Vystúpenie k programovému vyhláseniu vlády

Vážení priatelia. Ponúkam Vám môj podkladový text, ktorý mi dnes (22. 4. 2016) slúžil na vystúpenie v NR SR k programovému vyhláseniu vlády R. Fica. Text som musel v zmysle pravidiel parlamentu (poslanec má hovoriť volne) predniesť v zmysle týchto pravidiel. Text vystúpenia a text predložený sa v jednotlivostiach odlišuje, ale v princípe vyjadruje to, čo som povedal.

Vážený pán predsedajúci,

vážení členovia vlády,

dámy, páni,

slávna snemovňa,

zišli sme sa tu, aby sme prerokovali – ak sa nemýlim – už ôsme programové vyhlásenie vlády od vzniku samostatnej Slovenskej republiky roku 1993. Pri zakladaní našej novodobej štátnosti sme sa v preambule Ústavy odvolávali na dedičstvo predkov, stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, na odkaz Veľkej Moravy a cyrilo-metodské dedičstvo, na národné sebaurčenie. To boli piliere toho, aby sme ako reprezentanti slovenského národa spolu s príslušníkmi národnostných menšín prijali novú ústavu ako základ budúcej suverénnej a demokratickej slovenskej štátnosti. Odvtedy sa striedali vlády s kratším i plným mandátom, predkladali svoje programové vyhlásenia, realizovali svoje ciele, ale akosi sme pozabudli zamyslieť sa nad obsahom novodobej slovenskej štátnosti, nad jej miestom v rodine európskych štátov, nad mierou jej suverenity, kultúrnej a etnickej identity a mnohými inými záležitosťami, nad ktorými sa jednoducho suverénny národ, suverénny štát musí zamýšľať. Najskôr sme boli plne zamestnaní snahou zaradiť SR do systému medzinárodných vzťahov a potom sme sa uspokojili s tým, že už sme integrovaní a ontologické otázky SR nás akosi prestali zaujímať.

Sme stredne veľký európsky štát, ktorý by mal mať jasne sformulované národno-štátne záujmy a ktorý z dôvodu svojej veľkosti nemôže kapitulovať na vlastnú zahraničnú, bezpečnostnú i obrannú politiku. Nie sme ani San Marino, ani Luxembursko, ani iný podobný štát, ktorý by na takéto „drobnosti“ nemusel brať ohľad a venovať sa len príjemnejším plodom samostatnej štátnej existencie. Musíme sa naučiť formovať aj v takýchto dokumentoch, ako je programové vyhlásenie vlády, naše záujmy a ciele od nás smerom navonok a nie jednoducho vkladať našu republiku do súvislosti, v ktorých sa nachádza. Predmetné vládne vyhlásenie vo väčšine prípadoch kladie pred vládu realistické ciele a vízie, avšak nielen pre vládu, ale pre nás všetkých tu, ktorí budeme budúce štyri roky rozhodovať o osudoch našej vlasti, i odbornú verejnosť vyvstane naliehavá potreba vypracovať víziu dlhodobej budúcnosti Slovenskej republiky, jej miesta v euroatlantickom priestore, miery integrácie do Európskej únie – teda, či chceme z únie nejaký superštát, v ktorom sa zrušia, odstránia všetky individuality, na ktorých stál v minulosti starý kontinent, alebo budeme trvať na koncepte, ktorý vypracoval už Charles de Gaulle a ktorý je založený na predstave o európskom spoločenstve nezávislých národov. Podotýkam, v de Gaullovej vízii to bola Európa od Atlantiku až po Vladivostok. To by azda bolo treba pripomenúť tým, ktorí sformovali koncepciu Východného partnerstva bez zohľadnenia toho, kto sa na východ od hranice únie nachádza a ako sú tam vzájomne prepletené záujmy jednotlivých štátov. V súvislosti s koncepciou európskeho superštátu sa objavujú rôzne idey, ktoré by najradšej zmietli zo sveta obrovskú etnickú a kultúrnu rozmanitosť európskeho kontinentu. Pripadá mi nemiestna myšlienka, že v čase, keď rôzne nadácia bojujú za záchranu nejakého ohrozeného živočíšneho druhu niekde v amazonskej džungli, by sme sa mali zmieriť so zánikom európskej kultúrnej identity a diverzity, ktorá sa v našom priestore vytvárala od mladšej doby kamennej, teda cca 6000 až 8000 rokov.

V súvislosti so zamyslením sa nad vypracovaním vízie pre Slovenskú republiku, jej miesta v rodine európskych štátov by som chcel nielen vládu SR upozorniť, že v čase napĺňania jej mandátu budeme oslavovať významné jubileum nášho národa, spojené so stým výročím ukončenia prvej svetovej vojny. Áno, myslím na rozhodnutie našich prapradedov rozísť sa so štátom, v ktorom sa slovenský národ vyvíjal takmer tisíc rokov a skúsiť šťastie v spoločnom štáte s Čechmi. Napriek tomu, že tento pokus skončil nezdarom, Slovensko za posledných sto rokov urobilo obrovský skok dopredu, a bolo to najmä preto, že sme ten krok 30. októbra 1918 urobili. Toto jubileum bude ani nie o dva a pol roka a bolo by načim pripraviť sa naň, aby neskončilo podobne trápne ako pripomínanie väčšiny našich dôležitých národných jubileí v posledných rokoch (teda po roku 1993). Nadštandardné vzťahy s Českou republikou, ako sú správne definované aj v tomto programovom vyhlásení, by nemali viesť k tomu, žeby sme akceptovali vznik spoločného štátu ako obnovenie českej historickej štátnosti rozšírenej o „nehistorické“ Slovensko a sústredili svoju pozornosť na 28. október 1918. Ku vzniku Česko-Slovenska by sme mali pristupovať ako ku vzniku spoločnej slovensko-českej štátnosti, kde má rovnakú štátoprávnu hodnotu 30. október 1918, teda martinská Deklarácia slovenského národa.

Pani poslankyne, páni poslanci,

v ďalšom by som sa zameral na niektoré otázky, ktoré sú rozpracované v programovom vyhlásení a ktoré by som si dovolil komentovať. Predovšetkým v zahraničnopolitickej oblasti je všeobecná zhoda vo vládnej koalícii, čo sa dotýka európskeho a euroatlantického smerovania Slovenskej republiky. Tu nemôže mať nikto pochyby o tom, ktorým smerom sa bude uberať politika súčasnej vlády. Treba však povedať, že by sme boli radšej, keby bol hlas Slovenskej republiky počuť vždy, keď ho je treba počuť. Slovenské záujmy niekedy sú iné, ako záujmy niektorých štátov s inou politickou a historickou skúsenosťou. A aj keď z politickej užitočnosti sa SR pripojí k väčšinovému názoru, nemalo by to byť bez formovania vlastných postojov. (!) Neobstojí tvrdenie niektorých euroatlantických „hujerov“ z opozície, že lojalita voči našim partnerom a spojencom sa rovná bezmyšlienkovitému podriaďovaniu sa centrálam v Bruseli alebo vôli silných, ktorí aj tak vždy v minulosti dali prednosť svojim záujmom, keď sa dostali do rozporu so záujmami spoločenstva, v ktorom pôsobili ako vedúca mocnosť. Myslím, že netreba vymenovávať všetky tie sklamania, ktoré zažívali naši predkovia v minulosti od tých, ktorí keď ich potrebovali, im nasľubovali hory doly, ale keď sme od nich žiadali recipročnú ochranu, tak na nás zabudli, lebo ich záujmy boli iné. Len na okraj na ilustráciu by som spomenul Habsburgovcov, ktorým sme tu na Hrade vystrojili v reprezentačných priestoroch nezaslúženú oslavu, pokračujúc i našimi najbližšími Čechmi, mníchovskými mocnosťami alebo aj postojom Washingtonu k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do našej krajiny. Preto netreba v zahraničnej politike stavať vzdušné zámky, ale držať sa pri zemi, čo sa aj odráža v našom vládnom vyhlásení, keď sa napr. zdôrazňuje posilnenie úloh národných parlamentov pri rozhodovaní v rámci EÚ.

Tiež by som si dovolil poukázať na menšiu nepresnosť v názve jednej časti kapitoly o zahraničnej politike, ktorá znie Občan v zahraničí. I podľa obsahu, ktorý nasleduje za týmto nadpisom, si myslím, že časť by sa mala nazývať Občan a krajan v zahraničí. Je predsa normálnou povinnosťou každého štátu starať sa o svojich občanov, kdekoľvek sa vo svete nachádzajú. Ale Slováci v zahraničí nie sú len naši občania. V krajinách okolo nás sa nachádzajú naši krajania, ktorí sa dostali do zahraničia v dôsledku historického vývinu bez toho, žeby opustili chotár svojej obce. V dôsledku masovej emigrácie ako odozvy na sociálny a národnostný útlak sa zas veľké skupiny Slovákov dostali v minulosti do zámoria a po mnohé generácie tam zostali a zachovali si svoju identitu. Aj keď sú občanmi iných štátov, nemôže ich Slovenská republika nechať napospas osudu. Možno to niekedy vytvára problémy, náš štát sa však musí o krajanov starať rovnako, ako to robí napr. susedné Maďarsko alebo Poľsko. Jednoducho tejto povinnosti sa Slovenská republika nijakým spôsobom nemôže zbaviť, ako to robila v minulosti Praha, pre ktorú slovenské menšiny v zahraničí robili problém, lebo sa nedali vyhlásiť za „Čechoslovákov“.

Ako som už konštatoval vyššie, Slovensko ako stredne veľký štát nemôže kapitulovať na vlastnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Bez takejto politiky, najmä však bez jej nástrojov v podobe funkčných bezpečnostných zložiek a ozbrojených síl, sa výrazne znižuje aj efektívnosť našej zahraničnej politiky, čo by si mali uvedomiť najmä tí, ktorí by najradšej čo najviac okresali výdavky na obranu. Vítam preto záväzok vo vládnom vyhlásení, že sa pristúpi k urýchlenému vypracovaniu novej bezpečnostnej a obrannej stratégie. Predchádzajúce z roku 2005 sú už nielen legislatívne (napr. obranná stratégia bola rozvrhnutá na desať rokov), ale aj vývojom v bezpečnostnom prostredí prekonané. Bol by som rád, keby sa k tomuto záväzku pripojili aj opozičné strany a odborná verejnosť, lebo len spoločným úsilím budeme môcť dospieť k takým dokumentom, ktoré budú všeobecne akceptované a budú odrážať potreby štátu a jeho občanov.

Pri tom by sme však nemali skončiť. Musím konštatovať, že nevyhovujúce je aj legislatívne prostredie, v ktorom sa bezpečnostná a obranná politika realizuje (paradox pri prijímaní zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave). Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., ktorý hovorí o bezpečnosti štátu v krízových situáciách, je neopraviteľne zastaraný. A z neho vychádza celá ďalšia obranná legislatíva. Bude sa treba zamyslieť – a to opäť nebude možné bez konštruktívneho prístupu opozície – ako pripraviť nové ústavné upravenie, ktoré bude definovať bezpečnosť štátu, jednotlivé stavy, keď je bezpečnosť narušená a konzekvencie, ktoré z toho budú vyplývať pre činnosť orgánov štátu. Nie je to takto definované v programovom vyhlásení, ale raz s tým budeme musieť začať a čím skôr, tým lepšie.

V minulosti sa nám zaseklo budovanie jednotného bezpečnostného systému štátu, kde hlavnou prekážkou je stále fungujúci rezortizmus. Bezpečnostná situácia vo svete, bezprostredné ohrozenia vyplývajúce zo zmeny bezpečnostného prostredia i situácia v štátoch, v ktorých sa odohrali teroristické útoky, ukazujú, že práve prílišné lipnutie na výlučnosti svojej organizácie alebo agentúry viedlo k zlyhaniam, ktoré zamedzili včasnému zásahu proti osobám známych zo svojej extrémistickej činnosti. Vládne vyhlásenie tejto vlády vytvára nádej, že naše bezpečnostné zložky nezlyhajú pri zaisťovaní bezpečnosti občanov.

Kapitolou samou o sebe sú stav nášho rezortu obrany a ozbrojených síl. Nedá sa nepovedať v tejto súvislosti, že pred novým ministrom stojí priam syzifovská úloha pri zabezpečovaní všetkých cieľov, ktoré si dal rezort obrany vo vládnom vyhlásení. Súčasný stav rezortu vyplýva z určitého uspokojenia našej politickej scény po vstupe do NATO a EÚ, keď ako keby vzniklo presvedčenie, že nám netreba samostatnú obrannú politiku, však nás naši spojenci obránia a ubránia. Z tohto falošného presvedčenia sa potom pristupovalo aj pri zabezpečovaní zdrojov pre rezort, z ktorých sa najľahšie odkrajovalo pod zdanlivo pravdivým tvrdením, že aj tak nám nič nehrozí. Tak sa nám stalo, že pred vstupom do NATO sa  naše výdavky na obranu pohybovali okolo 1,8 – 1,9% HDP a sľúbili sme, myslím do roku 2006, dosiahnuť úroveň 2% HDP, ale následne padli tieto výdavky na úroveň okolo 1,6% a potom na 1,3% a dnes sa pohybujú niečo nad 1%.

V svojom poslednom volebnom období pred, ako vidno dočasnom opustení parlamentu, som bol vo Výbore pre obranu a bezpečnosť a z toho titulu aj v Severoatlantickom zhromaždení, dnešnom parlamentnom zhromaždení NATO. Slovensko sa vtedy aspoň formálne usilovalo byť v prvej vlne rozširovania a v rámci NATO bolo hodnotené na rôznych úrovniach. Jednou z nich bola i otázka pripravenosti ozbrojených síl na vstup do NATO. V tomto hodnotení sme boli omnoho lepší ako dvaja z našich susedov – Česko a Maďarsko – ktoré do NATO roku 1999 prijaté boli. Nebola to nepripravenosť našich ozbrojených síl, ktorá by zapríčinila naše nepozvanie do prvej vlny rozširovania. Čo sa stalo odvtedy s našimi ozbrojenými silami, že dnes za týmto dvoma štátmi do značnej miery zaostávame?  Myslím, že to spočíva v absencii skutočnej obrannej politiky!

Určite existuje veľa definícií, čo je to politika. Nechcem sa vydať touto cestou, teda cestou definícií, ale takým základom politiky je, že po poznaní stavu sa snažím dosiahnuť iný, požadovaný stav tým, že si vytýčim ciele, metódy postupu a zabezpečím na to prostriedky. Za šestnásť a pol roka môjho pôsobenia na rezorte obrany musím povedať, že sa tam vypracovalo veľa kvalitných programov, množstvo analýz a postupov, ako odstrániť narastajúce problémy, ale všetko nakoniec uviazlo na neochote alebo nemožnosti zabezpečiť na tieto projekty dostatok zdrojov a niekedy aj zdroje, ktoré boli k dispozícii, sa využili neefektívne. V predchádzajúcom volebnom období sa začali v rezorte hýbať veci pozitívnejším smerom, bola prijatá Biela kniha, pristúpilo sa k modernizácií. Mnohé veci sa len začali alebo naznačili. Zásadný obrat čaká na nastupujúceho ministra. Má všetky predpoklady, aby vytýčené ciele vo vládnom vyhlásení realizoval. Verím, že v tejto dôležitej oblasti nezíska podporu len od vládnej koalície, ale od všetkých poslancov tejto snemovne.

Bude potrebovať podporu pri napĺňaní nášho záväzku vo vzťahu k spojencom (1,6% HDP). Ale plnenie tohto záväzku by sme nemali chápať ako niečo, čo dávame niekomu von, niekomu neznámemu do ďalekého Bruselu. Veď to budú predsa peniaze na ochranu nás všetkých, našich životov, našich hraníc, našej suverenity….

Bude potrebovať našu podporu pri rozvíjaní dobrovoľnej vojenskej prípravy, vytváraní aktívnych záloh, zvyšovaní bojovej pripravenosti celých OS. A opäť ide o našu bezpečnosť, naše životy….

Bude potrebovať podporu pri posilňovaní obranného plánovania, ktoré sa mylne chápe ako záležitosť rezortu obrany. Ale to tak nie je. To je obranné plánovanie štátu a opäť tu ide o našu obranu a ochranu…

Bude potrebovať podporu a pochopenie pri opätovnom zavádzaní brannej výchovy obyvateľstva a žiakov, resp. študentov. Nejde o žiadnu militarizáciu života, ale ide o naše zdravie a životy…

Verím, že minister túto podporu získa. Na záver vo vzťahu k rezortu obrany by som predniesol ešte jednu prosbu vo vzťahu k rezortu. Obrátili sa na mňa už počas predvolebnej kampane vojaci poškodení čistkami po roku 1968. Prihováral by som sa – ak je to len trošku možné – aby rezort obrany vstúpil s nimi do kontaktu a prípadne uspokojil ich požiadavky.

Na záver svojho vystúpenia by som sa chcel ešte marginálne dotknúť rezortu kultúry. Má vytýčených veľa zaujímavých a realistických cieľov. Z môjho pohľadu by však nemal zabúdať na ochranu slovenského jazyka, ktorého úroveň vo verejnom priestore je niekedy žalostná a je vytláčaný nedomácimi jazykmi. Pohŕdanie slovenským jazykom je priam do oči bijúce v hlavnom meste Slovenska. Celé štvrte a objekty sú oficiálne pomenované v cudzom jazyku. To hádam názov Nábrežný park, Tri veže alebo Vinice sú horšie pre slovenskú metropolu ako River Park, Three Towers alebo Wineyards? Alebo dokázateľne v minulosti používaný slovenský názov štvrte Cukormandel je horší ako Zuckermandel? Myslím si, že treba upraviť jazykový zákon, ktorý by toto pohŕdanie slovenským jazykom odstránil.

Som presvedčený, že ministerstvo musí zabezpečiť dostatočné prostriedky pre Maticu slovenskú i ostatné kultúrne spolky národnostných menšín. Kultúra je totižto jediné, čo ešte v tomto globálnom svete môžeme mať úplne osobité a výlučne vlastné. Preto je treba podporovať inštitúcie, ktoré domácu kultúru udržujú a pestujú.

Áno, som za zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre našu verejnoprávnu vysielaciu inštitúciu. Ale len za predpokladu, že jej názov nebude pripomínať niekdajšiu pirátsku rádiostanicu Rádio Luxemburg, ale vráti sa k adjektívnemu pomenovaniu, ako majú všetku takéto národné inštitúcie, teda Slovenský rozhlas a televízia. A samozrejme, ešte za jednej podmienky, že prostriedky na audiovizuálnu tvorbu budú spravodlivo distribuované do všetkých troch televíznych a rozhlasových štúdií. Vysoká kultúra sa totiž produkuje nielen v Bratislave, ale aj v Trnave, Žiline, Martine, Nitre, banskej Bystrici, v Prešove a Košiciach. Treba dať spravodlivú šancu pre všetkých. je to aj v záujme kohézie nášho štátu.

57 Responses

 1. Avatar yoss 23. apríla 2016 / 9:30

  vseobecne pekne, viacmenej neskodne, ale v konkretnostiach poslabsie. pan Hrnko, napriklad TU ste NEPOCHOPITELNE uskocili az do roku 1993:

  …Toto jubileum bude ani nie o dva a pol roka a bolo by načim pripraviť sa naň, aby neskončilo podobne trápne ako pripomínanie väčšiny našich dôležitých národných jubileí v posledných rokoch (teda po roku 1993).

  a tu, obet bohom, dajme tomu, ze z medzinarodnopolitickeho hladiska pochopitelna, ale lepsie by bolo pomlcat:

  Predovšetkým v zahraničnopolitickej oblasti je všeobecná zhoda vo vládnej koalícii, čo sa dotýka európskeho a euroatlantického smerovania Slovenskej republiky.

  rezort obrany vcelku suhlas, sympaticke pozitivisticke blablabla, som vsak zvedavy, ake konkretnosti z toho vzniknu. najskor asi ziadne, lebo rezort nedostane viac penazi – lebo nie je odkial a ked nahodou ano, bude treba nakupit predrazenu americku alebo izraelsku techniku. ludi zaujima hlavne otazka domobrany a dobrovolny vycvik mladych nezamestnanych, ktori takto vyprodukuju aspon nejaky osoh pre seba aj pre republiku…

  co je vsak najhorsie:
  uplne absentuje kritika RTVS, ktora je najviditelnejsim chorym prvkom na kulturnej aj politickej scene. nase mainstreamove media namiesto vychovy obcanov k narodnemu a statnemu povedomiu ich degraduju na hoviadka vyzivajuce sa v scenach na Farme alebo v ligotavych bombasticky relaciach, kde sa predvadzaju silikonom nadupane vystrihy a kacacie huby sprevadzane primitivnym vyjadrovanim – to ma by vzor pre nasu mladez?
  a co to mnozstvo jalovych relacii o vareni a peceni?
  varenim a pecenim si chceme uctit nasich narodnych dejatelov, osobnosti, ktore sa zasluzili o to, ze Slovensko existuje a po ktorych v RTVS ani pes nestekne? nemalo sa nahodou pristupit k vymene toho nagelovaneho pajaca z Markizy, ktory RTVS sefuje?
  ***
  takze, pan Hrnko, slabota, u mna to mate za styri minus

 2. Avatar Milanxyz 23. apríla 2016 / 9:36

  Pán Hrnko,
  máte tam mnoho dobrých návrhov, ja by som sa len tak narýchlo pristavil pri dvoch:

  Páči sa mi Vaša požiadavka na návrat k pôvodnému menu rozhlasu a televízie, ale chýba mi tam zdôraznenie NEVYHNUTNOSTI vyváženosti jednotlivých relácii.

  Otázka ochrany slovenčiny je nanajvyš potrebná, ale myslím si, že ako historik mali ste sa zmieniť aj o nnevyhnutne NUTNEJ VÝMENE marxisticko-komunistických kádrov v Historickom ústave SAV, ktoré po 89-om nezmenili pohľad na našu históriu a naďalej hlásajú dávno prežitú jej komunisticko-čechoslovakistickú alternatívu.
  S ňou sa národné povedomie zlepšovať nedá.

 3. Avatar yoss 23. apríla 2016 / 10:33

  no ano, este ten kozmopolitny disidentsko-chazarsky chliev v HU SAV, tu je tiez vazny problem…

 4. Avatar Tučko Bombička 23. apríla 2016 / 10:38

  Mne sa veľmi páčila táto časť:

  „…víziu dlhodobej budúcnosti Slovenskej republiky, jej miesta v euroatlantickom priestore, miery integrácie do Európskej únie – teda, či chceme z únie nejaký superštát, v ktorom sa zrušia, odstránia všetky individuality,…“

  Tu sa zastavím. Sledujem (snažím sa, teda) čo najviac debát a rôznych konferencií na tému najmä migrácie. Ostatnú nedeľu v diskusii rakúskej televízie jeden z rakúskych poslancov povedal podobnú vec, akú povedal p. Paška (SNS) v diskusii na TA3. Na európskej úrovni existuje nejaká (zrejme neformálna) dohoda medzi ľudovcami a socialistami (2 najsilnejšie frakcie v europarlamente) o ďalšom vývine Európskej únie. Nie je to teda iba záležitosť socialistov! Gerald Knaus (think-tank ESI) sa zasa pre jeden nemecký denník vyjadril, že pokiaľ ide o presídľovacie programy migrantov do EÚ, sú už teraz (!) v zákulisí vo vysokom štádiu rozpracovanosti dohody, o ktorých sa zatiaľ nehovorí (no údajne čoskoro sa bude). Podľa nich vznikla tzv. „koalícia ochotných“, ktorá bude do Únie dovážať cca 300 000 migrantov ročne. Pokiaľ ide o migrantskú problematiku na globálnej úrovni, z rôznych odborných panelov (záznamy sú na youtube) vidím nasledovné 2 tendencie:
  1) budú silné snahy redefinovať pojem „utečenec“ a to v tom zmysle, aby do tejto kategórie boli zaradení aj ľudia chcejúci sa vyhnúť ekonomickej mizérii vo svojom štáte (teda ekonomickí migranti). Diskutuje sa napríklad aj o tom, že napríklad každý človek z rozvojového sveta, ktorý by „stratil svoj habitat“ v dôsledku napríklad vybudovania nejakej bane, alebo veľkej fabriky alebo zdevastovania životného prostredia nejakou nadnárodnou spoločnosťou by mal nárok na azyl v krajinách západu. To len pre ilustráciu, čoho sú niektoré kruhy schopné.
  2. budú silné snahy zmeniť súčasný systém, keď sú vojnoví utečenci predovšetkým záležitosťou susedných štátov (ktoré hraničia so štátom konfliktu) – na nejaký celosvetový systém prerozdeľovania utečencov na globálnej úrovni.

  Chcem upozorniť ešte na jednu vec: vo vyjadreniach čelných predstaviteľov EÚ sa prakticky nevyskytuje slovo „národný“ v inej konotácií ako „národný egoizmus“ či „národné egoizmy“. Voči takejto rétorike by sa podľa mňa mal začať zo strany národných štátov vyvíjať protitlak. Vedie sa – a bude sa viesť aj naďalej – silná ideologická vojna proti národným štátom. Bude treba vypracovať nové (alebo oprášiť) staronové koncepty vysvetľujúce, prečo národné štáty majú právo existovať a prečo národy majú právo ďalej žiť. Do pozornosti dávam napríklad nasledujúci text, ktorý zároveň odporúčam prečítať:

  „Čo keby tak utečencom v Európe bola pridelená stavebná pôda, v susedstve európskych miest ale s odstupom, aby bola uchovávaná ich inakosť. Tým by sa vytvoril priestor pre vedľa seba reálne existujúce životné modely. Tak by vznikli Nový Damask či Nové Aleppo, resp. Nová Madaya uprostred Európy. Alebo aj Nový Diyarbakir alebo Nový Erbil či Nový Dohuk pre kurdských utečencov. Možno aj Nový Kandahár alebo Nový Kundus pre afganských utečencov alebo Nové Enugu či Nové Ondo pre nigérijských utečencov. Európa je dosť veľká (a preto prázdna) na to, aby postavila tucet či viac nových miest pre novopríchodzích. Integráciou sa nestresujme.“ – http://monde-diplomatique.de/artikel/!5274030

  Ak sa to zdá niekomu ako vtip, tak by mal vedieť, že jedna zo spoluautoriek textu (Ulrike Guerotová) okrem toho, že pracuje v akomsi think-tanku býva aj v nemeckých televíziách v diskusiách, teda ovplyvňuje verejnú mienku. Európa fakt žiadneho amerického Barnetta nepotrebuje, má dosť svojich vlastných.

  Ďalej z Vášho prejavu p. Hrnko vidím, že nás pripravujete nato, že Vznik Česko-Slovenska bude štátnym sviatkom. Ak bez toho nemôžete žiť, tak pre mňa – za mňa (ak to teda nebude 28. október, čo by bolo už úplne choré) ale čo ste teda mohli urobiť v tom prejave, tak to bolo spomenúť aj to, že budeme počas Vášho mandátu sláviť aj 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. To mi tam teda chýbalo, podľa mňa je to podstatne dôležitejšie výročie ako 100-ročnica vzniku Č-SR. K RTVS: neviem, či bude dobrý nápad zvyšovať koncesionárske poplatky, túto televíziu dnes sleduje neviem, 300 000 ľudí pravidelne? Je to omnoho lepšia situácia ako pred 4 rokmi ale ak chcete dvihnúť koncesionárske niekoľkým miliónom ľudí, tak sa pripravte asi na silnú vlnu nesúhlasu. No a pokiaľ ide o slovensko-českú družbu, tak odporúčam nasledovný rozhovor:

  spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/390554-slovensko-chcu-vysachovat-nemci-cesi-a-rakusania/

  Ale hlavne treba storočnicu oslavovať, že?

 5. Avatar yoss 23. apríla 2016 / 11:33

  Tucko,
  vsetko so vsetkym suvisi. nebudeme mat sice tranzit ruskeho plynu, ale zato budeme mat 9ks americkych vrtulnikov Sikorski Black Hawk za bratsku cenu 261 mil. USD !!

 6. Avatar homo.sk 23. apríla 2016 / 11:34

  Dúfam , pán Hrnko,že sa mýlim,ale podobné pocity , ako Tučko mám aj ja, z Vášho prejavu.
  Hlavne pripomenutie tej storočnice a o výročí vzniku Slovenska nič.
  Všetky tieto indície,ma vedú k tomu,akoby to politici v Česku a aj na Slovensku opäť chceli spojiť.

 7. Avatar Tučko Bombička 23. apríla 2016 / 11:48

  Yoss, nič nie je stratené. Slovenský plynovod Eastring (Veľké Kapušany, Ukrajina resp. Madarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko) je nielen priamo zmieneny v progr. vyhlásení vlády ale sa dostal aj do zoznamu dôležitých projektov EÚ. Treba proste bojovať a nerobiť si o Čechoch ilúzie. Zachytili ste možno to vyhlásenie poľského ministra zahr. vecí, že Poľsko nemá v EÚ priateľov ale iba spojencov v rovnakých záujmoch, nie?

 8. Anton Hrnko Anton Hrnko 23. apríla 2016 / 21:58

  Páni,
  ďakujem za komentáre. Určite uznáte, že ináč musí vystupovať poslanec, ktorý vládu podporuje a ináč opozičník. Vládne vyhlásenie je v koalícii vždy kompromis. Každý musí z niečoho zľaviť, aby sa dal dosiahnuť spoločný cieľ. Cieľom prvej časti môjho vystúpenia bolo poukázať na to, že vlastne u nás neexistuje žiadna diskusia o mieste Slovenska v Európe a o tom, ako si to vlastne slovenské politické elity, ale aj zainteresovaná verejnosť predstavuje. Od roku 1993 vlastne preskakujeme jedno volebné obdobie do druhého a žiadna vízia sa v programových cieľoch okrem rozdelenia peňazí na nasledujúce obdobie nenachádza. Keby sme boli niekde zakotvení, vedeli by sme, čo v Európe podporiť a proti čomu sa stavať na zadné. Takto vlastne len reagujeme a prispôsobujeme sa trendom, ktoré k nám idú z rôznych centrál. A tým je národný záujem Slovenska šumifuk.
  Kto pozná moje postoje, nemôže povedať, žeby mi nejaké Česko-Slovensko a tobôž už Československo ležalo na srdci viac ako existujúci historický fakt. Realita je však taká, že tých pohrobkov čechoslováctva je dosť na oboch stranách Moravy. Preto treba pripraviť oslavy tohto jubilea tak, aby to nebolo žiadne nostalgické prelievanie sĺz za niečím, čo nestojí ani za fajku dymu. Keďže nemožno predpokladať, že ono jubileum prebehne bez povšimnutia, tak je treba vládnu politiku viesť tak, aby sa z toho stala oslava súčasnej slovenskej štátnosti, nie plakanie za mŕtvolou, prípadne snaha o jej resuscitáciu. Myslím, že je to úlohou národného politika. Alebo sa domnievate, že nie?
  Nakoniec k tomu, čo som prirovnal svojím názvom k pirátskej stanici Rádio Luxemburg. Nomen omen. Zmena názvu je predpoklad zmeny obsahu. Omen nomen. Súhlasím s vami. Je to nevyhnutné.

 9. Avatar Petr Kropáček 24. apríla 2016 / 8:25

  Dobrý den p. Hrnko,

  bude jistě zajímavé sledovat, zda se vám ten gordický uzel při oslavách 100. výročí vzniku československého státu podaří rozseknout. Oslavovat něco, co vám na jednu stranu „nestojí za fajku dymu“ a co by vám „ležalo na srdci viac ako historický fakt“, přičemž na straně druhé to rozhodně „neprejde bez povšimnutia“ a „pohrobkov“ je více než dost na obou stranách řeky Moravy, pro vás musí být značně frustrující. Nebudu se zbytečně pouštět do rozboru vašich „národňárských“ názorů na Československo, jen mám pro vás jedno prosté doporučení. Pokud skutečně nemáte důvod slavit (historických faktů a fajek z dymu máme spoustu a slavit je není potřeba), tak si nedělejte násilí a neslavte!

  Za všechny „pohrobky“ Československa (či Česko-Slovenska chcete-li) zdravím do Stupavy.

 10. Avatar yoss 24. apríla 2016 / 11:06

  pan Kropacek,
  na druhej strane Moravy je to nieco ine ako za Ceskomoravskou vrchovinou, je tam inaksi vzduch – tie rozdiely v obsahu kyslika a roznych smradov su dost vyrazne. v kazdom pripade, nikto nespochybnuje, ze tam ziju bratske narody, ktore su nam historicky a jazykovo velmi blizke. politicky problem dnes predstavuje mania vacsieho brata neustale zdoraznovat svoju prevahu a ked na CT daju slovo nejakemu Slovakovi, tak vacsinou tomu „spravnemu“, cize prazskemu zaskodnickemu, ako napriklad Fedor Gal, Simecka, Hofman, Ivan Kusy, Dusan Kovac, Stefan Hrib a kozmopolitna cechoslovakisticka pereput okolo neho…

  pan Hrnko, este jedna poznamka:
  staty vznikaju a zanikaju, to je vedecky dokazane, tieto procesy prebiehaju casto nepozorovatelne, nenapadne, su rozpoznatelne az v zrychlenom casovom rastri. najlepsi sposob na zastabilizaciu statu predstavuje ozbrojena vlastenecka zlozka, ktora je schopna okamzite zasiahnut tak proti vonkajsiemu nepriatelovi, ako aj vnutornym rozvracacom a neprajnikom. niezeby nieco take hrozilo, ale bolo by dobre nieco take vytvorit (pre istotu), nemusi sa to nazyvat prave Narodna garda, ako maju v USA, ktore je nasim vzorom, na nazve vlastne nezalezi. no a samozrejma vhodna zahranicna politika smerom k nasim susedom a k mocnostiam, ci uz na upadajucom Zapade, alebo na vychadzajucom Vychode…

 11. Avatar Jožo 24. apríla 2016 / 21:10

  Priatelia,
  PV V SR je zbytočné dlhé, nekonkrétné a nerieši prblémy občanov na východ od Rače.
  Ak vláda bude uspešná bude to úspech Smeru, v opačnom prípade to bud neúspech koaličných partnerov.
  Toto vystúpenie je rovnako dlhé, nekonkrétné … koho zaujímajú nejaké oslavy v roku 2018?
  Minister Gajdoš sa opiera iba svojich priateľov od VVO a o odborníkov zmimovládok, ktoré sú napojené na štátny rozpočet prostredníctvom rezortov obrany a zahrabničných vecí.
  Začal zle, na 93 narodeniny gen. Husaka si spomenul, alen na 94 gen Ilanovského nie, ved ten nie je z BA. Počkáme si ako sa pán minister zachová k VV 29. mája a potom sa postavíme my k nemu. Zatiaľ smeruje ku Glváačpovi

 12. Avatar Milanxyz 24. apríla 2016 / 21:11

  Pán Hrnko,
  Vaše zdvôvodnenie, prečo sa oslavy vzniku prvej spoločnej republiky majú konať 30.októbra je, ako od historika pochopiteľné, ale nedá mi, aby som sa Vás, ako historika neopýtal, či vznik 1.Slovenskej republiky nie je väčším historickým medzníkom v živote národa, ako vznik spoločného štátu. Či úsilie zakladateľov Slovenskej národnej strany sa nesústreďovalo na získanie národnej a štátnej samostatnosti?
  Ako je možné, že dnešní predstavitelia tejto strany, spolutvorcovia vládneho programu si na túto gigantickú historickú skutočnosť pri zostave programu nespomenuli?
  Nemáte pocit, že ste sa spreneverili odkazu zakladateľov SNS?

  Mimochodom, nemali by sme vlastne tiež oslavovať vznik 2.spoločnej republiky? Alebo aspoň ako pamätný deň, respektíve „deň smútku“ za stratou samostatnosti?
  Na ktorý deň to vlastne pripadá?
  Pán Hrnko môžte mi to trochu vysvetliť?

 13. Anton Hrnko Anton Hrnko 24. apríla 2016 / 21:13

  Ale, pán Kropáček,
  čítajte poriadne. Ja som predsa reagoval na predchádzajúci príspevok, kde si autor domýšľal, že chcem zaviesť sviatok vzniku Česko-Slovenska (štát, o ktorom hovoríme, vznikol i zanikol so spojovníkom, ako hovoria súdruhovia spoza Moravy s pomlčkou). A tam som povedal, že štát, ktorý vznikol z podstatnej časti aj za peniaze Slovákov a ktorý si následne dal za svoj cieľ zlikvidovať nielen národnú, ale aj etnickú podstatu Slovákov nestojí za oslavu. Oslavovať však treba rozhodnutie našich prapradedov, ktorí sa odhodlali roztrhnúť takmer tisícročné väzby s Uhorskom a naštartovali tak proces, ktorý vyústil do dnešnej štátnej samostatnosti. A to treba – uznáte – oslavovať s tým, že netreba toto výročie prenechať kriesičom mŕtvol.
  No a ešte jednu poznámku. Čechoslovácki nostalgici na Slovensku sú v podstate zakomplexovaní, menejcenne sa cítiaci jedinci, ktorí nie sú v svojom masochistickom postoji schopní pochopiť význam samostatnosti svojho národa. Verte, nie je ich veľa, ale existujú. Na druhej strane čechoslovácki nostalgici za Moravou na západ sú v podstate reprezentanti veľkočeského šovinizmu, ktorí sa nie sú schopní zmieriť so stratou územia, ktoré považujú za svoju provinciu. Zbavte sa tohto pocitu. Je to zbytočné trýznenie. Slovensko už nikdy nebude provinciou. Aj keby to ten ruský prorok Pjakin tvrdil aj tisíckrát.

 14. Avatar yoss 25. apríla 2016 / 8:50

  dobre to Danko vcera na TA3 povedal, len ci z toho vyvodi aj zavery. zatial to tak nevyzera, furt vrta do veci, ktore by bolo dobre prenechat mimovladkovym specialistom:

  “Preto aj tých 200.000 hlasov, ktoré dostal Marian Kotleba vo voľbách, je pre mňa poučením, že sú to hlasy ľudí, ktorí majú pocit, že im nikto nepomôže a že ich nikto nechce počúvať,” uviedol predseda parlamentu.

  okrem tychto 200000 nespokojnych hlasov (ktorych pocet dalej narasta) je tu dalsich odhadom 500000 hlasov tych, ktori museli vycestovat za pracou do zahranicia, ako onehda za Marie Terezie. je to takzvana „demokraticka emigracia“, co je obdobne novodoby pojem ako humanitarne bombardovanie. v suvislosti s Marianom Kotlebom treba vidiet, ze je schopny vyvoja, vcera na TA3 s prehladom deklasoval timlidera strany SaS pre zahranicnu politiku, Martina Klusa. to su zretelne signaly, ze podpora M.Kotlebu bude narastat priamo umerne s tym, ako bude stagnovat, alebo sa zhorsovat socialna situacia vacsiny obyvatelstva Slovenska, ktore je postihnute nasledkami ponovembrovej privatizacnej rabovacky. do toho vstupi vseobecna nechut nasho obyvatelstva podporit vyboje americanov a transatlantickych struktur voci Rusku, na ktore tito potrebuju mat podporu aj na nasom uzemi a nasich struktur. a nedajboze sa objavi nejaka velka korupcna kauza – mozno uz o rok pan Danko nebude hovorit o 200000 hlasov pre Mariana Kotlebu, ale o 500000coch hlasov, lebo trendy su taketo, plus vseobecna euroskepsa – cize vsetko je v pohybe, vsetko plynie, ako onehda vyhlasoval Herakleitos s Efezu…

  zaujimave je, ze hoci Marian Kotleba je pravdepodobne praviciar, zbiera aj lavicove hlasy, dokonca aj tych, ktori by logicky mali volit stranu SMER a ktorych poburilo Dankove vyhlasenie o povinnych navstevach skolopovinnych deti v koncentracnych taboroch, interpretovane ako pripominanie si pamiatky holokaustu. za viacere podobne aspon jeden anonymny nazor:

  Veľavážený Danko, nie všetci mladí ľudia mali tú česť byť
  synáčikmi pokútnych privatizérov a nemohli sa tak ocitnúť, takpovediac „za
  vodou“. „Pocity strachu, bolesti a hrôzy“ zažívajú dennodenne mladí ľudia na
  väčšine územia Slovenska, keď sa nemôžu nikde zamestnať, a ak aj áno, tak len
  na podradnom mieste, krátkodobo a za minimálnu mzdu;
  strašné pocity prežívajú, keď musia opustiť svoje rodiny, známych a vycestovať
  za prácou do zahraničia, alebo tam dochádzať. Musia sa pritom pozerať na
  zrúcaniny fabrík, nespočetné hektáre neobrobených polí a húsenice kamiónov
  naložených drevom, ktoré odchádzajú do zahraničia. Sú traumatizovaní z toho, že
  polícia nechráni ich majetky, zdravie a životy pred cigánskym terorom. „Pocity strachu,
  bolesti a hrôzy“ zažívajú mladí ľudia pri pohľade na to, aký svet im
  zanechali pokútni privatizéri a v čom pokračujú ich tolerantné a slušné
  detičky. Milý Danko, ak ti nestačil aktuálny prst Prozreteľnosti, pokojne si
  traumatizuj svojich dvoch synákov. A to akýmkoľvek spôsobom.
  (BBnet)

 15. Avatar Petr Kropáček 25. apríla 2016 / 15:10

  p. Hrnko,

  jak se říká na našem břehu: „sytý hladovému nevěří“. Nevím o tom, že by existoval „štát, ktorý vznikol z podstatnej časti aj za peniaze Slovákov a ktorý si následne dal za svoj cieľ zlikvidovať nielen národnú, ale aj etnickú podstatu Slovákov…?!?“ (Pokud jste tedy neměl na mysli Uhersko. 😉 ) Já stejně jako většina obyvatel ČR i SR budu oslavovat vznik stát, který v podstatě v hodině 12. tomu, co popisujete zabránil. A to že si svou nejistou existenci prvních 20 let obhajoval i vymyšlenou tezí o 2 větvích jednotného československého národa pro vás jako „komunistického národňára“ může být sice frustrující, ale holt 3,5 mil. Němců bylo prostě víc než 2 mil. tehdejších Slováků. Stejně tak neruzumím vaší téměř chorobně posedlostí jakýmisi „čechoslováckými nostalgiky“ (dříve jste používal termín „čechoslovakisti“). To jak jste se je pokusil u nás i u vás definovat mi jen potvrzuje v jaké nacionalistické bublině žijete a uvažujete. Možná že pár takových jednotlivců opravdu existuje (Pjakin?!), ale rozhodně se nejedná o většinu obyvatel, která se v Československu (Česko-Slovensku) narodila, byla proti jeho zániku, bude na něj v dobrém vzpomínat (a také slavit), ale zároveň nestojí o jeho obnovování.

  Když už tedy radíte, kdo se má jakých pocitů zbavovat, poradím i já vám. Zbavte se té paranoidní představy, že každá oslava Československa (Česko-Slovenska) a pozitivní zmínka o něm je namířena proti Slovákům. Chápu, že slovenští nacionalisté by tím přišly o značnou část své agendy, která se z podstaty věci musí proti někomu vymezovat a ohrožení neustále „vyhledávat“, ale třeba pak budete mít víc času zabývat se i něčím užitečným.

  Z předcházejících debat s vámi jsem vyrozuměl, že jste zásadně proti oslavám 28.10., ale státní svátek 30.10. na Slovensku podporujete. Vaše zdůvodnění mi přišlo směšné (28.10. je podle vás „čechoslovakistický svátek“, ale 30.10. by jím nebyl, ačkoli hned 1. bod Martinské deklarace je křišťálově čistou definicí čechoslovakismu jako takového). Bude tedy jistě zajímavé sledovat, jak se vám toto podaří vyargumentovat, protože vaši prapradědové jistě „velkočeskými šovinisty ani masochistickými Slováky“ nebyli a přesto čechoslovakismus 30.10. deklarovali. Opakuju, že vás nikdo nenutí „křísit mrtvoly“, jestli si ale myslíte, že se oslavy 100. výročí vzniku československého státu mají nést v duchu paranoidních představ a mindráků slovenského nacionalismu („Slovensko už nikdy nebude provinciou.“ Velmi povedené, nebylo to náhodou vaše letošní volební heslo?), tak to budete bezpochyby hořce zklamán…

  p. Yossi,

  co komu smrdí a voní je značně individuální. Já třeba za notně zapáchající považuju smrad, co nedávno přivál východní vítr z BB krajského úřadu do NR SR. Pokud i po 23 letech nezávislosti máte pořád pocit, že „starší bratr“ zdůrazňuje svou převahu, tak je asi skutečně něco špatně, ale problém nehledejte ve „starším bratrovi“ nýbrž v odpovědi na otázku, proč má Kotleba 8% a další perspektivu růstu…

  Zdravím na Slovensko.

 16. Avatar Jožo 26. apríla 2016 / 6:58

  Kropáček: pozrel som si Vaše príspevky.
  Keďže rozmýšľate ako väčšina žien, teda retrospektívne, tak predpokadám, že budete asi ženského pohlavia.
  Pani Petra Kropáčková,
  v prvom rade na tom Vašom brehu si ujasnite, čo vlastne ste: či ČR či Česko.
  Nás nezaujímate o nič viac než iní naši susedia.
  A následne si ujasnite vzťah k Moravákom a Slezanom. Ak ste to druhé, alebo tretie, tak k tomu prvému.
  Keď už to budete mať jasné, tak si vyjasnite vzťah k Nemcom, Číňanom, Rusom, …
  Potom by ste si vyjasnite vzťah k Úsvitu – aliance proti moslimum a podobným smradom s perspektívou rastu.

 17. Avatar yoss 26. apríla 2016 / 10:40

  pan Kropacek,
  geopolitika je neuprosna. nakoniec aj tak budete musiet bratsky spolupracovat, kooperovat s tymi zlymi nacionalistickymi slovakmi. stara cierna diera Albrightova, ktora drzi nad CR ochrannu ruku, coskoro odide do vecnych lovist, CR bude vydana napospas nemeckemu nacionalizmu, ktory sa momentalne resuscituje v suvislosti s migraciou. poliaci vam nepomozu, urobia s nemcami nejaky dobry biznis, ako je ich zvykom – ich zaujem je beztak obrateny smerom na Vychod a ich poistkou proti Nemecku su USA.
  kto este prichadza do uvahy ako spojenec Ceskej republiky?

 18. Avatar maťátko 26. apríla 2016 / 14:18

  Výročí vzniku paskvilu s mizivými historickými reminiscencemi. Paskvilu, který zničil staletí vytvářené vazby mezi lidmi jen pro nějaký pocit hrdosti a uspokojení potřeb těch správných spojenců. Paskvilu, který umetl cestičku k moci takovým zrůdám, jako byl Hitler a Stalin. A v neposlední řadě paskvilu, který bez mrknutí oka okradl a vyhnal po „vítězné osvobozenecké válce“ miliony svých občanů, jejichž jedinou vinou bylo, že zase skočili na špek nějakým „vůdcům“ s jejich kydy o „národech“. A nádavkem ty zbylé „správné občany-soudruhy“ zavřel do klece a nutil ke stejné duševní prostituci jako ty vyhnané ten jejich. Tak tohle výročí je pro mne spíše důvodem ke smutku. Ale proti gustu žádnej dišputát.

 19. Avatar Lukáč 26. apríla 2016 / 22:23

  p.Hrnko,
  je dobre, že ste vo svojom vystúpení upozornili na dôležitosť zamyslenia sa nad obsahom novodobej slov. štátnosti. Toto tu fakt absentuje, riešia sa len aktuálne praktické problémy a vedľ. skupinové, resp. osobné záujmy. Ukazuje sa, že sme stále národ nedospelý, neuvedomujeme si dôležitosť toho klasického „kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme“. Treba o tejto základnej téze viesť permanentný celospoločenský dialóg a pracovať na koncepciach našej budúcnosti v stále sa meniacom svete, lebo sa ľahko môže stať, že za určitých nepriaznivých okolnosti svoju ťažko nadobudnutú slobodu /štátnosť/
  opäť stratíme. Tu vidíme nerozvinutosť, zaostalosť spoločenskovedných disciplín a vôbec
  intelektuálnu lenivosť slovenskej inteligencie. Aj iné oblasti sa odborne a verejne málo diskutujú: sociálna a zdravotná starostlivosť, byrokracia, neefektívnosť štátnej a verejnej správy…Úplne zlyhanie RTVS, neraz tu spomínané, je prejavom ideologickej slabosti vlády !
  Záverom vám p. Hrnko pripomínam váš sľub o inštalovaní busty Ľ. Štúra v NR SR ak bude
  SNS v NR a vláde, je čas ho splniť.

 20. Avatar yoss 27. apríla 2016 / 8:22

  na SNS chyba za chybou sa vali… je Andrej Danko mimo politicku realitu uplne, alebo len ciastocne? preco sa podpisal pod vyzvu, ktoru zosmolili nepriatelia slovenskej statnosti, ti ludia okolo Stefana Hriba, ktori su znami nielen protislovenskymi aktivitami, ale aj podporou fasistickeho prevratu na Ukrajine a leteckeho bombardovania bratskeho srbskeho naroda? nastastie nikto dalsi zo SNS pod vyzvu podpisany nie je:

  Záväzok poslancov, ktorí podpísali výzvu Stop fašizmu:
  nepodporím žiadneho poslanca ĽSNS do žiadnej parlamentnej funkcie
  nepodporím žiadny poslanecký návrh iniciovaný poslancami ĽSNS
  nepodporím v rozprave žiadny návrh prednesený poslancom ĽSNS
  nezúčastním sa na žiadnom podujatí ani diskusii v médiách, do ktorej bude pozvaný zástupca ĽSNS
  pri každej možnej príležitosti budem upozorňovať na nebezpečenstvá fašizmu

  Výzvu doteraz podpísalo 21 poslancov:
  Ondrej Dostál, SaS
  Béla Bugár, Most-Híd
  Viera Dubačová, OĽANO-NOVA
  Ľuboš Blaha, SMER-SD
  Martin Poliačik, SaS
  Miroslav Sopko, OĽaNO-NOVA
  Lucia Nicholsonová, SaS
  Andrej Hrnčiar, Sieť
  Andrej Danko, SNS
  Renata Kaščáková, SaS
  Peter Osuský, SaS
  Gábor Gál, Most-Híd
  Natália Blahová, SaS
  Jozef Mihál, SaS
  Ján Budaj, OĽaNO-NOVA
  Peter Kresák, Most-Híd
  Jozef Viskupič, OĽaNO-NOVA
  František Šebej, Most-Híd
  Alan Suchánek, OĽaNO-NOVA
  Juraj Droba, SaS
  Emil Ďurovčík, SMER-SD

  co je velmi smutne, od vyzvy sa distancoval este aj multiotecko Boris Kollar, ktory teda nie je ziaden lumen, vacsinu casu travi medzi modelkami, heeereckami, na zjazdovkach v Nizkych tatrach, alebo volakde na plazi v arabskych emiratoch…
  http://www.hlavnespravy.sk/boris-kollar-vyzvu-proti-fasizmu-som-nepodpisal-ani-nepodpisem-mna-nebude-ziadnych-sto-osobnosti-zavazovat-ako-sa-mam-chovat/773072

 21. Avatar Petr Kropáček 27. apríla 2016 / 9:54

  p. Yossi,

  z čeho jste vydedukoval, že jsem proti spolupráci se Slováky? Nad vašimi „geopolitickými scénaři a vizemi“ mi sice naskakuje rozpačitý úsměv, ale spolupráce ČR a SR (i celé V4) je samozřejmě přirozená, výhodná a žádaná. Bezpečnostní záruky NATO, potažmo EU to nicméně nenahradí. Pokud se ale na Slovensku budou vládní představitelé z LSNS zdravit „Na stráž“ a prozpěvovat „Rež a rúbaj…“, tak to se spoluprací Slovenska s kýmkoli moc růžově nevidím. Ale to je samozřejmě, jak pevně doufám, značně nepravděpodobný scénář a tyto dosud menšinové proudy se v budoucnu výrazně neprosadí. Ostatně netýká se to jen Slovenska, ale jakékoli země V4 potažmo EU, kde by se k moci dostala krajní pravice.

  PS.: Jména národů bych psal s velkými počátečními písmeny (Slováci, Poláci), zatímco světové strany s malými (východ).

  Jožine,

  protože chlap by se nebál podepsat a žena by nenasekala tolik hrubek, budete nejspíš, jak se říká na jižní Moravě, jen to „vemeno z ryby“. Ale nebudu zlý a vaše zmatené představy o reáliích ČR trochu poopravím. „ČR“ i „Česko“ můžete používat od roku 1993, není tedy co ujasňovat. Ostatně existuje SR, nebo Slovensko? Nás Slovensko určitě zajímá nejvíce ze všech našich sousedů a nestydíme se to přiznat. ČR je dle preambule ústavy státem občanů Čech, Moravy a Slezska. Není „státem X-ského národa a menšin“ jako je třeba definováno Slovensko. Vztah Čech-Moravan-Slezan nechť si tedy každý vyjasní sám za sebe. Vztah k Němcům (podobně jako ke všem ostatním přímým sousedům) je asi nejlepší v celých dějinách. Co se týče Číňanů a Rusů v tom mají, zdá se, také většinou všichni, včetně vlády, jasno. Jen „rudé trenky džentlmena“ a jejich hlučný fanklub ze 4. cenové skupiny má občas pocit, že je kapitánem letadlové lodi, přičemž je ve skutečnosti jen bavičem výletního parníku na Vltavě…
  Také vás musím „zklamat“ i v poslední věci. Několikaměsíční námluvy Úsvitu (pol. strana/hnutí) a Bloku proti Islámu (org.) skončili nedávno fiaskem, přičemž již dříve soud zakázal spojení jejich názvů s tím, že politická strana/hnutí nesmí nést název a tím méně působit proti jakémukoli náboženství, rase, národu… No a Úsvit již od posledních voleb projevuje jedinou perspektivu rozpad-zánik.

  Jestli jste si mé předchozí přízpěvky vyložil tak, že „SR fuj“ a „ČR No.1“ tak to si rozhodně nemyslím a „smradů a smrádků“ všeho druhu u nás vidím víc než dost. ČR se má od Slovenska taky co přiučit. Reagoval jsem pouze na Yossovu poznámku, že má stále pocit, že „starší bratr“ zdůrazňuje svou převahu. Myslím, že to není důsledek působení „staršího bratra“, ale spíš důsledek nespokojenosti (frustrace?) Slováků samých s všeobecným stavem společnosti v SR (což se mimo jiné projevilo i úspěchem LSNS ve volbách), který pak posiluje i komplex „mladšího bratra“.

 22. Avatar pomocník 27. apríla 2016 / 10:22

  Mimochodom to vyhlásenie hore je zas také typicky slovenské. Namiesto toho, aby sa začali problémy riešiť, teda riešiť chudobní, mladí atď, ktorí (oprávnene) majú všetkého plné zuby a volia Kotlebu, tak sa zas vymýšľa ako s tým celým vybabrať, čiže ako nejakým spôsobom akože nehovoriť s Kotlebom, prípadne ho úplne zakázať. Efekt takéhoto postupu bude ten, že z neho urobia kvázi obeť eštablišmentu a ľudia ho budú voliť ešte viac (a mnohí podľa hesla: a just ho teraz zvolím). A toto rozhodne nie sú žiadne hlboké úvahy, lenže na našich poslancov je zdá sa už aj na toto prísť príliš zložité.

 23. Avatar yoss 27. apríla 2016 / 10:32

  ked takto geopoliticky uvazujete, mate pravdu, pan Kropacek. cesi, pardon, Cesi su historicky znacne ustretovi k Nemeckemu narodu, co ukazali napriklad svojou prisahou vernosti Reichu na Vaclavskom namesti v roku 1942 – ked budu pokracovat v tejto linii, nebudu ziadne problemy !!

 24. Avatar milan2 27. apríla 2016 / 12:01

  Podpisovanie podobných výziev je urážlivé – tí čo tú výzvu podpísali, vlastne voličom povedali, že si nebudú na 100% plniť svoje poslanecké povinnosti.
  V podstate aj vyzvali poslancov Kotlebovej strany, aby do parlamentu ani nechodili, pretože s nimi nik nebude komunikovať, a teda môžu zostať doma a tam bez práce brať plat (na ktorý sa mimochodom skladajú daňový poplatníci ).
  Keď už existuje toľká energia , aby sa zostavovali podobné „výzvy! , osobne by som uvítal skôr potrebnejšiu iniciatívu na zakázanie, obmedzovanie , či aspoň diskusiu, praktizovania všetkých náboženstiev dnes praktizovaných v EÚ, ktoré nerešpektujú – porušujú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv – tu by poslanci boli určite viacej užitočnejší. EÚ nič nekoná a mala by čím skôr – to pomôže aj tým ženám v Saudskej Arábií, ktorým napríklad z dôvodu náboženstva zakazujú šoférovať.

  A podpísaní poslanci sa ešte môžu dočkať toho, že Kotleba ich obviní z toho, že porušujú poslanecký sľub, či že nedodržujú demokratické princípy. Nakoniec bude mať ešte viacej hlasov.

 25. Avatar Jožo 27. apríla 2016 / 12:16

  Pán Kropáček,
  Vaše familiárne oslovenie signalizuje, že ste nepoučiteľný a pre diskusiu na stránke poslanca NR SR nepoužiteľný. Vaše komunisticko-liberálne myslenie nie je kompatibilné s naším. A ešte Vám dám jednu radu: riešte si svoje problémy doma, pretože u Vašho južného suseda sa to mení.

 26. Avatar maťátko 27. apríla 2016 / 17:40

  Ano, pane Yossi, to jsou Češi (sice Boehmen, ale to je jedno) nadšení ze svého nového idolu, který za ně vše vyřeší. Za pár let již tito mávat nebudou, protože už budou někde jinde,v lepším případě vyhnáni a oloupeni, v horším případě mrtvi. Ale to nevadí vznikne spousta nových krásných fotografií, kde budou jiní „Čechoslováci“ zase nadšeně mávat (mávátky) svým novým idolům s výhledem na další „šťastné konce“. A znovu a znovu (teď třeba Češi a Slováci zvlášť, protože „už je to tady“ a konečně „jsou svobodní – sú svobodný“) budou tvrdohlavě chodit mávat na ty správné paňáky a k „demokratickým volbám“ neboť noví idolové pojímají věci sofistikovaněji a veškeré násilí je jim cizí. A znovu a znovu si kvůli kecům z čumáků úplně cizích lidí natlučou čumák vlastní.

 27. Avatar maťátko 27. apríla 2016 / 17:43

  Omlouvám se panu Hrnkovi za odbočení od hlavního tématu vlákna. Moje příspěvky reflektovali k okrajově zmíněné „výročí“ a nebudu v nich pokračovat.

 28. Avatar Petr Kropáček 28. apríla 2016 / 10:02

  p. Yossi,

  „…a vy zase zabíjíte černochy!“ je ona hláška, když chybí protiargument. Ale v debatách se slovenskými „národňári“ funkci této hlášky občas plní odkaz na protektorátní manifestaci na Václavském náměstí v roce 1942. Samozřejmě, že o všech příčinách a souvislostech 2. Heydrichiády (atentát na Heydricha, následné stanné právo, zatýkání, vypálení Lidic, koncentráky, každodenní vyhlašování jmen popravených atd…) jistě dobře víte, takže mi odkaz na shromáždění na Václaváku, kde po několika týdnech teroru nacisté dovolili protektorátní vládě s „velkou slávou“ ohlásit konec stanného práva (2. Heydrichiády), posíláte jen jako podklad k zamyšlení jak „značne ústretoví k Nemeckému národu“ (tady se zase píše malé „n“, tak to s tou servilností k německému národu nepřehánějte) a za jakou cenu byli v té samé době Slováci. Jen pozor, až to tady budete rozebírat, abyste někoho náhodou netraumatizoval…

  Protektorátní manifestace z července 1942 tedy rozhodně není žádné tajemství a o 2. sv. válce, atentátu na Heydricha i o tom, co následovalo po něm, se u nás učí děti na základní škole, jen p. Maťátko asi nedával ve škole moc pozor. Více naleznete třeba tady:
  http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv-manifestace-vaclavske-namesti-420703

  Tedy abych to shrnul, upozorňování na české navazování „spolupráce s Reichem 3.7.1942“ zrovna od slovenského národńára budu vždy považovat za nepříliš povedený pokus o vtip. Vaše geopolitické „vize“ pak raději nechávám zcela bez komentáře.

  p. Jožo,

  když vezmu v úvahu, jak jste mě vy hned napoprvé oslovil, netuším, kde se ve vás bere „odvaha“ mě poučovat o slušném chování. Ale jinak s vámi souhlasím, že pro „vás“ jistě budu nepoužitelný, nepoučitelný a nekompatibilní v myšlení. To bezesporu ano. Jestli vám mohu taky něco poradit, tak své osobní názory raději neformulujte ve jméně „nás“, ať tím myslíte kohokoli. Nenapadají mě totiž zrovna lichotivé příklady ideologií, které takto argumentovaly a nějaké myšlení označovaly za „komunisticko-liberální“. Zároveň doufám, že „narozdíl od nás“ máte všechny své problémy doma vyřešeny a u vašeho jižního souseda se „to“ nemění…

 29. Avatar Milanxyz 28. apríla 2016 / 12:32

  Pán Hrnko,
  nechápem, ako môže predseda NR SR prechovávať takú animozitu proti riadne zvolenej parlamentnej strane a podpisovať sa pod prehlásenia, že žiadne návrhy tej strany nebude prerokovávať. Sabotovanie návrhov poslancov nesympatickej strany si hádam môže dovoliť obyčajný poslanec, ale nie predseda parlamentu, ktorý navonok pehlasuje, že podporí aj konštruktívne návrhy opozície. Kotlebová strana bola v riadnych demokratických voľbách volená vyše 200 tisíc voličmi a pán Danko nemá právo kádrovať si ju po svojom.
  Takýmto splsobom nových voličov nezíska.
  Pán Hrnko, Vy ste kdesi napísali, že zo „starej“ SNS ste odišli, lebo sa Vám nepáčila politika/smerovanie vedenia strany. Teraz ste znovu vstúpili do tej istej strany, pretože vraj „nová“ SNS pod Dankovým vedením je iná strana, verná odkazu pôvodných zakladateľov.
  A všetci tomu chceme veriť.
  Keď sa však v súvislosti s predloženým programom vlády a jej všeobecnej zhody „európskeho a euroatlantického smerovania Slovenskej republiky“ pozriem na Definíciu SNS,
  že SNS nadväzuje:
  „na cyrilo-metodskú, štúrovskú a memorandovskú štátotvornú tradíciu a líniu štátno-právnych úkonov vedúcich k zvrchovanosti slovenského národa a suverenite Slovenskej republiky“,
  že SNS presadzuje:
  „Politické, hospodárske, kultúrne a spoločenské formovanie Slovenska ako suverénneho národného štátu“,
  že medzi hlavné hodnoty národniarstva patrí
  „ vlastenectvo, sloboda, národná jednota, zodpovednosť, zvrchovanosť, nezávislosť, ochrana, sebestačnosť….“
  a že SNS odmieta:
  „ centralistický nadnárodný európsky superštát či víziu silnej federácie s obmedzovaním národnej suverenity a princípov zvrchovanosti“,
  tak si myslím, že program Vašej strany s programom vlády, sa nedá zosúladiť. Nespoliehajte sa na to, že voliči si to nevšimnú.

 30. Avatar Tučko Bombička 28. apríla 2016 / 13:15

  Môj názor: podpis A. Danka pod danou petíciou považujem za správny. VŠETCI sympatizanti SNS tu na blogu by si mali uvedomiť, že celé nasledujúce 4 roky to nebude o ničom inom (zo strany istých médií) len o pokuse nalepiť SNS-ke „kotlebovskú“ hlavu. Ak sa im to raz podarí, SNS skončila. Pôjdem ešte ďalej: navrhoval by som, aby sa pod tú petíciu podpísal aj p. Hrnko, rozviazalo by mu to pre budúcnosť ruky (ak by sa napríklad konečne(!) začalo u nás diskutovať o 1. Slovenskej republike objektívne a verejne). Ostatní poslanci SNS by potom mohli petíciu odignorovať s odôvodnením, že podpis p. A. Danka (prípadne A. Hrnka) vyjadruje postoj strany a netreba ďalej p. Kotlebovi celou akciou naháňať body. M. Kotlebovi predsa celá petícia neuškodí ani trochu, ten si s ňou môže akurát tak vytrieť zadok, tak by sme tu tiež z toho nemuseli robiť drámu, všakáno.

  K zahranično-politickej orientácii Slovenska: súhlasím s euroatlantickou orientáciou našej krajiny do doby, kým sa ukáže na medzinárodnom poli lepšia alternatíva (zatiaľ žiadna nie je) a za nasledujúcich podmienok:
  1) Slovensko potrebuje dostatočne súdržnú V4, aby nás ochránila pred zhovädilosťami Bruselu (kvóty atp.),
  2) zároveň však Slovensko potrebuje dostatočne silnú Európsku úniu, aby sa táto nerozpadla a aby sme sa za nejaký ďaleký čas neocitli v situácii, keď tu v našom priestore začnú mastiť karty medzi sebou Poliaci a Maďari (dva bratranki, však áno), to by nás sranda tiež veľmi rýchlo prešla,
  3) Slovensko potrebuje dostatočne silné Nemecko a USA, aby sa Rusi neposunuli až po západnú hranicu Ukrajiny a aby sa u nás (v takom prípade novom pohraničnom území medzi Západom a Východom) nezačal robiť rovnaký bordel ako sa teraz robí na Ukrajine (majdany atp.), no a nakoniec
  4) Slovensko potrebuje svoje spojenectvo s Nemeckom a USA dostatočne voľné (slabé) nato, aby v prípade potreby (a až tá alternatíva bude) mohlo prípadne prešaltovať na inú orientáciu!

  Takže takto nejako by som to videl ja! Pán Hrnko (a vaši kolegovia) to ráčte vybaviť 🙂

 31. Avatar Milanxyz 28. apríla 2016 / 18:56

  Pán Tučko,
  mne ide o to, či predseda demokraticky zvoleného parlamentu si môže doviliť diskriminovať stranu občanmi riadne zvolenú. Som presvedčený, že nie, a pán Danko by sa mal toho držať. Či mu za to propaganda nepriateľov slovenskej štátnosti nalepí „kotlebovskú“, „bugarovskú“, alebo len obyčajnú psiu hlavu, záleži len od majiteľov médii.
  Myslím si, že na tom, aby sa o 1.Slovenskej republike začalo diskutovať „objektívne a verejne“ vôbec nezáleží, či sa pán Hrnko pod tú diktátorsku výzvu podpíše, alebo nie. Debata o 1.SR je nanajvyš potrebná, ale tzv.“štardartnými“ stranami v parlamente nežiadúca, pretože v nej môže dôjsť iba k uzáveru, že 1.SR nebola v podstate fašistická ani nacistická. A to si mnohí neželajú.
  V mojom príspevku však išlo hlavne o to, že euroatlantické smerovanie Slovenska je v príkrom rozpore s cieľmi (novej) SNS, ako ich má vynenované na svojej web-stránke. SNS je v nezávidenia hodnej situácii. Neplnenie predvolebných sľubov a propagovaných zásad strany bude znamenať zradu na voličoch (a „bugárovska“ hlava od nich), a zase nehlasovanie za program vlády bude znamenať zradu na koaličnej dohode a nasadenie „kotlebovskej“ hlavy, plus možná strata dobre platených pozícii.
  Nemajú si teda z čoho veľa vyberať.

 32. Avatar petero 28. apríla 2016 / 22:22

  YOSS-úplný súhlas++++++++++++++

 33. Avatar petero 29. apríla 2016 / 0:06

  Hrnko amnestie sa nerušia nikde na svete.Ale nečudujem sa Ty veľký „národniar“ ked si bil partiu s Knažkom,Budajom a dalšími hajzlami v minulosti.Teraz sú ti dobrý aj Matovič,Lipšic a další exoti.Som zvedavý kedy budeš hlasovať aj za zrušenie amnestie starého Kováča ktoré udelil kriminálnikom.Synovi a kamošom.Som ale rád,že si ostal ako kôl v plote v klube SNS.

 34. Anton Hrnko Anton Hrnko 29. apríla 2016 / 9:17

  Patero,
  neviem, ako by som ťa mal osloviť, ale slušné slovo by to určite nebolo. Lebo len idiot môže niekoho obviňovať bez toho, aby si overil skutkovú podstatu. Vždy som hovoril, že amnestia je ako smrť, a preto sa nedá zvrátiť. Ak sa dobre pamätám, tak proti Budajovmu návrhu hlasovalo sedem alebo osem poslancov. Ak nezlyhala elektronika, čo sa už viackrát stalo, tak som bol jeden z tých ôsmych. Over si veci a potom dristaj.

 35. Avatar yoss 29. apríla 2016 / 9:58

  Budaj, stara vyplznuta novembrova kreatura zaspal dobu. pokusa sa o reinkarnaciu klasickym dzurindovskym stylom v case, kedy sa ruca Washingtonom dosadeny system korporatneho polofasizmu-polodemokracie s totalnou kontroly medii, medialnych agentur, mimovladiek a ich holobriadkovych analytikov:
  http://www.hlavnespravy.sk/mala-francuzska-revolucia-francuzsky-parlament-ako-prvy-v-europe-poziadal-o-zrusenie-sankcii-voci-rusku-a-o-zastavenie-sankcnej-vojny/774257
  som zvedavy, ako to vecer budu komentovat na CT24, ktora je totalne pod kontrolou havlovych kaviarenskych povalacov typu pan Kropacek, ktoremu posielam nasledovnu basnicku:

  Povaleči z kaváren,
  do polí a továren !!

 36. Avatar Tučko Bombička 29. apríla 2016 / 11:31

  Ja si myslím pravý opak, Yoss. Podľa mňa stojíme na prahu nového európskeho imperializmu. Keďže vývoz demokracie na americký spôsob zlyhal (vojna, zrútenie režimu, dosadenie svojho), začína sa teraz vývoz demokracie na európsky spôsob. Prijatie migrantov, na základe neho uzurpovanie si najprv morálno-etickej prevahy nad štátom, z ktorého utekajú a neskôr (keď sa „náprava“ v danom štáte podmieni dajme tomu prístupom na európsky trh, či otvorením rôznych fondov) aj uzurpovanie si práva zasahovať do vývoja v danej krajine. Samozrejme aj cez rôzne mimovládky (tie pritom celom predsa nemôžu chýbať). Presne v duchu tej prednášky o azyle ako politickom nástroji, ktorú som sem kedysi dal. Sedí to celé (čo sa teraz deje) ako oná povestná riť na šerbeľ. Akurát cena za tento novoobjavený európsky expanzionizmus bude brutálna: zmena etnickej štruktúry starej Európy. Ale to tých na západe vonkoncom netrápi – takže nech ich berie čert!

 37. Avatar Petr Kropáček 29. apríla 2016 / 12:21

  p. Yossi,

  jsem rád, že jste mě svou uměleckou vložkou „správně zařadil“. Pokusím se vám to oplatit:

  „Súdruhovia, keď sme bili bolševikov, ej čo to tárám, fašistov – mal som aj 27 stupňov a urá a bili sme ich….“

  Líbí? Tak ještě jednu:

  „Plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí.“

 38. Avatar milan2 29. apríla 2016 / 12:35

  Znovu len zopakujem, že azyl môže podľa všeobecnej deklarácie ľudských práv v zmysle článku 14( druhá časť článku) získať len ten, kto svojimi činnmi neodporuje zásadám všeobecnej deklarácie ľudských práv – všetky mimovládky ktoré tvrdili, že je povinnosť Európy zobrať všetkých , ktorí svojou vierou zjavne porušovali horeuvedenú deklaráciu, ukázali, že ju buď nikdy nečítali, alebo že ju porušovali úmyselne.
  Pretože ináč by napríklad aj tí členovia ISIS, ktorí odrezávali hlavy – ktorým teraz v niektorých ich domovských štátoch za to hrozí trest smrti, by rovnako mohli v EÚ požadovať o azyl – však hrozí im trest smrti , tak nárok na azyl majú……
  Jednoducho – nedá sa zo zákonov vyberať len hrozienka, ale treba to čítať v celku – čo mnohí súčasní politici nezvládli – zvlášť tí úradníci z Európskej komisie. Sa aj čudujem, že pri takom veľkom zlyhaní ich ešte nik nenavrhol odvolať.
  Zrejme sa ešte nenašiel statočný premiér, ktorí by si trúfol to navrhnúť Európskemu parlamentu – však už dávno týmto ľuďom mali vyjadriť nedôveru (aspoň niekomu).

 39. Avatar petero 29. apríla 2016 / 20:44

  A.Hrnko pozeral som na stránke Nrsr včera a tam je uvedené,že si hlasoval za.Takže neviem ako si mám inak overovať fakty.Mimochodom,ver alebo never ja osobne najmä na Pravde obhajujem a bránim SNS aj osobne teba aj ked volím R.Fica.Písal som ti aj otázky do online diskusie Pravdy.Jedna malá rada.Trošku by mal váš predseda brzdiť proti Kotlebovi lebo sa vám to môže škaredo vypomstit po dalších voľbách.Má rétoriku ako Hríb,Dostál,Osuský a další madaroni.Myslím si ale,že to vychádza s toho ako kul špinavosti podržbalonik Sulík a Kotleba voči SNS.

 40. Anton Hrnko Anton Hrnko 29. apríla 2016 / 21:36

  To musí byť nejaký omyl, ale určite som tak nehlasoval vedomé za. Ináč to je nahlúpejší hlasovací systém, s akým som sa stretol. Lebo najskôr sa prezentuješ, potom je proti, potom zdržal sa hlasovania a až nakoniec je za. Musím si to overiť.

 41. Avatar petero 29. apríla 2016 / 22:35

  A.Hrnko.V poriadku chápem.

 42. Avatar Milan2 30. apríla 2016 / 13:35

  Pán Hrnko, v súvislosti s programovým vyjadrením vlády mi chýbal postoj k elektrickým autám – predovšetkým ak na Slovensku sú 3 veľké automobilky a štvrtá sa stavia – čaká sa, kým nás Čína neprevalcuje s elektrickými autami?

  je tu tiež otázka, ako ovplyvnia v budúcnosti elektrické autá spotrebu elektriny v SR , či to nezvýši tlak na výstavbu MVE (ničenie vodných tokov stovkami priečnych bariér).
  Prepočítal som preto spotreby a následne so mnou môžete sledovať nasledovný prepočet:

  Na webe http://www.topspeed.sk/nabijanie-tesly-je-drahsie-ako-by-ste-cakali/7405 som si našiel údaje o konkrétnych skúsenostiach majiteľa auta Tesly, ktorý si svoj dáta o spotrebe a dojazde sledoval a svoje skúsenosti umiestnil na tento web.
  Tento spotrebiteľ informuje, že on na mesačné jazdenie svojej Tesly v dĺžke 3.890 km minul na nabíjanie auta u seba doma (spotrebu si meral elektromerom) 894 kWh,
  (pozn. – čiže na 100 km mu vychádzala spotreba elektriny cca 23 kWh, čo pri tržnej cene 3 centy za 1 kWh elektriny na burze elektriny v Lipsku predstavuje náklad 0,67 Eur/ 100 km, ale v SR pri predajnej cene obyvateľstvu 18 centov za 1 kWh to predstavuje už náklad 4,14 Eur/100 km.)
  Bokom ponechávam, že na verejných dobíjačkách má majiteľ Tesly dobíjanie po dobu životnosti auta zdarma.
  Ak by každý mesiac prejazdil rovnaký počet kilometrov, ročne by tak doma spotreboval na dobíjanie svojho auta:
  894 kWh x 12 mesiacov = 9.888 kWh

  Ročne tento majiteľ Tesly najazdí 46.680 km.
  (aj keď horeuvedený majiteľ auta Tesla zrejme velmi rád jazdí – to už je číslo, ktoré skôr odpovedá celoročnému jazdeniu obchodných zástupcov. Reálne ľudia ročne prejazdia možno polovicu – ale ponechajme už toto číslo 46.680 km/rok.

  Ak odhadneme, že na Slovensku je dnes cca 1 milión osobných áut a každé by bolo elektrické, tak by spolu za rok spotrebovali:
  9.888 kWh x 1.000.000 áut = 9.888.000.000 kWh elektrickej energie.
  Čo po prevode na terawatthodiny predstavuje 9,888 TWh, zaokrúhlene 10 TWh za rok, čo už vieme porovnať s dnešnou celoročnou spotrebou elektriny v SR, ktorá sa už dlhšie pohybuje okolo 28 TWh , bilancia (dovoz/vývoz) je viac menej vyrovnaná, niektoré aj nové elektrárne pre neefektivitu boli dokonca zrušené (nový paroplyn Malženice) . Skutočná výrobná kapacita slovenských elektrární je dnes dokonca dvojnásobná – efektívnejšie pre SE je ale oveľa lacnejšiu – hlavne veternú elektrinu dovážať – pretože údajne niekedy dokonca vraj pri jej prebytkoch za jej prijatie za to údajne od Nemcov aj peniaze inkasujú…

  Z uvedených prepočtov teda vyplýva, že aby naša elektrická sieť v budúcnosti pokryla aj zásobovanie elektrických áut, musela by ročná produkcia elektriny stúpnuť z 28 TWh na 38 TWh.
  Spustením meškajúcich Mochoviec 3 a 4 sa ale ž onedlho ročná výroba na Slovensku zvýši z 28 TWh na 36 TWh (obrovské prebytky sa budú musieť vyvážať mimo SR – horúčkovite budované exportné diaľkové vedenia smerom na juh sa práve odovzdávajú), čiže na autoelektrifikáciu má Slovensko pre budúcnosť pohodové predpoklady – štát by mal autoelektrofikáciu, keďže je spolumajiteľ tejto atómky, asi podporovať.
  Keďže tak ale štát stále nerobí, zrejme tu chýba politická vôľa – štátu asi oveľa viacej vyhovujú príjmy zo spotrebných daní za PHM – ktoré tvoria prevažnú časť ceny PHM – o ktoré zrejme nechce ministerstvo financií prísť a preto podpora elektrických áut aká je vo Francúzku, Nórsku, či Rakúsku môžu Slováci len snívať.

  Ešte poznámka k samozásobeniu fotovoltaickými panelmi občanmi:

  Keďže výrobná cena(výkupná cena) elektriny je 3 centy za 1kWh, ale predajná cena je až 18 centov/1 kWh,
  optimálne je elektrinu si doma sám vyrábať.
  K tomu majú najlepšiu príležitosť majitelia rodinných domov.
  Pokiaľ si budú chcieť kúpiť elektrické auto, najlepšie by urobili, keby si aj obstarali vykurovací kotol,čo zároveň vyrába aj elektrickú energiu (kogeneračné domáce kotly) – ak plynové , tak takéto ponúka firma Viessmann, alebo Vaillant, pokiaľ kúria na peletky,či štiepky tak kotol s pripojeným Stirlingovým motorom….
  Inou variantou sú fotovoltaické panely na steche RD.

  Akú plochu fotovoltaických panelov potrebuje majiteľ el. auta pre výrobu horeuvedených 9.999 kWh?

  Keďže na šikmej streche 4 fotovoltaické panely s plochou 6 m2 (výkon 1kWp) ročne vyrobia 1.200 kWh,
  tak pre výrobu 9.888 kWh by potreboval na strechu nainštalovať 8,2 krát väčšiu plochu – čiže
  33 panelov o celkovej ploche 49,44 m2.

  Záver:
  Každý majiteľ rodinného domu, ktorý si chce zaobstarať elektrické auto by si mal na vhodnej šikmej streche nainštalovať cca 50 m2 fotovoltaických panelov.
  Keby to tak mal každý majiteľ el. auta, nemusel by štát investovať do výstavby nových atómových elektrární, obyvateľstvo by sa čiastočne samozásobilo, a navyše by sa diverzifikovala výroba elektriny plošne po celom území SR – ako účinná ochrana obyvateľstva pred nepredvídateľnými katastrofami ktoré by náhle zničili bodové zdroje energie ako sú veľké elektrárne ( vojna, teroristi, zemetrasenie…)

  Úplne na záver:
  Štát mal v programovom vyjadrení podporiť aj auteelektrifikáciu a podporiť samozásobenie obyvateľstva elektrinou – takýmito opatreniami by sa výrazn znížil dovoz ropy (zlepšila by sa obchodná bilancia SR ) a výrazne by sa stíšila prevádzka na komunikáciach (ticho v aute, ticho v centrách miest, ticho na výpadovkách), a tiež SR by bolo odolnenejšie proti terorizmu, nakolko by bolo energeticky nezávislejšie.

 43. Avatar yoss 1. mája 2016 / 10:51

  tak konecne Prvy maj, sviatok pracujucich. nikto vsak neoslavuje, vacsina preto, lebo pracu nemaju, alebo pracuju cez vydieracske pracovne agentury, ktore si stahuju velku cast z platu svojho „klienta“ a casto ani neplatia davky do socialnej a zdravotnej poistovne. velmi zla situacia je v Nitre, je tam uz len zopar uradov a priemyselny park, kde sa da pracovat len docasne a cez agentury a za nehorazne nizke platy. mladi inzinieri tam jazdia s vysokozdviznymi vozikmi, alebo robia kvalitarov. pred rokom 1989 patrila Nitra k mestam s mnozstvom prilezitosti sa zamestnat v potravinarskom priemysle, v agrosektore, alebo trebars v takej Plastike Nitra, ktora bola po kapitalistickom prevrate 1989 komplet vyrabovana a vytunelovana – a dnes tam ponuka ich vyrobny program akasi talianska firma…
  takze – Bud pozdraveny Prvy maj, aky sme ho poznali a aky uz nie je !!

 44. Avatar yoss 3. mája 2016 / 8:36

  pan Hrnko, byvaly stranicky kolega paranormalne vychyleny z reality, vyzera to, ze coskoro bude potrebovat odbornu pomoc

  Rafael Rafaj Jaro •
  Práve, že neomarxizmus je (ne)oficiálnou ideológiou elít a EÚ, preto sa volá NEOmarxizmus, čiže jeho návrat. Neomarxisti majú za cieľ budoovať tzv.kultúrny socializmus, ľudí mýli fakt, že na Západe je trhový mechanizmus. Neomarxisti sa však spojili s finančnou a podnikateľskou oligarchiou, aby dobili Európu (a neskôr zrejme aj svet) a nastolôili svetovládu. Odporúčam knihu Pavla Fendeka: Barbari sa zmocňujú Európy, kde neomarxistov rozobral priam na súčiastky.

 45. Avatar Miro 3. mája 2016 / 20:00

  Pan Yoss,
  konkretne s cim z toho prispevku RR nesuhlasite? 🙂

 46. Avatar Miro 3. mája 2016 / 20:06

  Pan Kropacek,
  po dlhsom case vas pozdravujem 🙂
  Problematika toho smradu z BB je trosku zlozitejsia, no nie natolko, aby sa nedala zhrnut do jednej vety. Pokojne ju nazvime Kotlebova veta:
  Sucet smrad, ktory vytlacila BB sa rovna suctu „obetavej prace za narod“ vsetkych predchadzajucich smradov!

  Navyse, aj pre ostatnych, asi nikoho neprekvapi, ze obdobnych „kotlebovcov“ financuje jedna nemenovana krajina z Vychodu po celej EU, s ktorou mame historicky dostatocne skusenosti, cim napodobnuje jednu nemenovanu krajinu zo Zapadu.

 47. Avatar Miro 3. mája 2016 / 20:07

  …sucet smradu…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *