K sviatku našich vierozvestcov

Slovenská národná strana v súvislosti s dnešným sviatkom sv. Cyrila a Metoda pripomína, že to boli najmä jej poslanci v komisii na prípravu Ústavy Slovenskej republiky, zriadenej vtedajšou Slovenskou národnou radou, ktorí presadili do znenia Preambuly Ústavy odkaz na cyrilo-metodskú tradíciu.