Dielo, ktoré treba prečítať

Nie tak dávno sme v Literárnom klube Zväzu slovenských spisovateľov slávnostne privítali publikáciu Slovenské dejiny I, s podtitulom Od príchodu Slovanov po rok 1526. Autorom práce, ktorú vydalo ako prvý zväzok plánovaného štvorzväzkového radu o slovenských dejinách Literárne informačné centrum, je uznávaný slovenský medievista, univerzitný profesor Matúš Kučera. Práca vypĺňa miesto, ktoré za dvadsať rokov od prevratu roku 1989 nebol schopný predložiť verejnosti nikto z tzv. profesionálnych historikov, oslovujúcich slovenskú verejnosť z masových médií a pasujúcich sa za jediných správnych interpretov slovenských dejín. Ide o učebnicu, určenú predovšetkým vysokoškolským študentom slovenských dejín, ale s chuťou ju môže prečítať každý, kto o túto problematiku má záujem. Profesor Kučera totiž nie je len suchopárny historik – vedátor, ale aj brilantný štylista a literát, takže človek čítajúci predložený prvý zväzok slovenských dejín ani nevníma, že cieľom práce je predovšetkým vedecké podanie slovenskej histórie, nie potešenie z literárne kvalitného textu. Autor plne tým napĺňa tézy starých historikov, o ktorých nám ako študentom histórie zanietene prednášal, že história nie je len vedou, ale aj – a to rovnakou mierou – aj umenie.

Profesor Kučera rozdelil svoje dielo do šiestich hláv (I – VI), pričom okrem úvodnej hlavy, v ktorej sa venuje teoretickým otázkam slovenských dejín, používa zaužívanú periodizáciu, uplatňujúcu sa aj vo všeobecných európskych dejinách, hoci v konkrétnych dátumoch oproti európskej periodizácii sú určité odchýlky vyplývajúce z nerovnomerného vývinu v jednotlivých európskych regiónov. O prvom diele možno tak povedať, že ho autor venuje slovenskému stredoveku (476 – 1526), ktorý z hľadiska ekonomicko-spoločenského poriadku reprezentuje raný feudalizmus, resp. jeho korene a jeho presadenie sa ako novej formy organizácie európskej spoločnosti (to je hlava I – III) a vrcholný feudalizmus, počas ktorého ešte vtedajšie Uhorsko a dnešné Slovensko držalo krok so všeobecným vývinom v Európe (hlava IV – VI). Avšak už posun dátumu konca stredoveku u nás (rok 1526) oproti zaužívanému koncu stredoveku v Európe západne od nás (1492), signalizuje vzďaľovanie sa nášho priestoru od všeobecného vývinu v západnej Európe, kde začalo uvoľňovanie feudálnych vzťahov na rozdiel od našich krajín, kde došlo formou druhého nevoľníctva k posilneniu feudalizmu. Fatálne dôsledky tohto vývinu – predpokladám – budeme mať možnosť sledovať v ďalšom zväzku učebnice, ktorú – dúfam – skoro uvidíme na pultoch slovenských kníhkupectiev.

V prvej hlave sa autor venuje teoretickým otázkam slovenských dejín a tomu, ako sa pohľad na dejiny a ich predmet v jednotlivých slovenských generáciách menil. Som rád, že profesor Kučera tak jednoznačne deklaruje právo jednotlivých generácií na vlastný výklad dejín, ale najmä povinnosť historikov pri písaní svojich diel predkladať diela, ktoré majú a musia odpovedať na otázky, ktorými daná spoločnosť žije. Mnohí slovenskí historici si neuvedomujú, alebo nechcú uvedomiť, že dejiny pre dejiny nemajú zmysel. Osobne sa nazdávam – a už som to aj niekoľkokrát napísal – že dejiny sú predovšetkým kolektívnou pamäťou národa a v spoločnosti plnia tú istú úlohu ako v individuálnom živote ľudská pamäť. Bez poznania dejín aj podľa J. M. Hurbana sme iba hromada „koží otrockých“. Preto aj dejiny, ktoré neodpovedajú na otázky doby, nemajú zmysel. Každá spoločnosť predsa musí vedieť, odkiaľ sme prišli, o čo sa snažili naši predkovia, predchádzajúce generácie, čo dosiahli, čo sa im podarilo, v čom pochybili, aby sme vedeli, kam máme kráčať, o čo sa máme snažiť, čomu sa máme vyhnúť… Niet lepšej dokumentácie uvedeného ako rozbor jednotlivých koncepcií a názorov slovenských historikov od osvieteneckého obdobia až po dnešok. Túto hlavu by si mal prečítať každý záujemca o slovenské dejiny, každý študent histórie, aby vedel o vzťahu historik – spoločnosť a „neblúznil“ o nejakej čistej historickej vede podobnej fyzike alebo matematike. Keď bude pozorne čítať, tak tam nájde aj odpoveď na to, prečo nemôže existovať spoločná učebnica dejín, napr. učebnica, ktorá by bola jednotným výkladom našich spoločných dejín s Maďarmi, ale rovnako to platí aj o Čechoch. Dejiny sú predsa výsledkom ľudského snaženia, sú tam víťazi a porazení. Porazení žijú dovtedy, dokiaľ sa na svoju porážku dívajú vlastnými očami. Ako náhle by prevzali výklad víťaza, zanikajú. Klasickými príkladmi na toto tvrdenie sú napr. latinizácia Galie, Hispánie alebo Dácie, ale tiež prežitie Helénov, Izraelitov atď.

Druhá hlava je pod príznačným názvom Slovania a stredoveký svet. Venuje sa v nej postupnému zániku antiky a nástupu novej stredovekej civilizácie, ktorá na antiku aj nadväzovala, ale predovšetkým ju prekonávala najmä v ideologickej rovine (kresťanstvo). Ale čo bolo rovnako dôležité, bolo rozšírenie tejto novej civilizácie do najposlednejšieho kúta Európy. Kto sa jej prispôsobil, prežil, kto nie, zanikol. Nuž a v tomto šírení novej civilizácie nezostali bokom ani Slovania, podľa môjho názoru najmä Slováci, ktorí svojím usídlením sa v oblastiach bývalých podunajských rímskych provincií i mimo nich transformovali výdobytky neskorej antiky do ostatného slovanského sveta. Táto skutočnosť sa takmer nezdôrazňuje, ale slovenská historická veda by sa na to mohla viac zamerať.

Je potešiteľné, že M. Kučera nepostavil svoju prácu na klasickej koncepcii „príchodu Slovanov“ na naše územie, ale sa zmienil aj o teóriách o pravlasti Slovanov v oblúku Karpát. Iste, teória príchodu má svoje silné stránky, ale na druhej strane treba povedať, že okrem jazykovedcov sa možnému kontinuálnemu prebývaniu Slovanov na našom území pred 5. storočím takmer nikto nevenuje. Hádam by stálo za to venovať sa intenzívnejšie aj týmto otázkam, aj keď by nakoniec mohol byť výsledok negatívny.

Pomerne obšírne sa autor venuje otázkam slovansko-slovenského osídlenia nášho územia, otázkam Samovej ríše a Wogstisburgu, ktorý podľa svojich starších teórií kladie do oblasti Bratislavskej brány. Hádam by bolo vhodné (najmä, keď ide o učebnicu) spomenúť aj ostatné teórie a medzi nimi i najnovšiu z dielne nebohého V. Sedláka a J. Steinhübela, ktorí dávajú Wogastisburg na Dunaj oproti riečke Aist (antická Agasta) v Hornom Rakúsku.

Kľúčovými časťami druhej hlavy sú však súvislosti so vznikom Staromoravského a Nitrianskeho kniežatstva a ich zjednotenia do Veľkej Moravy ako prvého štátneho útvaru starých Slovákov. Podrobne, vecne a presne rozoberá všetky otázky súvisiace s týmto štátom, jeho rozmachom i neskorším zánikom. Plasticky opisuje boje za zachovanie suverenity Veľkej Moravy, ale aj Svätoplukovu expanziu do okolitých slovanských krajín i do oblasti záujmu vtedajšej Východofranskej ríše. Neopomína samozrejme ostatné stránky života veľkomoravskej spoločnosti, upevňovania kresťanstva, ekonomického života i spoločenskej nadstavby. Nemožno opomenúť popísanie zmyslu a významu byzantskej misie sv. Cyrila a Metóda, ale ani skutočnosť, že treba rozlišovať medzi Veľkomoravským štátom a Svätoplukovou Veľkomoravskou ríšou. Táto skutočnosť je dôležitá najmä preto, že sa upiera slovenskosť Veľkej Moravy ako štátu s poukazom, že však jej súčasťou boli aj iné slovanské národy a kmene (Česi, Vislania, lužickí Srbi etc.). Zabúda sa, že tieto národy a kmene neboli účastné vo Veľkej Morave, ale boli dočasne pripojené k tomuto štátu počas panovania kráľa Svätopluka, ktorý vytvoril na báze Veľkej Moravy Veľkomoravskú ríšu. A tá, treba po pravde povedať, už bola multietnická. Preto používanie termínu (starí) Slováci na obyvateľstvo Veľkej Moravy je plne oprávnené, lebo tento štát tvorili len dnešní Slováci a Moravania (z nich sa veľká časť dodnes pokladá za etnografických Slovákov a to práve na tých územiach, kde bolo jadro tohto štátneho útvaru).

Tretia hlava pod názvom Slovensko ako súčasť ranostredovekého uhorského štátu, ako aj štvrtá hlava nazvaná Spoločnosť, štát a kultúra na Slovensku v 13. a 14. storočí patria svojou prepracovanosťou k najhodnotnejším častiam učebnice. Vidieť, že tieto časti slovenských dejín patria k srdcovým záležitostiam autora, lebo práve otázkam rannostredovekého Uhorska profesor Kučera venoval najväčšiu časť svojho vedeckého života. Pozorný čitateľ sa veľmi veľa dozvie o spoločenských, ekonomických a kultúrnych pomeroch na slovenskom území, ktoré z väčšej časti patrilo do Nitrianskeho kniežatstva (vojvodstva) ako v tom čase významnej súčasti formujúceho sa uhorského štátu. V tejto súvislosti, ale to čaká asi na nasledujúcu generáciu slovenských historikov, by bolo hádam treba omnoho viac ozrejmiť úlohu Nitrianskeho kniežatstva pri zakladaní uhorského kráľovstva. Mne sa totiž zdá, že táto úloha bola omnoho dôležitejšia, ako sa všeobecne pripúšťa. A vôbec, počas vlády Karola IV. v Čechách vznikla koncepcia „translatio regio“, presunutia moci z Moravy do Čiech. Keď prišli starí Maďari do strednej Európy, geopoliticky už bola rozdelená. Po bitke pri Lechu (955) a následnom pacifikovaní situácie na strednom Dunaji vznikla otázka legitimity moci. Takto nejako treba chápať váhanie pápeža Silvestra, komu tu dať kráľovskú korunu, či Boleslavovi Chrabrému alebo Štefanovi I. Pravdepodobne išlo o „korunu“, teda územie bývalej Veľkej Moravy. To, že ju dostal nakoniec Štefan, možno v legitimistickej koncepcii chápať aj tak, že pápežská kúria uznala Uhorsko za nástupnícky štát po Veľkej Morave. Táto otázka by si samozrejme zaslúžila samostatné preskúmanie a opätovné prehodnotenie existujúcich prameňov.

V rovnakom duchu pokračuje autor aj pri popisovaní obdobia vrcholiaceho feudalizmu za posledných Arpádovcov a Ajouovcov. Nevynecháva ani postavu Matúša Čáka Trenčianskeho, kde predpokladá jeho slovensko-slovanský pôvod. Na podporu tejto teórie by snáď patrilo uviesť, že aj samotné meno Čák je najskôr slovenského pôvodu (prof. Š. Ondruš) a významovo súvisí pojmami typu vyvýšenina, hrb atď. Po skončení feudálnych rozbrojov za Karola Róberta, ale najmä za vlády jeho syna Ľudovíta I. Veľkého prežívalo Uhorsko svoj zlatý vek. Rástli mestá, stavali sa prekrásne gotické stavby, rozvíjalo sa baníctvo, najmä baníctvo drahých a farebných kovov, ktoré sa nemohlo neodraziť na celkovom spoločenskom ovzduší v krajine. Celkový rast o bohatnutie miest sa nemohlo neprejaviť aj na sebavedomí mešťanov, čo neobišlo ani národnostnú problematiku. Práve v tomto období sa začínajú najmä slovenskí mešťania prebúdzať aj v národnostnej oblasti a svoje sebavedomie dávajú jasne najavo (napr. v Žiline roku 1381). O tomto všetkom autor pútavo píše, i keď treba povedať, že niektoré oblasti by zniesli aj obšírnejší výklad.

Posledné dve hlavy (piata – Vláda dynastie Luxemburgovcov v Uhorsku. Husiti a Slovensko; a šiesta – Slovensko v období 1437 – 1526) by hádam mohli tvoriť aj jednu hlavu, lebo v princípe zachytávajú obdobie postupného úpadku kráľovstva (s výnimkou určitej rekonvalescencie počas prvého obdobia vlády Mateja I. Korvína), ktorý vyvrcholil vojenským debaklom uhorských vojsk pri Moháči. Aj toto obdobie má svoje nepomerne pozitívne stránky, ktoré súviseli s emancipáciou slovenského meštianstva a preniknutím vtedajšej slovenčiny (vo forme napodobňujúcej spisovnú češtinu) do širokých spoločenských sfér. Myslím si, že s fenoménom husitstva sa bude musieť slovenská historiografia ešte popasovať, lebo je to určite mnohodimenzionálny fenomén s mnohými dôsledkami ekonomickými, vojenskými, náboženskými i národnopolitickými. V týchto hlavách sa zdá, ako by autorovi už trochu vypršal zápal, takže niektoré veci sú tu len načrtnuté; možno, že by sa im mohlo venovať viac priestoru.

Záverom možno konštatovať, že predložený prvý zväzok slovenských dejín z pera profesora M. Kučeru spĺňa všetky kritéria na vysokoškolskú učebnicu a že študenti v ňom budú mať dobrý základ na štúdium našich národných dejín. Predsa mi však nedá, aby som nespomenul, že mám o niečo odlišnejší názor na slovenské dejiny ako profesor Kučera. Myslím si, že do slovenských dejín nepatrí len slovanská história územia Slovenska. Sám konštatuje na prvých stránkach tejto publikácie, že predkovia Slovákov neprišli do neobývanej krajiny. Slovania neboli prvými kultivátormi územia od Tatier k Dunaju a Tise. Plynule nadviazali na obyvateľstvo, ktoré tu sídlilo od neolitickej revolúcie a pokračovali v ich civilizačnom úsilí. Toto územie nikdy neopustili všetci obyvatelia, takže novo pridúvši asimiláciou predchádzajúcich generácií aj geneticky boli pokračovateľmi tunajšieho obyvateľstva (genetika to v podstate potvrdzuje). Preto si myslím, že do slovenských dejín patria celé dejiny ľudskej civilizácie na území Slovenska. Takže okrem II., III., IV…. zväzku Slovenských dejín bude treba napísať aj nultý zväzok, aby boli naše národné dejiny kompletné.

 1. Anton Hrnko 10. novembra 2009 / 22:20

  O volovinách sa ďalej odmietam baviť. Ešte nikomu sa nepodarilo vytvoriť umelý jazyk tak, aby sa stal materinským jazykom cca 13 miliónov ľudí. S takými teóriami choďte tam, kde vás budú ochotní počúvať. Moje ucho na tomto blogu už vyčerpalo všetku svoju ochotu.

 2. otokar 16. novembra 2009 / 11:00

  Pán Hrnko,
  nepodceňujte schopnosti učenia sa človeka, ľudí, ľudstva!
  K tým „tzv. materinským jazykom v dobách pre nás tajomstvom úplne zahalenej tzv. reformácie“ Vám položím len zdánlivo vzdialenú otázku:
  „V akom jazyku, v roku 1679, v Štokholme, hlavnom meste Švédska, bola pri pochovávaní švédskeho kráľa Karola XI švédskym ceremoniálnym majstrom prednesená oficiálna nadhrobná reč, za prítomnosti celého kráľovského dvora?“
  (Myslím si, že aj keď je to pre Vás znovu „priam provokačná hlúposť, volovina“, tú banálnu otázku by mohlo „Vaše akademické ucho, vypočuť“ a jednoducho na ňu odpovedať.)

 3. otokar 17. novembra 2009 / 9:03

  Úvodná strana pohrebnej reči,
  ako aj ďalších 6 strán boli prednesené a napísané v dialekte materinského jazyka Hongroisa Franz Liszta:
  „Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697“.
  (Univerzitná knižnica Upsala)

 4. otokar 29. novembra 2009 / 22:26

  Pre doplnenie cyrilika vo Švédsku v časoch reformácie :

  Густав Адольф в 1618 г. пригласил голландского литейщика и печатника Петера ван Зелова, который должен был создать в Стокгольме КИРИЛЛИЧЕСКИЕ шрифты… В типографии ван Зелова вышел Alphabetum Rutenorum („Российский алфавит“, 1638 [?]) – азбука, в которой кириллический алфавит был представлен вместе со шведскими произносительными эквивалентами.
  Кроме того, в эту книгу вошли Отче наш, Символ веры и Десять заповедей Господних – параллельный текст на церковно-славянском языке в левом столбце и на шведском – в правом…
  Русский дьяк Исак Торщаков получил задание перевести на русский язык Катехизис, и он был выпущен типографией ван Зелова в Стокгольме в 1628 г.

  Но в XVII веке по странам отделившейся Западной Европы прокатился мятеж Реформации. Новые правители-реформаторы стали переучивать население отколовшихся земель со славянского языка на новые языки, только что изобретенные самими реформаторами.
  В том числе, быстро придумали и шведский язык. Ясное дело, демагогически объявив его „очень-очень древним“, чтобы было авторитетнее. Языки придумали и для других подданных „Монгольской“ Империи, проживавших в то время на территории Скандинавии. Изобрели на основе местных диалектов и прежнего славянского языка Империи XIV-XVI веков. Ввели новый язык в школы и начали учить молодое подрастающее поколение. В частности, вместо прежней кириллицы стали внедрять недавно изобретенную латиницу. Поэтому официальную шведскую надгробную речь памяти шведского короля написали ВСЕ ЕЩЕ ПО-РУССКИ, НО УЖЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. Здесь мы сталкиваемся с процессом активного вытеснения славянского языка, в том числе и с территории Скандинавии, ново-придуманными языками эпохи Реформации.

  Славянский язык объявили в Западной и Северной Европе XVII века „языком оккупантов“.

 5. Anton Hrnko 29. novembra 2009 / 23:03

  Otokar,
  načo to sem publikujete. Chcete, skúšať, či ešte vieme čítať azbuku. Vieme a dokonca aj rozumieme. Jediné moje vyjadrenie k textu je , že to je absolútna hovadina.

 6. otokar 30. novembra 2009 / 17:20

  Pán Hrnko,
  publikujem len vtedy, keď mám čo publikovať.
  Buď priamo k textu z témy, alebo k reakciám na ne.
  Prepáčte, ale ja som vôbec nepochyboval, že by ste to nevedel prečítať, či tomu nerozumel, na rozdiel odo mňa. Ja sa občas musím poradiť u príbuzných s ešte „klasickým vzdelaním ruštiny“, keď nemám po ruke vhodné podklady.
  Ostatným sa ospravedlňujem, že so nepublikoval aj preklad, alebo len preklad.
  To sa pokúsim teraz napraviť.
  Tie uvedené ruské texty sú z výstavy v Moskve 2001 “Orol a lev. Švédsko a Rusko v 17.st., teda o ich faktografickej výpovednej hodnote by som si nedovolil pochybovať.

  Gustav Adolf pozval v roku 1618 holandského typografa Petra van Zelova, ktorý mal vyrobiť v Štokholme písmo v cyrilike. V typografii Petra van Zelova bol vydaný v roku 1638 „Alphabetum Rutenorum“ , kde boli uvedené aj švédske ekvivalenty ruskej abecedy. Okrem toho tam boli uvedené aj Otče náš, Symbol viery, Desať božích prikázaní, ako paralelný text v cirkevno-slovankom jazyku a švédskom.
  Ruský diakon Izák Toršakov dostal úlohu preložiť Katechizmus do ruštiny, ten bol vydaný v typografii Zelova v roku 1628.
  V krajinách západnej Európy nastúpili zmetky reformácie.
  Nový vodcovia reformácie začali „vymývanie mozgov“ , rekvalifikovať obyvateľstvo so slovanským jazykom reformačných krajín na nové jazyky, ktoré bol reformátormi práve vytvorené. Týmto spôsobom bol vytvorený aj švédsky jazyk. Aby to malo psychologickú váhu, tak demagogicky uvádzali, že ten „ich reformačný jazyk je veľmi, veľmi starý“.
  Nové jazyky vymysleli aj pre iných poddaných „Mongólskeho impéria“ žijúcich na území Škandinávie. Vymysleli ich na báze miestnych dialektov starého slovanského jazyka Impérie XIV-XVI st. Nový jazyk zaviedli do škôl a začali s jeho výukov u novej mladej generácie.
  V náhlení namiesto starej cyriliky zaviedli nedávno vymyslenú latinu. Preto oficiálnu švédsku pohrebnú reč na pomiatku švédskeho kráľa napísali ešte po rusky, ale už v latinke. Tu sa stretávame s procesom aktívneho vytláčania slovanského jazyka novými jazykmi epochy reformácie na území Škandinávie.
  Slovanský jazyk označili na územiach západnej a severnej Európy v epoche XVII st. za „jazyk okupantov“.

  Pre doplnenie 17. storčia k používaniu ruského jazyka vo Švédsku ešte uvediem:
  „Жалоба русского населения, проживавшего по границе с Швецией, на различные несправедливости, творимые со шведской стороны“. „Žaloba ruského obyvateľstva žijúceho na hraniciach Švédska na rôzne nespravodlivosti zo švédskej strany (z jesene 1684)“.
  Pre všeobecný rozhľad je potrebné vedieť, že ruský jazyk v tých „reformačných storčiach“ bol v širokom používaní obdobne aj na územiach Karélie a Fínska.

  Týmito archivovanými oficiálnymi dokumentmi zo švédskej Upsaly je faktografiky podchytená reformácia = švédizácie „materinského jazyka“ obyvateľstva Švédska.
  Podľa mňa to je analógia maďarizačného procesu v Uhorsku.
  To bol dôvod, prečo som ju uviedol, ako argument k ( Anton Hrnko hovorí: November 10, 2009 o 22:20): „ Ešte nikomu sa nepodarilo vytvoriť umelý jazyk tak, aby sa stal materinským jazykom cca 13 miliónov ľudí.“
  Zdá sa, že tých „umelých“ jazykov bolo podstatne viac.

  Pán Hrnko,
  prakticky akýkoľvek jazyk sa dá naučiť, ako to dokazuje aj faktografický príklad zo Švédska, to nie je až taký veľký problém.
  Iný a ďaleko hlbší problém je, že: „S výmenou jazyka sa nevymieňa aj duša človeka“ ,
  čo sú volne parafrázované slová grófa Š. Séčenyho, ktorý si tiež v neskoršom veku „znovuobnovoval zabudnutú materinskú reč“ a nenaučil sa ju poriadne do konca svojho tragického života.
  Zdá sa, že tie rusko-švédske zdroje nie sú poznačené orwellovskou maskárňou v takej miere, v akej sú „orwellovsky očistené“ v našich maďarsko-slovensko-rakúskych stredoeurópskach pomeroch.

  Som si vedomý “nestráviteľnosti” uvedených myšlienok väčšinou čitateľov Vašeho blogu z akademických kruhov, ktoré budú asi “am blok” nimi odvrhnuté, ako “absolutné hovadiny”.
  Ale budú odvrhnuté len z dôvodu im, na slovenské pomery vlastnej, „akademickej stupidity“.
  Pozor, to nie je nadávka, ale medicínska diagnóza!
  Napriek tomu tu tie myšlienky uvádzam vo viere, že sa nájde zopár „nezaťažených otvorených hláv“ z akademických kruhov, bez syndrómu “iracionality typu groupthink”, ktorí budú schopní v slovenskom geopolitickom priestore v tejto niti, možno úplne nových myšlienok, ďalej pokračovať a hľadať, čo sa za tou tzv. “reformáciou” v skutočnosti vlastne skrývalo a dodnes skrýva.
  S prianim prpríjemného vešere
  otokar

 7. otokar 9. decembra 2009 / 17:07

  K problematike tzv. „sťahovania národov“ je možné si prečítať veľmi dobrú kritiku na
  http ://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult2009.pdf
  strana 5.
  „Sťahovanie národov? alebo vandrovanie nájazdníkov“ od pána Handžárika

 8. otokar 9. decembra 2009 / 18:56

  Páni, dňa. December 3, 2009 o 16:50
  som položil otázku problémov okolo vydávania umenovendých prác Franza Liszta.
  Ostala bez reakcií, bez reakcie.
  Práca z roku 1859, a úplnejšia z roku 1881 sa zapodieva podstatou etnickej ľudovej tvorby od poézie, balady, rozprávky, cez hudbu až po tanec, ako aj procesom jej vzniku.
  V lisztovom podaní „etnicita“ a sa vymeniť, či naučiť nedá!
  To je dôvod, prečo pomaďarčení Uhri “prestali tancovať a spievať”, prečo prestali s pokračovaním tvorby vlastnej autentickej etnickej hudby a teda prečo ju Maďari nemali a možno nemajú dodnes.
  Až tu, pri týchto ruských zdrojoch k reformácii, textoch z iného tábora zdroja informácií, som skutočne pochopil, prečo je s tým “Hongrois Franz Liszt” spojený tak zásadný a hlboký problém. Ten problém nie je maďarsko-slovenský, ale je až európsky.
  Prečo nik nerealizoval verný preklad, alebo len reprint jeho umenovedného diela, prečo vôbec prvé vydanie bolo viackrát falzifikované.
  Prečo sa žiaden zo západných muzikológov svetového mena “nezaoberal”vo svojich prácach týmito jeho mimoriadne cennými umenovednými poznatkami!
  Prečo sa žiadni literáti, jazykovedci, historici, či historici umenia nezapodiavajú s týmito prácami.
  Odhaľujú totiž zásadný problém:
  “Problém absencie autentickej etnickej ľudovej hudby prakticky možno u všetkých neslovanských národov Európy!”

  Práca z roku 1881 konkretizuje a uvádza aj ktoré skupiny v monarchii nemali, nemajú vlastnú etnickú tvorbu.
  Keď som tú otázku dával, ešte som netušil, že takto „obdobne postihnutých“ národov bez vlastnej etnickej hudby bude v Európe asi podstatne viac.
  Dnes viem, že tzv. „reformácia“ bola o niečom úplne inom, než o nejakom náboženstve!
  Preto dnes komplexnejšiem chápem problém okolo „slovenskosti“ Franza Liszta.
  Prakticky celý ne-slovanský svet stál proti Lisztovi a jeho slovenskosti – slovanskosti.
  A dnes vlastne stojí proti nám, pokiaľ sa budeme snažiť ho získať naspäť, ako hlavného predstaviteľa slovenskej kultúry – akože „kultúry okupantov“.
  Preto je dnes omnoho jasnejšie, prečo bola v Uhorsku zavedená latinčina ako úradná reč, keď Bočkajova „technika“ zavedenia maďarčiny zlyhala na celej čiare.
  Slovenčina ako príbuzná reč tzv.“tataro-mongolského“ okupanta tu nemohla v tomto priestore ostať!
  Svojim spôsobom nás zachránili luteráni s „reformáciou slovenčiny“ do tzv. Biblickej češtiny.
  Je jasné, prečo neskôr principiálne nemohla byť zavedená slovenčina namiesto latinčiny.
  Podobne, prečo bol zavraždený korunný princ Rudolf, ako dobrý priateľ Slováka jazykovedca Hattalu.
  A nakoniec, aj prečo sme boli stále „Tót nem ember“!
  Preto je jasné, prečo skupina slovensko-slovanských hudobníkov sa navzájom podporovala a bola solidárna Beethoven, Haydnovci, Hummel, Liszt, Chopin, Bella.
  Nakoniec aj Sallieri, Czerni patrili k tomuto kruhu.
  Prečo sa falšujú aj ich životopisy a vykrádala sa ich tvorba.

  Na druhej strane odhaľujú, prečo naše ľudovoumelecké súbory mali a majú tak “veľký ohlas” u divákov z národov celého sveta: sú autentické, etnické a domnievam sa, že sú previazané cez genetiku mnohých generácií pôvodného slovenského (slovanského) obyvateľstva Európy.
  Prepáčte mi otvorenosť a priamosť.

  Už niet času na čakanie, kedy sa niekto kompetentný zobudí!

  Idú voľby a niekto si Franza Liszta dá ako svoju zástavu pro-národnej orientácie.
  Mať pár paňazí naviac, tak založím politickú stranu „Slovák domov – Franz Liszt“.
  A garantujem Vám, že budem rozhodovať s kým vytvorím koalíciu, pokiaľ nebudem mať absolutnú väčšinu.
  Veď politika je o viere a štátnom náboženstve a niet lepšieho objektu takéhoto štátovyznania pre Slovákov,
  ako náš Slovák skladateľ, politik Franz Liszt, ktorého nám ukradli práve Maďari práve tak, ako naše pôvodné meno Uhor, Hongrois, Hungary, Ungar!
  Domyslite si ten psychologicko-sociologický aspekt, konečne niečo hodnotné Maďarom vyfúknuť!
  To vyfúknutie tu nesedí, lepšie je: konečne niečo od nich dostať naspäť a to nie hoc čo, ale tú osobnosť, práve ktorou sa prezentujú celému svetu, ako svojim prínosom do euróspkej kultúry!
  A tou bol náš človek, Slovák Franz Liszt.

 9. Jan Vrtielka 8. júna 2011 / 6:07

  Vazeny pan Hromnik

  My sa mozeme nazyvat Sloveni, ale medzinarodne uz zostaneme Slovaks a nasa krajina Slovakia. Slovenes su Slovinci a Slovenia je Slovinsko

 10. Jan Vrtielka 8. júna 2011 / 8:14

  Vazeny Oto

  Vase informacie su zaujimave, ale mali by ste ich spracovat a vydat knizat, s odvolanim na ziskane informacie a aj ich prekladom do slovenciny, len takto sa budete moct prezentovat. Tieto zvasty na internete vela nespravia

 11. Jan Vrtielka 8. júna 2011 / 15:06

  Vazeni

  Myslim si ze otokar by mal vydat knihu so svojimi poznatkami zaroven aj citovat zdroje odkial cerpa svoje poznatky, ako aj ich citovanie v slovencine.

 12. lacooravec 20. júna 2011 / 21:06

  Jednoznačne je Maďarčina umelý jazyk, vytvorený šľachtou, aby poddaní nerozumeli čo rozprávajú a tým pádom, aby mohli panovať…potom to postupovalo…od slovenčiny, k maďarčine a tak, a tak ďalej!…Neviem, či chápete, ale aj jazykom sa zotročenie robí…a dedinu pomaďarčím a bude voči slovenskému ekvivalentu a postavím ich voči sebe a rozdeľujem a panujem!…Preto vznikla maďarčina!!! Ináč, by tu vládla SLOVENČINA!!! Ale, vysvetľuj nechápavému!!!

 13. lacooravec 21. júna 2011 / 23:52

  No, teda, dobre som sa dovzdelal! Jednoducho zisťujem,p.Hrnko, že začínate fandiť Maďarom. Viete prečo? Začínate s politikom a nie s vedeckosťou! Predchádzajúci debatéri Vám dávajú jasné argumenty a Vy reagujete tak, ako by ste nič nepochopili! Ferko Listovie bol jednoducho Sloven vulgo Slovák a nikto s tým nepohne, žiadny historik a ani nikto!!! S pozdravom LO..

 14. Anton Hrnko 22. júna 2011 / 20:32

  Ferko Listovie mohol byť Múčka (Liszt), mohol byť Lstivec (List, ergo Germán) alebo Listoček z brezy (List). Maďarsky asi nevedel, nemecky vedel určite, ale väčšinou používal francúzštinu. O tom, žeby vedel slovensky, nikto nepriniesol žiaden dôkaz. Ale pri tomto spore sa nestaviam na žiadnu stranu, jednoducho nie som v tom expert. Všetky varianty sú možné a reálne. Sila dôkazov musí určiť pravdu, nie sila presvedčenia. Držím palce, ale nazvať ma preto fanúšikom Maďarov, je smiešne. Ak je maďarská pravda pravdou, nie je taká sila presvedčenia, ktorá by mi dovolila tvrdiť, že maďarská pravda nie je pravdou. Komu česť, tomu česť, pastierovi trúbu!

 15. Anton Hrnko 22. júna 2011 / 22:02

  Metod,
  zdá sa mi, že vám začínajú utekať slová. Ľudovo sa tomu povie, že tárate. Viete, pravdepodobne aj názov jazera na hranici Bolívie a Peru je slovenský. Len sa započúvajte: Ty! Ty! Kaká? No asi nekaká! Možno robí niečo druhé.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *