Moje vystúpenie na XXIV. sneme SNS

Vážené dámy, vážení páni,

dnes sme sa tu stretli – dá sa povedať – na jednom z historických snemov Slovenskej národnej strany. Ide o hodnotiaci snem, na ktorom máme posúdiť naše ročné účinkovanie v koaličnej vláde národnej obety. Áno, národnej obety, pretože táto vláda nebola projektovaná v žiadnych predvolebných úvahách, v žiadnych prognózach, v žiadnych kabinetoch, ale vytvorila ju nevyhnutnosť života. SNS ako dedička a ochrankyňa myšlienky slovenskej štátnosti nemohla nevstúpiť do súčasnej koaličnej vlády, keďže v daných politických pomeroch je jediná možná, ktorá môže spravovať veci národa v jeho prospech a prospech všetkých obyvateľov štátu. Ak nechceme pripustiť rozvrat štátu, niet inej alternatívy.

Politika SNS v minulosti a aj v prítomnosti vždy stála, stojí a bude stáť na troch nespochybniteľných pilieroch: na princípe národnom, na princípe kresťanskom a na princípe sociálnom. Tieto tri piliere tvorili vždy jednotu a strana sa ich snažila v celom období svojho pôsobenia presadzovať – aspoň v programovej rovine – v celosti. Celostnosť nášho programu nemôžeme spochybniť ani dnes, keď vo všetkých jeho troch bazálnych oblastiach a východiskách narážame na hodnoty – presadzované našimi politickými protivníkmi – úplne cudzie, s našimi postojmi nezlučiteľné a z dlhodobého hľadiska oslabujúce  stáročiami sformovanú európsku civilizáciu a znamenajúce postupný zánik osobitosti európskych národov.

Korene nášho programu spočívajú v Štúrovom programe národnej osobitosti Slovákov, zakotvené boli najmä v Memorande národa slovenského a realizované postupne mnohými a mnohými generáciami roduverných národniarov. Kým v minulosti základnými politickými cieľmi našich predchodcov bolo zabezpečenie národnej rovnoprávnosti Slovákov v rodine suverénnych európskych národov, získanie politických a sociálnych práv zoči-voči nepriaznivým politickým a hospodárskym pomerom, zabezpečenie samosprávy a štátnosti pre slovenský národ, dnes sme sa dostali do pozície ochrancov slovenskej suverénnej štátnosti, do pozície ochrancov zdedeného kresťanského charakteru nášho národa a bojovníka za sociálnu spravodlivosť a sociálny zmier v našej krajine. Tieto úlohy v komplexe, ako ich má v svojom programe SNS, nemá žiadna iná slovenská politická strana. A to je naša základná devíza, s ktorou – ak sa jej budeme dôsledne pridŕžať – môžeme smelo kráčať do budúcnosti. Vo všetkých troch oblastiach stoja pred nami naliehavé výzvy a je našou úlohou, dať na ne adekvátne odpovede na úrovni 21. storočia.

Vznikom suverénnej, nezávislej a demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa naplnili  sny mnohých slovenských generácií, túžiacich po rovnoprávnom postavení slovenského národa v rodine  európskych národov. Týmto dátumom však absolútne nezanikli úlohy konštruktívnej národnej strany, ktorou dnešná SNS je. My musíme na dennej báze potvrdzovať oprávnenosť existencie nášho štátu a treba povedať, že nie je to ľahké. V dnešnej dobe je v Európe a s poľutovaním treba konštatovať, že aj u nás, veľa politických síl, ktorým suverénny národný štát prekáža, ktorí by ho najradšej zmietli z povrchu zemského a nahradili ho bezpohlavnou, multikulturálnou štruktúrou, bez jednotnej politickej vôle a s poddajnou až submisívnou mentalitou. Toto nie je cesta, ktorú by sme mohli podporiť. Zachovanie suverénneho národného štátu i v rámci európskej integrácie je dnes rovnako náročné obhajovať, ako bolo pred sto rokmi náročné bojovať za priliehavé miesto pod slnkom pre slovenský národ. Slovenská národná strana je a musí byť ochrancom našej národnej suverenity, musí presadzovať národné hodnoty, národné záujmu, aj keď dnes sa to dá len v kultivovanej forme. Mnohokrát sú preto niektoré politické opatrenia pri obhajobe týchto zásad pre verejnosť málo pochopiteľné. Ale svet je už taký, že bez obetí, ústupkov a okľúk sa mnohé veci nadajú dosiahnuť. Je však dôležité, aby podstata bola zachovaná. A to je úloha, ktorú okrem našej strany len málokto bude dôsledne obhajovať.

Na poli obhajoby národných záujmov SNS aj za posledný rok, v ktorom je súčasťou vládnej koalície, dokázala, že náš program nie sú prázdne slová. Národný záujem sa neobhajuje sekaním a rúbaním hlava-nehlava, ani pochodovaním vo vysokých čižmách, či šírením neznášanlivosti voči iným, ináč rozmýšľajúcim a ináč cítiacim, ale konkrétnou prácou pre národ. O mnohých veciach z tejto oblasti už hovoril predseda, ale predsa len treba niečo zopakovať: ide o to, aby sme sa nestali cudzincami vo vlastnom štáte, na našej vlastnej pôde – kto predkladá riešenie? (ústavný zákon o vlastníctve pôdy), ide o podporu potravinovej sebestačnosti, podporu slovenských výrobcov, slovenských predajcov. Kto ak nie SNS by mala v tomto predkladať a aj predkladá riešenia! (ministerstvo poľnohospodárstva) Možno niekomu prekáža naša spolupráca s Mostom v jednej vláde! Ale vie niekto o inej možnosti? Ale aj keď sa pozrieme do minulosti – bol v Štúrovom, Daxnerovom, Francisciho alebo nebodaj Paulíny-Thótovom národnom programe protimaďarský politický osteň? Nebol! Ich politickým programom bola spolupráca v prospech všetkých! Slovenská republika je národný štát, ale organizovaná je na občianskom princípe. A tento štát bude tým pevnejší, tým odolnejší, čím sa všetci jeho občania budú cítiť spokojnejšie. A musí nás tešiť skutočnosť, že aj pre takmer celú populáciu našich maďarských spoluobčanov je slovenské občianstvo väčšia hodnota, ako veľkomaďarské sny niektorých politikov spoza Dunaja. A preto SNS odmietla a pokiaľ bude platiť Orbanov zákon o občianstve v Maďarsku, aj naďalej nepripustí, aby sa slovenský zákon o občianstve menil. Je to cesta, ako zabezpečiť národnostný zmier na našom území. To však neznamená, že budeme brániť kultúrnym aktivitám našich inonárodnostných spoluobčanov. Sme predsa národná, nie šovinistická strana. A kto si váži svoje slovenské národné cítenie, musí rešpektovať skutočnosť, že aj iní si vážia ich vlastnú národnosť. Pri budovaní jednotnej Európy suverénnych národov to ani ináč nie je možné. Na druhej strane nemôžeme zabudnúť ani na problémy našich slovenských spoluobčanov na národnostne zmiešanom území. SNS v žiadnom prípade nepopustí v obhajobe ich záujmov, aby sa necítili ako menšina vo svojom vlastnom štáte.

Skutočnú národnú politiku nemožno robiť bez zreteľa na výchovu a vzdelávanie. Naša spoločnosť je zaplavená rôznym brakom a bez toho, aby sme vychovali z našich detí vzdelaných a sebavedomých občanov, ktorí budú vedieť rozlišovať skutočné hodnoty od pseudohodnôt, nebudeme môcť povedať, že sme zabezpečili novú generáciu našich pokračovateľov. Súčasťou zdravého občianskeho a národného sebavedomia je pevné historické vedomie, vzdelanie v ďalších národných disciplínach, ako sú dejepis, slovenský jazyk, literatúra, občianska výchova. Treba jasne povedať, že úvahy o zrušení národného jazyka ako povinného maturitného predmetu, sú scestné, v žiadnom prípade ich nemožno spájať s politikou SNS. Rovnako si myslím na druhej strane, že zrušenie matematiky ako povinného maturitného predmetu nebolo dobré a bude ju treba v tomto postavení obnoviť. Treba však poznamenať, že pri výchove a vzdelávaní nemožno skončiť v školách a univerzitách. Štát musí zabezpečiť tento proces kontinuálne počas celého života občana. A tu treba smutne skonštatovať, že prostriedky masovej komunikácie platené z verejných zdrojov, totálne zlyhávajú. Verejnoprávnosť, ako sa uplatňuje u nás, je len zásterkou na presadzovanie záujmov, ktoré pánboh vie, kde majú svoj pôvod. To sa musí zmeniť, aby občan neplatil zo svojich prostriedkov vlastnú debilizáciu a ohlupovanie.

Nielen naša krajina, ale celá Európa dnes čelí oslabovaniu kresťanských hodnôt, na ktorých bola vybudovaná unikátna európska civilizácia. Bez kresťanstva by nebolo dnešnej Európy, kresťanstvo stálo i pri zrode našej národnej osobitosti. Naši predkovia i v nepriaznivých dobách bez vlastného národného štátu dokázali obhájiť svoju národnosť práve preto, že si udržiavali svoje kresťanské tradície. Mýli sa ten, kto si myslí, že podkopaním kresťanstva, kresťanských hodnôt, kresťanského charakteru európskej civilizácie vytvorí lepšie predpoklady pre občiansky štát večného blaha! Práve naopak. Otvorí tým len priestor agresívnejším relígiám, ktoré nebudú netolerantné len proti kresťanom, ale predovšetkým proti nevercom, liberálom a rôznym menšinovým skupinám. Pretože aj ich bezproblémová existencia v európskych štátoch je súčasťou tolerancie kresťanských cirkví a náboženských zoskupení.

SNS mala vždy v minulosti pozitívny vzťah ku kresťanským cirkvám a náboženským skupinám. Naša pozitívna politika však nesmeruje proti iným náboženstvám, ktoré pôsobia na území SR. Dôsledne však dbáme o to (i našimi legislatívnymi iniciatívami), aby nedošlo k dramatickým zmenám charakteru nášho štátu napr. aj tým, že by sa zmenil vonkajší kultúrny obraz slovenskej všednosti. Teda budeme dbať o to, aby naše obce symbolizovali kostolné veže a nie minarety, aby naše ženy mohli chodiť slobodne a bez obťažovania po uliciach v oblečení, aké uznajú za vhodné, aby, keď človek niekoho stretne, mohol sa mu pozrieť na tvár a do očí, nie na nejakú plátennú mriežku. Ale na druhej strane aj od cirkví by sme očakávali, že ako v minulosti, tak aj dnes budú medzi svojimi ovečkami šíriť lásku nielen k transcendentným hodnotám, ale aj čistému národnému mysleniu a cíteniu. Dobrý slovenský národovec bude predsa prínosom aj pre kresťanské cirkvi.

O smerovaní nášho sociálneho programu netreba z tohto miesta veľa hovoriť. Základné programové princípy a priority načrtol vo svojom prejave už predseda A. Danko. Osou nášho programu v sociálnej oblasti je vyváženosť. Slovensko musí byť krajina, v ktorej sa oplatí nielen podnikať, ale aj žiť. Trápi nás odchod príslušníkov najmä mladej generácie za prácou do cudziny. Boli by sme radi, keby každý Slovák našiel svoje uplatnenie predovšetkým doma. To sa však nezmení, keď sa neurobia opatrenia ako v daňovej a odvodovej sfére, tak aj v sfére odmeňovania za prácu, ako to už bolo spomenuté.

Pálčivou otázkou sú tiež sociálne vylúčené komunity. Aj tu nie je možné riešiť všetko represiami, obmedzovaním, pochodovaním vo vysokých čižmách, ako by to niekto chcel riešiť z večera do rána (ináč, keď človek pochoduje, krv sa mu sústreďuje do nôh, a mozgu sa preto nedostáva dostatok kyslíka, aby mohol zdravo uvažovať). V našej histórii máme dosť príkladov, že aj ľudia z radov našich Cigánov dosiahli širokého spoločenského uznania a zaradili sa svojou prácou a tvorbou do radov zaslúžilých Slovákov a boli hrdí na to, že sú Slováci. V radoch sociálne vylúčených, najmä medzi deťmi a mládežou treba predovšetkým pestovať vôľu po zmene spôsobu života a propagovať vzory, ktoré dokazujú, že to ide. Sociálna pomoc by sa mala uberať najmä týmto smerom, ináč sú to vyhodené peniaze, ktoré len znásobujú problém.

Na záver môjho vystúpenia by som ešte chcel povedať, že nerušené rozvíjanie našich programových cieľov v domácej i zahraničnej politike nám musí zabezpečovať primeraná obranyschopnosť. Treba už skončiť s omieľaním mantier  o tom, kto všetko v zahraničí chce, aby sme budovali primeranú obranyschopnosť, aby sme na ňu vynakladali toľko alebo toľko. Obranyschopnú Slovenskú republiku potrebujeme predovšetkým my sami. A vydať na ňu musíme toľko, koľko na jej dosiahnutie budeme potrebovať. Verím, že v najbližšom období pripravíme a schválime základné strategické dokumenty, vypracujeme realistický rozvojový program budovania ozbrojených síl a pustíme sa i do zmeny bezpečnostnej a obrannej legislatívy. Lebo vôľa brániť sa, brániť svoju krajinu je sebapotvrdzujúcim a národ budujúcim činiteľom.

 1. yoss 9. apríla 2017 / 21:12

  pan Hrnko, no reci su pekne. hlavne dajte do poriadku media, aby si nemohli dovolit klamat v takom obrovskom rozsahu, ako to robia dnes, takze vznika generacia odnarodnenych pomylenych alebo lahostajnych ludi. a zacat s RTVS, ta je klucova…

  podla reci Jaroslava Nada to v obranyschopnosti vyzera na debakel na celej ciare. urcite by stalo za to obnovit specialnu vyrobu, aby sa nasa armada alebo co z nej ostalo mala na com dopravovat, cize OT a BVP. tie miliardy ktore maju ist na nakupu STRYKERrov by sa drali pouzit celkom inak a rozumnejsie, kym su este aktivni ludia ktori by technologiu zvladli…

 2. jano 9. apríla 2017 / 21:59

  YOSS-čo sa týka RTVS mám rovnaký názor aj riešenie situácie okolo nej.Trebalo by ju fakt dostať pod kontrolu.Lenže sú tu tri ale.Fico tam chce dosadiť Miku 2.Madari-híd sa budú priečiť.A samozrejme je tu nátlaková banda v podobe konglomerátu mimovládok-hercov a osadenstvo RTVS slúžiace opozičníkom.Ktoré dokonca majú aj kamarátske väžby.PS:Som doslova šokovaný ked SNS zastavila vyčínanie dua Madarič-Mika vo veci koncesií a teraz Fico si tam dosadí svojho/riaditeľa/človeka.

 3. milan2 9. apríla 2017 / 23:18

  K obranischopnosti – veľkú časť 2% investícií do armády ale možno využiť šikovne aj pre civilný sektor – napríklad vojenské sanitky, helikoptéry na zásahy pri nehodách, vojenské rýchle člny pri povodniach, vojenské univerzálne autobusy na prenocovanie postihnutých pri povodniach , hasičskú techniku, protiteroristické vybavenie ako kevlarové vesty, helmy, špičkové vybavenie pre vojenské nemocnice slúžiace aj civilom………- vojenské vybavenie nemá len ležať v Nedotknuteľných zásobách, ale treba ho využívať na praktické používanie občanmi a po opotrebovaní samozrejme obmieňať za nové a moderenejšie. Tak sa dá tie 2% previesť na úžitok.
  Odobne – čo som žiaľ bol na povinnej jednoročnej vojenskej službe ako vysokoškolák – ma mrzí, že z toho roka sme vojensky žili 3-4 týždne – zbytok bol úplne odborne naprosto spálený čas. preto si myslím, že by sme mali zaviesť aspon ten 3 týždňový výcvik pre každého občana – však je to nakoniec aj istým spôsobom chlapská zábava – vo Švajčiarsku to výborne funguje desaťročia alen to pozitívne stmeľuje ich občanov… Pokľadám vytváranie takejto miestnej sebeobrany – domobrany za to najlepšie ako minúť tie 2% výdavkov z HDP na obranu.
  – Čo sa týka občianstva – iba jedného občianstva – je to super vec a treba to udržať naďalej . Aj nemci by mohli prejsť na len jedno občianstvo – nemuseli mať problémy teraz s Turkami. VšakTurci tam majú dve občianstva a v Nemecku im žijú podľa duálneho právneho systému – neuznávajú nemecký právny systém, ale podľa relácií z nemeckej TV majú vlastné právne autority, ktoré ich spory v islamskej komunite riešia podľa islamského práva a teda sa úplne vytrácajú zo štatistík legálnej moci.
  – čo sa týka kresťanstva v SR – treba povedať, že po 6. storočí sa kresťanstvo zmenilo pod vplyvom úspechov islamu – dokumentuje to veľmi dobre napríklad Zákon Sudnij Ljudem čo bol zákon zavedený na VM Cyrilom a Metodom – kto čítal korán, pri jeho čítaní iste tam spozná mnohé drsné články prebraté z koránu. Na toto historici zatiaľ pozornosť neupriamili a fakt by už konečne mali.
  – pokiaľ ale má vplyv kresťanstva na slovenskú spoločnosť ostať zachovaný a nemeniť sa náboženská štruktúra, musí byť prijatý zákon o cirkvách, kde sa zakáže propagovať a praktizovať v SR to náboženstvo, ktoré odporuje Všeobecnej deklarácií ľudských práv. Ja stále nechápem, ako môže Saudská Arábia byť garantom ľudských práv v OSN (jej človek je predseda tejto agendy pri OSN) keď ich vetva islamu porušuje až 8 bodov z 30 z tejto deklarácie. A znovu pripomínam – ak na SR niekto bude chcieť priniesť náboženstvo ľudských obetí z indiánskych kultúr Peru, či Mexika tak môže v zmysle náboženskej slobody? Ústava má aj v tejto (nie len v amnestiách) veľké nedomyslené medzery.
  – a čo sa týka „našich“ médií – ktoré už dávno ie sú naše, len sú našim jazykom písané – to už nie sú médiá, ale agenti cudzích záujmov. Plazivo sa za posedných 20 rokov kvalita médií tak zmenila, úplne padla, že si to ani dajaota takmer nikto nevšimol – dnes skončili médiá (čo je jediné zadosťučinenie) tak, že im takmer nik už neverí. Ani RTVS – však to už je uzavretý klub jednostranne orientovaných ľudí typu Havrana, Šimečku…, ktorí uznávajú len svoj (jednostranne vyhranený názor) a chcú ho chrániť pred inými názormi rôznymi zákonmi, a toto ľahko čitateľné masírovania mozgu (ale sme si nato zvykli) si rovnako ako pred rokom 1989 znovu platíme len my koncesionári. Strašné, kam sme to zase dospeli. RTVS má dávať objektívne informácie a nie masírovať našich občanov názor cudzinou platených novinárov – vlastne zahraničím platených agentov) a zároveňnárod vzdelansostne školiť – namiesto oblbovacích relácií tapu Aj múdry schybí,, by mali lepšie využiť čas – hlavne prinášať rôzne školiace relácie o histórí, prírode, vede, matematike….
  -a čo sa týka školstva – tam sa dá oveľa viac zlepšiť, ako dnes prináša pán Plavčan. Veľa slov ale neprináša takmer nič Ten možno prinesie 10%, ale zvyšných 90% leží stále na zemi. A s tou matematikou s pánom Hrnkom viac ako súhlasím – lebo tá pre mozog pôsobí ako posilovňa pre svaly. Deti čo nechcú chodiť ani na telocvik, ani sa učiť matematiku (politológovia, sociálna práca) je pre SR vlastne úplne stratená generácia. Končia ako predavači fast foodu .Nikdy nebudú chcieť fyzicky už robiť, len sa presúvať po kaviarňach a mlátiť tam pri káve a mariške prázdnu slamu.

 4. Tučko Bombička 10. apríla 2017 / 8:50

  Milan2,

  Nemecko nastúpilo cestu riadenej islamizácie. Cynicky (s kľudom obludy) tamojšie elity zakrútia krkom vlastnému národu, vlastne už zakrútili. Aby ste mali trochu predstavu: istý W. Schäuble, nem. minister financií, služobne najstarší nemecký politik, zakladajúci člen nemecko-islamskej spoločnosti sa pre denník Zeit vyjadril v tom zmysle, že Nemci potrebujú imigráciu, inak by zdegenerovali do incestu! Merkelová označila vonkajšie hranice EÚ nasledovne: od Severného pólu, cez Rusko, Ukrajinu, Turecko, Sýriu, Libanon, Egypt, Lýbiu, Tunis, Alžírsko a Maroko. Toto sú podľa nej vonkajšie hranice EÚ. Ešte aby ste mali predstavu o pomeroch v Nemecku, ku ktorému nás chcú tesnejšie pripnúť Fico, Danko, Bugár a iní. V školách sú deti na istých predmetoch dopytované, k akej politickej strane majú sympatie a v prípade, že je to napríklad AFD, sú predvolávané k riaditeľovi školy, opakovane – a sú „riešené“. Ponukou psychologickej pomoci, návštevou u rodičov dieťaťa, ba dokonca aj šikanou zo strany učiteľov na vyučovaní. Rodičia v Nemecku vysvetľujú svojim deťom, čo majú na hodinách hovoriť a čo majú zamlčať, aby ich rodičia a ony nemali problémy. Zdá sa vám to neuveriteľné – je to všetko pravda! Ale hlavne do jadra, hlupáci, DO JADRA!!! Perla na záver: vyslanec EÚ v Nigérii sa vyjadril, že starnúca Európa potrebuje imigráciu, pretože voľný pohyb výrobných faktorov(!) je pre Európsku úniu prospešný. Tohto roku predpokladajú v Nemecku príchod cca 400.000 imigrantov. Dlhodobo sa stále objavuje číslo 250.000 – 300.000 netto ročne (teda príchody mínus odchody). Ak sa pýtate, kto sú tie odchody, tak to sú domáci Nemci, ktorí začínajú utekať na všetky strany, napríklad do Maďarska.

  Ku kresťanstvu: toto náboženstvo bude potrebovať reformu. Bude ho treba očistiť od vplyvov okultných (tajných) spoločností, ktoré ho dlhodobo používajú ako vehikel/vozidlo nato, aby si cez neho posúvali svoju prašivú agendu z jedného storočia do druhého. Pretože toto náboženstvo bolo a je zneužívané a jedným z prejavov tohto zneužitia proti vlastnému obyvateľstvu je to, čo predviedla a predvádza nemecká cirkev, ktorá opakovane marí napríklad odsuny neuznaných azylantov z Nemecka tým, že im poskytuje tzv. cirkevný azyl v kostoloch, organizuje farské zhromaždenia na podporu tej zberby a doslova sabotuje činnosť štátnych orgánov. V Nemecku bolo kresťanstvo otočené proti vlastným ľuďom. Mne to pripadá, akoby si kresťanská cirkev v západnej Európe hľadala svoje miesto v „novej“ spoločnosti (v Eurábii) a chcela si ho poistiť – kolaboráciou. V čo tí cirkevníci dúfajú je pre mňa záhadou. Islamisti budú mať vlastných imámov, tých kostolníci zaujímať nebudú.

  A áno, treba aj nový prístup k výučbe dejín. Ak cisár Konštantín povýšil kresťanstvo na štátne náboženstvo a prestal kresťanov prenasledovať, treba sa pýtať (a vysvetľovať) prečo to urobil a aké úlohy odvtedy kresťania začali plniť. Ak pápež zorganizoval križiacke výpravy do Svätej zeme, treba si položiť otázku prečo. Ak francúzsky kráľ Baldwin II. v Jeruzaleme povýšil 9. rytierov na rytierov Chrámu a poslal ich naspäť do Európy, treba sa pýtať, prečo. Čo boli zač Rosakruciáni, Slobodní murári a francúzski Jakobíni? Ako sa sformoval medzinárodný kapitál? Čo sú vlastne zač USA??? Čo je to za štát? Ako sú dnes usporiadané medzinárodné vzťahy a ako sa sformovali? Čo sú zač organizácie ako Bilderberg, Trilaterálna komisia, Rímsky klub, Council on Foreign Relations. Ako to bolo v skutočnosti s americkou občianskou vojnou, kto najviac profitoval na porážke Napoleona. O čom bol Viedenský kongres? Prečo má Švajčiarsko nedotknuteľný štatút až dodnes? A kopec ďalších vecí. Všetko toto treba začať ľuďom vysvetľovať!!!

 5. Milanxyz 10. apríla 2017 / 12:41

  Pán Hrnko,
  prepáčte moju prostorekosť, ale Vaša reč na sneme mi pripadá taká všeobecná, ako sa hovorí „z každého rožku trošku“, ale v podstate nič konkretného.
  Dotknem sa iba dvoch bodov. Možno, že v Štúrovom, ani v Daxnerovom národnom programe nebol „protimaďarský politický osteň“, ale rozhodne plazivú maďarizáciu južného Slovenska, akej sme svedkami, by za žiadných okolnosti nepripustili. Ba naopak, pomáhali by Slovákom upevňovať svoje pozície v miestnych samosprávach južného Slovenska, aby sa vo svojej vlasti necítili občanmi druhej kategórie. Zatiaľ sa o to snaží len Matica Slovenská, a v tom jej vláda, ktorej je SNS členom, veru nepomáha. Pokiaľ má byť Slovenská republika národným štátom, nech je na hocijakom princípe, musí sa starať o zveľadenie národného cítenia Slovákov, ktoré je podľa medzinárodného rebríčka žiaľbohu na tom poslednom stupni. Slovensko je vlasťou Slovákov, žiadnu inú nemajú. Slováci rešpektujú skutočnosť, že naše menšiny si vážia svoju národnosť, ale ich národnostné cítenie nesmie presahovať do šovinizmu s cieľom uzurpovania časti našej vlasti, ako to je žiaľbohu v programe maďarských politických strán.
  Cigánska otázka je naozaj palčivou otázkou, ale tu treba pripomenúť, že táto komunita sa sociálne vylúčila a stále vylučuje zo slovenskej spoločnosti sama. Chabý pokus očierniť inú pronárodnú stranu, ktorá chce tento problém riešiť údajne „pochodovaním vo vysokých čizmách“ a to dokonca „z večera do rána“ SNS asi veľa hlasov neprinesie. SNS totiž so žiadnym reálnym programom na vyriešenie tohto celospoločenského problému doteraz neprišla. A to napriek tomu, že nepochoduje a môže teda (aby som použil Váš názor) mať dostatočne prekrvené mozgy, aby s nejakým dobrým riešením prišla. A tu sa žiada spomenúť aj tých treťosektorových (prepytujem) „odborníkov“, ktorí sa angažujú v cigánskej problematike, najmä v prerozdeľovaní rozličných fondov na podporu začlenenia cigánskej komunity do slovenskej spoločnosti. Sami sa pravda štedro odmeňujú a niet pochýb, že majú z čoho prísť na pochod na podporu grantov pre vyriešenie cigánskej otázky v „guči“ topánkach.

 6. milan2 11. apríla 2017 / 8:10

  Upozorním na zničené cintoríny legionárov, ktorí bojovali a padli v bojoch za vytlačenie madarských okupačných vojsk maďarskej republiky rád zo Slovenska. Spomeniem napríklad veľký cintorín padlých legionárov vo Zvolene. Kde ten vlastne zmizol a komu vadil?
  Je nepísanou dohodou medzi vojakom , ktorý už bojuje za vlasť a štátom, že v prípade že za štát padne štát mu poskytne vďaku a dôstojnosť trvalým vojenským cintorínom. To je rozdiel medzi civilmi a vojakmi. Nš štát si tieto povinnosti neplní.
  Včera vo verejnoprávnej TV spomenuli, že v tento deň vstúpili Kanaďania do 1. sv. vojny útokom na dajaký pahorok kde 300 z nich padlo. nespomínam si, kedy TV spomenulo ale útoky na rieke Pijave – kde padlo desaťtisíce Slovákov. Asi najviac v histórií.

 7. yoss 12. apríla 2017 / 10:38

  okolo Madaricsa v SMERe sa vytvorila kozmopolitna antinarodna opozicia voci Ficovi, uz mu odstrelili Pasku a Richtera maju rozpracovaneho. MIKA je Madaricsov kon, Fico svojho casu podporoval Reznika mladsieho, ale vyhral Madarics. teraz sa tento spor o kreslo riaditela RTVS zopakuje, vyhra asi Reznik, lebo Kalinak sa postavil na Ficovu stranu:

  Kaliňák pritom podporuje kritické slová premiéra a svojho straníckeho predsedu Roberta Fica. Ako povedal médiám po dnešnom rokovaní vlády, bude sa „plne pridŕžať vyjadrenia pána premiéra“. Myslí si, že v RTVS „sú niektorí redaktori, ktorí sú skúsení a robia svoju prácu dobre, sú niektorí, ktorí sú nepoučiteľní, niektoré veci, ktoré naozaj nepatria do vysielacieho času RTVS. To znamená, myslíme si, že určite nejaká zmena nastať má“. Ako minister vnútra sa nechce vyjadrovať k voľbe generálneho riaditeľa, na diskusiu o voľbe šéfa RTVS v Smer-e sa teší a je presvedčený, že o tom médiá úplne informovať nebudú.

  ako som uz bol byval napisal, Kalinak je uzitocny clovek. pritom Reznik nie je ziadna vyhra, ta zalezitost s firmou Lawyer Partners nehanebne vymahajucou koncesionarske poplatky, ide na jeho ucet. najlepsi by bol niekto treti, ale kocky su hodene…

 8. Lukáč 12. apríla 2017 / 22:46

  Voliť Rezníka znamená skočiť z blata do kaluže, tiež má rád peniaze a výhody. Na zásluhy jeho otca v MS netrebá prihliadať.

 9. národniar 1871 13. apríla 2017 / 18:09

  Bohuzial pán Hrnko, SNS sa mi vzdaluje cim dalej, tym viac. Ideologicky, politicky aj cinmi. A s ludmi co mate, to bude este horsie. Nuz, co, kazdy si je strojcom svojho stastia. Vďakabohu, aspon ze Matica Slovenská(hoci aj tam je to niekedy na povazenie) ako tak funguje a drzi slovenskú vlajku na zrdi slovenskosti.

  Napriek tomu Vám pán Hrnko, aj Vám všetkým prajem požehnané Veľkonočné a pekné jarné(pre ateistov) sviatky.

 10. jano 18. apríla 2017 / 17:11

  Pán Hrnko. Spomenul som si akurát na vás a len tak z nudy a bez prípravy som napísal krátky blog. Pravda- Bravo Anton Hrnko-Alebo korupčný pochod trollov v područí tretieho sektora. 18.4. Dúfam že mi ho nevymažú ako už párkrát.

 11. Tučko Bombička 25. apríla 2017 / 9:29

  Izraelské veľvyslanectvo znepokojené…

  „S veľkým zdesením sme sa dopočuli o seminári, ktorý sa uskutoční zajtra v meste Nitra. Tento projekt je podporovaný biskupom nitrianskej diecézy Viliamom Judákom a bude tam prednášať aj pán Martin Lacko, ktorého spojitosť s pravicovou Kotlebovou stranou ĽSNS je verejne známa. Sme nesmierne sklamaní a prekvapení, že Univerzita Komenského sa tiež priamo podieľa na organizovaní tohto seminára,“ uviedla v mene veľvyslanectva Mináriková.
  https://www.teraz.sk/slovensko/izraelske-velvyslanectvo-znepokojuje-s/256182-clanok.html

  Predseda SNS, A. Danko, treba konať!!! Tlačovku urobiť, židov brániť…

 12. národniar 1871 25. apríla 2017 / 16:51

  Celkom dobri historici tam budu vystupovat, ale aj tak tam mohli dat nejakeho protisovskeho historika. Samozrejme, marxisticki liberali by kricali aj tak, lebo je nepriatelne v ich demokracii, slobodne diskutovat o historii „fasistu“, Jozefa Tisa. Okrem toho som presvedceny, ze ziaden protitisovsky hisorik by tam aj tak neprisiel, lebo rezimove media by mu to dali vyzrat. Co na ten „extremisticky“ seminar hovori politicka policia? A co na to Vy, pán Hrnko?

 13. národniar 1871 25. apríla 2017 / 16:52

  …protitisovskeho historika…

 14. Tučko Bombička 28. apríla 2017 / 11:44

  Diskusný príspevok z youtube (niežeby som nevedel dať odkaz na „živé“ videá):

  Sandra Hansen

  „Môj syn s nevestou (Litovkou) žili 14 rokov spolu v Kolíne. V januári sa rozhodli odsťahovať na juhovýchod Litvy. Malé mesto uprostred ničoho neďaleko ruskej hranice. S vlkmi a sem – tam medveďmi – ale bez moslimov! A presne tam budú teraz vyrastať moje budúce vnúčatá. Ďakujem pekne nemeckej vláde, že nakoniec môjmu synovi tak uľahčili rozhodovanie. 28. 3. som ich oboch aj s mačkou zobrala na letisko. Je mi do plaču keď vidím „moje“ mesto. Každý deň musím do úradu cez pešiu zónu. Čo tam denne zažívam – je pre mňa najhorší horor. Ale hlavne, že je Kolín pekný pestrý – tí si snáď robia srandu.“

  Hlavne do jadra, vládni národní socialisti, DO JADRA!!!

 15. Kopernik 7. mája 2017 / 20:22

  Pán Hrnko,

  váš príspevok je len kompilát z rôznych blogov rôznych autorov bez orginálnej myšlienky. Kde sa v poslednej časti stratila veta o vernosti euroatlantickým ideálom, báli ste sa, aby vás niekto na sneme nekritizoval?
  Trpíte mimovládky na MO a MŠ, ktoré sú jasne protinárodné a vyslovene škodia. Ste preto nedôveryhodný ako aj celá SNS pod vedením psychopata Danka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *