Štátne sviatky v Slovenskej republike

Je všeobecne známe a stalo sa to už aj predmetom vládneho rokovania, že Slovenská republika má neúmerne veľa sviatkov – či už štátnych alebo cirkevných – s dňom pracovného voľna. Tento systém vznikol v porevolučných dobách chaoticky, bez akejkoľvek koncepcie, alebo vzťahu k národnej minulosti. Príznačné pre nás je aj to, že sme spoločenstvo, ktoré si nevytvorilo jednotnú národnú pamäť o minulosti, ale dávne historické rozdelenia sa s nami „dotárali“ až do súčasnosti. Historické rozdelenia na kurucov a labancov, maďarónov a panslávov, čechoslovakistov a národovcov a teraz sa práve tvoriace na eurooptimistov a europesimistov nás stále oproti iným národom neúmerne rozdeľujú a nedostatok spoločného pohľadu na minulosť je vlastne hlavnou prekážkou toho, že si nedokážeme vytvoriť koncepciu spoločnej (nemyslím jednotnej v duchu predchádzajúcich autoritatívnych systémov) budúcnosti. Treba povedať, že politické špičky neurobili nič, práve naopak, k tomu, aby sa historické rozdelenia v národe prekonali a vytvoril sa kompaktný národný kolektív ako štátotvorný činiteľ s jasnou víziou do budúcnosti. Pritom štátne sviatky, ktoré obyčajne pripomínajú významné, pozitívne udalosti z minulosti, prijímané občanmi ako nespochybniteľné hodnoty hodné úcty a nasledovania, majú dôležitý význam pri vytváraní pocitu spolupatričnosti občanov so štátom, majú významný štátotvorný obsah. Continue reading

Ako to videli Slováci pred 80 rokmi

Často nás tu niektorí ľudkovia, ktorí nemajú ani šajnu o vývine dejinného procesu, titulujú rôznymi prívlastkami, ako keby len ich pohľad bol ten najsprávnejší a ako keby sme si niečo vymysleli teraz, práve v tejto chvíli, aby sme zakryli nejaké mindráky. Najnovšie číslo Historického zborníka (2/2011) pretlačilo štúdiu jednej zo zakladajúcich osobností slovenskej profesionálnej histórie A. A. Baníka z roku 1930. Článok je odrazom doby i demokratických pomerov, keď síce pôsobil čechoslovakizmus, ale nebol vyzbrojený stalinskou ideológiou nenávisti a povinnej poslušnosti len jednej pravde. Tie dnešné netolerantné čechoslovakistické postoje nepramenia z ideológie prvorepublikovej, ale z ideológie stalinistickej, ktorá sa v ČSSR spojila s čechoslovakizmom a vytvorila zvláštnu ideológiu stalinočechoslovakizmu, ktorá nechce zo sveta zliezť aj napriek tom, že i stalinizmus a bývalú republiku si už minulosť vzala so sebou. Článok dáva pomerne kvalifikovaný obraz, kam by sa vyvíjalo ideové chápanie slovenských dejín, keby ten pán, čo mal aeroplán, nezabezpečil Klémovi víťaznej únor.

Tak skvelé čítanie. Samozrejme, článok prezentuje dobové ponímanie veci. V princípe však vychádza z premís, ktoré boli vlastné slovenskému dejepisectvu už od 18. storočia. Continue reading