Moje vystúpenie na konferencii v Moskve

3. až 5. apríla som sa zúčastnil na pozvanie ministra obrany RF medzinárodnej Moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti (MCIS). Na konferencii som vystúpil s príspevkom, ktorý prikladám:

Bezpečnosť v Európe – úloha nás všetkých

 Hľadanie optimálneho systému európskej bezpečnosti, ktorý by zaistil európskym národom pokoj, mier a prosperitu je veľmi starý. Rovnako starý ako snahy tento pokoj a mier narušiť s cieľom získania neoprávnených výhod, nadvlády jedného národa nad druhým, s cieľom ovládnutia prírodných zdrojov, priemyselných kapacít, ľudského potenciálu alebo trhov. Európa sa tak po celé stáročia utápala vo vojnách, ktoré tvoria kostru jej dejín. Dlhšie mierové obdobia boli tak len akýmisi etapami, keď znepriatelené národy alebo aliancie boli ekonomicky i ľudsky vyčerpané a neboli schopné viesť ďalšie vojny. Plnohodnotnými účastníkmi týchto dejov boli všetky európske národy vrátane Ruska a to či už v úlohe štítu brániaceho Európu pred nájazdmi z Ázie, v úlohe obete agresie svojich západných susedov alebo útočníka naplňujúceho si svoje geopolitické ambície. Od konca druhej svetovej vojny sa však z hľadiska uplatnenia klasickej poučky Karla von Clausewitza, že vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami, zmenila jedna zo základných premís – dosiahnutie politického cieľa vojnou ohrozuje samu biologickú podstatu existencie človeka na tejto planéte. Vojna, najmä vojna medzi globálnymi veľmocami, už nehrozí len zničením protivníka a ovládnutím jeho zdrojov ako v minulosti, ale znamenala by totálne zničenie bojujúcich strán a s najväčšou pravdepodobnosťou aj zánikom ľudskej civilizácie ako takej. Úvahy o možnom víťazstve v termonukleárnej vojne sú scestné a z hľadiska ďalšieho vývinu našej planéty mimoriadne nebezpečné.

Veľké vojnové konflikty v Európe vždy sprevádzali úsilia o vytvorenie systémových záruk, ktoré by pôsobili preventívne proti vznikaniu ozbrojených konfliktov. V svojej podstate však mali garantovať ochranu víťazov pred prípadnými snahami porazených o revíziu vojenského neúspechu v aktuálnom vojnovom konflikte a získanie stratených pozícií. Preto aj všetky, často veľkolepé projekty na udržanie mieru končili neúspechom. Keď sa pozrieme len na posledných 200 rokov od Viedenského kongresu 1815 s jeho Svätou alianciou, cez Berlínsky kongres 1878 a tzv. koncertom veľmoci, Versailleský systém so Spoločnosťou národov až po jaltský systém z roku 1945 a s Organizáciou spojených národov, nemôžeme nepovedať, že systém prevencie vojnových konfliktov sa sústavne nezlepšoval. Práve skúsenosti od Viedenského kongresu obohatené poznaním hrôz prvej a druhej svetovej vojny priniesli nádejný model zachovávania globálneho mieru v rámci Organizácie spojených národov. Systém medzinárodného práva, garantovaného Bezpečnostnou radou OSN s možnosťou jeho vynútenia, zabezpečil mierový život pre Európanov na niekoľko generácií a samozrejme aj globálnu rovnováhu. Bol síce založený na vzájomnom odstrašení, ale fungoval. Ale aj tento systém ako predchádzajúce môže prestať byť účinný vtedy, ak niektorý z jeho rozhodujúcich aktérov usúdi, že mu prekáža pri realizácii jeho záujmov a pokúsi sa ho obísť alebo zrušiť.

Samozrejme, nemožno obchádzať ani skutočnosť, že jaltský systém vytvoril bipolárny svet a fakticky mier bolo možno udržiavať len za cenu studenej vojny a dovtedy nevídaných pretekov v zbrojení. Svet bol síce bezpečnejší, ale ľudstvo sedelo na sude „pušného prachu“ v podobe nukleárnych zbraní. Preto je prirodzené, že Európania, najmä tí, čo žili v strednej Európe, privítali pád bipolárneho sveta a skončenie studenej vojny. Geopolitická mapa strednej Európy sa následkom rozpadu bipolárneho sveta radikálne zmenila. Dovŕšili sa procesy v Európe, ktoré začali prvou svetovou vojnou a je celkom pravdepodobné, že budúci historici (ak budúcnosť bude) sa budú pozerať na vývin od roku 1914 ako na jednu súvislú vojnu, ktorá skončila rokom 1989 – 1990. Len prostriedky, ktorými sa viedla, sa menili. Po rozpade bipolárneho sveta a skončení studenej vojny sa posledné nesvojprávne európske národy ujali svojej príležitosti a pokúsili sa o získanie skutočnej národnej suverenity. V tomto procese zmien i Slovenská republika prestala byť nesvojprávnou, zabudnutou menšou časťou federálneho Česko-Slovenska a stala sa skutočným suverénnym štátom.

Rozpad bipolárneho sveta, ústup Sovietskeho zväzu zo strednej Európy však vyvolal mnohé staré konflikty, ktoré vznikli ešte v hĺbke 19. storočia v Habsburskej monarchii, viedli cez rozpad Rakúsko-Uhorska k revizionistickej politike v medzivojnovom období a k rozpútaniu druhej svetovej vojny. Bolo prirodzené, že mnohé národy, najmä po vypuknutí občianskej vojny v Juhoslávii sa prestali cítiť bezpečne a hľadali obranu proti možným konfliktom. Partnerstvo za mier, ktoré začiatkom 90. rokov minulého storočia ponúkol Západ bývalým členom Varšavskej zmluvy, sa ukazovalo ako nedostatočné. Bolo prirodzené, že nekomfortne sa cítiace národy strednej Európy videli garanciu svojej bezpečnosti, územnej integrity a hospodárskeho rozvoja v integrácii do funkčného systému s bezpečnostnými zárukami, ktorým v tomto období bolo NATO. Po tom, ako roku 1999 vstúpili do NATO Česká republika, Poľsko a Maďarsko, bola otázka vstupu Slovenska do NATO existenčná.

Keď roku 2003 Slovenská republika vstupovala do NATO, nič nenasvedčovalo tomu, žeby kooperatívna bezpečnosť v Európe tvorená OBSE, NATO a Partnerstvom za mier spojená so základným aktom o spolupráci NATO a Ruska nemala dlhodobo fungovať. Práve naopak, Slovenská republika so svojimi historicky dobrými vzťahmi s Ruskom videla v tom určitú šancu prispieť do celkovej stability na európskom kontinente. Prejavilo sa to aj naším organizovaním historického samitu Bush – Putin v Bratislave roku 2005.

Momentálna situácia vo vzťahu NATO – Rusko nás neuspokojuje. Na Slovensku je len málo takých ľudí, ktorí by si neželali tieto vzťahy zlepšiť. Nevidíme perspektívu sústavného zvyšovania napätia medzi Východom a Západom. Ak si niekto myslí, že Európa bude bezpečnejšia, keď sa budú budovať rôzne „sanitárne kordóny“, je mimo historickej i aktuálnej reality. Žiaden takýto kordón nezničí tú skutočnosť, že tu sme všetci, že to je náš kontinent a bezpečnosť na ňom môže byť len vtedy, keď sa na ňom budú cítiť bezpečne všetci. Niet alternatívy ku kooperatívnej bezpečnosti, ktorej rečou nebudú sankcie, ultimáta a vyhrážky, ale poctivý dialóg, ktorý bude zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených a výsledkom ktorého bude  situácia win – win, nie win – lost. Žiadne dvojité štandardy nemajú miesto v týchto vzťahoch, žiadne výhody pre jednú stranu, ale uznanie rovnoprávnosti všetkých strán, všetkých partnerov.

 

261 Responses

 1. Pomocník 19. apríla 2018 / 20:00

  Bolo by dobré, keby ste jednoducho napísali, aké konkrétne máte v oboch bodoch podozrenia. Ale vo všeobecnosti Vatikán je veľmi komplikovaná téma, informácie sú veľmi protichodné.

 2. milanko 19. apríla 2018 / 23:08

  Vo firme KIA si odborári aktuálne vybojovali zdvihnutie o 108 Eur mesačne. Dôchodcom štát zdvihol dôchodky o 8 Eur.
  Nožnice sa roztvárajú.

 3. milanko 19. apríla 2018 / 23:29

  Po roku 1989 sa pôrodnosť SR znížila z priemerných 105.000 detí ročne na 55.000 ročne.
  je tu teda 50.000 rozdiel medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi pracovníkmi ( do dôchodku ročne odchádza 105.000 zamestnancov a nastupuje 55.000).

  Dnes Richter v TV povedal, že v SR eviduje 155.000 nezamestnaných. Po 3 rokoch tu teda už bude teoreticky 0 nezamestnaných. O 3 roky nastane katastrofa, pretože:
  o 4 roky tu bude chýbať 50.000 zamestnancov ( nenarodili sa),
  o 5 rokov – 100.000. (nenarodili sa)
  o 6 rokov – 150.000 (nenarodili sa )….
  o 7 rokov – 200.000 (nenarodili sa)
  Je to vlastne katastrofa – budú sa musieť zamestnanci k pásom automobiliek buď dovážať zo zahraničia, alebo budú opatrenia ako brániť ľuďom, aby odišli do dôchodku – predlžovať ich odchod do dôchodku a podobne
  Vlastne katastrofa je to už aj dnes – pretože tých 150.000 nezamestnaných spadá pod kategóriu nezamestnatelných – takže problém má Richter už dnes.
  Možno mu to pomaly už začne dochádzať a pokles nezamestných začne správne čítať – že to nie je zásluha Smeru a jeho, ale aj protipopulačnej politiky Mečiara, ktorý prestal po roku 1993 vyplácať rodinné prídavky lepšie zarábajúcim zamestnancom (nad myslím 6000 SK príjem sa už rodinné prídavky po roku 1993 protiústavne nevyplácali).

 4. Pomocník 20. apríla 2018 / 2:36

  Sťažovať sa na to, že bude nulová nezamestnanosť (čo síce nie je ani náhodou pravda, ale berme to tak, ako ste to napísali) je teda riadny úlet. Nielenže by to nebola katastrofa, ale bolo by to veľmi žiaduce. Na vašich príspevkoch vždy vidno, ako by to dopadlo (a dopadne), keby sa štát prenechal podnikateľom…potom môžeme baliť.

 5. Tučko Bombička 20. apríla 2018 / 7:24

  Milanko,

  skočil som teraz na predošłú stranu pozrieť ešte raz, koľkože to mal hrubý mesačný príjem Metod J. Sláv. Kčs 3007,- brutto. V roku 1989. Celkom by ma zaujímalo, koľko ľudí malo v 1993 príjem vyšší než Sk 6000,- brutto. Moc ich zrejme nebolo. Napriek tomu buďte pokojný, jediné tri skupiny obyvateľstva, ktoré totiž majú 3 deti a viac sú v Európe ľudia veľmi bohatí (viď. Sulík, Mihál a podobní plemenní býci), ľudia veľmi chudobní a imigrantskí murgoši.

  Nulovej nezamestnanosti sa báť nemusíte. Tí hrozní, strašní a fuj, fuj, fuj katastrofisti totiž hovoria, že v dôsledku nástupu robotizácie a automatizácie môžeme už v priebehu nasleujúcej dekády počítať s 30%, 40%, podľa niektorých đokonca až so 70% poklesom potreby ľudí, teda toľkí prídu o robotu. Vzniknú samozrejme v súvislosti s Industry 4.0 aj nové profesie, ale bohužiaľ väčšina z nich len na čiastočný úväzok. V takom Nemecku, ktoré ma takmer „plnú zamestnanosť“ a ku ktorému sa všetci tí parlamentní barani (Pepem počínajúc, cez Fica, Danka, Bugára, Sulíka, Matoviča, až po Kollára) upínajú ako ku grálu svätému, majú napríklad 13 000 000 ľudí už teraz v sektore veľmi nízkych miezd (to sú tie, ktoré su u nás priemerné). Milióny z nich majú pracovné týždne v počte pár pracovných hodín a na úroveň minimálnej mzdy im to dorovnávajú sociálnymi dávkami (HARTZ IV). Máte tam napríklad lekárov, ktorí zarábajú napríklad EUR 3,99/hod. Zrátajte si to. A ešte aj tak je podľa idiotov typu Schäuble (ktorému včera Danko vyznával večnú lásku) nemecké (resp. európske obyvateľstvo príliš drahé), lebo vraj pri početnom stave 7% celosvetovej populácie, spotrebúvame, predstavte si tú nehoráznosť, až 50% celosvetovo vynakladaných sociálnych výdakov. No netrafilo by vás z toľkej nenažranosti tých poddaných? Chudáci tvorcovia hodnôt Mihál, Sulík, Mikloš (plus všetci tí analytickí idioti, ktorým vy veríte!) – koľko sa len oni, podnikatelia utláčaní musia na tie naše sociálne privilégiá narobiť!!!

  Čo som to ešte chcel … aha … ak vám pripadám neskutočne informovaný, tak to preto, lebo namiesto tých, ktorých počúvate a pozeráte vy, počúvam a pozerám katastrofistov. P.S. Oficiálny údaj z minulého roka: EÚ má viac ľudí žijúcich pod hranicou chudoby ako Čína (percentuálne). GRATULUJEM (nám všetkým), stúpiť do hovna vraj prináša šťastie…ale nemohli sme predsa len v tom 2004 namiesto do 4. Ríše vstúpiť trebárs do Spolku krajín ochraňujúcich veľryby?

 6. milanko 20. apríla 2018 / 9:31

  Trochu zle bol môj príspevok pochopený – primárne som sa sústredil na Richtera a o jeho správach -ako nám rýchlo klesá nezamestnanosť (upozorňujem na jeho nesprávne nadšenie) – som sa snažil poukázať na to, že príčinou je matematika a každoročný deficit 50.000 nenarodených detí …. a nie primárne jeho opatrenia – deficit nenarodených detí v 90 – tych rokoch totiž ignoruje a nie a nie ho vo svojich prejavoch spomenúť. To bol skutočný cieľ môjho príspevku.

  Ak by som chcel ísť hlbšie do problematiky spomenul by som možnosť stiahnuť 250.000 Slovákov zo zahraničia (tu je ešte rezerva na pár rokov) a ďalšie, ako správne popisuje Tučko (automatizácia – to už teraz robotmi rieši Volkswagen v Bratislave).
  Áno, plat 6.000 nebol v roku 1993 (vtedy bol možno okolo 3500, lebo vtedy len začínala šialená 10% ročná inflácia, ktorá z úspor dôchodcov spravila za 10 rokov kúpnou silou desatinu, čo si žiaden novinár nevšíma a ešte túto generáciu poškodila diskriminačnými starodôchodkami – generácia, ktorá pred rokom 1989 odišla do dôchodku fyzicky tvrdo prispela na odfinancovanie transformácie a dnes živorí.
  Poznám jeden konkrétny prípad – vdova po jednom známom dramatikovi mala vďaka nemu úspory , ktoré si odložila na dôchodok – 200.000 Kčs, čo bol pred rokom 1989 možno 5 – 7 ročný príjem.
  V roku 1990 to v kúpnej sile už bola desatina – 9/10 jej zobrala inflácia.

  Ešte k Pomocníkovi – všetci teoretici píšu, že optimálna je 3% nezamestnanosť.
  Uvidíme o tri roky, aká bude situácia. Dovolil som si tú situáciu odhadnúť a odhadol som, že v roku 2021 tu budeme mať z pohľadu matematiky nulovú nezamestnanosť.
  V reále tu ostanú v evidencií ale samozrejme tkz. nezamestnateľní , bude veľký tlak na návrat Slovákov zo zahraničia a obrovský tlak na dovoz pracovníkov zo zahraničia s následnými problémami a bude tu tlak na skokové predlžovanie dôchodkového veku…. Ako si s tým Richter a Ministerstvo poradí…Ja ale odhadujem búrlivé turbulencie a tlak zamestnávateľov už o rok.

 7. yoss 20. apríla 2018 / 9:57

  nieco na rozveselenie v tazkych casoch
  ht tps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/JkXktkqTURBXy85NTQxMjlmMTliNjc5MTI2OWMzN2JlMzJhZTM5ZDA0Yi5qcGVnkZUCzQJsAMLD

 8. Tučko Bombička 20. apríla 2018 / 10:24

  Ako si s tým Richter poradí? Predsa tak ako Fico. Ten najprv polroka posraný od strachu, že by sa z Británie mohli vrátiť Slováci tam zamestnaní, bojoval zato, aby v tej Británii mohli zostať … a keď to spolu s ďalšími somármi z EÚ vybojoval (a následne „zistil“, že Slovensku chýbajú pracovné sily), tak mohutne napol hruď, buchol po stole, že veru on nedovolí, aby sa na Slovensku robil mzdový dumping robotníkmi zo zahraničia a preto obmedzili možnosť zamestnávania mimoúnijných zamestnancov na 30% z celkového počtu cudzincov v danej fime.

  Asi si v Smere myslia, že sme všetci takí blbí, že nechápeme, že v skutočnosti zamestnávanie mimoúnijných cudzincov na Slovensku umožnili. A to v podstate paušálne. Do výšky 30%.

 9. Pomocník 21. apríla 2018 / 3:24

  Len stručne pár vecí: (1) Neviem, ako ste na to prišli, že by mal niekto za stav zamestnanosti robiť zodpovedným Richtera, on nie je minister hospodárstva ani financií. Mne ten človek lezie z iných dôvodov na nervy, ale ak chcete za každú cenu nasilu kritizovať Smer (to je dnes moderné, lebo sú náhodou práve pri kormidle), tak si aspoň nájdite nejaký správny argument. A áno, Slovensko je také otvorené, že o jeho nezamestnanosti dosť rozhoduje zahraničie, ale to sú všetko samozrejmosti. Potom ale problém, lebo ten Smer za to veľmi nemôže a teda kritizujete vlády odveci. (2) Máte veľmi zjednodušený obraz ekonomickej reality. Akosi sa tu rýchlo zabudlo , že (a) sa menil spôsob štatistického výpočtu nezamestnanosti tak, aby bola menšia (takže ona síce klesla, ale je väčšia než sa zdá), že (b) ľudia, ktorí to vzdali, už nie sú štatisticky považovaní ze nezamestnaných (to nielen u nás), (c) ak nechcú všetci robiť montérov v istých fabrík, to ešte neznamená, že tým pádom sú všetci zamestnaní (nezamestnanosť nie je len problém jednoduchého spočítania počtu ľudí bez práce, ale tam ide hlavne to, ako napasovať konkrétnych ľudí na konkrétne miesta, ktoré zvládnu/chcú). Ďalej: Nulová nezamestnanosť (tým sa samozrejme nemyslí 0%, ale 0,0 skutočných záujemcov o prácu) je potrebná (a) preto, aby konečne citeľne vzrástli mzdy (dovoz robotníkov zo zahraničia to brzdí, ale je to vždy lepšie ako vysoká nezamestnanosť), (b) a hlavne preto, aby nám tu ľudia nespali pod mostami, nemreli alebo aspoň nehladovali (ak vám náhodou ešte nedošlo, že podaktorí ľudia majú aj takéto problémy a je ich strašne veľa), nie sme v Ugande. Ja viem, že podnikateľ (a poznám ich veľmi dobre) nechápe, že sú ľudia, ktorí sa naozaj bez vlastného pričinenia majú zle, a že o ľudí sa treba starať, ale snažte sa… (3) Na záver ešte trochu menej vedeckých, ale za to uštipačných poznámok: Ad ľudia okolo roku 1989. Ak už teda delíte obyvateľstvo na „generácie“ (alebo ročníky alebo ako to nazvať), tak: Po prvé, revolúcia bola „akcia“ práve tej vami spomínanej generácie, sťažovať sa na jej plody (inflácia a pod.) je teda trošku odveci. Takto žiaľ funguje kapitalizmus – nedobrovoľné kasíno, v ktorom pri akomkoľvek výkyve ceny idú hore-dole. To si tá generácia mala premyslieť, keď si myslela, že o dva roky tu bude Rakúsko a pripustila revolúciu (nakoniec infláciu bolo vidno tak v Poľsku ako aj v Maďarsku, ako aj v ZSSR, takže všetci vedeli, čo príde, napriek tomu štrngali). Po druhé, tá istá „generácia“ dostala pred revolúciou do daru plnú zamestnanosť v normálnych pracovných pozíciách, a teda možnosť pripraviť sa kariérne na dobu po revolúcii (zatiaľ čo dnes ľudia robia prevažne otrokov za smiešne peniaze a sú radi, že majú vôbec nejakú prácu) a okrem toho dostala po revolúcii často byty za babku, ktoré dnes majú zrazu miliónové hodnoty, takže sa jej už len týmto akékoľvek straty viac než vrátili (porovnajte si to s tým, že máte dnes napr. 25 rokov a idete si kúpiť strechu nad hlavou ako normálny pracovník…podľa správnosti by ste mali vziať nohy na plecia a utekať zo Slovenska kade ľahšie).

 10. jozef 21. apríla 2018 / 8:08

  Dobré ráno p. Tučko Bombička

  Neviem či Ste si všimol, moju síce oneskorenú, ale predsa len reakciu v inej téme blogu a tak Vám ju chcem dať takýmto spôsobom do pozornosti.

 11. yoss 21. apríla 2018 / 10:05

  spravnejsie by bolo pouzivat cely nazov – Evidovana nezamestnanost. vyplyva z nej niekolko zaujimavych zaverov:

  – koho vysmaria z evidencie, ten nie je nezamestnany
  – kto musi odist od rodiny a zo Slovenska aby si pohladal pracu v zahranici, ten tiez nie je nezamestany

  kolko ludi je takto nedobrovolne v zahranici nikto poriadne nevie, mohol by to vediet len ten, kto ma pristup do databaz obyvatelstva na ministerstvach. Marian Vitkovic sa s tym onehda zaoberal, mal aj pristup ako ministersky uradnik a bolo to cislo riadne nad 500 tisic a nie 200 tisic ako je to dnes uvadzane

  tretia vec, Eurostat ma inu metodiku vypoctu nezamestnanosti, ktora je urcite objektivnejsia, Eurostat pise ze je to okolo 7,5%, dvakrat viac ako v CR. pravdaze, Richter je clenom politickej strany, takze to logicky vsetko prikrasluje, budme radi, ze tam nesedi socialny netvor Kanik…

 12. Pomocník 21. apríla 2018 / 14:22

  Nedostane sa tam sociálny netvor Kaník, dostane sa tam celá vláda sociálnych netvorov (Sulíkovci a spol.), máme sa na čo tešiť. Ale čo by človek ešte nechcel v krajine, kde údajná sociálna demokracia dáva ľuďom sociálnu dávku okolo 60 eur a jej náprava nie je ani len témou diskusie, proste nikoho to netrápi, nikoho to nezaujíma, hoci ide o holé životy. V istom zmysle si Slovensko tých sociálnych netvorov zaslúži.

 13. milanko 22. apríla 2018 / 11:58

  Štát okrem Uberu a Googlu – ktoré zarábajú na území jedného štátu, ale dane odvádzajú v inom – vždy v daňovom rajih (Holandsku, Írsku, Cyprus…) mal z daňového hľadiska všimnúť aj praktiky Bookingu.
  Na Slovensku väčšina ubytovateľov (hotely, penzióny, priváty…) využívajú rezervovacie služby bookingu.
  Ten si za rezerváciu účtuje 12% (ale za celú cenu ubytovania – teda aj za 20% navýšenie ceny ubytovania o DPH, aj za miestny poplatok obci za ubytovanie). V skutočnosti tak provízia stúpa až nad 15%.
  Pokiaľ ubytovateľ si stanoví cenu za 1 noc 15 Euro (ktoré chce dostať, aby mu to krylo náklady, odpisy, opravy, energie. náklady na upratovanie a pranie bielizne… a ostal mu dajaký zisk) , musí túto sumu teda navýšiť nie len o miestnu daň obci z ubytovania, 20% DPH štátu ale aj províziu bookingu, čím dostane dajakú sumu , napríklad 21 Eur za nocľah.
  Paradox je, že celkovej tejto sumy si booking vypočítava svoju 12% odmenu, čiže si berie províziu ešte aj z tejto svojej provízie…
  Províziu (ktorú získal na Slovensku), potom fakturuje bez DPH slovenskému podnikateľovi . Zisk si zdaňuje v zahraničí.
  Preto ubytovacie služby sú na Slovensku také drahé – pretože sú navyšované o poplatky obci, poplatky bookingu a odvodov štátu (DPH). Štát navyše ešte aj zdaní zisk podnikateľa v cestovnom ruchu ….. Podnikateľovi tak reálne ostáva iba každé piate vyfakturované Euro za nocľah.

 14. milanko 22. apríla 2018 / 19:04

  Píšem to tu len preto, , aby si to pán Hrnko všimol, nakoľko SNS zo správ v médiách chce vraj sprístupniť služby v cestovnom ruchu väčšiemu okruhu obyvateľstva a aj uľahčiť podnikanie v ubytovávaní – kde 4 eurá z 5 fakturovaných si zoberie kadekto – najviac štát, potom booking, potom zamestnanci, sieťové odvetvia , potom obec…a nakoniec niečo málo aj samotný podnikateľ , takže je skutočne ušľachtilý cieľ….. Však rodiny by mali byť aj trochu viac spolu. Dnes dôchodcovia čo chcú ísť na dovolenku so svojimi vnúčatmi na ubytovanie samozrejme pri ich dôchodkoch často nemajú a ostávajú radšej doma. Žiaľ.

 15. milanko 25. apríla 2018 / 7:24

  Rozmýšľam, ako by SNS skutočne mohlo pomôcť domácemu cestovnému ruchu:

  1. Na ubytovanie v CR by som úplne zrušil DPH . Zdaňovať prenocovanie oddychujúcich pracujúcich na dovolenke 20 % DPH je niečo podobného, ako vyrubiť 20% DPH za použitie WC.
  2. Obmedziť provízie za ubytovanie zákonom na max. 10% (dnes de facto až 15,5%, keďže booking (sídlo v Holandsku) našim ubytovávateľom účtuje 12% províziu aj z navýšenia o DPH a aj z ubytovacieho poplatku obci).
  Provízie Bookingu treba konečne zdaňovať na Slovensku (tu Bookingu vzniká zisk) a investovať 50% zo získanej dane späť do domáceho CR.
  3. Zákonom stanoviť, že miestna daň z ubytovania obci sa bude obcou transparentne používať zo zákona minimálne z 50% na podporu CR v obci , pretože dnes je to v podstate iba výpalné – výťažok dnes obce spotrebujú na výlet do družobnej obce, či starosta využije na svoju predvolebnú agitáciu – v praxi tzv. príspevok obce miestnemu klubu dôchodcov – používaná predvolebná korupcia voličov aktuálnym starostom.

 16. Tučko Bombička 25. apríla 2018 / 12:59

  Tiež som skúsil porozmýšľať, akoby sa dalo pomôcť cestovnému ruchu na Slovensku:

  1/ Obmedziť provízie za ubytovanie zákonom na max. 10% a zdaňovať na Slovensku, ako navrhujete.
  2/ Obmeziť zisk z podnikania v cestovnom ruchu na 10%. Ak som Vás správne pochopil, Milanko a podnikateľovi naozaj „reálne ostáva iba každé piate vyfakturované Euro za nocľah.“ znamenalo by to, že ak by ten podnikateľ sám vykryl províziu bookingu, zostala by mu ešte stále z každého piateho vyfaktúrovaného eura 1/2, no a k tej by štát pridal
  3/ zníženie sadzby DPH na cestovný ruch na 10%, teda rovnakú časť príjmov, akej by sa vzdali páni podnikatelia, naši slávni „tvorcovia hodnôt“.
  4/ Zákonom stanoviť, že všetky príjmy, ktoré obec získa z cestovného ruchu sa použijú nato, aby mohli aspoň raz za čas niekam vycestovať tí, ktorí si to normálne nemôžu dovoliť, t. j. práve tí dôchodcovia, možno nejakí postihnutí a tak. Nevidím jediný dôvod, prečo by mal starosta namiesto trebárs dôchodcov „predvolebne korumpovať“ podnikateľov v cestovnom ruchu ďalšou (nepriamou) podporou.

  Ale nie som ekonóm ani podnikateľ, tak to berte len ako môj laický /možno naivný/ nápad ako zachrániť podnikateľov v cestovnom ruchu pred schudobnením, zánikom a katastrofou, ktorá sa nich tento rok nazdržateľne rúti … rovnako ako pred rokom, rok predtým atp.

 17. milanko 25. apríla 2018 / 23:59

  K Bombičkovmu bodu 4: Ale však obce to môžu robiť už dnes:

  obce totiž slávnych ubytovávateľov v CR zdaňujú až 3x:
  1. zdania ich penzión miestnou daňou (raz ročne)
  2. každý mesiac ich ubytovacie služby „zdania“ miestnou daňou(poplatkom) za ubytovanie (podľa Zákona o odpadoch a miestnych poplatkoch) za každé prespatie.
  3. Ročne 70% dane z vybranej dane z príjmu od týchto miestnych podnikateľov každoročne štát vracia do obce. Obce si ale neuvedomujú, že sa jedná primárne o dane slávnych miestnych podnikateľov, ale vidia štát (politické strany) ako darcu….
  Málo ľudí vidí tieto veci.
  Pre obec je podnikateľ v CR výhodou A pre štát, pre ktorý ubytovávateľ vyberá 20% DPH, tiež. Peniažky štátu a obciam plynú, bez toho že by niečo pre CR spravili. Doteraz ani neviem, či vôbec dačo štát pre CR spravil.
  Spomínam si ale na Mečiara – ten pred 20 rokmi podporil umelé zasnežovanie – vtedy to fakt CR veľmi pomohlo. A odvtedy plošne už nič. Len reči. Výsledok je, že málokto si môže dovoliť týždňový pobyt na Slovensku s celou rodinou : 4 osoby x 21,- EUR x 7 dní = cca 590,- Eur. A všetci si myslia, že ubytovávateľ je boháč, z toho ale ubytovávateľovi ostane čistého cca 112,- Eur.
  Navyše, ubytovacia sezóna nie je celý rok – letné a zimné prázdniny a veľká noc.
  Deti sú povinné od 1.9. do 30.6. chodiť do školy, takže inokedy ani niet kedy využiť slovenské penzióny. To je 4.bod – ktorý by mal ešte štát poriešiť – trochu uvoľniť opraty – v Nemecku práve pre to poposúval prázdniny detí – niekde začínajú už 1. júna, niekde až koncom júla – a to. práve z dôvodu, aby v jeden deň (1.7.) nevyrazili všetci k moru… aspoň že zimné prázdniny už štát poposúval podľa krajov….fú, sú ozaj dobrí…

 18. Tučko Bombička 26. apríla 2018 / 8:32

  Milanko, ja to vidím „trochu“ inak:

  1/ miestnu daň (rovnako raz ročne) platí každý (vlastník nehnuteľnosti) na Slovensku. Nielen podnikateľ v cestovnom ruchu;
  2/ na vec sa dá pozrieť aj inak: infraštruktúra a služby (pôvodne určené) pre obyvateľstvo obce sú využívané aj ľuďmi, ktorí obyvateľmi obce nie sú. Čo je na tom nespravodlivé, ak sa títo „cudzinci“ podieľajú aj na nákladoch s nimi spojených?
  3/ no ja si myslím, že toto je z vašej strany omyl. To totiž nie sú „primárne dane slávnych miestnych ponikateľov“, to sú primárne peniaze ľudí, ktorí boli „slávnymi miestnymi podnikateľmi ubytovaní“, z ktorých jednu časť – ako daň z príjmu – štátu „slávni miestni podnikatelia“ odviedli. Pre prípad, žeby ste chceli argumentovať tým, že bez tých podnikateľov v cestovnom ruchu by tá časť príjmov skončila možno v inom sektore národného hospodárstva – áno, máte pravdu, no v takom prípade by nič nebránilo jednoducho inému spôsobu prerozdelenia v ramci štátu.
  4/ Vy mi chcete tvrdiť, žeby štát, resp. obec nedokázal/-a (namiesto podnikateľov) vyberať od ľudí 20% DPH, dajme tomu v systéme, kde by existovali iba štátne (resp. obecné) ubytovne a iba štátom (resp. obcou) organizovaný cestovný ruch? Tak to vás môžem ubezpečiť, že ten štát/obce by to dokázal/-i nielen bez väčších problémov, no predovšetkým bez rizika napr. podvodov na DPH.
  5/ Prečo by mal štát vôbec niečo robiť pre akúkoľvek oblasť súkromného podnikania, prosím vás? To ste kde prišli na takú – prepáčte mi ten výraz – chujovinu? Viete, ja som si doteraz myslel, že podnikateľ/podnikanie je o tom, že v slobodnom priestore si slobodní ľudia (potenciálni podnikatelia) hľadajú podnikateľské príležitosti. Teda také oblasti života, v ktorých sa dá ich „hodnototvorcovskými“ schopnosťami zarobiť zisk!

  Pričom od vás sa tu teraz dozvedám, že to štát(!sic) by sa mal starať/byť zodpovedný zato, či podnikateľ má/nemá zisk, resp. či ho má dostatočne veľký. Ja neviem, tak, že by sme snáď skrátili školský rok na polovicu, aby podnikatelia v cestovnom ruchu už netreli biedu?

 19. milanko 26. apríla 2018 / 9:42

  Slovenskí podnikatelia v CR od štátu nič nečakajú. Za 20 rokov si už zvykli. S hrôzou čakajú iba na novú sadzbu DPH (chaotici na MF SR ju od roku 1993 zmenili 9x) po ktorých si museli vždy zakúpiť nový – abgrejdovaný účtovnícky program za 1000 korún…..
  A zvykli si na svoje 4,- Eurá za prenocovanie – na túto cenu mechanicky nabaľujú ďalšie poplatky – energie, odpisy, pranie bielizne, upratovacie služby, DPH, booking, obec, daň zo zisku…..a vyjde konečná cena 21,- Eur pre občana.

  Problém nemajú podnikatelia v CR, tí si už ceny utriasli, ale obyčajní občania, že veľa voči ich mesačnej mzde ich stojí týždňové ubytovanie pre 4 člennú rodinu – poplatok za ubytovanie rodiny sa skoro rovná mesačnej mzde, alebo presahuje mesačný dôchodok.
  Primárna téma je, že SNS ide o to, aby slovenskí zamestnanci a pracujúci mali lacnejší prístup k ubytovacím službám na Slovensku. Aby si kvôli cene nemuseli dovolenku odoprieť, či kvôli nižším cenám a lepším službám necestovali do zahraničia… To , že obyvatelia kvôli peniazom (hlavne dôchodci) nedovolenkujú , na to finančne nakoniec dopláca aj samotný štát a obce, ktoré z ubytovacích poplatkov a daní profitujú.
  Čo SNS spraví, uvidíme. Dovolil som si tu len upozorniť, že pokiaľ chce znížiť DPH na 10%, tak stále je tu ešte 12% (v skutočnosti 15,5% ) neprimerane veľká provízia Bookingu, ktorá služby v CR občanom predražuje . Jej zisk zo SR sa navyše nezdaňuje v SR, ale v Holandsku. SNS by sa na to mohlo tiež bližšie pozrieť, ak jej ide o podporu
  A Poľsko a Maďarsko už dávnejšie zaviedli ubytovacie kupóny aby ich občania dovolenkovali aj doma a nevyvážali DPH a poplatky za ubytovanie do zahraničia.

 20. Tučko Bombička 26. apríla 2018 / 10:28

  Milanko, som rád, že sme sa zhodli na tom, že podnikatelia v CR problém nemajú (a mať nebudú), pretože si zvykli na svoje 4,- eurá za prenocovanie a osobu. Keďže teda problém nemajú podnikatelia v CR, budú ho zrejme skôr mať tí ľudia, ktorí primálo zarábajú, takže nemôžu utrácať peniaze v takom množstve, aby podnikatelia v CR už viac netreli „biedu“.

  Navrhujem preto, aby sa ďalej tlačilo na zvyšovanie miezd obyvateľstva tak, aby si toto mohlo dovoliť platiť viac, resp. stráviť viac nocí u poskytovateľov ubytovania. Súhlasíte?

  Len, bohužiaľ, obávam sa, že výraznejšie zvyšovanie platov zase „existenčne“ ohrozí inú partiu „tvorcov hodnôt“, mám na mysli podnikateľských vydriduchov v priemysle. No ale tak už to chodí – môžu sa pre zmenu začať prelievať peniaze z vrecák jedných podnikateľov do vrecák tých druhých. A nie tak, ako vždy z vrecák nepodnikateľov do vrecák podnikateľov. Hoci mi je jasné, že taký predseda-právnik-živnostník Danko bude mať asi bližšie skôr k vášmu pohľadu na vec…

 21. milanko 26. apríla 2018 / 11:59

  SNS si musí uvedomiť, že drobnému podnikateľovi za jedno ubytovanie ide 4,- Eur a ostatným 17,- Eur. Najviac štátu, obci a Bookingu.

  Ak chce SNS finančne sprístupniť služby občanom, musí sa zamerať na tých 17,- Eur .
  Podnikateľ zo 4,- Eur už vlastne nemá čo spustiť.

 22. Tučko Bombička 26. apríla 2018 / 12:49

  Nieže nemá. Nechce. Chce, aby spustil niekto iný. Nehodnotím, konštatujem.

 23. milanko 26. apríla 2018 / 23:18

  Cena ubytovania 21 Euro za noc je
  mimoriadne dobrá cena. Túto cenu ponúkajú ubytovne na futbalových štadiónoch.
  Nech tam idú dovolenkovať priemerne zarábajúci zamestnanci a dôchodcovia. Ubytovniam môže SNS a štát ešte odporučiť, aby túto cenu pracujúcim a dôchodcom znížili.

 24. Tučko Bombička 27. apríla 2018 / 12:38

  Zvláštne…ja som si doteraz myslel, že o tom, či je cena (mimoriadne) dobrá alebo zlá, rozhoduje jednoducho dopyt po výrobku/službe. Buď je teda vaša cena dobrá a o klientov nemáte núdzu, alebo nie je dobrá a tých klientov nemáte.

  V tom prvom prípade vám gratulujem – v tom druhom: skrátka ju upravte tak, aby bol po vami poskytovanom výrobku/službe väčší dopyt. To je predsa zmysel podnikania, nie? A ak ju už viac nie ste schopný znížiť, tak jednoducho zavrite ten váš podnikateľský krám a začnite podnikať v inej oblasti. Alebo úplne zmeňte pole pôsobnosti. Pracovných síl má Slovensko momentálne nedostatok, bez roboty celkom určite nezostanete, to vám garantujem.

  V čom je problém, prosím Vás? Teda okrem toho, že ste niekde v priebehu vášho podnikania prišli k záveru, že celá spoločnosť je tu na to, aby vám garantovala vašu podnikateľskú existenciu…

 25. Tučko Bombička 4. mája 2018 / 10:52

  Tlačová beseda ĽSNS o zrušení trestnoprávnej imunity prezidenta SR A. Kisku
  ————————————————————————————————————————
  https://www.youtube.com/watch?v=Ll3Rg4HDqMQ

  Celá vládna koalícia, Smer-SD špeciálne, má možnosť dokázať, či to so svojimi niekdajšími stanoviskami o papalášizme v slovenskej politike, myslí úprimne alebo nie! Veľmi som zvedavý nato, ako to dopadne.

 26. Tučko Bombička 4. mája 2018 / 13:27

  Tlačová beseda R. Fica /Smer SD/ o zastropovaní veku odchodu do dôchodku
  ———————————————————————————————————————
  https://www.youtube.com/watch?v=oXDGRT2eMLw
  Veľmi dobrá iniciatíva. V reakciách novinárskeho stáda zazneli argumenty typu: spomalí sa rast HDP (o pár desatín ročne), zhorší sa bilancia Sociálnej poisťovne, každý by chcel Rolls-Royce, no nie každý ho môže mať a podobné „argumenty“.

  Pán Pomocník, vedeli by ste uviesť nejakých 4 – 5 ekonomických argumentov, ktoré možno použiť na vyvrátenie somarín typu:“Kvôli zastropovaniu dôchodkového veku dôchodkový systém/Sociálna poisťovňa/Slovenská republika o x rokov skrachuje?“ Vopred ďakujem a pridávam z vlastnej iniciatívy prvé 2:

  1/ DLHODOBÝ HORIZONT: Slovensko sedí na najväčších zásobách pitnej vody v Európe. Celá planéta pritom smeruje k výraznému otepleniu a vyschnutiu kontinentov. Ako krajina disponujúca dostatočnými zásobami pitnej vody (ležíme na križovatke európskych rozvodí) bude Slovensko – podľa mňa – v pozícii Saudskej Arábie, ktorá je ropnou velmocou. Na Slovensku tým zdrojom bohatstva bude voda. S tým však súvisia ďalšie kroky potrebné na zabezpečenie dlhodobej ochrany a starostlivosti o zdroje vody na Slovensku.
  2/ STREDNODOBÝ HORIZONT: Slovensko má veľmi nízku daňovú sadzbu, dokonca SNS pripravuje pokles dane z príjmu na 15% percent. Budeme mať teda ako krajina veľmi výhodnú východiskovú pozíciu pre postupné zvyšovanie dane z príjmu tak, aby sa pokryli náklady súvisiace so zastropovaním veku odchodu do dôchodku.

 27. Pomocník 4. mája 2018 / 15:51

  Tak na otázku, aké to bude mať presne efekty, sa bez dôkladnej analýzy dát nedá seriózne odpovedať. Jasné je že to bude niečo stáť, jasné je, že dovtedy ale HDP narastie, takže to až tak veľa stáť zas nebude a jasné je, že tie peniaze sa nevyparia a patria medzi také výdavky štátu (v najširšom ponímaní), ktoré sa mu z veľkej časti vrátia, pretože ak sa dajú peniaze bežným ľuďom (t.j. nie tým, ktorých hlavná starosť je, na ktoré ostrovy pri Austrálii pôjdu dovolenkovať budúci mesiac), tak títo to celé použijú na domácu spotrebu, čo je to najlepšie, čo sa ekonomike môže prihodiť (multiplikačné efekty)…a okrem toho z toho má štát aj daň.

  Ale celkovo toto: 1. V najbližších rokoch veľmi pravdepodobne budú mať tieto naše „zemepisné šírky“ oveľa závažnejšie problémy, t.j. vojnu, a v tom lepšom prípade „len“ migrantov, a keby ani to nebolo, tak ekologická katastrofa nás neminie. Mimochodom s tou vodou by som sa nechválil, lebo ak je to naozaj presne tak, tak je po Slovensku (jednoducho si nás rozoberú a nie je vylúčené, že už sa na tom práve pracuje….). 2. Ak ale chvíľu budeme predpokladať, že tieto problémy ako keby neexistovali (ani tu ani na západe – lebo to mení všetky úvahy), tak potom Slovensko by malo začať konečne riešiť to, že sa tu pre väčšinu ľudí (často im to pár rokov trvá, kým na to prídu), nedá z ekonomického hľadiska normálne žiť a teda je rozumné, aby emigrovali (čo ako vieme minimálne takých 500 000 ľudí už fakticky urobilo len za posledné roky). Tak keď už nevieme a nechceme (z dôvodu pravicovej stupidity) zabezpečiť aspoň aký-taký znesiteľný pomer medzi cenami a mzdami/príjmami (pričom do cien započítavam – v rozpore s praxou štatistických úradov – najmä aj ceny bytov a domov), tak potom jediné, čo sa tu dá ešte urobiť (a toto na Slovensku nechápe skoro nikto, napriek údajnej komunistickej výchove – tí komunisti vo výchove očividne úplne zlyhali) je to, že dáme ľuďom ASPOŇ nejaké sociálne vymoženosti. To je úplné minimum, inak tu nikto neostane. A mali by byť dokonca lepšie než napr. v Rakúsku a inde, čo čoskoro nebude problém, lebo sociálny štát sa postupne nenápadne všade demontuje (viď Francúzsko, Rakúsko atď.). Tento Ficov návrh by bol len úplne minimálny začiatok a tá reakcie sú príznačné a typicky slovenské – vymyté mozgy médiami typu SME a spol., neoliberálne nezmysly, ktoré na západe už nikto neberie vážne 30 (a tí hlupejší 10) rokov. Ak tento štát nemieni investovať do obyvateľstva, tak do čoho iného? Načo vôbec existuje? Pre VW a US Steel? Ako liaheň otrokov pre západ – čiže všetci sa skladáme západu na výchovu mladých robotníkov, ktorí tam potom pre nich pracujú a my sme to celé platili? Tak je to myslené? Je tu vôbec niekto ešte normálny? 3. Spomenúť treba žiaľ aj Rómov: Ak by aj toto všetko nebolo, tak ak tento problém riešiť nebude, tak Slovensko zničia oni. Žiaden štát na báze väčšiny obyvateľstva s návykmi rómskeho typu (česť výnimkám) nemá šancu dlhodobo prežiť. A je ich viac než sa hovorí, ja ich v Bratislave (!) vidím doslova na každom rohu, proste všade (už teraz). Ale paradoxne – možno problém s migrantmi a islamom bude ešte horší…. 4. Je 5 minút pred 12tou.

 28. Pomocník 4. mája 2018 / 16:01

  A aby som nezabudol to hlavné: Stredno- až dlhodobo bude problém nezamestnanosť (automatizácia atď.), takže ak už sa niekto má vyradiť z pracovných síl, tak najlepšie práve tí najstarší. Ale to zas podaktorí nechápu, lebo šak zdanlivo máme teraz nízku nezamestnanosť, pričom ja tvrdím, že je nižšia než bola, ale stále je dosť vysoká, len sa ľuďom neoplatí cestovať za prácou do istých fabrík, lebo po odčítaní nákladov im ostane 50 eur za mesiac. To je ale iná téma.

 29. Tučko Bombička 4. mája 2018 / 18:44

  Pán Pomocník,

  obávam sa, že tušíte správne. Druhá strana už začala konať. Keď si veľký mienkotvorný denník, akým je bezpochyby nemecký Die Welt, dovolí voči krajine to, čo si dovolil voči Slovensku – a síce „vyhlásiť konkurz“ na slovenského Macrona, potom to nasvedčuje, že sa pokračuje v krokoch na zvrhnutie vlády. Na artikulovanie svojich záujmov si síce prizvali poskoka slovenského pôvodu M. Niča, toho času zamestnaného v German Council on Foreign Policy, ale ilúzie o tom, koho záujem je vyslovovaný, si robiť naozaj nemusíme:

  „Nevidíme síce ešte žiadne konkrétne politické riešenie, ale ukazuje sa, že je čas pre slovenského Macrona … Mladí mešťania ale aj iné generácie, vrátane voličov vládnej strany a ľudí poškodených globalizáciou vyšli spolu do ulíc za lepšiu vládu, otvorenú spoločnosť, otvorené hranice, Európu a diverzitu.“ – Die Welt, 2. 5. 2018
  https://www.welt.de/politik/ausland/article175989311/Besuch-bei-Merkel-Es-ist-Zeit-fuer-einen-slowakischen-Macron.html

  Domnievam sa preto, že o slovenskej vode sa už v dotyčných kruhoch dobre vie, napokon veď si pripomeňme poľský projekt, ktorým sa mala voda ťahať zo Slovenska na sever, či projekt, ktorým sa mala ťahať kamsi k Alpám, a do ktorého, tuším, bola zaangažovaná dokonca aj EÚ. Ak je to teda tak, potom sa v ohrození môže veľmi rýchlo, v priebehu 1 – 2 rokov ocitnúť posledný nerastný zdroj, ktorý na Slovensku máme (voda) a tým aj perspektíva (naozaj) bohatého Slovenska v neveľmi vzdialenej budúcnosti. Samozrejme, ak nenastanú udalosti, ktoré spomínate vy!

  Myslím si preto, pán Pomocník, že ľuďom treba začať postupne vysvetľovať, že bude priamy súvis medzi tým, či si Slováci všetkých generácií udržia úplnú kontrolu nad svojimi vodnými zdrojmi a tým, či tí istí Slováci budú môcť stráviť svoju starobu dôstojne, v pokoji a v dostatku. Lebo či s tým budete súhlasiť alebo nie, blíži sa doba, keď bude

  VODA NAD ZLATO.

 30. Pomocník 4. mája 2018 / 19:10

  Mimochodom, toto s vodou a Slovenskom, som tuším videl prvýkrát až tu od vás (nie dnes, ale dávnejšie). Proste ma tá téma úplne obišla, hoci je dosť plauzibilné, že v Karpatoch to bude dôležitá surovina. To len, aby ste vedeli, ako túto problematiku asi (ne)vnímajú bežní ľudia…Z klimatologického hľadiska (ja som o klimatológiu kedysi zavadil, keď som niečo riešil s prehistóriou) treba však dodať, že aj keby sa Zem ako celok povedzme systematicky otepľovala, následky v jednotlivých častiach Zeme budú rôznorodé a nie je vylúčené, že povedzme práve Nemecko bude upršané a Slovensko suché. Netvrdím, že to tak bude, ale len poznamenávam, že to je tiež téma, ktorá si vyžaduje odborné analýzy… Ale na druhej strane, podstatné je samozrejme ani tak nie veľmi, ako veci naozaj budú, ale skôr to, čo si myslia dotačné elity (a rôzni geostratégovia a geoengineeri), že aké budú.

 31. Pomocník 4. mája 2018 / 19:17

  Ešte mimochodom, ak čítate die Welt, tak tam treba vždy brať do úvahy, že to je dosť zreteľne pravicový denník (berúci to vážne). Takže nech sa deje čokoľvek, Fico u nich má už ten problém, že je ľavicový. To len, aby ste na to nezabudli. Druhá úroveň sú potom rôzne platené články od CIA (viď toho nemeckého novinára, čo s tým nedávno vyšiel von – zabudol som meno – a už ho aj zabili) a iné geopolitické manipulácie. Tretia úroveň je tradičná hlúposť všetkých novinárov (tú badať na Slovensku vrchovato). A teraz je vždy otázka, čo z týchto faktorov v tom-ktorom článku zohralo hlavnú úlohu.

 32. yoss 5. mája 2018 / 9:29

  no ano,
  ako sol nam chybaju realne geopoliticke analyzy, taktici a strategovia, davnejsie na to poukazujem. pan Hrnko by si to mohol dat do uloh. mame akurat jednotlivcov, ktori sa o cosi pokusaju, lenze to je malo, to su hlasy na pusti…

 33. Tučko Bombička 5. mája 2018 / 10:12

  Američania ich nemajú o nič viac, teda takých, ktorí naozaj za niečo stoja.Veď si to len predstavte, pred americkým výborom sedí trojica pánov: starý, starší a staručký (Armitage, Scholze, Kissinger). Predsedajúci im hovorí:“Normálne je vystúpenie pred výborom časovo limitované, ale vy, páni, máte k dispozícii toľko času, koľko uznáte za vhodné.“.

  Skúste si to predstaviť, tú situáciu. Úžasný rešpekt, doslova jak Rada starešinov, keby zasadala. To najlepšie, to posledné … čo Amerika má. A ono to z podstaty veci ani inak byť nemôže, pretože ak si ich tam pozvali kvôli tomu, čo jeden múdry človek na Slovensku nazýva „Architektúra súvislostí“, tak ona je závislá na sume vedomostí. A tá je priamo úmerná (či mala by byť) veku človeka. Preto to nikdy nebude viac než pár jednotlivcov (veľmi) vysokého veku. Tie armády analytikov, stratégov a taktikov, ktorých máte na mysli, to sú idioti, ktorých funkciou je distribuovať a podrobnejšie rozpracovávať hlavné tézy Rady starešinov, prípadne reprezentovať partikulárne záujmy rôznych skupín, z nášho pohľadu nepodstatných.

  Viete, čo štve mňa? Že asi čakáme, kým tých pár jednotlivcov na Slovensku zomrie, namiesto toho, aby voľakto nabral odvahu, urobil jednu posranú tlačovku, ohlásil:“Svet sa mení, Slovensko musí začať rozmýšľať nad svojím osudom – začíname na výbore rozsiahlu sériu vypočutí k téme ‚Slovensko a svet budúcnosti‘ … a ak s tým máte problém, beriem to na svoju politickú zodpovednosť a môžete ma bozať!“. A môžu tam kľudne prísť aj tí páleníkovia, ďuranovia, karpišovia, golianovia, a bohviekto ešte … lenže aj tí stanekovia, vítkovičovci atp.

  Lenže to by sme vo vláde, v parlamente a na výboroch museli mať politikov a nie kvargle. Vládcov, nie malomocných. Tak totiž vyzerajú na pohľad. P. S. Ten nemecký novinár, ktorého spomínal p. Pomocník, je asi Udo Ulfkotte…zaujímavý chlapík.

 34. Maťo SK 6. mája 2018 / 3:30

  Voda, čo Slovensko drží nad vodou.

 35. yoss 6. mája 2018 / 9:11

  Udo Ulfkotte,

  novinar, zverejnil procedury, ako sa nakupuju novinari (Gekaufte Journalisten), ako spolupracuje BND s Agenturou a mediami pri masazi verejnej mienky –
  je mrtvy. nahle zomrel 2017, oficialna pricina umrtia infarkt…
  ht tps://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte
  rozhovor
  ht tp://www.stripkyzesveta.cz/cz/knihovna/896/udo-ulfkotte-privatni-lustrace-erarni-cenzura

  Tucko,

  je to obdoba dvojtaktneho motora. v prvom takte THINK, nasavanie paliva, na zaklade analyz sa vytipuju veci o presadzovanie ktorych ide, vypracuju bodovy program, ako dosiahnut ciele, co na to treba, jednotlive body scenara potom prevezmu rozne podivne zdruzenia, spolky, mimovladky, media – a zacne stlacanie, kompresia – TANK…

  napriklad taky Pavol Demes 🙂

 36. Tučko Bombička 6. mája 2018 / 10:58

  Yoss, pekne napísané, no ja to chápem jednoduchšie. Existujú „rozprávači príbehov“. Narátori. Príklad – Trump (rozprávač-senior) vyhlási:

  „Za všetkým zlým, čo sa deje na Blízkom Východe, je Irán, iránske vedenie. Kdekoľvek na Blízkom Východe je terorizmus, je v tom Irán. Irán má na Blízkom Východe prsty všade.“.

  Tieto Trumpove vyhlásenia idú do sveta: cez televízie, rádiá a internet – všetko vlastnené prevažne globálnymi koncernami, napr. Time Warner (pod ktorý patrí aj TV Markíza)…a ľudia všade na svete pozerajú, počúvajú, webujú, sieťujú a bohviečo ešte. A nielen obyčajní ľudia, ale aj ľudia s mocou (ekonomickou, politickou, mimovládnou, akademickou atp.). A aj tí, ktorí tú moc ešte nemajú, ale radi by sa k nej dostali (opozícia v každej krajine). Niektorí na „príbeh“ rozprávaný Trumpom zareagujú, vymyslia svoj vlastný a vtelia/včlenia ho do toho Trumpovho. Tak, aby rozvíjali príbeh rozprávaný Trumpom, no v rámci neho príbeh svoj rozprávaný tak, aby priniesol benefit im. Stávajú sa rozprávačmi-juniormi. Trump sa obzerá po svete a počúva. Zaznieva jeho príbeh ešte od niekoho iného? Ak áno, pýta sa v duchu:“Môže mi byť ten druhý rozprávač (junior), nejako užitočný? Je za ním reálny vplyv, moc?“. Ak áno, oba naratívy sa spoja a namiesto jedným rozprávačom (seniorom), sú zrazu rozprávané dvoma (seniorom + juniorom). A tak ďalej, a tak podobne. A rozprávači-juniori, ktorí sa pridali, zrazu zisťujú, že im oné globálne médiá a mimovládky začnú byť viac naklonené. Cez ne začínajú plynúť na povrch články o pozoruhodných reformátorských, mysliteľských či vodcovských schopnostiach rozprávača-juniora. Zrazu sa stáva nositeľom nádeje, pokroku, pozitívnych emócií. Ako si len svet mohol nevšimnúť túto úžasnú osobnosť už dávnejšie, hm? Prosto, mesiáš – a práve v dobe keď ho celá krajina (tá, ktorá o jeho existencii ani netušila) najviac potrebuje…

  Zamyslime sa nad migračnou krízou 2015. Krajiny Vyšegrádu sa stávajú páriami Európy. Sme tí xenofóbni, rasisitickí, netolerantní, zaostalí. Vlastne nie, nie všetci. Veď bežní ľudia tí sú vlastne celkom fajn, len tie ich vlády sú proste jeden hnus,vraví Európa. No a ľudia na Slovensku to pozerajú, počúvajú, webujú, sieťujú a bohviečo ešte. No nielen obyčajní ľudia, ale aj takí, ktorí majú moc. Či presnejšie v našom prípade tí, ktorí by tú moc radi získali (Sulík, Matovič, Kiska, médiá, mimovládky…). A potom sa začnú diať zaujímavé veci: udeje sa vražda, novinára a jeho priateľky. Z krajiny, donedávna viac-menej ok, sa stáva „mafiánsky štát“. Politici z najvyšších vládnych kruhov v kontakte s N’dranghettou, talianskou mafiou, hrôza. Prenasledovaní novinári, zastrašované médiá. A to celé pod nosom vyspelej Európy. A predstavte si, Yoss, tá si to celý ten čas, celé tie roky nevšimla! S takou krajinou treba niečo robiť. Treba konať: európsky parlament, komisia, Tajani, Weber, Makrela…a malá krajina si nestačí pretierať oči, čo sa to s ňou zrazu deje.

  Ako som onehdy napísal: treba naučiť Slovákov rozmýšľať. To sú moji ľudia, medzi nich sa radím, k nim patrím. Rozprávačov si môžem veľmi vážiť a sem- tam sa k nim pridať. Ak sú silou dobra.

 37. Metod J. Sláv 6. mája 2018 / 16:52

  Čo do obrazu „zápaďákov“ o nás, som sa dnes z jedného pop-doku-„kanála“ dozvedel, že Východoeurópania, menovite Poliaci, Česi, Slováci, Rumuni, majú „upírstvo“ v DNA §§§

  P.S.:

  A čo do DNA, tak naše médiá nás pred pár dňami informovali, že k nám zavítala fešná anglická genetička, ktorá robila DNA analýzu anglického kráľa, ktorého kosti skončili pod parkoviskom. A čuduj sa svete, medzi priamych potomkov tohto kráľa patrí aj Hillary, a aj Donald.

  KEDY MY „S UPÍRSTVOM V DNA“ BUDEME MôCŤ „PÁTRAŤ“, ČI NÁHODOU NIE SME PRIAMYMI POTOMKAMI „VANDALA“ OD POPRADU???

 38. Tučko Bombička 7. mája 2018 / 9:48

  Čo – to o zahraničnom financovaní mimovládok na Slovensku
  ———————————————————————————————-
  https://www.hlavnespravy.sk/zahranicni-agenti/1393780

  …mali sme tu v marci vojnu (vlastne stále máme). Po vojnách zvyknú porazení platiť ťažké reparácie, ťažšie než vojnové škody, ktoré spôsobili.

 39. Milanko 8. mája 2018 / 17:51

  Pán Bombička, ste dobrý diskutujúci , ale tému ste nie správne pochopili -podnikatelia v CR od štátu neočakávajú žiadnu pomoc , nikdy žiadnu nedostali, nikdy ani žiadnu nedostanú a ani ju nepotrebujú – ceny sú už trhom dávno utrasené. Zníženie DPH nijako podnikateľom nepomôže , pre nich sú to cudzie peniaze – patriace štátu, im je jedno či budú pre štát vyberať 20, 15, alebo 5 percent DPH. SNS ani nehovorí o podpore podnikateľov , ale o podpore cestovného ruchu – čo sú dve rôzne veci – SNS ide o voličov – komunikuje s potencionálnymi voličmi , chce aby si viac ľudí ( v podstate voličov) mohlo dovoliť pobyt na Slovensku. K tejto téme by som ešte niečo dodal. Niektoré veci by asi nikdy nemali byť zdaňované. Dýchanie vzduchu, pitná voda, slnečné svetlo, pešia doprava, spanie, základné lieky , či základné potraviny a určite nie vykonávanie biologických potrieb Na mnohé veci už štát siahol.

 40. Milanko 8. mája 2018 / 22:41

  Pán Bombička, ste dobrý diskutujúci , ale tému ste nie správne pochopili -podnikatelia v CR od štátu neočakávajú žiadnu pomoc , nikdy žiadnu nedostali, nikdy ani žiadnu nedostanú a ani ju nepotrebujú – ceny sú už trhom dávno utrasené. Zníženie DPH nijako podnikateľom nepomôže , pre nich sú to cudzie peniaze – patriace štátu, im je jedno či budú pre štát vyberať 20, 15, alebo 5 percent DPH. SNS ani nehovorí o podpore podnikateľov , ale o podpore cestovného ruchu – čo sú dve rôzne veci – SNS ide o voličov – komunikuje s potencionálnymi voličmi , chce aby si viac ľudí ( v podstate voličov) mohlo dovoliť pobyt na Slovensku. K tejto téme by som ešte niečo dodal. Niektoré veci by asi nikdy nemali byť zdaňované. Dýchanie vzduchu, pitná voda, slnečné svetlo, pešia doprava, spanie, základné lieky , či základné potraviny a určite nie vykonávanie biologických potrieb Na mnohé veci už štát siahol.

 41. Milanko 8. mája 2018 / 23:02

  Bombička aj link na financovanie mimovládok ste dobre pridal. Keď pani Wienk pred týždňom v TV na čele bohatých mimovládok s peknou tváričkou a nezábudkovými očami občanom hovorila, že mimovládky zo zahraničia dostávajú len 6 percent , musela vedieť že nehrá s občanmi čestnú hru , keďže jej Amnesti international dostáva 51 percent ….Musia byť už ozaj v kúte , že vytiahli takéto podpásové metódy . Akoby sa báli , že občania prídu na to, že štát a média sú prerastené zahraničnými agentami.

 42. Pomocník 9. mája 2018 / 0:54

  Dodajme len pre zaujímavosť (nie je to téma, na ktorej stojí svet ani Slovensko), že zníženie DPH pomôže každému podnikateľovi na svete, a to jednoducho preto, že mu zníži cenu z pohľadu zákazníka a teda mu zvýši dopyt. Nejde predsa o daň ako takú, ide o to výsledné číslo v cenníku. Ale to sú samozrejmosti.

 43. Metod J. Sláv 9. mája 2018 / 13:40

  K môjmu príspevku vyššie (6.5.2018, 16:52):

  Vďaka osobnej ochote pána riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre, pána Mateja Ruttkaya sa mi podarilo získať informáciu, že

  po dátume 17.5.2018 v časopise NATURE si budeme môcť prečítať výsledky analýz

  DNA „slovenského Tutanchamóna“, „Vandala z Matejoviec pri Poprade“.

 44. milanko 9. mája 2018 / 23:50

  Iba na chvíľu, po pár mesiacoch sa ceny zase utrasú. Skôr štát môže narobiť paseku. Napríklad zvýšením DPH – pretože to už je krok voči k zahraničiu.
  Zdraženie ubytovania v SR voči zahraničiu sa udialo pri kríze v roku 2008 – vtedy o asi o 16% oslabil Zlotý voči Eur – a skokovo návštevnosť poľských turistov v severných okresoch klesla na polovicu.
  Neviem ale či viete, že z 27 členských štátov EU má až 24 štátov 10% DPH na ubytovanie, len Slovensko a ešte dva štáty majú DPH vyššiu. Slovensko má 20%. Viem si ale predstaviť chaotika, ktorý by DPH zdvihol aj na 25%, aby štát „viac“ zarobil.
  Ja to vidím tak, že najlepšia pomoc pre podnikateľov v CR je, aby štát neurobil vôbec nič – nech je tu aspoň stabilita podnikateľského prostredia. Pre podnikateľa zníženie DPH na 10% nič neznamená, len problém – výdavok na kúpu abgrejdovaného účtovného programu ….
  Na úvahu tu ale je, či zníženie DPH na 0% by pre štát znamenali celkovo väčšie, alebo nižšie príjmy. Pretože skutočné zaujímavé príjmy pre štát nie sú DPH z ubytovania, ale spotrebná daň za benzín od zahraničných turistov, DPH za benzín, DPH zo stravovacích služieb, spotrebná daň z alkoholu, DPH z alkoholu, daň z ubytovania v obciach, daň z príjmu podnikateľov zo služieb z CR, diaľničné poplatky, zvýšená zamestnanosť v ináč neidustriálnych oblastiach….
  Štát si znížením DPH z ubytovania môže ostatné príjmy zvýšiť, alebo DPH zvýšiť a ostatné príjmy znížiť. Verím, že na ministertsve je dostatok chaotikov, ktorí to vedia dobre zdestabilniť . Na MF už DPH menili 9 x – pomaly každé dva roky ju chaotici menili, na MSV zakázali brigádovať pri predčasnom dôchodku, aby to po dvoch rokoch zrušili… skrátka chaotikov máme na rozdávanie.

 45. milanko 10. mája 2018 / 18:15

  Cenu ubytovania si podnikateľ určuje sám a pritom zohľadňuje cenu konkurencie v okolí. Na túto cenu sa nabaľujú od neho už nezávislé poplatky, ktoré sú už pre každého podnikateľa rovnaké – 20% DPH, 12% provízia bookingu a miestna daň (2 -4%) a pre občanov to znamená zvýšenie ceny ubytovania o takmer 39 %.
  Booking účtuje 12% ale z konečnej ceny z ceny navýšenej aj o DPH, čo je až neuveriteľné – asi je tu tichá dohoda bookingu so štátmi – pretože fakturáciou provízie booking odovzdáva štátu dôkaz o realizácií ubytovania , takže podnikatelia sú nútení ubytovanie priznať a vystaviť faktúru vrátane 20% DPH – ktorá je príjmom štátu.
  Štát a booking tu vystupujú teda vo vzájomnej symbióze spolu sa nabaľujú na CR – v podstate spolu navyšujú cenu ubytovania o 35,5%, obec o ďalšie 2 – 4%. Keďže navýšenie platia klienti, podnikateľom je to jedno. Navýšenie ceny platí konečný užívateľ.
  To, že štát súhlasí s tým, že booking (dnes takmer všetci využívajú booking) zdańuje svoj zisk zo Slovenska v zahraničí je náznak, že sa jedná o tichú dohodu oboch strán. Minsterstvo financií zaujíma príjem z DPH za ubytovanie, vďaka bookingu značne eliminuje ubytovávanie na čierno, a ostatné príjmy už nie sú pre neho až tak zaujímavé – preto asi na daň zo zisku bookingu rezignovalo a nevadí mu ani to, že si účtuje províziu aj zo štátnej DPH. Booking vlastne spoplatňuje za svoje služby aj štát. Úžasne vymyslené !!!!

 46. Tučko Bombička 11. mája 2018 / 12:43

  Tak ma napadá, Milanko, aká je to veľká škoda, že podnikateľov musí štát tými strašnými praktikami, ktoré popisujete (tichá dohoda s bookingom), „nútiť“ k tomu, aby priznávali ubytovanie a neubytovávali načierno. O čo by sa nám všetkým ľahšie žilo, keby slovenskí podnikatelia podnikali z vlastnej vôle … poctivo.

 47. milanko 14. mája 2018 / 18:12

  Súhlasím s Bombičkom.
  Nedávno som zachytil, že cca 60% slovenských domácností si nemôže dovoliť zaplatiť letnú dovolenku. Verím, že SNS si čísla dobre zanalyzuje a navrhne také vyvážené riešenie, aby aspoň jeden týždeň v roku mohla každá rodina stráviť dovolenku mimo vlastného domu.

 48. milanko 14. mája 2018 / 18:15

  Čo je pravdy na tom, že 8.5. 2018 SR v Marakéší podpísala dohovor, že prijme 10.000 imigrantov a každému bude vyplácať 800 Eur mesačne? Vraj podpísali všetky štáty EÚ s výnimkou maďarského zástupcu.
  Verejnoprávne média ale o tom nič nepriniesli.

 49. milanko 16. mája 2018 / 0:14

  Bombička, a je podľa Vás 20% DPH na dovolenkové ubytovanie primerané?
  SITA 13.05.2018 zverejnila štat. informácie Soc. poisťovne, že priemerný starobný dôchodok na Slovensku k 4/2018 predstavoval 440,33 eura, predčasný starobný dôchodok bol v priemere 414,97 eura, priemerný invalidný dôchodok bol 203,94 eura, a u ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa dôchodok v priemernej výške 367,60 eura. Mediánové dôchodky (50% / 50% ) sú samozrejme ešte nižšie. (je nesprávne zverejňovať priemerné dôchodky a platy, pretože prikrášľujú realitu, korektné je zverejňovať mediánové dôchodky a platy)
  Odborárska zotavovňa Ďumbier (Sorea) aktuálne ponúka seniorom nad 55 rokov mimoriadnu májovú akciu – zvýhodnený predsezónny pobyt na 4 dni za 130 eur.
  Ak si priemerný a podpriemerný dôchodca, nehovoriac už o mediánovom, takýto zvýhodnený 4 dňový pobyt dovolí, ja si neviem predstaviť, ako finančne prežíva zvyšný mesiac. Odborárskej Sorei nemôžem upodozrievať, že sa jedná o podnikateľa, ktorý by zdieral cenou a teda aby cenu ešte znížil – zvlášť ak z tejto ceny musí štátu ešte odviesť 20% odvod dph. Dôchodca po príchode ešte musí odviesť obci navyše daň z ubytovania – za každý deň 0,8 Eur.
  Trúfnem si odhadnúť, že možno 80% dôchodcov si nemôže dovoliť ani tie 4 dni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *