OTVORENÝ LIST generálnemu riaditeľovi RTVS

Dňa 11. februára 2013 som poslal generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi otvorený list, s ktorým sa stotožnilo 132 osobností, občanov, platiteľov koncesionárskych poplatkov z celého Slovenska. List, ktorý si môžete prečítať nižšie, sa venuje niektorým otázkam, ktoré nás ako divákov a poslucháčov spojeného verejnoprávneho média trápia a iritujú. Neviem, aká je prax teraz, ale za predchádzajúceho režimu mi na obdobný list v stanovenej administratívnej lehote odpovedali. Pomaly uplynú dva mesiace, a nieže mi nikto neodpovedal, ale kritizovaná prax veselo pokračuje ďalej. Myslím si, že ako občan – koncesionár mám nárok, aby verejnoprávne média boli odrazom celej spoločnosti a oslovovali ma v štandardnom spisovnom jazyku, dokonca, aby aj v svojom názve vystihovali svoju podstatu. No a nakoniec si dovolím domnievať sa, že aj v demokracii by mohli mať aspoň takú istú úctu k svojmu živiteľovi ako v odvrhnutom totalitnom režime.

Bratislava, 11. februára 2013

Vážený pán generálny riaditeľ,

dovoľte nám, aby sme sa ako angažovaní občania a platitelia koncesionárskych poplatkov obrátili na Vás ako najvyššieho predstaviteľa verejnoprávnej inštitúcie, ktorej zo zákona vyplýva byť nadstraníckou, vyjadrujúcou názory všetkých prúdov slovenskej spoločnosti a predovšetkým národnou. Áno, národnou v svojom najpozitívnejšom význame slova. Sú veci, ktoré nás určite tešia a napĺňajú miernym optimizmom. Predovšetkým musíme konštatovať, že po Vašom nástupe sa postupne zlepšuje programová štruktúra ako Slovenského rozhlasu, tak aj Slovenskej televízie, zlepšilo sa spravodajstvo, ktoré opäť priťahuje občanov nielen kvalitou grafickej úpravy štúdia. Veríme, že tento trend bude pokračovať a občania Slovenskej republiky sa konečne dočkajú spravodajstva hodného verejnoprávnej inštitúcie. Avšak nie na všetky trendy, ktoré pokračujú z minulosti alebo vznikli už za Vášho vedenia, sú v súlade s našou predstavou verejnoprávneho rozhlasu a televízie. Práve na tie by sme Vás chceli upozorniť, aby ste ich vo svojej kompetencii alebo v spolupráci s ministerstvom kultúry odstránili.

Slovenský rozhlas a neskôr Slovenská televízia vznikli podobne ako všetky takéto štátom podporované mediálne spoločnosti predovšetkým ako národné kultúrne inštitúcie, v zmysle národnom, nie štátnom. Táto skutočnosť sa prejavovala aj tým, že tieto inštitúcie boli aj v názvoch prisúdené obyvateľstvu (národu), nie štátu, resp. krajine. Aj v germánskych a románskych jazykoch, kde pri názvoch sú veľmi časté väzby s nezhodným prívlastkom, nieto v slovanských krajinách boli (a sú) tieto národné inštitúcie pomenované zhodnými prívlastkami (napr. British Broadcasting Corporation – nie Broadcasting Corparation of UK, American Broadcasting Corporation – nie Broadcasting Corporotion of USA; a pod. Zweites deutsches Fernsehen, Oesterreichischer Rundfunk, Magyar Rádió, Magyar Televizió atď., atď.). Z európskych vysielacích spoločnosti s dlhšou tradíciou len Radio & Television Luxembourg používa podobný názov, ako sa zvolil pre spojenú spoločnosť SRo a STV. Ale v tomto prípade ide o vyslovene komerčnú a s Luxemburskom len názvom spojenú spoločnosť. Skrátka predchádzajúca politická reprezentácia zrušila za mlčania celej kultúrnej obce v názve to najpodstatnejšie, čo reprezentuje inštitúcia na čele ktorej stojíte – jej národný charakter.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste v spolupráci s ministrom kultúry obnovili názov našej národnej kultúrnej inštitúcie tak, aby podobne ako pri BBC, ABC, ZDF, ORF, MTV a iných podobných inštitúciách bolo aj z názvu jasné, že ide o národnú kultúrnu inštitúciu, a nie nejakú podružnú komerčnú stanicu. Myslíme si, že názov Slovenský rozhlas a televízia (SRTV) by tomu zodpovedal z jazykovej i vecnej stránky. Rovnako si myslíme, že súčasné logo je vyjadrením pocitov tých, ktorým už hláska S vyvoláva hlavybôľ, lebo by mohla evokovať Slovensko a nie Tátokrajinu. Odporúčame ho čo najskôr poslať do archívu, lebo ako občania Slovenskej republiky si nemyslíme, že by nás malo reprezentovať nejaké interpunkčné znamienko!

Verejnoprávne médiá charakterizuje predovšetkým nestrannosť, nadstraníckosť a objektivita. Predchádzajúce vedenie sa práve proti týmto princípom najviac prehrešilo. S poľutovaním musíme konštatovať, že len málo sa v tomto smere zmenilo v publicistických a diskusných reláciách. My nechceme niekomu násilne zatvárať ústa, ale nemôžeme sa stotožniť so situáciou, že v reláciách napr. p. Hríba, alebo p. Hrabka sa jednostranne dostávajú k slovu len stúpenci – podľa nás – výrazne minoritného názoru na veci verejné, politiku, históriu a iné aktuálne záležitosti slovenského života. Dokonca sme svedkami všestrannej diskreditácie zakladateľov slovenskej štátnosti, spochybňovania historických reálií úzkou skupinou tzv. historikov, ktorých názor sa ťažko dá označiť čo i len slovom minoritný, lebo je ich súkromný, ale zapadá do všeobecnej schémy niekoho, koho na Slovensku nikto legitímne do pozície „arbitra elegancie“ neustanovil. Žiadame preto v rozhlase i televízii rovnaké miesto pre všetky názory, skutočnú pluralitu. Nemôžeme strpieť, že sa za peniaze slovenských daňových poplatníkov a koncesionárov, teda aj za naše peniaze jednostranne diskredituje vo verejnoprávnych médiách nielen slovenská história, ale aj ľudia nestotožňujúci sa s názormi úzkej, agresívnej, údajne pravicovej orientácie. Aj voľby dokázali, že väčšina slovenskej populácie túto orientáciu neprijíma, je jej cudzia. Preto žiadame a naliehame na Vás, aby ste z titulu svojho postavenia zabezpečili nápravu. Chceme skutočnú pluralitu názorov, my sa nevyhýbame diskusii a nebojíme sa, že naša pravda sa nedá obhájiť. Otázne je, či tí, ktorí dnes z mocenských pozícií obsadili mediálny priestor, sú svoje názory schopní obhájiť v priamej konfrontácií.

Na záver by sme sa ešte chceli vyjadriť k jazykovej kultúre redaktorov a moderátorov. Mrzí nás, že po rokoch, keď hlásatelia v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii boli etalónom správnej výslovnosti a spisovnej normy, to už neplatí. Tých chýb proti gramatike a správnej výslovnosti, ktorých sa dopúšťajú, je neúrekom. Keby takúto prácu odovzdávali robotníci za pásom, určite by netrvalo dlho a rozšírili by rady nezamestnaných. Mnohí nevedia správne vykať, používajú neštandardné slová tam, kde nieže nemajú, ale nesmú byť (napr. poslať niekoho do basy namiesto do väzenia), vymýšľajú nové obsahy termínov, ktoré sú v rozpore so sémantikou slova (napr. vyhrať niečo tretíkrát v rade; my sa pýtame: a prečo nie v zástupe?) a pod. Najviac nás však mrzí, že redaktori v rozpore s Pravidlami slovenského pravopisu zabúdajú prechyľovať ženské priezviská, čo v plynulej slovenskej reči pôsobí doslova ako päsť na oko. Pripomíname Vám, že § 2 odsek 3 zákona o štátnom jazyku č. 270/1995 Z. z. ustanovuje, že „akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný.“ Keďže Vy ako štatutár verejnoprávnej inštitúcie ste zodpovedný za dodržiavanie zákonov, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vykonali opatrenie na zamedzenie týchto svojvoľných zásahov do kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Pán riaditeľ,

je veľa vecí, ktoré by sa ešte dali uviesť. Chýba nám väčšie zastúpenie domácej produkcie ako v SRo, tak aj v STV. Nechápeme, prečo sa z hlavného kanála SRo vytratila slovenská ľudová hudba. O tom možno inokedy. V každom prípade nám dovoľte, aby sme Vám vo Vašej náročnej a zodpovednej práci zaželali veľa úspechov. Vedzte, že k tomuto nášmu otvorenému listu nás viedla len snaha o to, aby Slovenský rozhlas a televízia čo najlepšie plnil svoje poslanie národnej verejnoprávnej inštitúcie.

S pozdravom

PhDr. Anton Hrnko, historik

Mariánska 70, 900 31 Stupava

Váž. pán

Václav MIKA

generálny riaditeľ RTVS

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

 

Na vedomie:

Marek Maďarič, minister kultúry

 

S textom uvedeného listu vyjadrili súhlas:

 

Prof. Dr. Martin Homza, historik

Dr. Eduard Hurta

Teodor Križka, redaktor

Dr. Ján Bobák, historik

JUDr. Milan Janičina, predseda občianskeho združenia Panslovanská únia

Ing. Daniel Krajcer, Bratislava

Viera Benková

Dr. Peter Mulík, historik, Bratislava

Mgr. Juraj Oravec

Jozef M. Rydlo, Bratislava

Renáta Rydlová, Bratislava

Tibor Korčko, Košice

Dr. Tomáš Winkler, literárny historik, Martin

Mgr. Oľga Janíková, Bratislava

František Ďuriš, bývalý pracovník STV, Bánovce nad Bebravou

Ing. Jozef Rakús

PhDr. Katarína Bánska

Igor Kšiňan, Bratislava

Stanislav Šárossy, Veľký Šariš

Margita Kániková, publicistka

Ing. Peter Krkoška

Prof. Ferdinand Klinda, Bratislava

PhDr. Titus Kolník, DrSc., archeológ, Nitra

PhDr. Eva Kolníková, DrSc., archeologička, Nitra

Dušan Tropp

Daniela Troppová

Prof. Jaroslav Husár, ekonóm, Bratislava

JUDr. Lukáš Machala, advokát, Bratislava

Ján Bleho, Nitra

Helena Blehová, Nitra

PhDr. Martin Lacko, historik, Bratislava

Ján Čomaj, novinár, Bratislava

Prof. Milan S. Ďurica, historik, Bratislava

Gregor Papuček, básnik, Budín-Pešť, Maďarsko

Mikuláš Šoóš, Bratislava

Alexander Thurzo, Bratislava

Ing. Július Forsthofer, Bratislava

Mgr. Dušan Brindza, publicista, Bratislava

Ing. Arch. Igor Dráč, Bratislava

Dr. František Búry, Bratislava

Mgr. Lýdia Búryová, Bratislava

RNDr. Jozef Viskup, Bratislava

Miloš Zverina, predseda za občianske združenie Slavica

prof. Dr. Ábel Kráľ, jazykovedec, Bratislava

Mgr. Ivan Reguli, Bratislava

MUDr. Štefan Cifra, lekár

Ing. Imrich Horňanský, Bratislava

Silvester Minarovič, Bratislava

Vladimír Gregor, Bratislava

Doc. Dr. Ivan Mrva, historik, Bratislava

Karol Fajnor, Bratislava

Marián Vranovský

Darina Vergesová, žurnalistka

Rudolf Zelenay, diplomat a spisovateľ, Bratislava

Eva Zelenayová, žurnalistka, Bratislava

Ľudovít Števko, publicista

Marián Burík, Ilava

Doc. PhDr. Eva Jaššová

Ladislav Greguš

Anna Kostelná, Brezová pod Bradlom

MUDr. Peter Dragijský, Rimavská Sobota

Ján Litecký Šveda, Bratislava

Mgr. Juraj Oravec

Ing. Ján Klinčok

Juraj Datko, Banská Bystrica

Ing. Jozef Tuček, Bratislava

Ing. Stanislav Májek, Bratislava

Mgr. Alica Májeková, Bratislava

Prof. Augustín M. Húska, Bratislava

Ing. Jaroslav Vozár, Zvolen

Mgr. Katarína Vozárová, Zvolen

JUDr. Ján Marcinko, Košice

PaedDr. Mária Marcinková, Košice

RNDr. Janka Vašková, Košice

František Kollár

MUDr. PhDr. Alojz Širanec, lekár

Miroslav Dubec

 

Doc. Dr. Ladislav, Bartko, jazykovedec

Drahoslav Machala, spisovateľ

PaeDr. Jana Bublová

Ing. Daniela Adamová, Prešov

Ján Rybárik, Rajec

Mgr.Dagmar Onderová

Ladislav Nébus

Ing. Milan Skodný, Slovenská zelená alternatíva, o.z.

Jozef Mydla , Košice

Ing. Miroslav Boldiš, Bratislava

Mgr. Ján Boldiš, Bratislava

Mgr. Helena Boldišová, Bratislava

Dr. Martin Hrivnák, Bratislava

Alena Kolesarova, Bratislava

Jozef Sivák, Bratislava

Ing. Dušan Krkoška, ekonóm, Bratislava

Magdaléna Kuchárová

Ivor Ripka

Prof. Elena Zúbková Bertoncini, Pisa, Taliansko

 

Jozef Rajtar, Bratislava

doc. Ing, Vladimír  Choluj, Bratislava

Mgr. Pavol Privalinec, politológ, Nitra

Mgr. Robert Švec, politológ, Nitra

PhDr. Anna Magdolenová, historička, Bratislava

Ing. Valentín Magdolen, informatik – bývalý redaktor STV, Bratislava

Ing. Karol Badlík, Bratislava

Doc. Ing. Július Binder, vodohospodár

Michal Dieneš

PhDr. Pavol Mikula, sociológ

Erika Vincoureková, redaktorka, Bratislava

Ing. Erich Píš, tajomník Štúrovej spoločnosti, Bratislava

Ing. arch. Pavol Mrázek, architekt, Bratislava

PhDr. Elena Šebová, novinárka, Bratislava

Eva Kristinová, herečka

RNDr. Roman Vadovič, Bratislava

Ing. Jozef Lukáč, Liptovský Mikuláš

doc. PaedDr. Mária Imrichová

Judita Šimkovičová

Milan Stano, výtvarník, Bratislava

Viliam Jablonický, publicista, kritik, historik kultúry
Milan Vároš, publicista, Bratislava
Marta Stanová, učiteľka, Bratislava
Ing. Jozef Hlušek
Arpád Tarnóczy za PV Zväz protikomunistického odboja
Doc. Ing. Alojz Čerňanský, Modra
Peter Čekovský, BSc.
plk.PharmDr. Peter Rastislav SOCHA, Bratislava
Dušan Stenchlák

MgA. Jozef Chudík ,  režisér a novozvolený člen Rady RTVS

Pavol Stanislav Pius

Ladislav Nébus

Marián Viktor Valach, Zürich

JUDr. Cecília Kandráčová, Bratislava

Ing. Vladimír Pročka, C.Sc., Piešťany

Karol Kosorín

Ladislav Oravec, Košice

Ľudovít Krempaský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Responses

 1. yoss 28. marca 2013 / 11:47

  vyborne pan Hrnko, nase duchovne elity jaksi spinkaju, som rad ze ste aspon cast z nich poprebudzali. je tam malo mien zo Spolku slovenskych spisovatelov, asi o tom nevedia, urcite to mnohi radi podpisu…

 2. Metod J. Sláv 28. marca 2013 / 12:37

  Pán Hrnko a všetci národne mysliaci Slováci,

  kedy sa už konečne poučíme z histórie ???

  „Partizánskymi“ akciami nič nezmôžeme

  proti synergii „detičiek z lepších rodín“

  a tých „neschopných všehoschopných“, ktorí im prisluhujú za vidinu,

  že budú prijatí do ich „výšin“,

  ak budú dostatočne „opľúvať“ slovenský národ,

  ktorý všetci vedno vyžierajú §§§

  Veď sa len pozrime na maďarizáciu,

  ktorú nerobili dajakí „ináč vyzerajúci ľudia“,

  ALE ĽUDIA SO SLOVENSKÝMI KOREŇMI – viď OPONICKÝ alias APPONYI,
  SEČANSKÝ alias SZÉCHENYI, … , PETROVIČ alias PETŐFI, ktorý básnil
  „Som Maďar, som Maďar … “ a raz vyhlásil: „Keby som vedel, v ktorej
  žile mi koluje slovenská krv, tak by som si ju vyrezal.“ §§§

  Ono „Tót nem ember!“ a „Buta Tót!“ „znie“ do dnešných dní §§§§§§§§

  Maďarizácia pred cca storočím, a na severe Maďarska a juhu Slovenska
  do dnes = hanbenie sa za slovenský pôvod vtedy,

  „europeizácia“ = hanbenie sa za slovenský pôvod teraz §§§

  Oná „europeizácia“ dnešných dní sa vedie cez „prešpurácku optiku“
  vykorenencov, ktorí sa nasťahovali k „väčšiemu válovu“, a zabúdajú,
  že ten „válov“ je plnený zdieraním celého Slovenska §§§

  AK SA NA SLOVENSKU NEVYTVORÍ JEDNA,
  NÁRODNÉ ÚSILIE ZASTREŠUJÚCA, OBČIANSKA INICIATÍVA,

  TAK SA TU ZAS BUDEME 1000 ROKOV PRIZERAŤ,

  ČO TO TIE „PANSKÉ“ A „POPANŠTENÉ“ „DECKÁ“ VYSTRÁJAJÚ !!!!!!!!!!!!!!

  P. S. :

  MATICA SLOVENSKÁ, ZOBUĎ SA !!! !!! !!!

  VRÁŤ SA „DO MARTINA“ !!! !!! !!!

  VYMAŇ SA Z TEJ „PREŠPURÁCKO-MARKUŠOVSKEJ PRIVATIZÁCIE“ !!!

 3. Lukac 28. marca 2013 / 23:15

  Zda sa mi, ze aj minister Madaric odkedy je opat vo funkcii, akoby
  sa bal verejne zaujat jasne proslovenske postoje, akoby sa chcel
  zalubit tzv. liberalno-obcianskym skupinam.

 4. zaznamnik 29. marca 2013 / 8:40

  Netusim, preco vzdy prym riaditelom Slovenskej televizie za vlady SMERu musi byt Cech….minule to bol nejaky Hreha, teraz zasa Mika…..

  To ozaj na Slovensku nemame schopneho cloveka ??????

 5. yoss 29. marca 2013 / 13:04

  cital som niektore tie zmluvy ktore ma MK SR s RTVS, na zaklade ktorych im stat dava peniaze. je to vsetko take „krajinkarske“ nikde sa nespomina podpora ozaj povodnej umeleckej tvorby, dokumentaristiky, kultury, folkloru, maximalne tak povodne zabavne programy „co dokaze ulica“ kde robia z ludi idiotov. z Madarica nemam dobry dojem, je to technokrat, kultura potrebuje celkom iny typ ministra…

 6. Lacooravec 29. marca 2013 / 21:03

  p.Hrnko! Len neviem, ako sa mám pridať! Podpis bez problému pripojím!

 7. Lacooravec 29. marca 2013 / 21:20

  S týmto, o čom píšete. absolútne súhlasím! SNR, STV, SRO, myslím že aj ŽSR by sa mali volať Slovenské železnice, to pridávam kvôli tomu, že som tam 42 rokov odslúžil a vždy sme boli chrbtovou kosťou Slovenska! Žeznice a podobné národné inštitúcie! A vôbec, kto vymyslel ŽSR a podobné, základné slovenské inštitúcie na konci v skratkách so Slovenskom! Veď to bolo jasné, že ktosi manipuluje! Len asi nemal kto upozorniť na zavádzanie? Ale, upozorňovalo veľa ľudí, len ich nemal tam hore v tom samostatnom ošiali počúvať! Nevadí, toto, čo Ste napísali, podpísali, chcem aj ja podpísať!

 8. Anton Hrnko 29. marca 2013 / 22:13

  Pán Oravec,
  už sa stalo. Pozrite, či je to správne.

 9. Ľudovít Krempaský 31. marca 2013 / 15:24

  Vážený pán Hrnko !
  Píšete:
  Anton Hrnko hovorí:
  29. Marec 2013 o 22:13
  Pán Oravec,
  už sa stalo. Pozrite, či je to správne.

  No,
  ja by som to tiež rád podpísal ako pán Oravec, ale naozaj neviem ako to urobiť.

  Srdečne zdraví Ľ.K.

  PS.: So záujmom sledujem Vašú stránku už dosť dlho. Musím však poznamenať, že sa neprestávam čudovať Vášmu rozhodnutiu /je tomu cca rok/ začať používať angličtinu. Prečo? Mne angličtina problém nerobí,ale aj tak mi to trocha vadí.

 10. Anton Hrnko 31. marca 2013 / 18:45

  Pán Krempaský,
  nerozumiem, v akom zmysle používam angličtinu. Ja tu používam aj nemčinu, aj maďarčinu, sem-tam latinčinu, keď je to potrebné.

 11. Ľudovít Krempaský 31. marca 2013 / 20:07

  Vážený Pán Hrnko,
  …a toto je načo dobré? :

  Read the rest of this entry »
  2 Comments
  Posted in
  « Older Entries
  Blog Antona Hrnka is proudly powered by WordPress
  Entries (RSS) and Comments (RSS)
  Leave a Reply
  Name (required)
  Mail (will not be published) (required)Submit Comment

  CAPTCHA Code

  Notify me of follow-up comments by email.
  Notify me of new posts by email.This entry was posted on Piatok, Marec 29th, 2013 at 23:30 and is filed under Komentár na aktuálnu tému. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site ????????????
  ????????????????????????

  …zdraví Ľ.K. …

 12. Anton Hrnko 31. marca 2013 / 21:45

  Pán Krempaský,
  o tom ani neviem. To je záležitosť môjho providera. Ja tam nechodím normálne, ale cez vlastné prihlasovanie a o tom som ani nevedel. Skúsim sa opýtať, čo sa s tým dá robiť.

 13. zaznamnik 1. apríla 2013 / 7:41

  vysvetlenie panovi Krempasskemu

  takze, pan hrnko ma svoje stranky vytvorene v nejakom systeme /CMS system WordPress/

  CMS – Content management system, cize redakcny system

  Ako skoro vsetky softwarove resp. informacnotechnologicke zalezitosti, aj tato technologia je globalna a jej prostredie primarne je v anglictine.

  Tym ze je free, je pristupna zadarmo pre vsetkych a jej lokalizacia – cize to, co panovi Hrnkovi vytykate – to jest slovenske hlasky, je zalezitost dobrovolnikov

  pri vsetkych tychto systemovych hlaskach ide o zalezitost ciste technologicku, je to vlastnost systemu a pan Hrnko ju NEMOZE ovplyvnit.

  Nemozete od neho ziadat vrtat sa v zdrojovych textoch systemu a prekladat hlasky systemu

  Lebo vsetky tieto „Leave a Reply“,“Name (required)“,“Mail (will not be published) (required)“,“Submit Comment“ nepise pan Hrnko, ale generuje system…

  Iste pan krempassky, nie kazdy ma vedomosti o IT technologiach, ale taketo veci by mali byt brane trosku samozrejme….Internet je globalne prostredie a purizmus tu na mieste nie je…/ja osobne napriklad 18 rokov co existujem na internete nepouzivam diakritiku…..lebo na zaciatku nebola, a ked aj teraz je, nie vzdy kazdemu na svete sa zobrazuje spravne/

 14. zaznamnik 1. apríla 2013 / 7:43

  pardon za tie sem-tam male pismenka pri menach, este je rano 🙂

 15. yoss 1. apríla 2013 / 10:57

  pekne vysvetlenie, pan zaznamnik, hotova sibacka :o)

 16. lacooravec 1. apríla 2013 / 23:34

  p.Hrnko Ďakujem, že ste ma pridali!

 17. Ľudovít Krempaský 3. apríla 2013 / 14:05

  Pán Hrnko,
  Ďakujem za odpoveď zo dňa 31.Marec 2013., ktorú plne akceptujem. Nezaoberajte sa už naďalej týmto postranným problémom.
  Srdečne Vás zdraví Ľ.K.
  PS.: Ďakujem aj pánovi zaznamnik / 1.Apríl 2013 !!! / za detailné vysvetlenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *