Došlo poštou

Včera som dostal spis od môjho priateľa M. Homzu, v ktorom poukazuje na nezrovnalosti pri udeľovaní grantov na vedecký výskum. Keďže tvrdenia v liste  pokladám za závažné a M. Homza ma požiadal o zverejnenie na mojom blogu, predkladám uvedené listy čitateľom.

 

RNDr. Silvia Plesníková
Odbor projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32                                                                             Bratislava, 10. 06. 2015

 

Vec: Stanovisko k Rozhodnutiu o neposkytnutí finančných prostriedkov

 

4 listy:

Vážená pani RNDr. Plesníková,

Vážená pani Ing. Remiarová,

Vážený pán Draxler,

Transparency International

 

 

dňa 09. 06. 2015 sme od Agentúry na podporu výskumu a vývoja e-mailom obdržali Rozhodnutie o neposkytnutí finančných prostriedkov a Hodnotiacu správu návrhu projektu APVV-14-0720. V Rozhodnutí sa uvádza: „Dôvodom neposkytnutia finančných prostriedkov je limitovaná výška disponibilných finančných prostriedkov pre danú výzvu“. Túto skutočnosť by bolo možné akceptovať, ak by uvedené limitované finančné prostriedky vo výzve boli rozdelené transparentne a rovnomerne, naprieč širokým spektrom humanitných vied. Napriek uvedenému dôvodu neposkytnutia dotácie totiž boli tie isté „limitované“ finančné prostriedky, z celkového počtu 10 schválených projektov, pridelené až dvom projektom jednej a tej istej inštitúcieArcheologickému ústavu SAV, ktorého riaditeľom je PhDr. Matej Ruttkay, CSc., zároveň aj predseda Rady pre humanitné vedy (!). Podporu získal aj ďalší projekt z oblasti archeológie, čo znamená až 30%-nú podporu jedného vedeného odboru na úkor ostatných v danej výzve.

K tejto a k ďalším skutočnostiam týkajúcich sa schvaľovacieho procesu Rady pre humanitné vedy, ktorej členovia mimoriadne závažne porušili etické princípy konfliktu záujmov, už bola podaná sťažnosť APVV aj ministrovi školstva. Podľa čl. 4, bodu 11 Rokovacieho poriadku rád APVV má takéto konanie za následok ukončenie členstva v Rade.

Vzhľadom na tieto vážne okolnosti žiadame najskôr dôkladné prešetrenie a vyvodenie dôsledkov voči konkrétnym členom Rady pre humanitné vedy zo strany kompetentných osôb. Žiadame tiež vypísanie novej výzvy pre oblasť Humanitné vedy plne v súlade s princípmi transparentnosti. V opačnom prípade by bolo možné vyššie uvedené konanie považovať za netransparentné nakladanie s verejnými financiami a neoprávnené obohacovanie sa. Z týchto dôvodov považujeme zaslané Rozhodnutie o neposkytnutí finančných prostriedkov za neprávoplatné.

 

S pozdravom

Prof. Martin Homza, Dr.

 

                               UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

                                                           FILOZOFICKÁ FAKULTA

                                                         Katedra slovenských dejín

Gondova 2, 814 99 Bratislava 1

 

Váž. pán

Juraj Draxler, MA

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Váš list číslo/zo dňa:    Naše číslo:           Vybavuje/ (                                Miesto a dátum odoslania:

5/2015                 Martin Homza                               Bratislava

0903700806                                  27. mája 2015

 

 

Vec: Žiadosť o prehodnotenie výsledkov rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 2014 Radou pre humanitné vedy.

Týmto Vás žiadame o prehodnotenie výsledkov rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 2014 Radou pre humanitné vedy.

Zdôvodnenie:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila dňa 13. mája 2015 na svojej web stránke rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 2014 (http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2014-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach). V sekcii humanitných vied bolo z počtu 52 podaných žiadostí schválených 10.

Schválenie a pridelenie finančných prostriedkov však v prípade 8 projektov vyvoláva mimoriadne závažné otázky o objektivite a procese rozhodovania Rady pre humanitné vedy. „Úspešnými“ sa totiž stali 2 projekty Archeologického ústavu SAV, ktorého riaditeľom je PhDr. Matej Ruttkay, CSc., ktorý je zároveň predsedom Rady pre humanitné vedy(!). Ďalším úspešným projektom je projekt Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, ktorého riaditeľom je prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., člen tejto rady. Peter Žeňuch je tiež členom vedeckej rady Univerzity svätého Konštantína Filozofa v Nitre, čo „pomohlo“ prejsť projektu tejto univerzity . Podľa rovnakých kritérií bol projekt pridelený aj Katedre filozofie Fif UK, ktorej vedúcou je doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., takisto členka rady. Podobne očividné sú aj prepojenia projektu o Heideggerovi UPJŠ v Košiciach s prof. PhDr. Vladimírom Leškom, CSc., ktorý je vedúcim Katedry filozofie a dejín Filozofie UPJŠ Košice a projektu „Hudba v Bratislave“, ktorý zasa zaštítila svojou autoritou v Rade pre humanitné vedy PhDr. Hana Urbancová, DrSc., inak externý pedagóg Katedry hudobnej vedy Filozofickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedníčka rady prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. je zase v rodinnom vzťahu s vedúcim Katedry archeológie Fif UK. Manželov projekt bol z týchto dôvodov tiež úspešný.

Zarážajúce je, že až 1/3 z 10 schválených projektov tvoria projekty z oblasti archeológie! 2 projekty sú filozofické, rovnako ako počet členov Rady pre humanitné vedy APVV z odboru filozofia(!). Rovnako zarážajúce je tiež opakované podporenie podobných projektov, ktorým bola poskytnutá podpora len v nedávnej minulosti. Ako najmarkantnejší príklad uvádzame Archeologický ústav SAV s riaditeľom Matejom Ruttkayom, ktorý podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv na projekt „Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku“ v období trvania 01. 05. 2011 – 30. 04. 2014 získal 248 765 Eur, teda takmer maximálnu sumu, na ktorú je možné projekt podať(!). Následne v roku 2015 uspel ďalší projekt Archeologického ústavu s obdobnou tematikou „Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami“ a ďalší „Dynamika využívania surovinových zdrojov v paleolite a neolite na západnom Slovensku“. V priebehu štyroch rokov ide teda o 3 schválené projekty pre Archeologický ústav SAV(!) Člen komisie Peter Žeňuch získal z APVV pred troma rokmi projekt „Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slovákov“ s dobou trvania od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2013 vo výške 5 200 Eur. V roku 2015 uspel projekt „Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia“. Člen komisie Vladimír Leško nielenže napísal knihu o Heideggerovi, ale je aj vedúcim grantu VEGA „Heidegger a dejiny filozofie“.

V prípade 8 schválených projektov z celkového počtu 10 sú teda priamo zaangažovaní členovia Rady pre humanitné vedy(!). Podľa čl. 4, bodu 11 Rokovacieho poriadku rád Agentúry na podporu výskumu a vývoja: „Ak je člen rady zamestnancom žiadateľa o získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu alebo spoluriešiteľa, alebo má iný priamy alebo nepriamy konflikt záujmov, nie je oprávnený sa zúčastniť na výbere, posudzovaní, schvaľovaní a vyhodnocovaní riešenia projektu ani na hlasovaní o poskytnutí finančnej podpory na jeho riešenie a zdrží sa tiež ovplyvňovania ostatných členov v prospech projektu. Porušenie tejto povinnosti bude považované za nedodržanie § 27 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z., čo bude mať za následok ukončenie členstva v rade na základe § 14. odst. 6 bod c (3).“ Je teda evidentné a nespochybniteľné, že v prípade rozhodovania Rady pre humanitné vedy prišlo k hrubému porušeniu Rokovacieho poriadku a etických pravidiel. Z týchto dôvodov nie je možné vyhnúť sa vážnym podozreniam z konfliktu záujmov a účelovému prideľovaniu finančných prostriedkov pre projekty členov Rady, ich podriadeným alebo rodinným príslušníkom a zároveň úmyselné vylučovanie ďalších projektov z hodnotiaceho procesu.

 

APVV – Humanitné vedy

Počet podaných žiadostí: 52

Počet schválených žiadostí: 10

Rada pre humanitné vedy

Predseda: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Podpredseda: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Členovia: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
prof. Eduard Nižňanský, CSc.
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 • Archeologický ústav SAV / Dynamika využívania surovinových zdrojov v paleolite a neolite na západnom Slovensku

Riaditeľ: Matej Ruttkay

Archeologický ústav SAV / Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami

Riaditeľ: Matej Ruttkay

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia

Riaditeľ: Peter Žeňuch

UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie / Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov

Vedúci katedry: Jozef Bátora (manžel Márie Bátorovej)

UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a dejín filozofie / Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií

Vedúca katedry: Mariana Szapuová

UK v Bratislave, Filozofická fakulta / Hudba v Bratislave

Hana Urbancová, externý pedagóg Katedry hudobnej vedy Filozofickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; kurzy: Úvod do etnomuzikológie, slovenská a európska etnomuzikológia

Historický ústav SAV / Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka

Peter Žeňuch (vo vedeckej rade Univerzity)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta / Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie

Vladimír Leško, vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie UPJŠ Košice

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta / Shakespeare 400 – premeny kultúrnych paradigiem

 

prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.                                               prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.

Vedúci Katedry slovenských dejín                                         Vedúci Katedry všeobecných dejín

Filozofickej fakulty UK Bratislava                                         Filozofickej fakulty UK Bratislava

 

prof. Martin Homza, Dr.                                                     prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.

Katedra slovenských dejín                                                  Katedra všeobecných dejín

Filozofickej fakulty UK Bratislava                                       Filozofickej fakulty UK Bratislava

 

Na vedomie:

Rektor Univerzity Komenského Bratislava prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Predseda APVV prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Vedúca Odboru projektov výskumu a vývoja APVV Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Etická komisia APVV

Amnesty International Slovensko

 

 

 

6 Responses

 1. yoss 20. júna 2015 / 12:38

  no ano, smutny je stav nasej spolocnosti zasahujuci aj do vrstiev nasich odbornych vedeckych pracovnikov. nas gorilacky kapitalizmus pomaly a iste zlikvidoval odbornikov v technickych oblastiach – strojarenstve, elektrotechnike, chemii, lebo nemozu vykonavat svoje povolanie, svoju odbornost, lebo na trhu nie je zaujem o kvalifikovanych technikov, ale len o operatorov montovni v zahranicnom vlastnictve – panboh vdaka aj za ne, lebo by sme boli tam, kde Ukrajina. ked je takto malo penazi, su logicke otazky, preco on a nie ja. Ruttkayovi by som ja osobne nedal nic, kym nebude uzavrety a zdokumentovany nalez velmoza od Popradu-Matejoviec, na ktorom „pracuju“ uz od roku 2006…

 2. Tučko Bombička 25. júna 2015 / 21:04

  Dnes to riešili na STV vo večerných správach. Bol tam aj Homza. Ministerstvo sa vyjadrilo, že na tom pracujú a v septembri má byť nejaké podujatie, kde sa budú všetky tie granty vyhodnocovať. Ale počúval som to len na pol ucha.

 3. Lucia Figuli 27. júna 2015 / 14:55

  Bohužiaľ takéto rozdeľovanie je v každej z komisií a nie len v humanitných vedách. Grant dostane vždy manžel manželky, ktorá sedí v komisii, poprípade dcéra, alebo dva granty ako hlavný riešiteľ dostane člen komisie, aj keď podľa pravidiel jeden človek nemôže byť súčasne zodpovedným riešiteľom v dvoch projektoch. Je to zlé a človeka to pomaly odrádza od vedy, keď vidí, že to nemá zmysel stráviť nad tým dni a noci a aj tak to k ničomu nevedie, lebo niekto šmahom ruky to zmätie zo stola, lebo bohužiaľ nie ste vyvolený.

 4. Horný 29. júna 2015 / 7:16

  V procesoch hodnotenia projektov je značne obtiažne zabezpečiť úplnú objektivitu.
  Možno by ju pomohli zvýšiť 2 zmeny:
  1. Určovať 3 oponentov k projektom nie výberom ale losovaním z vyššieho počtu mien (aspoň 10) z rôznych zdrojov (databáza expertov APVV, návrhy členov komisie, návrhy nezávislých expertov) Vylúčiť návrhy predkladateľa projektu. Dôvod: Hodnotenie oponentov je pre úspešnosť/neúspešnosť návrhov bazálne, tvorí hlavnú časť konečného výsledku. Pri zadávaní hodnotenia známym, priateľom väčšina projektov získa skoro maximum možných bodov – pri tomto stave stúpa na význame dodatkové hodnotenie komisiou.
  2. Člena komisie „vylúčiť“ z celého rozhodovacieho procesu, teda nielen v prípade ak v danej výzve kandiduje projekt z jeho alebo jemu blízkeho pracoviska, ak autorom niektorého z projektov je jemu príbuzensky spriaznený či profesionálne osobne dobre známy kolega. Dôvod: člen komisie je síce vylúčený z hodnotenia „blízkych“ projektov aby ich konečné hodnotenie nemohol ovplyvniť pozitívne (môže to ale urobiť v kuloároch:-)), avšak môže prispieť k negatívnemu hodnoteniu „konkurenčných“, často aj odborne blízkych projektov – to môže byť pri nízkych iba niekoľkodesatinových rozdieloch v bodovom oponentskom hodnotení rozhodujúce a posunúť niektoré projekty v tabuľke o niekoľko miesť dole a tým iné zas hore – do sféry „finanancovaných“.

 5. Lucia Figuli 30. júna 2015 / 14:59

  Myslím, že prvá zmena výsledok neprinesie, pretože teraz sa stáva, že posudky hodnotiteľov sú výborné na úrovni A ( hodnotiteľov nepoznám a neviem, kto mi hodnotil projekt) a komisia projekt ohodnotí ako nevyhovujúci na úrovni E, takže sa projekt nedostane ani do poradia hodnotených projektov. Tak buď si nevážime prácu posudzovateľov, alebo…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *