Moje vystúpenie na konferencii v Moskve

3. až 5. apríla som sa zúčastnil na pozvanie ministra obrany RF medzinárodnej Moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti (MCIS). Na konferencii som vystúpil s príspevkom, ktorý prikladám:

Bezpečnosť v Európe – úloha nás všetkých

 Hľadanie optimálneho systému európskej bezpečnosti, ktorý by zaistil európskym národom pokoj, mier a prosperitu je veľmi starý. Rovnako starý ako snahy tento pokoj a mier narušiť s cieľom získania neoprávnených výhod, nadvlády jedného národa nad druhým, s cieľom ovládnutia prírodných zdrojov, priemyselných kapacít, ľudského potenciálu alebo trhov. Európa sa tak po celé stáročia utápala vo vojnách, ktoré tvoria kostru jej dejín. Dlhšie mierové obdobia boli tak len akýmisi etapami, keď znepriatelené národy alebo aliancie boli ekonomicky i ľudsky vyčerpané a neboli schopné viesť ďalšie vojny. Plnohodnotnými účastníkmi týchto dejov boli všetky európske národy vrátane Ruska a to či už v úlohe štítu brániaceho Európu pred nájazdmi z Ázie, v úlohe obete agresie svojich západných susedov alebo útočníka naplňujúceho si svoje geopolitické ambície. Od konca druhej svetovej vojny sa však z hľadiska uplatnenia klasickej poučky Karla von Clausewitza, že vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami, zmenila jedna zo základných premís – dosiahnutie politického cieľa vojnou ohrozuje samu biologickú podstatu existencie človeka na tejto planéte. Vojna, najmä vojna medzi globálnymi veľmocami, už nehrozí len zničením protivníka a ovládnutím jeho zdrojov ako v minulosti, ale znamenala by totálne zničenie bojujúcich strán a s najväčšou pravdepodobnosťou aj zánikom ľudskej civilizácie ako takej. Úvahy o možnom víťazstve v termonukleárnej vojne sú scestné a z hľadiska ďalšieho vývinu našej planéty mimoriadne nebezpečné.

Veľké vojnové konflikty v Európe vždy sprevádzali úsilia o vytvorenie systémových záruk, ktoré by pôsobili preventívne proti vznikaniu ozbrojených konfliktov. V svojej podstate však mali garantovať ochranu víťazov pred prípadnými snahami porazených o revíziu vojenského neúspechu v aktuálnom vojnovom konflikte a získanie stratených pozícií. Preto aj všetky, často veľkolepé projekty na udržanie mieru končili neúspechom. Keď sa pozrieme len na posledných 200 rokov od Viedenského kongresu 1815 s jeho Svätou alianciou, cez Berlínsky kongres 1878 a tzv. koncertom veľmoci, Versailleský systém so Spoločnosťou národov až po jaltský systém z roku 1945 a s Organizáciou spojených národov, nemôžeme nepovedať, že systém prevencie vojnových konfliktov sa sústavne nezlepšoval. Práve skúsenosti od Viedenského kongresu obohatené poznaním hrôz prvej a druhej svetovej vojny priniesli nádejný model zachovávania globálneho mieru v rámci Organizácie spojených národov. Systém medzinárodného práva, garantovaného Bezpečnostnou radou OSN s možnosťou jeho vynútenia, zabezpečil mierový život pre Európanov na niekoľko generácií a samozrejme aj globálnu rovnováhu. Bol síce založený na vzájomnom odstrašení, ale fungoval. Ale aj tento systém ako predchádzajúce môže prestať byť účinný vtedy, ak niektorý z jeho rozhodujúcich aktérov usúdi, že mu prekáža pri realizácii jeho záujmov a pokúsi sa ho obísť alebo zrušiť.

Samozrejme, nemožno obchádzať ani skutočnosť, že jaltský systém vytvoril bipolárny svet a fakticky mier bolo možno udržiavať len za cenu studenej vojny a dovtedy nevídaných pretekov v zbrojení. Svet bol síce bezpečnejší, ale ľudstvo sedelo na sude „pušného prachu“ v podobe nukleárnych zbraní. Preto je prirodzené, že Európania, najmä tí, čo žili v strednej Európe, privítali pád bipolárneho sveta a skončenie studenej vojny. Geopolitická mapa strednej Európy sa následkom rozpadu bipolárneho sveta radikálne zmenila. Dovŕšili sa procesy v Európe, ktoré začali prvou svetovou vojnou a je celkom pravdepodobné, že budúci historici (ak budúcnosť bude) sa budú pozerať na vývin od roku 1914 ako na jednu súvislú vojnu, ktorá skončila rokom 1989 – 1990. Len prostriedky, ktorými sa viedla, sa menili. Po rozpade bipolárneho sveta a skončení studenej vojny sa posledné nesvojprávne európske národy ujali svojej príležitosti a pokúsili sa o získanie skutočnej národnej suverenity. V tomto procese zmien i Slovenská republika prestala byť nesvojprávnou, zabudnutou menšou časťou federálneho Česko-Slovenska a stala sa skutočným suverénnym štátom.

Rozpad bipolárneho sveta, ústup Sovietskeho zväzu zo strednej Európy však vyvolal mnohé staré konflikty, ktoré vznikli ešte v hĺbke 19. storočia v Habsburskej monarchii, viedli cez rozpad Rakúsko-Uhorska k revizionistickej politike v medzivojnovom období a k rozpútaniu druhej svetovej vojny. Bolo prirodzené, že mnohé národy, najmä po vypuknutí občianskej vojny v Juhoslávii sa prestali cítiť bezpečne a hľadali obranu proti možným konfliktom. Partnerstvo za mier, ktoré začiatkom 90. rokov minulého storočia ponúkol Západ bývalým členom Varšavskej zmluvy, sa ukazovalo ako nedostatočné. Bolo prirodzené, že nekomfortne sa cítiace národy strednej Európy videli garanciu svojej bezpečnosti, územnej integrity a hospodárskeho rozvoja v integrácii do funkčného systému s bezpečnostnými zárukami, ktorým v tomto období bolo NATO. Po tom, ako roku 1999 vstúpili do NATO Česká republika, Poľsko a Maďarsko, bola otázka vstupu Slovenska do NATO existenčná.

Keď roku 2003 Slovenská republika vstupovala do NATO, nič nenasvedčovalo tomu, žeby kooperatívna bezpečnosť v Európe tvorená OBSE, NATO a Partnerstvom za mier spojená so základným aktom o spolupráci NATO a Ruska nemala dlhodobo fungovať. Práve naopak, Slovenská republika so svojimi historicky dobrými vzťahmi s Ruskom videla v tom určitú šancu prispieť do celkovej stability na európskom kontinente. Prejavilo sa to aj naším organizovaním historického samitu Bush – Putin v Bratislave roku 2005.

Momentálna situácia vo vzťahu NATO – Rusko nás neuspokojuje. Na Slovensku je len málo takých ľudí, ktorí by si neželali tieto vzťahy zlepšiť. Nevidíme perspektívu sústavného zvyšovania napätia medzi Východom a Západom. Ak si niekto myslí, že Európa bude bezpečnejšia, keď sa budú budovať rôzne „sanitárne kordóny“, je mimo historickej i aktuálnej reality. Žiaden takýto kordón nezničí tú skutočnosť, že tu sme všetci, že to je náš kontinent a bezpečnosť na ňom môže byť len vtedy, keď sa na ňom budú cítiť bezpečne všetci. Niet alternatívy ku kooperatívnej bezpečnosti, ktorej rečou nebudú sankcie, ultimáta a vyhrážky, ale poctivý dialóg, ktorý bude zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených a výsledkom ktorého bude  situácia win – win, nie win – lost. Žiadne dvojité štandardy nemajú miesto v týchto vzťahoch, žiadne výhody pre jednú stranu, ale uznanie rovnoprávnosti všetkých strán, všetkých partnerov.

 

261 Responses

 1. Milanko 18. júna 2018 / 17:51

  prepáčte mi to, že v Španielsku (zvlášť v tom južnom) nie je haploskupina R1A.

 2. Jozef 18. júna 2018 / 22:12

  Dobrý večer p.Pomocník

  Keďže som zatiaľ vyhlásil “ moratórium “ na pokračovanie v besede o Venetoch ( lebo čakám, či mi moje príspevky, ktoré pôvodne p.Hrnko posunul do polohy „mimo“, náhodou „neodobrí“ aj priamo, pretože nepriamo ich zatiaľ nastavil do polohy “ neškodné “ a už ich berie ako zaujímavosť, na ktorej momentálne nevidí nič zlé ) a ani Vy sa k otázke Venetov nevyjadrujete, pretože to nikam nevedie, tak ak by to bolo možné, tak by som Vás opäť požiadal o Váš názor a netýka sa priamo toho, čo som písal doteraz, teda myslím o Venetoch.

  O čo ide, totižto ma zaujala, už hodne dávno a aj som na túto tému už dokonca diskutoval s niektorými diskutujúcimi a to ešte asi pred piatimi rokmi ( Metód, Bynk, Šan a ešte jeden /-a/ ), pričom niektorí tu besedujú aj práve teraz.

  Mohli by Ste mi povedať Váš názor na etymológiu latinského slova sclavus – otrok ?

  Mnohí totiž a to až do dnes stále tvrdia, rovnako ako sa „oficiálne“ tvrdilo ešte pred cca piatimi rokmi, teda v čase keď som viedol tú spomínanú diskusiu s tu prítomnými, že v nejakej dobe ( asi 9-11 stor.), na určitom mieste ( predovšetkým na pôvodnom území rímskeho impéria, teda Taliansko, Grécko atď. ) z nepochybne etnického / originálneho / termínu Sclavus ( gr.Σκλάβος ), sémanticky vzišlo stredoveké latinské slovo sclavus, ktoré na tom určitom mieste dokonca nadobudlo všeobecný spoločenský význam, ako otrok a to na základe toho, že Sloveni v stredoveku boli často, alebo mnoho krát, zotročovaní.

  A tento raz Vám radšej dopredu poviem aj môj názor, aby Ste to nebral ako „úkolovanie“.
  Ten je a už aj pred piatimi rokmi bol a zatiaľ teda ešte stále kontinuálne pretrval rovnaký a to, že latinské slová :
  – sclavus – otrok ( teda výraz pre otroka ) a
  – Sclavus- Slovan ( teda etnonymum )

  sú nič viac ako obyčajné homonymá a teda zatiaľ čo

  – etnický termín Sclavus ( gr.Σκλάβος, Σλαβῆνος=Slabēnos, Σλαβῆνοι=Slabēnoi, slovensky словѣнинъ, словѣне ) bol, používal sa a existoval preukázateľne, už veľmi dávno pred tým, hypoteticky uvažovaným časom, kedy mal nadobudnúť aj význam otroka, a teda bol nespochybniteľne etnonýmom, o čom snáď nepochybuje a ani nikto nikdy nepochyboval, tak jeho homonymný
  – výraz pre otroka latinský sclavus, vznikol podľa mňa tvaroslovím, zo slova úplne iného významu a teda aj koreňa napr. latinsky scalpe čiže skalp, teda v morfologickom význame otroka ako vojnovej koristi.
  Dnes po piatich rokoch sa už konečne aj „oficiálne“ táto etymológia slova otrok-sclave mení a uvádza sa pôvod z gréckeho σκυλάω (skuláō), či σκυλεύω (skuleúō), latinsky spolio, spolátio.

  Takže ešte raz, mohli by Ste mi povedať aj Váš názor na etymológiu latinského slova sclavus – otrok ?

 3. Jozef 18. júna 2018 / 23:44

  Dobrý večer p.Milanko

  Pozrite sa Milanko my sme sa už viackrát „stretli“ v rôznych besedách a naozaj ako hovorí aj p.Pomocník doteraz Ste sa z nich nepoučil, ale nejdem to rozvádzať.

  Teraz mi zas odporúčate, aby som si mapy s Venetmi tiež skonfrontoval s dnešným rozdelením haploskupiny R1a, aby som zbytočne nepísal.
  Môžem to urobiť a aj by som to urobil, ale až keď začnem v súvislosti s Venetmi hovoriť aj o Slovanoch, ale ako Ste mal vedieť ( a bohužial neviete, lebo to tu naozaj zle sledujete ) besedu o Venetoch som zatiaľ prerušil a o Slovanoch som dovtedy, lež Ste mi to odporúčal, ani vôbec nič nepísal, len teraz som sa novo pýtal p.Pomocníka, na termín sclavus-otrok, čo ale vôbec nijako nesúviselo s mojimi dovtedajšími príspevkami o Venetoch a aj to Ste začali spomínať len Vy a ostatní diskutéri.

  A ešte čosi, keď Ste sa už bavili o tých Slovanoch – otrokoch v Španielsku v náväznosti na R1a.
  Prosím Vás, keď sám tvrdíte, že cit. : “ Jediný ekonomický dôvod prítomnosti slovanských otrokov v Španielsku boli háremy – sexuálne otrokyne a eunuchovia. Práca na horúcich španielskych poliach to určite nebola. V islamských pomeroch bol vždy pomer ženských a mužských otrokov 2:1. Ak logicky do háremov doviezli 2 otrokyne na jedného eunucha, by tam po sexuálnych stykoch mali po poloslovanských deťoch otrokýň zostať snáď aj dajaké DNA pozostatky…“

  Tak potom aspoň len trošku kriticky uvažujte, že čo to vlastne tvrdíte, lebo ak by tam boli dovezení slovanskí otroci aj v státisícoch v pomere 2 : 1, tak keď 2/3 z nich, teda ženy dali do háremov, tak určite nie preto, aby k nim tú 1/3 mužov „pripúšťali“ ako otrokov, ale preto aby si plnili svoje „ženské povinnosti“ u svojich pánov. A tú 1/3 mužov tam mali a miestne „paničky“ vydržiavali na otrockú robotu a nie na to, aby sa s nimi, teda s otrokmi „párili“. Pretože na to „využívali“ dozaista slobodných domácich pánov a nie otrokov. No a tak si tá mužská časť slovanských „chudákov“ otrokov jednoducho z objektívnych príčin, nemohla ( lebo nemala kde ) ani „vrznúť“.
  Toto všetko, teda túto ich „abstinenciu“ si samozrejme x-násobne vynahradila dvojtretinová ženská časť slovanských otrokov, lebo tá, oproti tej mužskej „vrzala“ v kuse, no bohužial z pohľadu našej predmetnej témy nadarmo a kontraproduktívne, lebo ako by Ste mali zaiste vedieť ( a zase neviete ) nielen haplogrupa R1a, ale všetky haploskupiny Y-chromosome DNA sa prenášajú len medzi mužskými potomkami.
  A tak tam ja, na základe Vášho odporúčania, určite nebudem hľadať žiadne Y-chromosome DNA, ako im vravíte „pozostatky“, na mapách s dnešným rozdelením haploskupiny R1a a porovnávať s Venetmi.
  Maximálne tak tam môžem hľadať archeologicky kostrové „pozostatky“ tiel tých „dovezených“ slovanských pozostalých otrokov, s následným preukázaním DNA po exhumácii, ale na čo by som to preboha robil v súvislosti s mojou témou o Venetoch, to naozaj netuším, lebo to viete len Vy a asi mi to nepoviete, pretože to by Ste mi už naozaj musel zbytočne písať.
  Takže nič v zlom p.Milanko a dúfam, že sa už odteraz konečne poučíte a zároveň mi budete odporúčať len to, čo má skutočný súvis s tým, čo som určite
  _____________
  nie zbytočne
  _____________

  písal o Venetoch.

 4. yoss 19. júna 2018 / 9:04

  Jozef,
  nejaku korelaciu s R1a tam musite mat, krv nie je voda, ostavaju po nej stopy…

 5. Jozef 19. júna 2018 / 10:06

  Dobrý deň p.Yoss

  „Vtip“ je v tom, samozrejme za predpokladu toho, čo tvrdil p.Milanko o tých slovanských otrokoch v Španielsku, že teda ak tam boli dovezení ako otroci, tak ženy sa dostali do háremov ako sexuálne otrokyne a muži, ak tam boli podľa neho vôbec nejakí dovezení, lebo zase tvrdí že na prácu na horúcich španielskych poliach sa podľa neho veľmi nehodili, tak potom tam žiadne poloslovanské deti po slovanských otrokyniach, s haploskupinou R1a ( ak teda predpokladáme že práve takúto haploskupinu mali aj vtedajší Slovania, ako ju majú aj dnes ), nemohli zostať ale absolútne žiadne DNA „pozostatky“, lebo tieto „poloslovanské deti“ ( samozrejme len chlapci ) už boli nostiteľmi výlučne príslušnej haploskupiny Y-chromosomu DNA, ktorú zdedili po svojich „tamojších“ otcoch a nie otcoch, ktorý boli slovanskými otrokmi. No a títo slovanskí otroci, mohli mať potomkov, len ak sa niektorá z domácich žien „ulakomila. zahla a zľahla“ s niektorým z nich a to len kvôli tomu aby si s ním „užila“, no určite nie kvôli tomu, aby s ním splodila potomka, ktorý by bol spoločensky ako potomok otroka určite neprípustný.

  Takže dúfam, že aspoň Vy chápete, že ak pripustíme, že to bolo tak, ako to tvrdí p.Milanko, tak potom je naozaj zbytočné, hľadať tam akékoľvek tak ako ich nazývate „korelacie s R1a“.

  Ale ešte raz opakujem ja o žiadnych Slovanoch zatiaľ nič nehovorím a aj o týchto slovanských otrokoch som písal len preto, že mi p.Milanko „odporúčal“ čosi čo absolútne nemá súvis s tým, čo som písal o Venetoch a tak som mu to jeho „odporúčanie“ pokúsil „vyvrátiť“, tak uvidím.

 6. Jozef 19. júna 2018 / 10:14

  ešte oprava

  písal som :
  nemohli zostať ale absolútne žiadne DNA „pozostatky“,

  správne má byť :
  nemohli zostať, ale absolútne žiadne R1a, YDNA „pozostatky“,

 7. Milanko 19. júna 2018 / 16:35

  áno, R1a sa dedí výhradne po mužskej línií.

 8. Pomocník 20. júna 2018 / 0:15

  Pán Jozef, odpoviem vám, keď si nájdem čas, lebo ten teraz veľmi nemám.

  Ešte ale poznámka k tým haploskupinám. Ja som tu na to už upozorňoval, že väčšina ľudí vôbec nechápe, čo sa tým vlastne dá a nedá zistiť, a máme tu zas peknú ukážku. Pre vašu informáciu: R1a sa vyskytuje kompletne v CELEJ Európe (s výnimkou niektorých drobných území), vy ste si niekde pozreli nejakú mapu s miestami najvyššej koncentrácie a urobili ste si z toho chybné závery. Jednoducho tieto genetické veci nechajte tak, nemáte šancu tomu rozumieť… Ale toto poznamenávam len pre zaujímavosť, pretože v našom prípade by to bolo aj tak irelevantné, ako správne naznačil Jozef.

 9. Pomocník 20. júna 2018 / 0:35

  A mimochodom južní Slovania sú I2a (presnejšie: I2a1b2), a tá je takisto všade okrem Škandinávie a vo východnom Španielsku má dokonca nečakane zvýšený výskyt (čo ale môže mať aj úplne iný dôvod než stredovek, ale zisťovať to nebudem). Mimochodom podľa toho, že severní a južní Slovania hovoria sú evidentne tá istá jazyková rodina a pritom sú geneticky (aspoň teda podľa tejto metódy) úplne odlišní, vidíte že podstatné sú iné veci (jazyk, kultúra, štát) a nie genetika a genetika nám o dejinách vie povedať len veľmi málo (a to aj keby sa na tie výsledky dalo spoľahnúť, ale žiaľ ani to zatiaľ neplatí).

 10. Milanko 20. júna 2018 / 11:29

  Áno, haploskupina R1a sa naozaj dedí v mužskej línií – to má Jozef pravdu, a chodím sem aj preto aby som sa tu aj niečo nové naučil (aj na to je snáď určený tento blog pre návštevníkov). Moju teóriu, že ak v Španielsku slovanskí otroci dajakí boli, tak to boli predovšetkým ženy sexuálne účely v háremoch a eunuchovia na ich stráženie. Tých si trúfnem odhadnúť že ozaj nebolo veľa – určite nie stotisíc, ako sa píše v písomných zdrojoch – pretože Mauri a Araby pod tým výrazom vnímali všeobecne európsky vyzerajúcich otrokov (čo na nemeckých či francúzskych hádam mali iný výraz?), teda aj španielskych, či francúzskych otrokov- tí totiž boli pre nich neskutočne bližšie – teda boli podstatne o dopravu lacnejší. A kto išiel pešo púť do Santiaga de la Compostelly tak vie, ako to vyzerá ísť pešo na dlhú vzdialenosť a ako je to s jedlom a ubytovaním, že to niečo stojí a to tu dnes je dopre zabezpečené, ako to muselo byť drahé a náročné na logistiku v minulosti a niekto (obchodník s otrokmi) to musel denne platiť. A v konečnom dôsledku to zaplatil kupec v Španielsku. To tí otroci museli byť ozaj cenný tovar, aby ich preplatil aj o dopravu a stravu za 2 a viacej mesiacov cesty.
  Z toho čo píše Jozef o haploskupinách vyplýva ešte jedna zaujímavá vec – keďže Maďari majú 34% slovanom priraďovanej haploskupiny R1a ( zhodne ako Slováci) a len 3% haploskupiny N prisudzovanej Ugrofínom, že to muselo byť podobné ako v Španielsku.
  Čo píše Pomocník – áno, haploskupiny zatiaľ len málo prenikli do myslenia ľudí v súvislosti s históriou. To že v štátoch Juhoslávie majú menej R1a a viac ilírskej DNA znamená, že tu došlo ku kríženiu s domácim obyvateľstvom, ktoré prevzalo jazyk príchodzích a teda je paradoxnou pravdou že Maďari sú nám pokrvne oveľa oveľa bližší, ako Chorváti. DNA je vlastne nové okno do histórie, podobne ako jazyk skrýva zdanlivo stratenú minulosť, a veda vie odkryť dnes prevratné veci.

 11. yoss 20. júna 2018 / 13:24

  jeden ZAKLADNY problem u humanitnych vzdelancov (vratane historikov), ze nechapu co je to pravdepodobnost. pokial na nejakom teriroriu sa nachadza 34% R1a, tak to jednojednoznacne znamena, ze su to pozostatky pritomnosti slovanov. pokial nie je na tomto teritoriu ina vyssiepercentna haplogrupa, znamena to, ze dnesne madarske obyvatelstvo ma slovansky povod. nic viac a nic menej to neznamena. vzhladom na politicke zaujmy prevladajuce dnes v madarsku, je takyto vyklad u nich nepripustny. lenze preco je tento vyklad nepripustny na slovensku, neviem, nechapem, nerozumiem. samozrejme ze existuje aj dalsie vetvenie haplogrupy R1a (a vsetkych ostatnych) to nic nemeni na tom, co bolo predtym, teda, co bolo na zaciatku, lebo by sa dalo ist aj pred vznik R1a, niekam k Adamovi a Eve. haplogrupa je cosi ako odtlacok prsta, ze ten ktosi, narod, etnikum tam odniekal prislo, alebo tymto uzemim prechadzalo. trebars vyskyt plavovlaseho modrookleho etnika v uzavretych lokalitach Azie, ktorymi prechadzala armada Alexandra Macedonskeho a ine, trebars tmavovlasi kudrnati eskimaci…

 12. Pomocník 20. júna 2018 / 22:07

  Práve Maďarsko je dosť špeciálny prípad, lebo sú dve možnosti: pôvodné slovanské obyvateľstvo alebo dosídľovanie po ukončení tureckej okupácie (alebo kombinácia). A špeciálny prípad je to ešte v tom, že pre mnohé oblasti tam je veľmi otázne, či tam vôbec niekto v dávnejšej minulosti sídlil, lebo keď si pozriete mapy dnešného Maďarska (nielen východného) ešte tak z 18. storočia, tak to sú samé jazerá, močiare a záplavové územia (a bohvie či to napr. v stredoveku nebolo ešte oveľa horšie). Ale všetko sa dozvieme, lebo posledných pár rokov sa už robia tie urýchlené (celo)génové analýzy, takže postačí „hodiť do stroja“ veľa starých kostí z Maďarska a budeme vedieť aj ako to tam vyzeralo v minulosti. Ale ešte to pár rokov potrvá.

 13. Pomocník 20. júna 2018 / 22:23

  Mimochodom, koho zaujímajú tieto genetické veci, tu je prednáška k zisteniu, ktoré bolo pred 2 rokmi v novinách (teda: vieme už bezpečne, že dnešní Európania zažili dve veľké vlny novopríchodiacich, a pre nás tu sú dôležití hlavne tí od čiernomorských stepí), ale dávam to sem pre tých, koho zaujíma, ako sa to všetko zisťuje, a aj preto, aby bolo jasné, že tie haplogrupy nie sú všetko. h ttps://www.youtube.com/watch?v=Dk65TbJRN_A

 14. Milanko 20. júna 2018 / 23:09

  Som čítal históriu pomaďarčovania a písali tam o jednej čisto slovenskej dedine v Matre, prišiel tam fanatický farár a za jednu generáciu sa celá obec pod jeho vplyvom maďarizovala. To tiež dobre vysvetľuje R1a u Maďarov v dnešnom Maďarsku. A aké haploskupiny by sa logicky čakali u Petofiho? Žeby N? A ešte je zaujímvý dosť vysoký podiel R1a v Turecku. To len k tým otrokom.

 15. Milanko 20. júna 2018 / 23:14

  Som čítal históriu pomaďarčovania a písali tam o jednej čisto slovenskej dedine v Matre, prišiel tam fanatický farár a za jednu generáciu sa celá obec pod jeho vplyvom maďarizovala. To tiež dobre vysvetľuje R1a u Maďarov v dnešnom Maďarsku. A aké haploskupiny by sa logicky čakali u Petofiho? Žeby N? A ešte je zaujímvý dosť vysoký podiel R1a v Turecku. To len k tým otrokom.

 16. Pomocník 21. júna 2018 / 5:35

  Tak Matra je jasný prípad, lebo tam sa vie, že tam vždy žili Slováci, ak sa hovorí, že sú nejaké nejasnosti, tak sa vždy myslí juhovýchodné a juhozápadné Maďarsko.

 17. Tučko Bombička 21. júna 2018 / 15:21

  https://www.hlavnespravy.sk/danko-za-nenavistne-prejavy-na-internete-ludia-musia-niest-zodpovednost/1440676

  To sa v tej SNS (a v Smere) ani trochu nehanbíte? To vám nie je trápne riešiť extrémizmus v krajine, ktorá má za premiéra 4%-ného Pellegriniho? Xenofóbiu v krajine, ktorá má na svojom území snáď najpestrejšie národnostné zloženie, zvlášť keď to porovnám zo susedmi? Schvaľovať deklarácie varujúce pred údajným nárastom extrémizmu len kvôli tomu, že nejaký murgoš v Bratislave zaryl rypákom do zeme? Viete, čo? Urobte celej krajine službu, prestaňte strkať tie vaše špinavé politické smerácko-národniarske paprče do diskusných fór (ľudia si ich obriadia sami) a začnite, krucinál, robiť konečne poriadok s novinármi a inými okydávačmi Slovenska, dobre? Keď už teda potrebujete vykazovať nejakú aktivitu, vy prasatá. Pochopili?

 18. Milanko 21. júna 2018 / 18:10

  V maďarskej aj slovenskej populácií je totožný -iba 3% podiel ugrofinskej haploskupiny N. Ale v bieloruskej prekvapivo dosahuje až 13% a u Baltov je ešte vyšší, takže v prípade 3% sa môže jednať aj o prirodzený záliv -o oceľové starší fínsky presah zo severu do strednej europy….Z uvedeného vyplýva že dnešná populácia Maďarov teda nemusí mať 3% podiel pochádzajúcej bezvýhradne z komunity prišlej v 10.stor.

 19. Anton Hrnko 21. júna 2018 / 22:51

  Ja osobne sa hanbím, lebo som bol ostro proti tejto deklarácii, presne z tých dôvodov, o ktorých hovoríte. Neviem však, akým nedopatrením – či som zle stlačil, alebo haprovalo zariadenie, čo sa často stáva – ma vykázalo ako hlasujúceho za. Za toto sa ospravedlňujem všetkým!

 20. yoss 22. júna 2018 / 9:45

  nenavist na internete pravdaze existuje, je dost husta. je produkovana jednak chaoticky neplanovane nastvanymi jednotlivcami, jednak systemovo, niektorými periodikami ako DennikN a SME, alebo podaktorymi neuveriteľne drzimi redaktormi, ako je Hanzelova a gestapak Dobsinsky. tiez taky Havran vyvolava negativne emocie tym, ze si prizyva do svojich relacii len podobne zmyslajucich kaviarenskych povalacov. najhorsie vsak je, ze extremistami su dokonca majitelia niektorych vydavatelstiev
  spoveď predsedu predstavenstva Axel Springer, Mathiasa Döpfnera:
  „…som židovský sionista…“
  ht tps://www.youtube.com/watch?v=DzHXGV8n9R0
  axel springer na slovensku vlastni napriklad superbulvarny Novy cas a web Aktuality.sk, ktory sa zviditelnuje najma podnecovanim demonstracii a tancovanim na hroboch dvoch zavrazdenych, Kuciaka a Kusnirovej…

 21. yoss 22. júna 2018 / 9:59

  inak
  je to dokonale absurdna situacia
  ako z Felliniho filmu –
  parlament moralizuje
  pritom nevidia, neregistruju,
  ze na najvyssej ustavnej funkcii
  sedi uzernik, danovy podvodnik-depehackar,
  pozemkovy zlodej a asi aj zahranicny agent

 22. milanko 22. júna 2018 / 10:15

  Tiež si myslím, že potrebujeme slobodu slova. Zámienky na jeho obmedzovanie sú lemované dobrými úmyslami.
  Treba tieto tlaky ustáť.
  Skôr naopak, treba slobodu slova znovu posilniť – treba zrušiť zlý zákon, podľa ktorého bol prepadnutý jednotkou NAKA novinár Rostas s rodinou – Slovensko po tomto zásahu už nie je slobodné, niečo sa pokazilo. Tento zákon politici dnes môžu zneužívať proti politickým odporcom a nepohodlných.
  A problém internetových diskusií nie je nenávisť (my si vieme odfiltrovať psychopatov, kde je to choroba a ich príspevky preskakovať) , ale platení troly a troly automaty, ktorí diskusie cielene ovplyvňujú a narúšajú.

 23. Pomocník 23. júna 2018 / 0:32

  Ale mladí a jednoduchší ľudia (a tých je väčšina) si nevedia odflitrovať nenávisť (a už vôbec nie klamstvá) a vedome či podvedome to všetko preberajú ako normál a fakty a preberajú to do bežného života, bez toho aby si niečo všimli (lebo iné už nepoznajú). ….Takže problém to je a veľký….Žiaľ na druhej strane toto, čo sa tu v tejto súvislosti deje je inštrukcia pre celú západnú hemisféru od ľudí typu Bilderxerg, a aj bez ohľadu na to, či to má niekto rozkazom, sa pod zámienkou odstraňovania nenávisti úplne okato robí cenzúra neželaných názorov (zažil som na internete x-krát, už to paradoxne považujem za úplnú samozrejmosť a nemalo by to byť tak). Takže to celé má dve stránky a nemá to univerzálne riešenie.

  Ale to s tou NAKou a špecificky slovenským náhubkovým zákonom je jasná vec, to bude treba riešiť, ak to niekto vôbec mieni tematizovať, lebo ja ten pocit nemám. Na Slovensku sa zásadne riešia nezmysly a to podstatné nikoho nezaujíma, v podstate Slovensko funguje ako taký veľký bulvár.

 24. Milanko 23. júna 2018 / 15:57

  Historik Hrnko viac ako iní vie, aký bol na Slovensku (ale ešte viac na Ukrajne) problém podnikania židov – ich ekonomické aktivity boli pre jednoducho vzdelaných slovenských roľníkov nie celkom pozytívne – ešte aj dnes tu ešte máme finančnú negramotnosť, a čo v minulosti – negramotný roľník si nevedel vypočítať výšku úroku napríklad pri zálohovaní ešte nezobratej úrody. Ani dnes si ešte ľudia nevedia spočítať úžernícke úroky a berú si pôžičky a prichádzajú o domy a byty. Je 3 milióny exekúcií v SR preto dnes.
  Štúrovci na problémy úžery a alkoholizmu ako rozhladení vzdelanci reagovali – a to aj písomne a novinár Rostas na jedno miesto iba zhromaždil na jedno miesto to čo štúrovci na túto tému napísali. Jeden na zhromaždenie a príslušný článok pozerá tak, iní ináč, a niekto to svojvoľne rieši až nasadením ozbrojencov z NAKA. Asi šlo o zastrašovanie – sloboda slova nie je pre všetkých.
  Čo sa týka diskusií (aj tu) , ja to vidím tak, že spoločnosť si musí uvedomiť, že cca 3% populácie je psychopatov – treba sa s tým jednoducho zmieriť a zobrať na vedomie. Však podobne ako Tučko Bombička spomína 4% – ných, tak sú aj menej viditeľný 3% – ní. Je to iba pomerne bežná choroba, nie ale veľmi viditeľná. Psychopat ale rád navštevuje diskusie a to čo je v ňom vo vnútri, tam vylieva, a je mu jedno kde. Lebo tu môže, v práci nie. Chodí na diskusie tam aj častejšie, ako iní. Iní tam chodia vecne diskutovať, on tam chodí sa ventilovať – vyleje tam čo je v ňom vo vnútri, sa prejavovať. Nemýľte si teda chorých (viac či menej) ktorých by skôr bolo liečiť od iba diskutujúcich s opačným názorom, ináč rozmýšľajúcich – teda názorových odporcov. Tých ja osobne viem odlíšiť od psychopatov – tí sa líšia napríklad odporným slovníkom, opakovaným prispievaním, až chorobným, sústavnou prítomnosťou na diskusií.
  Títo psychopati sú to tí istí, ktorí okamžite keď sa dá, keď je konflikt sa zjavujú okamžite po začiatke bojov v líniách kde skolabovali štátne poriadkové služby – napríklad pri začiatku bojov v Donbase (ale aj inde – aj v SNP) vstupovali do neformálnych skupín, aby tu terorizovali hocikoho – bez trestu mučili, znásilňovali a vraždili.
  Ak teda Danko a iní chcú diskusie (ktoré ale veľmi potrebujeme) obmedzovať, radšej by mali riešiť ako týchto chorých ktorých žiaľ spoločnosť má medzi sebou (ale ich nevidí) napríklad len v rodinách, kde týrajú svoje deti a partnera), aby ich vedela vytypovať, z diskusí ich stiahla a liečila – čím by aj veľmi pomohla aj ich rodinám. Aby si teda nenávisť na webe neplietla len s iným názorom, pretože práve to sa teraz stalo. Namiesto liečenia psychopatov nám štát chce chybne zobrať slobodu slova.
  A z dnešného parlamentu by som vedel tu napísať zopár mien, kde sú indície že uvedený človek má príznaky psychopatického ochorenia.

 25. Jano 23. júna 2018 / 18:15

  p. Pomocník,
  k 20.06.2018/22,06
  po tekelího povstaní začína dochádzať k útekom poddaných na dolnú zem.
  Veľmi dobre to spracoval Pavel Horváth, čím potvrdil, že časť pôvodného obyvateľstva tam ostala. Niekto musel živiť turkov. Zvyšok len zahusťoval prázdne miesta, za pre nich veľmi výhodných podmienok.
  To či pred tým tam niekto žil sa dá veľmi jednoducho dokázať. V tých močiaroch všetky obchodné cesty od doby kamennej viedli po riekach, čoho dôkazom sú nespočetné archeologické nálezy. To, čo mne chýba je nespracovaná riečna plavba na tise a ďalších povodiach pred 13. storočím.

 26. Milanko 23. júna 2018 / 18:36

  Prepáčte mi moju zlú gramatiku, chyby a dosť častú prítomnosť na diskusií – spĺňam tak možno aj príznaky psychopata…..
  Ešte čo sa týka plavby po Tise – splavil som ju na kanoe od ukrajinských až po srbskú hranice (trvá to až 3 týždne). Tisa podľa mojich poznatkov nie je veľmi vhodná pre plavbu pre obchodnú plavbu – dôvod : extrémne meandrovitá rieka, čím sa kilomentráž trasy zvyšuje až na 3 násobok a potom extrémne pomalý tok – cca 0,5 km/hod. To sa nedá porovnať s Hronom, Váhom, či Dunajom. Na presťahovanie rodiny zo severu na juh to niekedy mohlo stačiť, ale tovary bolo asi vhodnejšie voziť na voze…

 27. Jano 23. júna 2018 / 20:26

  p. Milanko, cesty na východe sa začali pomaly budovať až okolo 13. stor. aj to smer východ západ. Ako vodák určite viete, že aj v takzvaných bezveterných dňoch nad vodou vždy trochu pofukuje načo sa využívali plachty , čo robilo plavbu rýchlejšou a lacnejšou. Slabí prúd robil obojsmernú plavbu ekonomickejšou. Pre zaujímavosť, lode nosili tovar do Bardejova, alebo nad Košice. Skúste si pozrieť: Halaga, Košice-Balt.

 28. Milanko 23. júna 2018 / 22:31

  V našich šírkach sa pre protiprúdnu lodnú dopravu historicky používalo ťahanie koňmi či volmi.
  Týka sa to aj Malého Dunaja – to bola pôvodne hlavná obchodná trasa, nie hlavný tok – tam sa kvôli mnohým ramenám reálne nedalo ťahať.
  Plachty – zaujímavé, doteraz som to nezachytil….len doplním, že smer vetra na Slovensku je z 85% zo západu.

 29. Ján 24. júna 2018 / 21:03

  p. Milanko, veľa veci mi neprešlo. Skúste si pozrieť históriu riečnych plavidiel v EU. Labe, Dunaj, Tisa, Dneper atď. od rimskej ríše po 10. stor. Všetky druhy plavidiel sú principiálne rovnaké. Rozdiely sú v použitom materiály a účele využitia. Aby si sa dostal do obrazu: Rímske vojenské plavidla v 1.-4.stor.
  Len tak pre zaujímavosť, pramy s nosnosťou 2t mali ponor do 30 cm.

 30. Milanko 26. júna 2018 / 0:13

  Témy diskusie sa tu v poslednej dobe dosť menia – politika s históriou, Jozefovi Venedi s Jánovou vodnou dopravou….ale niečo k téme lodnej dopravy pridám:
  V princípe rieky kedysi boli dnešnými diaľnicami a riečne lode dnešnými kamiónmi. Až do 19. storočia sa väčšie náklady dopravovali po vode. Dôvod bol energetický – tovar sa pri preprave pohyboval v podstate po jednej nadmorskej výške – preto doprava nebola energeticky náročná. Po Dunaji sa tak napríklad do VM a neskôr Uhorska dopravovala soľ.
  Rieky ale neboli jazerá kde by to bolo energeticky ideálne (viď more) , ale aj mali rôzny spád – voda tiekla . Bol preto rozdiel v pohybe lodí. Pri ceste dole lodiam stačili iba dve koncové veslá – vpredu a vzadu (trochu ako na gondolách) a tými lodníci vedeli loď riadiť a hlavne pristáť. Horšie to mali hore prúdom. Lode sa ťahali – slúžili na to podľa sily prúdu zvieratá – na rakúskom toku Dunaja je veľmi rýchly prúd – sú súveké obrazy že pri Mauthausene lode ťahalo aj 8 párov koní…. Na rieke Morave bol prúd taký slabý, že na stačil pár volov – loď od brehu odtláčal lodník kontrovaním – jedným veslom – sú k tomu pekné rytiny Devína. Na Váhu sa používali aj plte – ale tie až do Nového Mesta nad Váhom v podstate boli tovar na smrekové rezivo, V NmnV sa prekladal na plte tovar z Moravy. Preto bolo Nové mesto nad Váhom najžidovskejším mestom na Slovensku – židia z Moravy a iní obchodníci vlastnili pri Váhu sklady a príznačne z blízkeho Beckova pochádzala babička Karla Marxa ….
  V stredoveku a staroveku pokiaľ nebol vhodný vodný tok tak sa do doby kým neboli cesty sa používali somáre – nepotrebovali cesty, ale stezky. Napríklad tam, kde sa vodný tok musel opustiť a tovar cez hory prepraviť do druhého povodia – príklad prekladiska sú napríklad Zamarovce (Somárovce) pri Trenčíne. Zamarovce majú somára v erbe, alebo Zlatá stezka po ktorej soumary v brašnách cez Šumavu nosili soľ. Zo Zamaroviec od Váhu tovar prechádzal cez Javorníky do Vlárskeho priesmyku do povodia hornej Moravu.
  Na Dunaji sa používali aj veslice – aj galéry – Rimania tu mali vodnú flotilu, proti Turkom boli používané štíhle veslice čajky – ktoré mali okolo 12 veslárov a vpredu a vzadu otočné delá, mali aj pomocné plachty – pod Komárnom tok Dunaja sa totiž skĺudňuje a vietor sa dal použiť – tu končí vnútrozemská delta Dunaja – kde rýchlosť toku bola až 8 km/hod – tu sa to plachtami nedalo zvládnuť, ale na strednom Dunaji uť áno. Na hornom Dunaji sa lode protiprúdne ťahali, na dolnom Dunaji plávali ku Kataraktom aj morské lode. Na Katarktoch lode v 19. stor. ťahali rušne – tu sa to nedalo dovtedy prejsť,…
  Lode sa museli protiprúdne vždy ťahať, ináč by o ne majitelia prišli a museli by vyrábať stále nové. Preto ťahanie lodí bolo dobre v stredoveku zorganizované. Protiprúdne sa využíval Malý Dunaj (ako náhrada hlavného ramena, Nitra po Nitru, Váh po Trenčín a Poprad a Morava. Hron sa využíval iba na jar na splavovanie pltí, lebo hĺbka vody v lete nevyhovovala (lavice štrku)…
  Pri množstve tém – DNA, otroci v španielsku, Nato, Veneti v Británií som aj na rozpakoch kde sa tu diskusia nakoniec dostala.
  V každom prípade som rád, že sem zatiaľ nezavítali psychopati, ako na stránky zoznam.sk, pravda.sk a iné, kde sú nimi zamorené diskusie. Pána Hrnka by som aj poprosil, aby pána Danka upozornil, že nie národ je neznášanlivý a nenávistný (ten korektne vecne diskutuje), ale časť populácie je trošku či viacej duševne postihnutá (naozaj). Dnes som hovoril s jednou psychologičkou a tá povedala že psychopatov rôzneho stupňa je v populácií až 7% ale sa neliečia. Títo Dankovi a Pelegrínimu zamorujú diskusie. Ja by som bol za to, aby boli z diskusií psychopatické osobnosti vytypovaní a odchytávaní a posielaní na vyšetrenie, pretože je to ozaj vážna zdravotná vec – ale slobodu slova na verejných diskusiách treba ponechať a nezmieňať si iný názor s chorobou.

 31. Ján 26. júna 2018 / 10:19

  p. Milanko, čo tak pozrieť si mapy z posledného vojenského mapovania. Porovnávate Dunaj po regulácii s Dunajom pred reguláciou. Soľ na VM. Podľa čoho sa nazýva rieka Slana slanou? Neuvedomujete si, že pred 300 a viac rokmi bol ten náš močiar viac zalesnený, čo malo vplyv na rovnomerné prietoky riek. Vodnú dopravu u nás využívalo už neolitické obyvateľstvo, či už plte alebo monoxyly. K Jozefovi, nevšimol ste si, že všade kde sú Veneti je voda. Znovu sme pri riečno prímorskej doprave.

 32. Jozef 26. júna 2018 / 15:41

  Dobrý deň p.Ján

  Toto si všimol už p.Pomocník, upozorňoval na to aj mňa a už vo viacerých predchádzajúcich príspevkoch, no nemusel je to jasné snáď každému a aj u mňa to začalo, ak sa pozriete späť na môj úvodný vstup do tejto diskusie, práve tu, Veneti, voda, plavidlá. Zas mám na „jazyku“ jednu „pozoruhodnosť“ v tejto súvislosti, no nič sľub je sľub, keď si pán Hrnko neželá aby som o tom písal tak nepíšem.
  Ale zato Vy by Ste mi mohol napísať, ako Ste to myslel s tými Praedenecent(-mi), či tak ( v tom zmysle ), ako som Vám odpísal ja, alebo nejako inak, neviem odmlčal Ste sa v tejto súvislosti, Vy mlčať nemusíte.

 33. Milanko 26. júna 2018 / 20:20

  Plťami sa nedalo plaviť proti toku.
  Doprava nebola jednosmerná, ale vždy obojstranná.
  Ako sa napríklad francské vojská dopravovali na územie Veľkej Moravy? Splavili sa spolu so zásobami rýchlo a pohodlnena na lodiach a pltiach po Dunaji niekde k Bratislave…. späť išli peši. Plte nechali osudu a cenné lode naplnené korisťou vytiahli proti prúdu Dunaja.

 34. Pomocník 27. júna 2018 / 17:16

  Ja len poznamenávam (keďže ste sa toho nejako veľmi chytili), že ak si dobre prečítate, čo som napísal (alebo alternatívne jednoducho logicky porozmýšľate) tak nejde o to, že by tam nežil vôbec NIKTO, ide o to, že v istých oblastiach (a je ich strašne veľa, oveľa viac než si bežní ľudia aj poniektorí historici myslia) boli nielen jazerá ako dnes vo Fínsku, ale aj obrovské naozajstné močiare a okrem toho územia pravidelných záplav (!), takže tam jednoducho trvalo nemohol žiť nikto (ak nebol samovrah alebo inak zúfalý). Z toho vyplýva, že ľudia žili len (aj to len čiastočne) LEN MEDZI týmito problematickými oblasťami, čo z osídleného územia uberá veľmi veľa plochy. A znamená to, že si nemôžeme dnešné Maďarsko predstavovať tak ako dnes, ako veľkú rovinu, ktorá sa hemží ľuďmi, ktorým ta nielenže nič nezavadzia, ale aj ešte poskytuje úrodnú pôdu. Bolo to presne opačne, ľuďmi sa RELATÍVNE hemžilo celé okolie dnešného Maďarska. A po druhé, ja som hovoril o stredoveku… čo bolo predtým – či to bolo ešte viac zaplavované alebo naopak menej, je iná téma… A takisto prosím nebrať doslova výraz Maďarsko, napríklad medzi Balatonom a Bratislavou a (logicky) medzi Budapešťou a Slovenským rudohorím bolo väčšinou suché územie (oboje bolo mimochodom pomerne jasne slovenské), ale prakticky všetko ostatné bolo spolovice stratené územie.

 35. Ján 27. júna 2018 / 17:23

  p. Pomocník, pochopil som, len som sa snažil nájsť podobnosť medzi SV a JV.

 36. Ján 27. júna 2018 / 17:41

  p. Jozef, preadenecentov som uviedol kvôli tomu, aby som vás usmernil na východných obodritov. Avari pri svojej ceste na Konštantinopol strhli so sebou časť obodritov, ktorých využili ako pešiakov, ale hlavne „člnkárov“. Z toho čo tam ostalo sa stali neskvor piráti.
  Západní, ktorí sú známejší ovládali Baltik až po Hamburg. Niektoré skupiny mohli isť aj južnejšie.

 37. Jozef 27. júna 2018 / 18:44

  Dobrý večer p.Ján
  Podľa toho čo uvádzate Ste teda asi myslel na prepojenie východných ( či juhovýchodných ) Obodritov na západných, ktorí sú známejší preto, lebo sú v stredovekých prameňoch veľmi často, alebo nepomerne viac krát zmieňovaní, ako ich východní menovci. Ak teda hovoríte o tom, že cit.: „Niektoré „skupiny“ ( týchto západných Obodritov ) mohli ísť južnejšie “ a zároveň že cit.: “ Avari pri svojej ceste na Konštantinopol strhli so sebou časť obodritov, ktorých využili ako pešiakov, ale hlavne člnkárov“, tak mi z toho vychádza, že zastávate názor o západnom pôvode týchto východných Obodritov, z ktorých časť Avari využili ako „člnkárov“ pri dobíjaní Konštantínopolu a ich zostávajúca časť sa neskôr stala pirátmi, čím by Ste sa akoby pokúšal doložiť ich súvis s vodou a plavbou. Tak neviem myslel Ste to takto, alebo ešte nejako inak ?

 38. Ján 28. júna 2018 / 7:18

  p. Jozef, obodriti pochádzajú zo strednej Tisy, meno podľa rieky Bodrog. Do pohybu ich dostali Bulhari. Čítať musíte pozornejšie, Západní…..ovládali Baltik až po Hamburg. Niektoré skupiny mohli ísť aj južnejšie. To je Británia, Paríž atď. Problém je s ich odlíšením od wikingov.

 39. Jozef 28. júna 2018 / 15:09

  Dobrý deň p.Ján

  Takže, teda potom aj tí západní Obodriti pochádzajú od strednej Tisy, alebo tam nie je medzi nimi ( myslím medzi západnými a východnými ) žiadna súvislosť ?

 40. Milanko 30. júna 2018 / 11:59

  Aktuálne znovu k dôchodkom : … dnes tlač priniesla nasledovnú informáciu: priemerná mzda zamestnancov v hospodárstve vlani vzrástla o 5,5 %, mediánová mzda sa však zvýšila až o 6,9 %. „Ak medián rastie rýchlejšie ako priemer, spravidla to znamená, že mzdy ľudí, ktorí zarábajú menej, rástli rýchlejšie ako tým lepšie zarábajúcim, uvádzajú analytici Tatra banky. Medián je stredná hodnota miezd, polovica zamestnancov zarába viac ako medián, polovica menej.
  Priemerná mzda v priemysle medziročne vzrástla o 6,4 % na 1142 eur, čo je 104 % priemernej mzdy v hospodárstve…..
  Komentár: znamená to tiež, že pomer priemerného dôchodku (437 Eur) a priemernej mzdy na Slovensku zase klesol (dôchodci sú stále chudobnejší, klesol už pod 40% priemerného platu, čo je vážna vec). V západných krajinách je zvykom, že tento pomer sa udržuje na cca 50%.
  Na Slovensku je veľmi zlou tradíciou, že politici financie nemajú stabilné, štát má chaos a výpady z financií sa financujú vždy na úkor niekoho – raz zdravotníkov, raz učiteľov, a teraz sa deficity politici rozhodli financovať na úkor dôchodcov. Pomer miezd a dôchodkov padá stále hlbšie.
  Pán Hrnko síce dnes má dobrý poslanecký plat, ale po voľbách možno tiež odíde z parlamentu a bude mať iné priority – ukočírovať nájom bytu a stravu – možno z priemerného platu 437 E, možno mediánového, možno nadpriemerného… Zvyšovanie dôchodkov o 8 Eur za rok je dnes skoro stagnácia za rozbiehajúcim sa autobusom. Štát vytvára budúci problém a bude ho musieť zase riešiť , pretože si ho zase nevšíma.

 41. Milanko 3. júla 2018 / 18:08

  Je nezmysel ústavne obmedzovať vek odchodu do dôchodku.
  Priemerný dôchodca na Slovensku má mať dôchodok 50% priemernej mzdy (tak ako to majú na západe) a na základe toho! má byť stanovovaný správny čas odchodu do dôchodku. Teda týchto 50% má byť základ všetkého a nie politické šibovanie vekom (blížia sa voľby, treba nahnať hlasy).
  Ak ale treba niečo riešiť, tak spravodlivejšie zohľadniť ženy, ktoré porodili daňových poplatníkov. Počet detí – budúcich odvádzateľov oveľa viac ovplyvňuje balík z ktorého sa dôchodky vyplácajú, ako šibovanie mesiacov. Nenarodené deti totiž neodvedú nič. Ženy ktoré neporodili sa majú rovnať mužom, ako dnes , ale ženy ktoré porodili daňovníkov (a zároveň ich deti neodišli na západ) by mali byť spravodlivejšie ocenené spoločnosťou a zvlášť politikmi (keď sa vraj štátu tak dobre darí).

  Veda ukázala, že to predhistorické babičky, ktoré sa starali o deti svojich dcér spôsobili, že ľudstvo sa zmenilo na dlhoveké….
  Dnes ale 62 ročné babičky musia chodiť do práce – ich dcéry majú problém, kto im pomôže s ich deťmi. To aby pomaly dcéry posúvali rodenie do 40 – tky, aby mali na ne babičky konečne čas. Štátu sa to vlastne aj podarilo. Dnes sú prvorodičky 34 a viac ročné , mnohé majú preto problémy s otehotnením. Funkčná (neprestarnutá a neunavená) babička je ale lepšia pomoc pre mladých, ako iné výhody.
  Pracujúce babičky by radi išli skôr do dôchodku a dcéram účinne pomáhali s budúcimi odvádzateľmi daní, ale štát (SMER) ich bezohľadne núti chodiť do práce a ich materstvo a ich vychovanie daňovníkov dnes nijako neoceňuje. Je to odporné!
  A to je generácia babičiek , ktorá žila v socializmu, a Kaník im skokovo – bezohľadne posunul odchod z 54 rokov na 62 rokov a 203 dní a viac….
  SNS odporúčam, aby dnes odmietla návrhy Smeru, ale aby ženám s dvoma deťmi a viac (ktoré neodišli zo v SR a sú prispievateľmi do systému) skrátila odchod do dôchodku na 60 rokov – ako to je v Rakúsku (čo je SR horšia ako Rakúsko?).
  to u ľudí politicky viac zarezonuje – lebo je to ozaj spravodlivé.

 42. Tučko Bombička 4. júla 2018 / 10:14

  Žid pri múre nárekov
  ———————————
  https://www1.teraz.sk/usercontent/photos/4/1/1/3-411b5f5bf5e6903299adf22800da6d9d2b61eeef.jpg
  Potom, ako stroskotali ambície A. Danka stať sa v roku 2020 slovenským premiérom, pokúša sa preraziť na politickej scéne Izraela. Podarí sa mu to? Ktovie… držme mu palce, bol by to famózny úspech slovenskej politiky/diplomacie, keby „Bibiho“ (B. Netanjahu) v ďalšom volebnom období vystriedal „Didi“ – A. Danko. P.S. Vy sa mi v tej SNS snáď zdáte – odpľul by som si nad vami, ale škoda telesných tekutín…na dnes hlásia teplo.

 43. yoss 5. júla 2018 / 11:30

  Tucko,
  stare arabske prislovie hovori, ked nemozes ruku odtat, ju treba potriast. sionisti maju vo svete obrovsky vplyv, nasi politici to musia respektovat. to je obdobna situacia
  ako onehda s Hitlerom za Slovenskeho statu. kapitan Danko nejako musi vyvazovat tie svoje cesty do Moskvy. koniec koncov aj Milos Zeman takto postupuje, aj ked teda on aj s inych dovodov…

 44. Tučko Bombička 5. júla 2018 / 15:13

  Yoss,

  to predsa nemôžete porovnávať. O Čechách som čítal, že boli v ktoromsi období strediskom židovského okultizmu. Už si presne nepamätám, čo to bolo za bandu, ale nejaký tajný spolok, potom, čo ho rozprášili, sa rozišiel na 2 územia: jedna časť zamierila do Bohémie. Tam sa skrížila s „domácou“ vyššou societou. Tuším sa v tej súvislosti spomínali aj predkovia M. Albrightovej. Čechy – to je staré židovské teritórium, ale čo s tým má Slovensko? V čom bola kedy Slovensku/Slovákom táto náboženská/etnická skupina prospešná? To si fakt myslíte, že niekedy nejaký Žid bude zachraňovať Slovensko? Alebo SNS? Alebo Danka?

  To, čo Danko robí, robí z vlastnej vôle a na vlastnú hanbu. Lebo je trkvas. Myslí si, že keď si nájde silného patróna vonku, niekto tu doma začne odvádzať v prospech SNS oných 10% navyše. Preto si chodí do Knessetu po rady, ako ľuďom na Slovensku zavrieť hubu. Zákon o antislovakizme žiaden z týchto 100 x vylúhovaných národniarov nikdy riešiť nebude, hoci antislovakistov je na Slovensku dosť. To ich ani nenapadne, to len kvôli antisemitizmu chytajú hnačku.

 45. Pomocník 6. júla 2018 / 17:29

  Tučko, k tomu múru a do Izraela chodia dnes (resp. chodia robiť divadlo) úplne všetci. Nedávno tam takto bol predseda rakúskych neofašistov, ktorí sú teraz vo vláde, a podobne je to aj o ostatných stranách, ktoré rozhodne nemilujú židov. Takže je zbytočné sa rozčuľovať práve nad TOUTO vecou. Okrem toho, Izrael má pri moci stranu povedzme skôr orbánovského typu (a celkovo to je už dávno skôr taký sparťanský režim), takže vzniká pre radikálnopravicové strany z Európy istá spriaznenosť. Je to trochu paradoxná situácia.

 46. Milan xyz 8. júla 2018 / 11:45

  Pán Tučko,
  Váš komentár zo 4.júla ma dobre rozosmial, aj keď je to v podstate veľmi smutné. Tu mi prichodia na myseľ všetky tie prehlásenia pána Hrnka keď obnovoval svoje členstvo v SNS, o tom, aké to len bude strana mať nové, dynamické a pronárodné/proslovenské zameranie.
  No dynamické je, len zlým, protinárodným smerom.
  Asi platia dobre.

 47. Tučko Bombička 9. júla 2018 / 7:29

  Milan XYZ,

  smutné? Ale kdeže, to je buď na infarkt (od jedu) alebo na záchvat hurónskeho smiechu. 1/ Smer, ktorý pred niekoľkými rokmi schválil mechanizmus automatického nárastu veku odchodu do dôchodku, sa teraz búši do pŕs, ako ho (ten vek) ústavne zmrazí na 65 rokov. A že veru keď nie ústavne, tak aj obyčajným zákonom – na truc celej opozícii. (Údajný) nedostatok pracovnej sily chce táto strana riešiť tým, že vezme ľuďom 60€ (!), ktoré dostávajú mesačne, lebo vraj, ľudia, keď dostanú tých 60€, nemajú motiváciu ísť pracovať!!! 2/ „Národniarska“ SNS ide zvyšovať závislosť Slovenska na USA tým, že pretláča nákup amerických stíhačiek F-16 (Block 70 … alebo tak nejako), pretože lepších vraj niet. Že sa ešte ani nevyrábajú, to vojenských expertov od Danka zrejme netrápi. A to nehovorím o tom, že v školstve táto „pronárodná“ SNS necháva deti povinne pozerať filmy o akomsi židovskom zasranovi v pyžame, ktorý skončil v koncentráku v plynovej komore. Chápete, deti treba patrične „zreceptívniť“, aby židofili ako Danko, Hrnko, Paška, Lubyová a spol. nemali pocit, že Slovensko, v ktorom viac než 50% Slovákov nechce za suseda žida, je pre nich cudzou krajinou. 3/ Zmysel pre humor však majú aj v takej ĽSNS: M. Kotleba totiž po návšteve Sýrie objavil, že moslimovia sú vlastne dobráci od kosti. A, predstavte si, túto dobrú zvesť mu zjavili ich … politickí predáci. Normálne chytám kŕče… 4/ Na prezidenta nám kandiduje maďarský „koňohlav“ Bugár z Mostu-Híd 5/ Celá vládna koalícia je (potichu) nadšená z toho, že pumpár-úžerník zrejme vstúpi do politiky a ako konkurenta si radšej želá jeho a bruselskú 5. kolónu z Progresívneho Slovenska, ktorá – na rozdiel od strán ako napr. Sme rodina – podporuje prijímanie migrantov na Slovensku. Vlastne by som takmer povedal, že celá súčasná vládna koalícia si to tu plánuje s tým prezidentským lumpom skrátka – rozdeliť. To keby náhodou niekto nerozumel, čo znamená, keď Fico s Dankom povedia „Kiska nie je pre nás konkurencia!“.

  …a to je len, čo ma napadlo z prvej rany. Nemám slov, mať tú moc, nechám ten parlamentný dobytok utĺcť ako žito a hnať bosými nohami po zamrznutom Dunaji do Čierneho mora. Akurát Uhríkovi a Hrnkovi by som dal vedieť dopredu, nech sa hodia na maródku. Tak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *