29. januára 2012 / 0:21

  Vietor fúka hlavne od výberu poslancov.
  Najlepšie predpoklady na poslanca v SR akoby boli: automobilový pretekár, hokejista, futbalový tréner, herec, novinár….
  Čo sú to za odborníci riadiaci štát?
  Podobné to bolo aj za socializmu: dojička, kombajnista, sústružník…to boli hlavné záruky kvality poslanca FZ.
  To sme zdedili.
  SMK mali poslancov vždy ale zásadne absolventov technických univerzít – a všetko sa im podarilo dosiahnuť.Bugár je napríklad strojný inžinier, Duraj myslím jadrový fyzik….
  Slovenské strany vytrvalo vyše z 50 % ale stavajú na humanitné , športové a filozofické školy.
  Poslanci v SNR , ale aj v mestských častiach sa delia na diletantov, čo ničomu nerozumejú a za všetko zdvihnú ruku a na tých poslancov (ekonómov, či právnikov) , ktorí všetkému rozumejú až pridobre.
  S pomocou tých prvých si tí druhí ľahko všetko odhlasujú (viď . Bratislava)
  Preto si treba dobre všímať tie strany, čo na svoje kandidátky strkajú takéto osobnosti – a hlavne úmyselne neodborníkov . Ako povedal jeden tréner – z 10 futbalistov len jeden rozmýšľa. O tých 9 futbalistov hovorí pre tlač ako o inteligentných futbalistov a tom desiatom, ako o veľmi inteligentnom futbalistovi.
  Podobne to je v parlamente – všetci poslanci sú inteligentní a niektorí sú veľmi inteligentní.
  Zatiaľ čo veľkú fabriku musia riadiť vzdelaní odborníci, štát, či ministersvá v SR riadia prevažne právnici, ktorých vzdelávali skôr na súdne obštrukcie, a zarábanie na neproduktívnych činnostiach.
  Volič by si mali dobre uvedomiť, že voliť za poslanca herca, či futbalového rozhodcu znamená len o jedného zástupcu hájaceho záujmy daňového poplatníka menej.
  Pokiaľ si daňový poplatník uvedomí, že 30% jeho daní sa rozkradne a že za 20 rokov z jeho daní SIS nič nevyšetrila – efekt jej práce je nulový, je tu už oprávnená otázka daňového poplatníka načo platí také vysoké dane, načo platí SIS a iné neefektívne organizácie, vrátane súdnictva.
  V podstate nie že je daní málo, ale priveľa.Všetko ukazuje na to, že je tu obrovský priestor na ich zníženie.Čím menej odvedie, tým sa menej ukradne platenými štátnymi úradníkmi.

 16. lacooravec 29. januára 2012 / 0:34

  p.Hrnko! Jednoducho, ftipný!

 17. zaznamnik 29. januára 2012 / 8:44

  re : Milan

  Slovakom madarskej narodnosti sa preto podarilo vsetko dosiahnut, lebo su jednotni…… su medzi nimi konzervativci, STBaci, lumpi, socialisti, komunisti, jehovisti, budhisti, ale v prvom rade su to – Madari a az potom su to ostatne…preto drzia spolu a maju uspech.

  Takisto oni o sebe tvrdia, ze ked sa stretnu traja Madari, zalozia 4 politicke strany, ale – spory a hadky si nechavaju na doma, a ked su len 1 meter za hranicou, drzia spolu a kryju si chrbty – hlavne v politike. Na rozdiel od nasich politikov, ktori v zahranici iba hladaju spojencov na to, aby mohli potopit, ociernit a poskodit svojho domaceho politickeho protivnika…..

  Samozrejme, prave od SMK a Mostu sa ocakava stale, ze si spojencov hladaju v Pesti, ale pozrime sa na zostavajuce politicke strany…. ubohost, malost, zapecnictvo a plechtikarenie….

 18. Tučko Bombička 29. januára 2012 / 11:26

  1. Dane: dva fakty najprv, vybraté (a následne prerozdelené) dane na Slovensku sú jedny z najmenších v EÚ (ak nie vôbec najmenšie). To je dôsledok ničoho iného ako tej slávnej a dodnes ospevovanej daňovej reformy, ktorá zrazila dane na Slovensku na dlhodobo neudržateľnú úroveň. Výsledok vidíte v každodennom živote: absolútna neschopnosť štátu plniť si základné funkcie, opravami ciest počínajúc, modernizáciou armády končiac. 2. fakt: cca 90 percent ročných výdavkov štátu sú tzv. povinné výdaje, teda výdavky, s ktorými vláda nemôže nič urobiť. V praxi to znamená, že každý rok môže (akákoľvek) vláda aktívne ovplyvniť 10 percent svojich výdavkov. To je jej veškerý priestor, v ktorom sa môže pohybovať a v rámci ktorého sa môže pokúsiť dať štátu nejaký investičný impulz, alebo niečo podobné. Takže ak mi niekto tvrdí, že dane na Slovensku sú vysoké, tak ja mu odpovedám: „Neviete, o čom hovoríte!“. A je mi jedno, či je to Milan, alebo Ivan Mikloš. Pretože rozumný človek urobí to, že najprv sa pokúsi pozametať s korupciou a keď sa mu to podarí, potom rozhodne, čo s ušetrenými peniazmi: buď ich využije pre investície a obnovu štátu, rozvoj verejných služieb, alebo ich „dá“ ľuďom cez zníženie daní. Ale ak niekto najprv zrazí daňové príjmy štátu a potom narieka nad tým, že je Slovensko v rozklade, lebo sa „veľa“ rozkráda a ukradnuté peniaze mu chýbajú pri tvorbe štátneho rozpočtu, tak je to diletant!!!
  2. Korupcia: ja som sa svojho času zaujímal o to, ako sa zisťuje tá „miera korupcie“ na Slovensku. Viete ako? Rozpošle sa dotazník, najčastejšie podnikateľským subjektom, zhruba v nasledujúcom (alebo podobnom) znení:
  Miera korupcie sa v sledovanom období (takom a takom) podľa vás:
  a) znížila
  b) zvýšila
  c) nezmenila.
  Toto tu uvádzam veľmi zjednodušený príklad (podobne vyzerajú dotazníky zisťujúce „stav demokracie“ na Slovensku). Vezmite si z toho jednu vec: je to z veľkej časti subjektívne dotazovanie zainteresovaných strán. Len tak sa môže stať, že v roku 2010, po výmene vlády, sa zrazu „zázračne“ v priebehu 3 mesiacov zlepšil stav demokracie na Slovensku. Ankety zisťujúce stav podnikateľského prostredia na Slovensku detto. Najvtipnejšie pritom na celej situácii je to, že podľa iného prieskumu podnikateľské subjekty na Slovensku (cca 80 percent z nich) nepovažujú za korupčné praktiky ponúkanie darčekov, pozorností a iných nefinančných prezentov, teda veci, ktoré sa na západe za korupčné správanie považujú. Napadlo ma, či medzi nimi nie sú tí istí podnikatelia, ktorí sa tak pohoršujú nad korupciou v spoločnosti. Ak si za takéhoto stavu morálnej úrovne „hodnotiteľov korupcie“ na Slovensku chce niekto búchať hlavu o stenu kvôli katastrofálnej skorumpovanosti Slovenska, OK – jeho voľba.
  3. ZÁSADNÉ PROBLÉMY SLOVENSKA v mojom videní:
  A. Katastrofálna úroveň slovenskej žurnalistiky – to sa novinárčinou ani nedá nazvať (toto ja považujem za fatálnu otázku rozvoja tohto národa a štátu),
  B. Žalostný stav v oblasti občianskej odvahy obyvateľstva – nie, nemám na mysli nejaký boj za demokraciu a „čistotu“ verejného života, ktorý by nám tu zrazu chcela partia aktivistov vnútiť, mám na mysli elementárne veci ako odvahu sťažovať sa na meškajúce spoje, porušovanie zákonníka práce v robote atď. Pritom z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sa na Slovensku dá dovolať aj svojich práv, aj spravodlivosti, len sa treba nebáť a otvoriť ústa. A to je tu bohužiaľ veľký problém.
  C. Absolútne zlyhávajúca intelektuálna vrstva spoločnosti – to sa opäť ani intelektuálmi nazvať nedá.
  P.S. Môžete mať pravdu, pán Hrnko, no ja sa už dlhšie neviem zbaviť dojmu, že tu ide o niečo viac ako iba o parlamentné korytá a následne vydolované prachy z tendrov. Mne sa zdá, že tu sa voľakto cielene pokúša o rozklad toho, čomu sa „ľudovo“ nadáva „sociálny štát“. Akoby Slovensko bolo lakmusovým papierikom toho, čo si v tejto oblasti môže dovoliť nadnárodná korporatívna ekonomika. Napadlo by vás pred 15 rokmi, že sa tu objavia ľudia, ktorí úplne pokojne a bez začervenania budú z pozície ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV spochybňovať inštitút minimálnej mzdy??? Ako si toto vôbec voľakto môže dovoliť – škandál!!!

 19. Milan 30. januára 2012 / 0:59

  dopĺňam ako pikošku dnešné odpozorovania textu z bilboardu:
  Špecializáciu adepta za poslanca za Stranu 99% : baletný majster
  Iste nádejné vzdelamie pre voličov, ideálna prax pre riadenie štátu a hlasovanie v SNR.
  Vyzývam aj iných občanov s inými zameraniami: napríklad zriadecov verejných WC, predavačky cestovných lístkov, taxikárov, školníkov…., ktorí ešte neboli poslancami, a podľa ústavy na to určite majú právo , aby si aj oni dobre zarobili, a prihlásili sa vedúcim politických strán na kandidátne listiny. Voliči netrpezlivo čakajú na ich vedomosti…
  Ale vážne: adepti za poslancov by mali absolvovať aspoň nejaký základný kurz ako sa riadi a funguje štát a až po absolvovaní tohoto základného kurzu s konečnou záverečnou skúškou, podobnej skúške z Pravidiel cestnej prevádzky by mali mať právo sa uchádzať o hlasy voličov.

 20. yoss 30. januára 2012 / 17:20

  pan Tucko Bombicka,

  mizerny stav do ktoreho sme sa dostali nie je otazkou vyssich/nizsich dani, ale otazkou privatizacie, kedy sme v priebehu dvoch desatroci rozpredali vsetko, co vytvorili predosle generacie. Treba si uvedomit, ze slovenska ekonomika prakticky prestala existovat, jestvuje uz len „ekonomika na slovensku“ za ktoru sa musime prosit zahranicnym kapitalistom (vid cestu ministra Mihala do Juznej Korey, kde orodoval za Samsung Voderady)…

  v ostatnych bodoch suhlas…

 21. lacooravec 31. januára 2012 / 4:37

  No, aj keď som bol rozhodnutý, že, už sem neprispejem, tak musím! p.Hrnko! Napriek všetkej Vašej irónii, tolerujem Vaše netolerantné výpady voči, hádam polovice prispievateľov , dostalo sa mi do uší! Takže, tak a ja som síce Lipták, tak skúsme….Kto je lepší Slovák? Narodili Ste sa na Spiši, ja na Liptove. Obaja sme Sloveni/ Slováci a zamýšľame sa nad naším národom a chceme mu jednoducho dobre….V pohode, dáme preteky! Tak, ako sa dalo zosmiešňovať v parlamente, keď Ste boli poslancom za SNS, (všímal som si Vás), áno, boli Ste síce mainstreimu na smiech, ale Národ Vás chápal a držal palce. Ono, je ťažké, udržať si integritu pri takom tlaku! Uznávam, dokázali Ste to!

  Ale! Netreba byť naveľa, to si myslí kopa ľudí Vášho blogu a hádam by Ste to mohli akceptovať! V podstate, sme vďační za BLOG, ktorý je Náš slovenský a kde sa dá dovzdelať o roli dedičnej. Možno, aj Vám pomôže….No, neviem, či už sem prídem…raz pozriem, uvidím…:-)(: A ftipnosť si nechajte! Arri vederči Tons!

 22. Anton Hrnko 4. februára 2012 / 22:12

  Ale, ale pán Oravec,
  nieže tak zhurta. Na mojom blogu je každý vítaný a okrem niektorých jednotlivcov, som každému umožnil jeho myšlienky tu predviesť.Ale uznáte, že keď niekto hlása úplne bludu, ktoré sú buď dávno vyvrátené alebo vycucané z prsta, nemôžete odo mňa chcieť, aby som to vychvaľoval.To jednoducho nejde. Tak hor sa do čítania a ďalej prispievajte. Ak to bude však hlúposť, čakajte, že to za hlúposť označím. Ak to bude rozumné, tak to pochválim.

  PS. Neviem, kde ste zobrali ten nezmysel, že som ślepý Špišiak. Som rodený Budatínec ako repa. A kde je Budatín? Na druhej strane Váhu oproti Žiline pri ústi Kysuce. Ale to tu je ako v mojom životopise, tak v niektorých článkoch.

 23. zaznamnik 5. februára 2012 / 22:50

  ale ale pan Oravec, muism pana Hrnka obranit, hoci to nepotrebuje…prave jeho vystupenia v starej SNR, v dobe, ked sa lamal chlieb o samostatmost, boli to, na co sme cakali pri televizoroch…./este boli priame prenosy/ ano, povestne boli technicke pripomienky, ale aspon cechoslovakom z VPNky a KDH trochu dvihal adrenalin……

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *