Štátne sviatky v Slovenskej republike

Je všeobecne známe a stalo sa to už aj predmetom vládneho rokovania, že Slovenská republika má neúmerne veľa sviatkov – či už štátnych alebo cirkevných – s dňom pracovného voľna. Tento systém vznikol v porevolučných dobách chaoticky, bez akejkoľvek koncepcie, alebo vzťahu k národnej minulosti. Príznačné pre nás je aj to, že sme spoločenstvo, ktoré si nevytvorilo jednotnú národnú pamäť o minulosti, ale dávne historické rozdelenia sa s nami „dotárali“ až do súčasnosti. Historické rozdelenia na kurucov a labancov, maďarónov a panslávov, čechoslovakistov a národovcov a teraz sa práve tvoriace na eurooptimistov a europesimistov nás stále oproti iným národom neúmerne rozdeľujú a nedostatok spoločného pohľadu na minulosť je vlastne hlavnou prekážkou toho, že si nedokážeme vytvoriť koncepciu spoločnej (nemyslím jednotnej v duchu predchádzajúcich autoritatívnych systémov) budúcnosti. Treba povedať, že politické špičky neurobili nič, práve naopak, k tomu, aby sa historické rozdelenia v národe prekonali a vytvoril sa kompaktný národný kolektív ako štátotvorný činiteľ s jasnou víziou do budúcnosti. Pritom štátne sviatky, ktoré obyčajne pripomínajú významné, pozitívne udalosti z minulosti, prijímané občanmi ako nespochybniteľné hodnoty hodné úcty a nasledovania, majú dôležitý význam pri vytváraní pocitu spolupatričnosti občanov so štátom, majú významný štátotvorný obsah. Continue reading