Rozhovor pre Slovenské národné noviny

V aktuálnom čísle Slovenských národných novín bol uverejnený môj rozhovor s Dušanom Kerným o historických výročiach a o tom, ako ich vieme sláviť/nesláviť. Rozhovor ponúkam v celom znení, lebo nie všetko sa zmestilo na jednu novinovú stánku.

Anton Hrnko, člen Historického odboru Matice slovenskej, ktorý sa 31. januára t. r. dožil šesťdesiatky, patrí medzi výnimočne aktívnych historikov ako vo svojom odbore, tak aj vzhľadom na politické aktivity pri obnovovaní činnosti Matice slovenskej, pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky i pri jej začleňovaní do medzinárodných štruktúr na parlamentnej úrovni. Je neobyčajne usilovným komentátorom historických udalostí s poukazovaním na ich význam pre súčasnosť. Históriu nikdy nepovažoval za mŕtvu minulosť, ale ju chápe ako živú pamäť národa, triedy, sociálnej skupiny…, z ktorej treba neustále čerpať podnety a poučenia pre súčasnosť a pre vytyčovanie cieľov do budúcna.

SN ho preto oslovili v roku Ľudovíta Štúra ako výnimočného svedka a zanieteného autora, publicistu.

1/ Povedzme si to úprimne, nestane sa ako v Matici, tak aj vo verejnosti Rok Ľudovíta Štúra skôr pietnou spomienkou, než aktuálnou výzvou? Bude toto výročie formovať spoločenské a politické vedomie?

Musím s ľútosťou konštatovať, že oficiálne Slovensko nevie dôstojne oslavovať svojich významných dejateľov, ba dokonca ani nie významné jubileá. Keďže slovenskí politici buď slúžia cudzím pánom, alebo majú záujem len o tie výseky slovenských dejín, ktoré pasujú do ich obmedzených politických koncepcií, nie sú schopní a ani ochotní dívať sa na naše dejiny komplexne. A predovšetkým sa našich vlastných dejín boja. Majú z nich strach. Boja sa pozrieť pravde do očí, boja sa s odstupom a sine ira et studio (bez hnevu a zaujatia) hodnotiť zástoje predchádzajúcich generácií slovenských politikov, lebo by ich museli konfrontovať so svojou činnosťou, so svojimi postojmi, so svojím konaním. Skutoční slovenskí politici v minulosti vždy viac celku dávali, ako od neho očakávali. Často pri obhajovaní slovenskej pravdy boli prenasledovaní a platili, niekedy i vlastným životom. V nesvojprávnom postavení to ani ináč nešlo. Byť slovenským politikom a držať sa slovenskej pravdy znamenalo vždy odriekanie a obetu. A – žiaľ – v našej „demokratickej skutočnosti“, v samostatnom a slobodnom slovenskom štáte sa takýto typ politika nenosí. nenájdete ho ani v skanzene. Ak aj zo začiatku boli, vyštvali ich z ich vlastných strán.

Preto mám veľké a myslím, že aj opodstatnené obavy, že Rok Ľudovíta Štúra bude opäť len jednou zo stratených príležitosti na pozdvihnutie zo všetkých strán udupávaného historického povedomia príslušníkov slovenského národa. Rád, veľmi rád by som sa mýlil, ale to, akým spôsobom (skôr by sa dalo povedať nespôsobom) sa súčasné slovenské politické elity správajú k národnému historickému dedičstvu ma nenapĺňa optimizmom. Len taká maličkosť: vláda vo svojom uznesení o Roku Ľudovíta Štúra nedala žiadne úlohy ministerstvu školstva. A ja som si možno naivne myslel, že pri pripomenutí si nášho velikána by malo ísť predovšetkým o výchovu dejinami….

2/ Štúr povedal, že „história je pre živý národ to, čo pre človeka svedomie“ – sme živý národ? Sú skutočne pre nás dejiny svedomím?

Samozrejme, že sme živý národ, len Vajanského „suchých ratolestí“ sa na našom strome života nachádza omnoho viac, ako by bolo želateľné. Viete, ja som už viackrát povedal, že ak sa vášnivo debatuje o výklade minulosti, málokedy ide o minulosť samú. Ide predovšetkým o súčasnosť a budúcnosť. Pre národ je história niečo ako pamäť pre individuálneho človeka. Ak niekto chce ubíjať národ, tak vyberá z jeho dejín iba negatívne fakty, iba negatívne deje a patričným komentovaním ho sústavne upozorňuje, že on, konkrétne Jano XY je vinný za to negatívne, čo sa stalo. A nakoniec každý jednotlivec si bude myslieť, že skutočne je to tak, že usilovať sa o niečo nemá zmysel, lebo by to opäť mohlo zle dopadnúť. Len si spomeňme, ako odporcovia slovenskej suverenity a samostatnej štátnosti začiatkom 90. rokov minulého storočia dvíhali prsty: „Slovenský štát? Aha, však to tu už bolo a ako to dopadlo!“ Cieľom tohto „masírovania“ duší nebolo nič iné, len vyvolať doma i v zahraničí dojem, že Slováci sú vrodení nespratníci a že slovenský štát nemôže byť normálny štát ako hociktorý európsky štát, a teda je neprípustné sa oň usilovať. Áno, dejiny sú predovšetkým pamäťou. Užité dejiny, teda dejiny správne vyložené a pochopené môžu byť základom nielen vedomia, ale aj svedomia, pretože obsahujú v sebe aj morálny imperatív: O toto sa snažili naše predchádzajúce generácie; v tomto uspeli, v tomto pochybili; na úspechy treba nadviazať a chýb sa vyvarovať.

3/ Vlani sme si pripomenuli storočnicu začiatku prvej svetovej vojny – ale tá sa skončila pre nás až zápasom o južné Slovensko v rokoch 1918 /1919/1920 – mám dve otázky : zhostila sa naša historická publicistika dostatočne súvislostí onej storočnice? Nie sme svedkami pokusu o iný výklad príčin vzniku I. svetovej vojny?

Vlani sme tých výročí mali viac, napr. aj 150. výročie narodenia A. Hlinku, 1150. výročie prvej písomnej zmienky o Devíne a obe prešli bez povšimnutia oficiálnych miest. Neviem si predstaviť, napr. v Nemecku, žeby si sociálnodemokratická vláda nepripomenula nejaké okrúhle výročie K. Adenauera. Avšak, ako povedal jeden slovenský tiežpolitik, na Slovensku je to tak.

Ale vráťme sa k prvej svetovej vojne. Myslím si, že toto jubileum nemôže byť stotožnené len s atentátom na arcivojvodu Františka Ferdinanda a začiatok vojny. Prvá svetová vojna začala pohyby, ktoré – ako sa zdá – stále nie sú ukončené. Podľa môjho názoru štát mal zriadiť stály výbor, ktorý by koordinoval pripomínanie si udalostí z rokov prvej svetovej vojny kontinuálne. Veď za chvíľu tu budeme mať výročie Clevelandskej dohody, vznik česko-slovenských légií, Česko-Slovenskej národnej rady, Pittsburskej dohody atď. To všetko malo byť zaradené do jedného súvislého celku pripomínania si a výchovy dejinami. Žiaľ, asi na to nie je vôľa a kde nie je vôľa nie je ani cesta (peniaze).

Prepisovanie dejín nie je nič neobvyklé. Obyčajne sa však nedotýka hlavného prúdu dejepisectva. Najčastejšie sa objavuje tam, kde sa k výkladu dejín mieša aj konkrétny politický záujem. Tu sme svedkami pokusov v určitých kruhoch zbaviť viny za rozpútanie vojny cisárske Nemecko a Rakúsko-Uhorsko a hodiť vinu na Srbsko a sprostredkovane na Rusko. Nazdávam sa však, že na Slovensku sa tieto tendencie nevyskytujú. Bolo by to proti zmyslu slovenských dejín a spochybnili by naše národné oslobodenie po roku 1918.

4/ Čo ostáva ešte otvorené, pokiaľ ide o prvú svetovú vojnu pred historickou vedou a čo pred spoločenským vedomím – veď po našich obciach sú pomníky s obrovským počtom obetí – padlých vojakov z prvej svetovej vojny a len mizivým počtom padlých vojakov z druhej svetovej vojny, pritom druhá svetová mala desaťročia „prioritu“ a prvá svetová bola vlastne zabudnutou, pravda česť výnimkám…

V spoločnosti panuje dojem, že je možné povedať o nejakom úseku dejín, že je už dostatočne poznaný, že už netreba ďalej bádať. To je mylná predstava. Ako každá veda, aj historická veda nepozná konečný stav poznania. Stále je čo a bude čo skúmať. Okrem iného, každá generácia má právo na svoj vlastný výklad minulosti. Preto je treba skúmať všetko, možno aj od začiatku, lebo niekedy zažité klišé môže byť úplným klamom. Myslím si, že slovenská historiografia sa nezaoberá dejinami prvej svetovej vojny v takom rozsahu, ktorý zodpovedá významu tohto obdobia pre osudy slovenského národa. Z toho dôvodu, najmä z hľadiska výkladu pôsobenia zahraničného odboja proti Rakúsko-Uhorsku a vzniku Česko-Slovenska je vo vleku českej historiografie, preberá jej hodnotenia, ktoré nie sú vždy práve zo slovenského pohľadu korektné. Uvediem jeden prípad. Často sa tvrdí, že čechoslovakizmus bol potrebný vzhľadom na to, že o Slovákoch nikto nevedel, a preto by ich ako samostatného činiteľa neboli ochotné víťazné veľmoci akceptovať. Ale len pri trošku hlbšom pohľade sa dá zistiť, že tieto tvrdenia nie sú pravdivé. Stačí si prečítať záznamy zo zasadnutia britského parlamentu a zistíme, že sa tam viackrát a vášnivo diskutovalo o tom, že Slováci sú osobitný, na Čechoch nezávislý národ (peoples). A na slovenskej a českej osobitosti je založená aj tzv. malá saintgermainská zmluva z 10. septembra 1919, ktorou bola medzinárodne uznaná Česko-Slovenská, nie Československá republika. Týmto smerom by sa mala uberať naša historická veda, ale zaujímavých tém, do ktorých ešte zo slovenského hľadiska nikto nepichol je až-až.

A ešte k tým pomníkom. Dalo by sa o tom hovoriť viacej, ale po vojne zakázali orgány obnoveného „Československa“ dať na pomníky padlých tých, ktorí padli v rámci bojovej činnosti slovenskej armády počas vojny v Poľsku a na východnom fronte. Myslím si, že obce by mali túto nespravodlivosť odstrániť a na pomníky pripísať aj vojakov slovenskej armády. Ani jeden z nich sa nehlásil dobrovoľne na východný front a slovenskí vojaci tam ani nepáchali žiadne vojnové zločiny, ako dnes oslavovaní banderovci alebo esesácki „vlastenci“ z Baltských štátov.

5/ Zápas o dejiny sa neuveriteľne premieta do súčasnosti – svedkom toho je netušene prudký politický a medzinárodný spor okolo oslobodenia Osvienčimu….

Historická veda je síce veda politická, ale politici by sa do nej nemali miešať. Ak sa pripomínajú také udalosti ako napr. oslobodenie Osvienčimu (ale aj napr. výročia Karpatsko-duklianskej operácie) nejde primárne o udalosť samú, ale o tých mŕtvych, ktorí tam často v bezmenných hroboch ležia. Nedať im česť, ktorú si zaslúžia, alebo dokonca čisto z aktuálnych politických pohnútok pozvať ľudí, ktorí sa hlásia k odkazu tých, ktorí majú leví podiel na tragédií európskych židov, a nepozvať zástupcu krajiny, ktorá niesla hlavnú ťarchu grandiózneho zápasu s najhorším režimom v doterajších ľudských dejinách, je skrátka nehoráznosť, rovnajúca sa neúcte k obetiam holokaustu. To je moje presvedčenie a žiadne oportúnne dôvody ma nedonútia ho zmeniť.

6/…a pred nami je výročie mája 1945 – očakávaš posun v poňatí tohto výročia, alebo doslova prepisovanie významu porážky fašizmu a hitlerovského Nemecka?

Európa vydržala bez vojny dlhé desaťročia práve v dôsledku toho, že rešpektovala jalstsko-postupimské dohody, ktoré boli potvrdené záverečným aktom z Helsínk z roku 1975. Dnes je tento systém totálne v troskách. V baltských štátoch esesáckych hrdlorezov tamojšie politické elity skryto alebo otvorene považujú za bojovníkov za národnú slobodu, nebudem hovoriť o pohrobkoch banderovcov na Ukrajine. Pomaly sa začínam obávať, že nejaká Radičová alebo Šebej sa začnú s hrdosťou hlásiť k tomu, že Tukova vláda vyslala slovenských vojakov na východný front po boku nemeckého wehrmachtu. Takéto videnie dejín, ktoré sú podriadené aktuálnym politickým cieľom je katastrofou. Som hlboko presvedčený, že ani stúpenci režimu prvej Slovenskej republiky nemôžu schvaľovať vyslanie slovenskej armády do vojny proti Sovietskemu zväzu, že skutočnosť ich boja proti dnes ostrakizovanému Rusku nemôže byť dôvodom na pozitívne vnímanie tohto faktu, aj keď slovenskí vojaci až na nepatrné výnimky dodržiavali všetky konvencie vedenia vojny.

7/ Hodnotíš ako historik dneška udalosti roku 1945 inak, aký je dnešný slovník historika a aktívneho publicistu?

Nemám žiaden dôvod. Porážka hitlerovského Nemecka nemôže byť za žiadnych okolností vykladaná inak, ako sa vykladá. Porážka nacizmu je porážkou nacizmu; oslobodenie našej vlasti je oslobodením, aj keď môžeme polemizovať, či obnovenie „Československa“ (píšem to v úvodzovkách, lebo Československo bez spojovníka nikdy z hľadiska medzinárodného práva neexistovalo) bolo pre Slovensko regresom alebo progresom.

8/Historik Ivan Mrva sa na stránkach Slovenských pohľadov jednoznačne vyjadril, že prezidenti SR by 6. Októbra nemali chodiť na Duklu klásť vence, pretože kľúčová udalosť pre slovenské dejiny sa udiala v ten deň, ale v roku 1939 v Žiline, keď v rámci Česko – Slovenska bola vyhlásená – a parlamentom v Prahe neskôr potvrdená – autonómia Slovenska. Aká je historická pravda a čo z toho by malo vyplývať pre terajšie spoločenské vedomie?

Vieš, v historickej vede nemožno klásť jednu udalosť proti druhej. História je jeden nepretržitý a jednosmerný pohyb, ktorý sa nedá spätne ovplyvniť a ani zmeniť. Osobne pokladám 6. október 1938 za hádam najvýznamnejšiu udalosť od vyhlásenie slovenskej neodvislosti od Uhorska 19. septembra 1848 a až do 1. januára 1993. Svojím významom ďaleko prevyšuje napr. Martinskú deklaráciu z roku 1918 i vyhlásenie SNP roku 1944. Bol to dátum, keď Slováci vyhlásili svoju národnú osobitosť a dôsledky z nej – národnú suverenitu – a celý okolitý svet vrátane Maďarov a Čechov toto vyhlásenie uznal. Pretože Slováci viackrát v minulosti vyhlásili svoju suverenitu, ale relevantné subjekty to neuznali. Po 6. októbri 1938 sa už nikdy skutočnosť slovenskej osobitosti a štátnosti verejne nespochybnila.

Ale aj 6. október 1944 má svoje miesto v slovenských dejinách. Nevidím dôvod si ho nepripomínať. Veď väčšina tých vojakov, ktorí tam ležia, boli Slováci. Určite nechceli zomrieť a bojovali za svoju vlasť. Preto by som pripomínanie Karpatsko-duklianskej operácie nespochybňoval. Skôr mi prekáža, že na pamätníku je český, ruský a poľský nápis, ale slovenský tam chýba!

9/ Na Slovensku sa odohráva nepretržitý zápas o dejiny, zápas o ich výklad, výskum – čo Tebe v spore najväčšmi chýba?

Snaha pochopiť východiská toho druhého. I. Kamenec v jednom interview povedal, že nikto mu nemôže vyčítať, že jeho pohľad na dejiny je zaujatý jeho pôvodom a prežitými udalosťami. Ja tento jeho postoj plne rešpektujem, len nechápem, prečo nechce uznať aj druhým, že môžu byť tiež niečím determinovaní? V skutočnosti, a tu by som sa vrátil k úvodu, tie spory nie sú o minulosti. Sú o našej prítomnosti a budúcnosti. Nejde teda o históriu, ale o zápas a tvár Slovenska v budúcnosti. Je to teda o politike, nie o histórii. História je len bojovým poľom, kde sa tento zápas odohráva. Keď bude mať väčšina Slovákov v zásade zhodný pohľad na budúcnosť Slovenska aj tieto spory utíchnu.

10/ Ako znalcovi Záhoria Ti nemožno nepoložiť otázku o 250. výročí úmrtia Františka Lotrinského…

Tu treba povedať, že aj vo vzťahu k Habsburgovcom sme prevzali český „revolučný“ pohľad. Podnikateľské aktivity Františka Lotrinského na severnom Záhorí boli skutočne pozoruhodné. Žiaľ, hlúpa politika uhorských stavov túto prvotnú akumuláciu kapitálu zabrzdila a podniky (manufaktúry), založené Františkom Lotrinským sa nezmenili na továrne. V tejto súvislosti má však trápi, v akom stave sa nachádzajú historické pamiatky prvého rangu, ktoré nám tu manžel Márie Terézie zanechal. Či zámok v Holíči, alebo žrebčín v Kopčanoch i iné technické a kultúrne pamiatky pripomínajúce túto éru sú v stave nehodnom kultúrneho národa. Je skutočne čo naprávať v našom historickom i národnom vedomí.

/ treba „rehabilitovať“ manžela Márie Terézie? / ktorý v založil žrebčín v Kopčanoch, svetoznámu keramiku v Holíči a vlastnil aj Šaštín a zamestnával 10.000 ľudí, vyrovnali sme sa s týmto habsburským dedičstvom?/

 

 1. Metod J. Sláv 21. februára 2015 / 17:54

  Pán Hrnko,

  oneskorene Vám prajem hlavne veľa zdravia k Vášmu jubileu, aby ste mohol mať ešte dlho guráž vravieť takéto „kruté“ pravdy:

  „… a slovenskí vojaci tam ani nepáchali žiadne vojnové zločiny, ako dnes oslavovaní banderovci alebo esesácki „vlastenci“ z Baltských štátov.“

  „… alebo dokonca čisto z aktuálnych politických pohnútok pozvať ľudí, ktorí sa hlásia k odkazu tých, ktorí majú leví podiel na tragédií európskych židov, a nepozvať zástupcu krajiny, ktorá niesla hlavnú ťarchu grandiózneho zápasu s najhorším režimom v doterajších ľudských dejinách, je skrátka nehoráznosť, rovnajúca sa neúcte k obetiam holokaustu.“

  „V baltských štátoch esesáckych hrdlorezov tamojšie politické elity skryto alebo otvorene považujú za bojovníkov za národnú slobodu, nebudem hovoriť o pohrobkoch banderovcov na Ukrajine.“

  Pán Hrnko, veľa zdravia Vám prajem aj preto, aby ste v zdraví zniesol „tú
  smolu, že ste jediný mne známy historik, ktorý má vlastný blog“ 😀

  Ticho predpokladám, že Váš blog aspoň „zo škodoradosti“ a aspoň občas „anonymne“ čítajú aj historici „meinstrimáci“ 👿

  Preto Vám prajem, aj veľa pevných nervov.

  „Odborníci“ vystupujúci „pri príležitosti“ referenda ma poriadne nabudili „rýpať“ do „odbornosti“ „mejnstrimákov“, kde sa len dá !!!

  Začnem tým, čo ste asi len „odrecitoval zo školy“:

  – vravíte, že „Historická veda je síce veda politická, …“,

  no, a v takomto chápaní historiografie je hlavný problém, lebo ona nie je z podstaty vedy politická, je len politizovaná, t. j. zaťahovaná do politických bojov „obmedzencami“ = nedovzdelancami, a tiež úzko špecializovanými, a tým široko obmedzenými, tým pádom, polovzdelancami s honosnými vedeckými titulmi – naši „mejnstrimáci“ (gágajúci „pa pasľédňej móďe“- povedané slovami Puškina), by si mali rozšíriť rozhľad aj o vedomosti z genetiky a lingvistiky, aby už raz a navždy prestali robiť z nás Slovákov/Slovenov „bezprízorných prišelcov z Pripjaťských močiarov“, keď nezaujatá lingvistika istená genetikou haploskupín nám hovorí, že naši priami predkovia si „vďaka irónii osudu“ už od nepamäti blatia, či bahnia nohy v moravách okolo zvyškov Bahnónskeho mora (podľa slovníkov má „pan-“ v mene „Pannonia“ znamenať „blato“, teda aj „bahno“).

  – vravíte, že „História je len bojovým poľom“,

  nuž, lebo historici sú determinovaní predovšetkým „nedoštudovanosťou“- viď DNA, či lingvistika = jazykoveda.

  To „linvistika = jazykoveda“ som tam drzo dal preto, lebo v „mainstreame“ dnešných dní vidím mätež pojmov plynúcu z elementárneho nepochopenia obsahu, významu slov, a to nie len tzv. cudzích, ale, čo je najsmutnejšie, aj našich slovenských – viď ono „meinstrímové“ „nechápem tomu“ odznelo už aj v slovenskom parlamente §§§

  Preto v „Porážka nacizmu je porážkou nacizmu;“ nemalo byť výstižnejšie „Porážka FAŠIZMU je porážkou FAŠIZMU;“,

  lebo „chudák“ nacionalizmus, ktorý, aj keď doslovne znamená „národovectvo“, dostáva už aj tak dosť „na frak“ od „kozmopolitov“(= tých, ktorí očakávajú profit zo servilnosti voči „nadnárodným“ „pracháčom“), bol do fašistami ovládnutého Nemecka kapitalistami „vpečatený“, aby „v mozočkoch“ historicky nedávno „onemevších“ Slovanov „pretromfol“ idei socializmu a komunizmu plynúce z prevažne slovanského Sovietskeho zväzu.

  P. S.:

  Píšete: „treba „rehabilitovať“ manžela Márie Terézie? / ktorý v založil žrebčín v Kopčanoch, svetoznámu keramiku v Holíči a vlastnil aj Šaštín a zamestnával 10.000 ľudí, vyrovnali sme sa s týmto habsburským dedičstvom?/“

  Ó, aký „dobrý náš zemepán“ príslušník to okupačnej moci „onemeckého“, odrodileckého rodu Habsburg §§§

  A čo tak radšej skúmať „na margo“ tých „Vám krvi-pijných“ 👿 VRANKOV, „históriou“ skomolených na Frankov (podľa ich vlastných slov pochádzajúcich Z „BAHNÓNIE“), vzťah k našim končinám toho „lotra“ narodeného „POD lotrinským DVOJITÝM KRÍŽOM“ (nedávno vejúcim na francúzskej vlajke) v krajoch, kde voľakedy pred cca 1000 rokmi pobehovalo SVÄTOPLUKOVO KRSTŇA s menom SVÄTOPLUK ???

 2. Milanxyz 22. februára 2015 / 7:10

  dobrý rozhovor o veciach a výročiach zatiaľ zanedbávaných. Rád by som ale trochu odbočil. Autor Vás predstavil ako člena Historického odboru Matice slovenskej a ako výnimočne aktívneho historika, preto by som Vám chcel pripomenúť jednu matičnú zaujímavosť:
  Začiatkom januára sa Matičnému vydavateľstvu konečne podarilo vydať knihu Dr C A Hromníka „Sloveni a Slovensko“, ktorá objasňuje najstaršie dejiny nášho národa. Viem, že k jeho objavom máte až neprimerane odmietavý názor, ale prv, než s takou odpoveďou začnete, rád by som Vám pripomenul Vaše slová na adresu I Kamenca, že plne rešpektujete jeho (Kamencov) jednostranne zaujatý postoj, potom by sa patrilo, aby ste podobný postoj zaujali aj k výskumom Dr Hromníka.
  Pointa tu je, že v Slovenských národných novinách (na čo asi nemáte vplyv) dosiaľ nevyšiel ani len oznam o tom, že taká priekopnícka kniha bola vydaná, čo je naozaj čudné, najmä keď sám tvrdíte, že „je treba skúmať všetko, možno aj od začiatku, lebo niekedy zažité klišé môže byť úplným klamom“.
  Nemal by preto Historický odbor Matice, ktorého ste členom, vydať k životnému dielu Dr Hromníka, ktorý posúva začiatky našej histórie do doby bronzovej nejaké resumé, alebo aspoň „sine et studio“ prehlásenie?

 3. Metod J. Sláv 22. februára 2015 / 19:04

  Milanxyz,

  dovoľte, aby som sa ja vyjadril ku knihe Dr. Hromníka: Sloveni a Slovensko.

  Na túto hrubú, temer 1000 stranovú knihu som obetoval čistú dennú mzdu bežného slovenského pracujúceho – prečo ceny za knihy máme západniarske, keď mzdy máme „východniarske“ ? Toť otázka pre „pohrobkov“ zamatových „revolucionárov“.

  Dr. Hromník takú hrubú knihu napísal asi podľa toho, čo videl na Západe 😀 , tam je totiž v móde písať a „lúštiť“ „hrubizne“ – viď napr. , pre priblíženie mládeži, knihy o H. „Hrnčiarovi“ ( prvá bola „normálna“, ale ďalšie hrubšie a hrubšie 👿 ).

  Po prelistovaní ( keď kúpim knihu, tak vezúc sa v autobuse, v nej „listujem“ stranu po strane, aby som sa uistil, či má všetky strany, a či sú všetky potlačené) som zistil, že
  Dr. Hromník ODIGNOROVAL PRIPOMIENKY JEHO POSLUCHÁČOV „O GENETIKE“, KTORÉ ODZNELI PO JEHO PREDNÁŠKACH, A SVOJE ZÁVERY ZVEREJNENÉ UŽ V JEHO PRVEJ KNIHE (Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene) NESKORIGOVAL.

  AJ TOUTO CESTOU MU CHCEM DAŤ NA ZNÁMOSŤ, ŽE POZNATKY VEDY GENETIKY HOVORIA O TOM, ŽE K DRAVIDOM PRIŠLI NAŠI PREDKOVIA (viď potomkovia nášho prapradeda „s mutáciou R1a“ v severnej Indii) , A NIE NAOPAK !!!

  GENETIKA ZISTILA, ŽE DRAVIDI ŽIJÚCI V DNEŠNEJ INDII (voľakedajšej Vindii) SÚ PRÍBUZNÍ AUSTRÁLSKYM ABORIGÉNOM !!! !!! !!!

  Ale ináč tá hrúbka nie je márna, lebo zaručuje veľa citácii, a tým postrehov z historických prameňov.

  Napríklad prvým postrehom, ktorý mi prišiel veľmi vhod, je citácia z kroniky Gregora z Tours – Gregorii TURONENSIS ( aha !!! ) Apiscopi Historiae Francorum, „parafrázujem“:

  „Traduje sa všeobecne, že Vrankovia pôvodne prišli z Bahnonie … “

  Čo Vy na to, pán Hrnko ?

 4. Anton Hrnko 22. februára 2015 / 19:53

  Páni,
  je mi ľúto, ale je absolútnym poškodením mena MS a funkcie predsedu MS, že oná kniha vyšla vo vydavateľstve MS a úvod do nej napísal predseda MS. Všetky tie tvrdenia, o ktoré sa dotyčný súdruh opiera, sú vycucané z prsta a nemajú nič ani len s ľudovou etymológiou, ktorú používa M. J. Sláv. Pretože Frankovia (pomenovaní z germánskeho frank = slobodný) tu boli a pohybovali sa tu. To ste tak takí hlúpi (neurazte sa), že uveríte, že valaška je z nejakého ďalekého jazyka a z nej je potom pomenovaný pastier – valach. Veď to nemôže uveriť ani debil! Predsa Valach je slovanské pomenovanie románskeho obyvateľstva, v tomto konkrétnom prípade Rumun. Valašská kolonizácia je presne v prameňoch popísaná a po Slovensku je množstvo mien ako Fulier, Kanis, Sagan, ktoré sú rumunského pôvodu. Z etnika prešlo pomenovanie na zamestnanie (podobne ako napr. z Cigán, vzniklo cigán. A ich pastierska typická sekera dostala pomenovanie valaška. Na to stačí elementárna škola, aby normálnemu človeku bolo jasné, že je to podvodník! Ale máme demokraciu. Máte právo sa dať podvádzať, ale nečakajte, že o tej knižke nájdete niekde recenziu. Veru ani v SNN! Aj tam už vedia, koho majú patróna!

 5. Milan 2 23. februára 2015 / 1:03

  Knihu Hromníka – Sloveni a Slovensko som si oklamaný jej reprezentačnou – kriedovou tlačou, a obrázkami máp zakúpil , odniesol domov – a potom som ju cca 3 hodiny čítal.
  Čím viac som čítal, tým viac som bol nahnevanejší, čo som to kúpil
  Na druhý deň som ju rýchlo odniesol do kníhkupectva – ako absolútne bezcennú knihu.
  Našťastie mi ju vymenili – kúpil som si knihu o hrade Pajštút – táto aj keď bola lacnejšia je 100 x hodnotnejšia – na rozdiel od Hromníkovej má hlavu aj patu a hlavne som sa tu dozvedel aj fakty.
  Úprimne mi je ľúto všetkých tých, ktorí si knihu s perfektným názvom Sloveni a Slováci zakúpia a sa im táto kniha ocitne v knižnici. Názov je na knihe jediné, čo je zaujímavé. Ináč len zaberie miesto.

 6. Milan 2 23. februára 2015 / 1:13

  K Holíču a Kopčanom:
  Holíčsky zámok je v podstate dvojča zámku v Schloshofe – ten podobne zničený rakúšania skvelo obnovili (sídlilo tu 10 rokov sovietske vojsko) z prostriedkov EU.
  Chce to na Slovensku podobný swcénar – výstavu v Holíči za účasti najvyšších predstaviteľov a následnúe môže vzniknúť podobne ako po takejto vástave v S zničenom Schloshofe iniciatíva … ktorá to rozbehne – a spolupracovať tu úzko aj s rakúskou vládou….
  V SR sa stále hľadá, kde minúť 4,5 miliardy z eurofondov –
  Takže vzor ako to úspešne šlo inde existuje….

 7. Metod J. Sláv 23. februára 2015 / 2:21

  Pán Hrnko,

  kritizujete radobyetymológiu p. Hromníka, ale tá Vaša naštudovaná „za Márie-Terézie“ stojí dnes „za prd“, lebo:

  – The Concise Oxford Dictionary of English Etymology „splieta“, že „Frank“ od ich francisky (… supposed to be named from their national weapon, …), a že „frank“ znamená „free“, lebo Frankovia boli slobodní na rozdiel od znevoľnených Galov –
  – ha ha ha – tomu sa hovorí „logická slučka“ „jak bejk“, však pán Hrnko?

  – a „náš milý Kluge“ „to zahovára“ takýmto sloviskom „Anschluβmöglichkeiten“,
  ktoré som nenašiel ani v Boľšom nemecko-russkom slovare s kapacitou 165 000 slov 🙁 Takže „pán Klúge“ touto vetou: „Dieser aus einem germanischen Wort, für das es verschiedene Anschluβmöglichkeiten“, ste povedal: „Prd vieme, čo to znamená.“ 👿

  Hlavná vec, že pán Hrnko to vie na sto percent. 👿 👿 👿

 8. Metod J. Sláv 23. februára 2015 / 2:38

  Pán Milan 2,

  a nepoplietli ste si to s knihou pána Cvengroscha, lebo tá je na kriedovom papieri ?

  A ak ste vrátili Cvengroschovu knihu, tak je to s Vašimi analyticko-syntetickými schopnosťami na poli historiografie „veľmi biedne“ 👿

 9. pomocník 23. februára 2015 / 10:56

  Etymológia slova Frankovia je síce dosť jasná, ale presne tá, čo napísal p. Hrnko to rozhodne nie je. Frank(en) nepochádza z frank, ale z frech (teda drzý, odvážny). A naopak: slovo frank (napr. nemecké), t.j. slobodný, pochádza z francúzskeho franc (prevzaté do nemčiny až v 15. storočí !) a to pochádza z lat. Francus, čiže Frank, ktoré pochádza z Frank(en). Čiže slovo frank=slobodný je odvodené od názvu etnika Frank(en) (lebo tí boli vo Fr. ríši slobodní) a nie opačne. Pramene napr.: Duden – Etymologie 1968 str. 183; Pfeifer heslo frank; Ulrich Nonn: Die Franken str. 14 atď.

 10. pomocník 23. februára 2015 / 11:01

  Celkovo každému odporúčam vyhýbať sa laickým pokusom o etymológiu. Skoro vždy majú slová úplne iný pôvod, než sa na prvý pohľad zdá.

 11. Metod J. Sláv 23. februára 2015 / 12:38

  Pomocníku,

  a ja zas každému odporúčam vyhýbať sa slepému „citovaniu“ starých nezmyslov „nagebíraných“ (podobnosť s našim „nagebraných“ je „čiste náhodná“ 👿 ) do slovníkov v časoch, keď sa každý hanbil (?) byť Slovanom = otrokom, a tým pádom každý „intelektuál“ robil všetko možné, len aby sa zapáčil okupačnej moci, čo i len tej „duchovnej“!

  Môj „Klug“ (podoba s „kluk“ je tu „iste čisto náhodná“ 👿 ) pri hesle „frech“ o „francus“, o teda najstaršiu podobu zápisu etnonyma Frank, ani len nezavadil !!!

  Ja som v piatok obdržal Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania o úspešnom absolvovaní odborného minima v zmysle § … Nuž páni, na tom vzdelávaní nám „vtĺkali“, že zo zákona znalec musí používať vedecké metódy, ak jeho závery má súd brať ako dôkaz !!!

  A aké rýdzo vedecké metódy má etymológ dnes k dispozícii ?

  Vypadá to tak, že mu zostávajú len metódy matematiky, predovšetkým štatistiky, lebo tie „odpozorované“ akože jazykové zákony sa dajú „ohýbať“ „jedna radosť“- prečítajte si Š. Ondrušove Odtajnené trezory slov, aby ste pochopili, ako boli oné „jazykové zákony“ „ohýbané“ v náš neprospech.

  Nuž a Frank(o) (viď „franco“, „francorum“) sa temer na 100% rovná nášmu Vranko,

  a je to istené ich pôvodom z Bahnonie a menami ich „menej známych“ vládcov, a to počnúc údajne „mýtickým“

  MEROVECHom = MORAVECom = „Bahnoncom“ !!! !!! !!!

 12. pomocník 23. februára 2015 / 16:05

  Nie je to priamo zo slova frech (to som napísal nepresne), je to z indoeur. slova phereg či tak nejako, z ktorého sa vyvinulo dnes slovo frech. Ale to hlavné, čo som chcel povedať, že etymológia je opačná než si myslí p. Hrnko.

 13. pomocník 23. februára 2015 / 16:08

  A všeobecne k etymológii: Autori tých slovníkov nie sú vševedi, ale majú k dispozícii originálne historické texty (hlavne ak tu hovoríme o nemeckých dejinách), ktoré vy k dispozícii nemáte. Niekedy si stačí všimnúť, že sa nejaké slovo objavuje až od 15. storočia a celá hypotéza rátajúca s ním už v 5. storočí tým pádom nutne padá…a tak podobne

 14. Anton Hrnko 23. februára 2015 / 16:52

  Pomocník,
  primárne pri mojom vyjadrení išlo o poukázanie na nezmyselnosť rôzneho pseudoetymologizovania typu Vrankovia atď. Ale máte pravdu, treba sa vyhýbať laickému etymologizovaniu, ako som to spravil ja v prípade Frankov bez pozretia sa na to, čo o tom napísali iní. Avšak sám ste nepopreli súvislosť medzi Frankami a germánskym slovom frank (je aj v angličtine), len v opačnom garde, ako som sa domnieval. Ale urobili to aj väčšie kapacity napr. pri pretočení pôvodu pomenovania Slovanov a latinským výrazom slavus. Ja som len chcel poukázať na to, že je rozdiel medzi ľudovou etymológiou (ako ste ukázali medzi to patrí aj moja domnienka, že najskôr bolo slovo frank a potom Frankovia) a podvodníckym konaním, keď onen spomínaný autor tvrdí o Iglove (Spišskej Novej Vsi), o Chemnitzi (Saskej Kamenici), o Kremnici, o valaške atď., že sú to pôvodom drávidské slová a že pred 10 000 rokmi nás tu nejakí „cigáni“ stiahli zo stromu a natlačili nám do hlavy množstvo slov a spravili z nás už vtedy Slovákmi, kresťanmi atď. Pritom absolútne ignoruje slavistiku, indoeuropeistiku, v podstate všetko a dostane na základe osobnej intervencie ministra kultúry SR na to grant z ministerstva kultúry, hoci to ako paškvil a podvod označili všetci relevantní odborníci, a zaštíti sa to MS, čím robí zo Slovákov absolútnych hlupákov.

 15. Metod J. Sláv 23. februára 2015 / 19:48

  „Humaniťáci“, ach tí „humaniťáci“ §§§ 👿

  Vám nič nehovorí „znamienko +“, či „znamienko =“ ???

  Veď ak dakoho poriadne vyše 1000 rokov nazývajú Frank ( … až po dnešné Francúz);
  +
  a ten o sebe tvrdil, že prišiel z Bahnonie (= Pannonie) teda z MORAVy = bažinatého dna bývalého Pannónskeho mora, teda z poriadne „VEĽKEJ MOČARINY“(stačí sa pozrieť do daktorého atlasu histórie), ktorá sa tak dajako musela volať už pred Porfyrogenetom, preto ju nazval Megalé MoráBia, a preto aj perzský geograf Ibn Rusta spomína MAČARov ( nie Madžarov lebo perzština „arabské“ „dž“ používa na zápis „č“ !!!);
  +
  prvý ich vládca nesie meno MEROVEUS, či MEROVIUS (ktoré dakto celkom dobre „po-grman-čil“ na Merovech, len namiesto toho chrchravého „ch“ tam mal dať naše „c“,
  LEBO NÁS DAKTO POSMEŠNE OZNAČIL ZA HRMOTNÝCH = GRMOTNÝCH = = GRMANOV(Hrmanov) = GERMANOV – lebo to nevedel vysloviť;
  +
  ďalšie panovnícke mená z počiatkov Vrankov sú Gennobaud (Žennobud), Silvanus („porímčenec“, šikovne si napasoval podobné latinské slovo), Mallobaudes (Malobud),
  Richomer (Rikomír), Arbogast (Jarbogast) – ďalej sa to počnúc Chlogiom „zachrchráva“;
  =
  slovanský (pre „determinovaných“ praslovanský) Vrankovia – prečo asi sa do dnes na východe Slovenska prekárajú Koňare a Vraňare v okolí takých DEDÍN, ako BUDIMÍR, či VAJKOvce !!! !!! !!!

 16. Milan2 23. februára 2015 / 23:41

  Ospravedlňujem sa za chybnú informáciu – Metod má pravdu – kúpil som si skutočne knihu od pána Cvengroscha – takže opravujem, tie informácie sa týkali tejto knihy.

 17. pomocník 24. februára 2015 / 2:44

  Ešte som mimochodom zabudol: Anschlussmöglichkeit (starým pravopisom Anschlußmöglichkeit) je mechanicky zložené (a preto v mnohých slovníkoch neprítomné) slovo zo slov Anschluss a Möglichkeit. (Etymologischer) Anschluss v etymologických textoch znamená „(etymologické) nadviazanie“, teda to „>“, čiže jednoducho pôvod. Takže ten text, čo citujete (ktorý ja pri sebe nemám), zrejme jednoducho hovorí, že dané slovo môže pochádzať z viacerých slov.

 18. Lukac 25. februára 2015 / 12:34

  Je to smutné, ale máte pravdu p. Hrnko, že nám tu stále niekto prekrúca našu históriu, snažiac
  sa negatívne ovplyvniť naše vedomie i podvedomie a vychovať z nás zakomplexovaných
  „Slováčikov- sluhov“. Už sa tu o tom diskutovalo, ale ako to zmeniť, to je ťažká otázka.
  Média ovládajú protislovenské živly a politici, ako ste povedali, sa boja. Absolútnu slobodu
  tu má „40 osobnosti“ ktoré do všetkého strkajú nos, sú alergickí na všetko proslovenské
  a média ich propagujú. Dúfam, že sa SNS dostane v budúcom roku do parlamentu /zatiaľ
  to vyzerá nádejne/, tak sa to zmení k lepšiemu.

 19. Milanxyz 27. februára 2015 / 7:21

  Pán Hrnko,
  Vaša odpoveď len nasvedčuje tomu, že sa Vám nepodarilo prekročiť tieň vašej vlastnej súdružskej minulosti. Ako údajne „pronárodný“ historik viete pochopiť/rešpektovať kolegu, „gebírového“ historika, ktorého celoživotné dielo spočíva v osočovaní 1.SR, za čo bol bohate odmenený z daní tých, ktorých tak neúnavne očierňoval, ale historika, ktorý za ťažkých podmienok v cudzine a z vlastného dokázal výskumnou prácou potvrdiť dávnovekosť nášho národa, ste znosili pod čiernu zem a verejne urazili tvrdením, že je podvodník.
  Zakladatelia najstaršej politickej strany Slovenska, ktorej ste podpredsedom by z Vášho postoja zaiste radosť nemali.
  Pán Hrnko, Vy nie ste schopný vedecky vyvrátiť tvrdenia Dr Hromníka a preto sa uchyľujete k podpásovej technike urážania (všetky tvrdenia sú vycucané z prsta… to ste takí hlúpi… nemôže uveriť ani debil… máte právo sa dať podvádzať…) a vyhrožovania („nečakajte, že o tej knižke najdete niekde recenziu“).
  To už ste nebodaj medzi našimi „gebírovými“ historikmi odštartovali kampaň ignorovania Dr Hromníka?
  Nenamáhajte sa.
  Pokiaľ Vám môžem poradiť, prečítajte si jeho knihu, venoval Vám pár viet, v duchu porekadla „aký požičaj, taký vráť“.

 20. Anton Hrnko 27. februára 2015 / 22:26

  Pane z konca abecedy,
  nezmysel sa nedá vedecky vyvrátiť. Nezmysel je nezmysel, aj keby to tvrdil pápež rovno z Vatikánu, nielen podčičviansky rodák (ináč viem, že máte doménu zaregistrovanú v JA). Môžete mi nadávať do boľševikov, komunistov, odchovancov českej školy, ale nemôžete zo mňa urobiť debila. Lebo len debil by mohol uveriť, že Igló (zo slovenského Ihlov) môže mať niečo spoločné s jazykom, ktorý so slovenčinou nikdy do styku nedošiel, len debil môže uveriť, že slovo valaška má pôvod medzi černochmi v južnej Indii. A tak by som mohol pokračovať od rána do večera. V tej knihe nie je jeden relevantný dôkaz, okrem tvrdenia, že v drávidskom jazyku je to tak. Problém je v tom, že nikto taký drávidský jazyk ešte nenašiel, v ktorom by to tak bolo. Ale to nevadí. Stačí keď to tvrdí niekto z ďalekého sveta. To, že ten niekto chce urobiť zo Slovákov debilov, to už je irelevantné. Stačí, keď sa nájde nejaký predseda a nejaký minister, ktorí to zhltnú aj s navijakom. Nemám záujem o debiliny.

 21. pomocník 28. februára 2015 / 1:33

  Neodpustím si poznámku, že ak niekto pánu Hromníkovi (alias… domyslite si) urobil na Slovensku reklamu, tak to bol práve tento blog (to myslím za posledné povedzme 4 roky)…Aj negatívna reklama je reklama, obzvlášť keď ide o alternatívne teórie.

 22. Anton Hrnko 28. februára 2015 / 8:30

  Samozrejme, aj negatívna reklama je reklama, ale zas by som nepreceňoval význam jedného blogu. To po prvé. A po druhé, nie ja som začal písať o tomto pánovi, ale on začal šíriť svoje myšlienky na mojom blogu najskôr pod svojím menom, kým som ho nevykázal, a potom pod nickom. A keďže ma tu viacerí obviňujete z cenzúry, tak som to nemohol jednoducho hádzať do koša. Takže myslím si, že nemáte pravdu.

 23. Milanxyz 28. februára 2015 / 12:02

  Pán Hrnko,
  Od Vás, ako „gebírového“ historika by som očakával trochu fundovanejšiu odpoveď. Povedať, že Mišo je hlupák a Paľo z Dolného konca debil môže hocikto, ale dokázať málokto. Vy sa tu oháňate obvinením, že Dr Hromník chce zo Slovákov „urobiť debilov“, ale bez dôkazov je to len také vajatanie do vetra s vierou, že keď to budete opakovať stokrát, že sa to ujme, ako pravda.

  Dokážte to pán Hrnko!
  Lenže to asi nemôžte, pretože v tej tématike máte priveľké medzery. Nemôžte pre SNN tvrdiť, že „aj historická veda nepozná konečný stav poznania …. je treba skúmať všetko, možno aj od začiatku, lebo niekedy zažité klišé môže byť úplným klamom …zaujímavých tém, do ktorých ešte zo slovenského hľadiska nikto nepichol je až-až“, no a potom, keď sa nájde niekto, čo do toho pichne, stúpať si po jazyku, zabudnúť na všetko hore proklamované a vyhlásiť ho za podvodníka!!!

  To, že Vy tvrdíte, že „nikto taký drávidsky jazyk ešte nenašiel“, to má znamenať, že nikdy neexistoval? A to má byť pravda, lebo ste to povedali Vy?
  Pán Hrnko, je síce pravda, že aj zlá reklama je reklama, ale nerobte zo seba „čudáka“.

  A ešte maličkosť:
  Dr Hromník nepíše pod nickom, len pod svoji plným menom. Pokiaľ sa dobre pamätám, poprve ste sa chytili na blogu Stanislava Hábera a až potom ste prešli (v nevyberanej slovnej potyčke) na Váš blog. Autor tohto príspevku však nie je Dr Hromníkom, len dlhoročným priateľom, čo po tie takmer dve dekády, čo sa kniha pripravovala mal možnosť mnohé detaily a state z nej s Dr Hromníkom prediskutovať. Preto je s obsahom výskumov Dr Hromníka pomerne dobre oboznámený.
  Toť vsjo.

 24. Anton Hrnko 28. februára 2015 / 21:53

  Metod,
  koniec diskusií na hlúpe témy. Milan z konca abecedy si nevie uvedomiť, že s idiotmi nie je možné diskutovať. Nie je možné vážne diskutovať s človekom, ktorý bez toho, žeby mu trhalo bránicu, je schopný tvrdiť, že slovo valaška je odvodené od drávidského slova ostrý. A potom, že zo slova valaška je odvodené slovo valach – pastier. Ten človek nemá základnú znalosť o otázke tvorby slov v slovenčine. Celá jeho teória je postavená na predpoklade, že čitateľ je debil a je schopný zožrať akúkoľvek hlúposť. Miňko, ktorý tak dokonale ovládate, kedy som vykričal, že kráľ je nahý, zabudnite. S ľuďmi, ktorí si myslia, že ostatní ľudia sú debili, sa nediskutuje.

 25. Metod J. Sláv 2. marca 2015 / 12:02

  Pán Hrnko,
  Vám nejde o pravdu ? Prečo nadávate ? Ja som vytrénovaný na pedagogickú trpezlivosť a pedagogický optimizmus – bez diskusie je „vojna“, a tá sa mi protiví, lebo seje „mŕtvolný sen o tom, aký je ten svet nespravodlivý“, a núti každého zakopať sa na svojej pozícii a ostreľovať pozíciu toho druhého, len aby som ja prežil, a nie ten druhý §§§
  Preto znova sem dám to, čo ste vytrel, a dúfam, že nie ste až taký malicherný a skúpy na svoj „zaplatený webový priestor“ (veď sú aj weby, kde môžte mať blog zadarmo), lebo tu nejde o „Hrnko vs. Hromník“, ale o „Pravda vs. Omyl“, a omyl je možné opraviť – a ak ho Dr. Hromník nechce opraviť, tak argumentačne silná diskusia ten ním šírený omyl opraví aspoň v mysliach nadšencov zaujímajúcich sa o skutočnú našu históriu, ktorá sa žiaľ neučí v nijakej škole, lebo všetci „starci“ vrátane Hromníka nemajú ani šajnu o tom, čo genetika narobila s tzv. „sťahovaním národov“ – v Európe v podstate dominujú dva skutočné genetické národy Slovani (R1a) a Gali (R1b) (tí ešte stále nafúkaní tzv. Germáni sú len zmesou Galov a Slovanov).

  Nech pravda zvíťazí! 👿

  Páni, Hromníkova „záhada“ rozlúsknutá jest!

  Po naučení sa novej abecede, tamilskej, za „konštrukciu“ ktorej by som tomu „umelcovi“, čo ju „vyumelkoval“ „odťal ruku“ 👿 (lebo napríklad medzi písmenami pre „č“, „k“ a „t“ je rozdiel len v dĺžke „chvostíka“) som dospel k názoru:
  Dr. Hromník, ak našiel v tom „LIFCO (názov vydavateľa) slovníku“ z roku 1978 slovo „véNi“, ktoré tento elektronický slovník :
  3w.tamildict.com/tamilsearch.php?action=search&keyboard=&sID=28ee439d1aed3a596fdd47c6208352b2%2F&tmode=on&word=%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A3&nr_page=1
  3w.tamildict.com/tamilsearch.php?action=search&keyboard=&sID=28ee439d1aed3a596fdd47c6208352b2%2F&tmode=on&word=%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A3&nr_page=2 ,
  nevedel nájsť medzi 46591 prekladovými pármi slov (vždy mi dal ponuku „na prostitútku“ 😀 – s pomocou tejto virtuálnej klávesnice: klavesnice.info/?vk_layout=RU%20Russian%20Translit si to môžte vyskúšať), TAK SI ASI NEVŠIMOL POZNÁMKU „ZO SANSKRITU“ , LEBO V SANSKRTE JE SLOVO „veNí“ = 1. „smeti“, „odpadky“, 2. „VRKOČ“ ???Ako súvisí vrkoč s „odpadom“? Nuž asi len tým, že padá dolu, lebo je ťažký ??? – Táto „ťažkopádnosť“ medzi významom slov „odpad(ky)“ a „vrkoč“ svedčí o tom, že SANSKRT JE „UMELINA“ ZLOŽENÁ ZO SLOV SLOVANSKÝCH (možno to „veNí“, ako „vrkoč“ súvisí s našim „veniec“) A MIESTNYCH, ALE TO „veNí“ nebude z tamilčiny, lebo v nej sa významovo nepodobá na nijaké „koreňové“ slovo !!!.

  Ale ináč to nové dielo nášho „mystika“ od „protinožcov“ („protinožcov“, nie len preto, že žije v Juhoafrickej republike, ALE HLAVNE PRETO, ŽE VZŤAH NAŠICH PREDKOV K DRAVIDOM VIDÍ OBRÁTENE) nie je na zahodenie, lebo INÉ ZDROJE ČÍTA POZORNEJŠIE, AKO ICH ČÍTAJÚ NAŠI „GEBÍRI“ 👿 ( viď Kronika Gregora „Turonensis“ !!!).

 26. Pomocník 2. marca 2015 / 21:49

  Podľa toho, čo ja to roky ako-tak sledujem to bolo zhruba takto: Predkovia Keltov, Germánov a Slovanov (to bola pôvodne taká zmes) obývali niekedy tisíce rokov pred Kr. široký priestor od Karpát po Sibír (prišli tam zo severu). Odtiaľ sa neskôr rozšírili napr. do Indie, takže všetky vplyvy tam (ak vôbec nejaké sú) sú zrejme opačné než si myslí pán Hromník. Samozrejme doterajší školský obraz dejín takýto nie je.

 27. Pomocník 2. marca 2015 / 21:53

  Aby som doplnil: Čiže v južnej Európe (Pyrenjský polostrov) a napr. v Indii bolo povedzme 6 000 pred Kr. geneticky iné obyvateľstvo než Kelto-Germáno-Slovania. Tak nejako.

 28. Anton Hrnko 2. marca 2015 / 23:28

  Práve toto (samozrejme nie na tak odbornej úrovni) tvrdím aj ja. Lenže tam sa ani Metod a ani ten pán z JA nenájde.

 29. Metod J. Sláv 3. marca 2015 / 15:13

  Pán Hrnko,
  chcel by som Vás poprosiť, či by ste mohol otvoriť samostatnú tému „My Indoeurópani(a).“

  Je to pravdivý výrok, aj z hľadiska súčasného vedeckého poznania, ALE AJ Z HĽADISKA INDÍCIÍ „VYKÚKAJÚCICH“ Z TOHTO POZNANIA, KTORÉ NÁM, KTORÍ NIE SME OBMEDZOVANÍ „NEVLASTNÝM JAZYKOM“ (t. j. angličtinou, či nemčinou) HOVORIA: „NÁŠ SLOVÄNSKÝ JAZYK JE TEN PÔVODNÝ IE JAZYK, PRETO MY SME TÍ PÔVODNÍ INDOEURÓPANIA = NÁŠ JAZYK BOL PRED VŠETKÝMI DNEŠNÝMI IE JAZYKMI !!!“

  Viď tabuľka z prvého Pomocníkovho linku:

  ………“teoretický“PIE z týchto 3….. hittite ……..vedic sanskrit…….. greek……..NÁŠ
  ……….S IGNORANCIOU NÁŠHO……………………………………………………………………….

  ‘I am’…………..*h1ésmi [ʔésmi]..ēšmi [eːsmi]…. ásmi [ásmi] ……eimí [eːmí]….SOM
  ‘you (sg.) are’. *h1ési [ʔési] ………..ēšši [eːsi] …….ási [ási] ..,,,,,,.eĩ [ẽː] (dial. essí)..SI
  ‘s/he is’………….*h1ésti [ʔésti] …….ēšzi [eːst͜si] …..ásti [ásti]……………. estí…………JEst
  ‘they are’…….*h1sénti [ʔsénti]..ašanzi [asant͜si] sánti [sánti] ..eisí [eːsí] (d. entí).SÚnt
  ‘bear’ ……..*h2rtḱos [χrˌ tkos] h̬artaggaš [χartkas] ŕ ̣kṣas [ŕˌkʂas] …árktos…“tabu???“
  ‘cloud, sky’. *nébhos [néb̤os] ……nēpiš [neːbis] …nábhas [náb̤as]… néphos……NEBO
  ‘wood’……….. *dóru [dóru]……… tāru [taːru] …….dāru [dáːru] ……..dóru…….DReVO
  ‘vis-à-vis’….. *h2ánti [χánti]……. h̬anti [χanti] ………ánti [ánti] ………..antí…….PROnTI
  ‘yoke’……….*yugóm [juɢóm]…. yugan [juɡan]…. yugám [juɡám] ..z͜dugón…TIAHMO
  ………………………………………………………………………………………………………ŤAGMO>JARMO

  Vyzerá to tak, že „všetky“ teórie sú správne. 😀

  lebo

  I-čkoví Slovania roľníci prezývaní Srpi = dnešní Srbi a „Dáci vyhlásivší sa za Rimanov“ išli „za ustupujúcim ľadom“ z Balkánu hlavne na sever do dnešného „SVETska“.

  R1a-čkoví Slovania lovci-zberači z „Nadkaukazia“ sa rozšírili na všetky strany, teda aj do severnej dnes Indie, vtedy Vindie (i napríklad až na ostrovné Maledivi !!! !!! !!!), či na sever Číny („podpamirské“ tarimské/taklamakanské „biele múmie“) a VŠIMNITE SI NA ČÍNSKYCH OBRAZOCH ICH CISÁROV AKO SI PESTUJÚ „ZVYŠKY BRÁD“ !!! !!! !!!

  A cez Anatóliu (dnešné Turecko=Trácko !!!) sa do Európy „natlačili“ tí z „Babylónie,
  kde došlo k zmäteniu jazykov“ (samozrejme, že zo širokého okolia Babylonu od severozápadu Číny až po Anatóliu, ktorá sa dakedy volala Lýdia, t. j. LÚDIA !!!). No, a títo so zmätenými jazykmi potom v x vlnách vpádali do Európy – napr. Dóri, alebo tiež Chettiti sa dakde „vyparili“ (a čo tak oní „grmanskí“ Chatti, kto by to asi mohol byť?),
  alebo „nagrc““potomkovia Dórov“ museli s podporou domácich „Plaškov“ čeliť náporu Parsov, ktorých napokon vytlačili na sever, a tak sa nám tu vyskytli Prusi (+Litovci a Lotyši) viď veta:

  „Boh … dáva .. zuby; Boh … dá … chlieb“ (PRA-INDO-GRMANSKY 👿 )

  “Dievas davė dantis; Dievas duos duonos” (Lithuanian)

  “Devas adadāt datas; Devas dāt (or dadāt) dhānās” (Sanskrit)

  “Deus dedit dentes; Deus dabit panem” (Latin)

  “God gave the teeth; God will give bread” („menej-chrchravoštekavá“ odnož „Chrchravoštekavčiny“- parafrázujem jedného francúzskeho šľachtica, t. j. „Onemčiny“:evil: )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *