Dosť už bolo prešporkovania

Pred pár rokmi som v článku Bratislava das war einmal Pressburg kritizoval „počin“ hlavného „odslovenčovateľa“ Bratislavy Š. Holčíka, že v anglickom texte bedekra o Bratislave používa termín „Pressburg“ na pomenovanie Bratislavy v rokoch, keď Slovensko patrilo do uhorského štátu a priamo v texte hovorí, že to bolo oficiálne pomenovanie mesta. Predtým, teda od doby kamennej až po vznik Uhorska a rovnako po zániku tohto kráľovstva bez akéhokoľvek vysvetlenia používa termín Bratislava a konkrétne dobové pomenovanie ho vôbec „netanguje“. Samozrejme, to s tým oficiálnym pomenovaním je bohapustá nepravda, lebo Bratislava sa celé obdobie, keď sa na Slovensku používala latinčina oficiálne (diplomaticky) nazývala Posonium a všetky ostatné pomenovania boli len ľudovými (slovenskými, nemeckými, maďarskými…). Potom sa chvíľu oficiálne nazývala Pozsonyom, ale vtedy už existovalo rekonštruované slovenské pomenovanie Bratislava (zo staroslovenského Bräslava/Braslava), ktoré sa stalo úradným názvom r. 1919 a je ním dodnes. Nikto nevie, kedy zaniklo staroslovenské Braslava v slovenskom jazyku, ale pri vzniku uhorského štátu ešte bolo živé, o čom svedčia mince sv. Štefana s nápisom (B)RESLAVVA CIVITAS. Je pravdepodobné, že žilo až do tatárskeho vpádu, keď v oblasti Bratislavy i samého mesta došlo k veľkému úbytku slovenského obyvateľstva a príchodu nových skupín nemeckých kolonistov. Vtedy zaniklo v oblasti veľa slovenských názvov a presadili sa aj v slovenskom jazyku nemecké pomenovania. Z Devínu vznikol Tebeň (z nem. Theben), zo Stupavy (hradu) Pajštún atď. Aj na pomenovanie Bratislavy sa presadil názov Prešporek/Prešpurek. Tento názov sa však nikdy nestal diplomatickým a v slovenskom jazyku ani nebol štandardizovaný. Predtým, než by k tomu došlo, slovenskí vzdelanci rekonštruovali pôvodný staroslovenský názov najskôr do podoby Břetislav na Dunaji, neskôr ho Ľ. Štúr poslovenčil na Bratislava.

Ale vráťme sa do dneška. Medzi časom sa z ľudového slovenského pomenovania Prešpurek/Prešporek/Prešporok, ktoré už bolo skoro zabudnuté, stala mantra mnohých tých, ktorým všetko slovenské smrdí ako čertovi svätená voda, a termínu Prešporok dávajú v prácach o starej Bratislave prednosť pred jej oficiálnym slovenským názvom. Dávajú mu dokonca placet vedeckého termínu! Pozastavil som sa, keď magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava osadil popisnú tabuľu na palác Motešických na Laurinskej ulici, na ktorej si zadávateľ nespomenul, akéže to má Bratislava meno. Takže sa z nej dozvieme niečo ako, že palác bol obrazom vkusu prešporských mešťanov v 19. st. No nezostáva to iba pri tom. Istá skupina historikov dokonca stredoveké listiny, kde je termín Posonium, ktorý sa vždy do vedeckej slovenskej terminológie prekladal ako Bratislava, lebo len Bratislava zo všetkých slovenských pomenovaní má rovnaký diplomatický štatút ako Posonium, prekladajú slovom Prešporok. Teda tomuto ľudovému názvu dávajú diplomatický, oficiálny štatút, ktorý nikdy nemal. Ak si niekto myslí, že pri tom ide len o nevinnú hru so slovíčkami, o lepšie priblíženie sa minulej dobe, je veľmi na omyle. Ide o tvrdý, neokrôchaný útok na proces, ktorým sa niekdajšie korunovačné mesto Uhorského kráľovstva stalo hlavným mestom Slovenska. Teda dnešná realita, existencia slovenskej Bratislavy sa tým neberie na vedomie, ako by to bolo len nejaké vybočenie z toku dejín nejakého Prešporka, ktorý tu bol a stále je napriek tomu, ako sa tvrdí na ktoromsi maďarskom revizionistickom serveri, že momentálne je „dočasne v slovenskej správe“. Neberie sa na vedomie, že niekdajšie Posonium – Pozsony a s ním aj ľudový názov Prešpurek zanikli r. 1918 a dnes už je len Bratislava i s jej dejinami. Ide prosto o historický revizionizmus ako vyšitý, ktorým sa spochybňuje slovenskosť Bratislavy a teda aj právo Slovákov na ňu! Viem, že mnohí, ktorí to pod vplyvom svojich „profesorov“ začali používať, nemajú ani páru o tom, akému Molochovi svojím pseudohistorizmom slúžia. Avšak som si istý, že iniciátori tohto vraj vedeckého prístupu, to vedia veľmi dobre.

Ak by tento termíny bol len súčasťou novinárskeho žargónu na regionálnej úrovni, normálny človek by si to ani nevšimol. Však pri Prešporku na Dunaji húsky sa perú. Prečo by sa nemohli prať aj ďalej? Ale tu predsa nejde o ľudovú tvorivosť, ale o exaktnú vedu. A v tej musí byť predmet jasne, nedvojznačne vedecky pomenovaný. Historická veda píše síce o minulosti, ale o minulosti niečoho, čo existuje v súčasnosti. A v súčasnosti neexistuje ani Braslava, ani Posonium, ani Pressburg, ani Prešporok, v súčasnosti existuje Bratislava a to by si mali uvedomiť všetci. Keď píšeme dejiny športu  v našom hlavnom meste v 19. st., tak píšeme dejiny športu v Bratislave, nie v Prešporku. A rovnako je to pri dejinách dopravy, kultúry atď. V slovenskom vedeckom slovníku, v slovenskej vede môže mať naše hlavné mesto iba jeden názov, jedno pomenovanie (a je to úplne jedno, v akom jazyku je to dielo publikované) a tým je Bratislava. Kto koná inak, slúži inému pánovi, nie tomu, ktorý ho oficiálne platí!

Žiaľ, túto revizionistickú terminológiu a s ňou i revizionistický výklad histórie nevnášajú do slovenskej spisby nejakí okrajoví nedocenení historici alebo publicisti, ale valí sa na nás z niektorých pracovísk Slovenskej akadémie vied. Nielenže sa pokúšajú o revíziu historicky zdôvodneného písania mien postáv zo staršej slovenskej histórie a keď sa im to nedarí, tak ostentatívne nerešpektujú pravidlá slovenského pravopisu. Dnes už postúpili ďalej. Dnes už vytláčajú aj oficiálny názov nášho hlavného mesta z vedeckej terminológie, už pre nich neexistuje ani Bratislava, ani Bratislavská stolica (župa), ale len Prešporok a Prešporská stolica. Dokedy sa to bude tolerovať? Obávam sa, že za chvíľu nás budú presvedčovať, že nie je správne písať Trnava, ale Nagyszombat. Najsmutnejšie na tom je, že ak by tí dotyční jednotlivci boli Maďari a mali takýto vzťah k maďarským dejinám, tak by sa nedostali ani na univerzitu. U nás sa s takýmto postojom získavajú tituly profesorov, dokonca členov Učenej spoločnosti pri SAV. Potom ma neprekvapuje, keď jeden posudzovateľ grantového projektu Osobnosti slovenských dejín, ktorý predložila katedra slovenských dejín na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ho odrovná nasledovným tvrdením: „Celý projekt, v ktorom sú osobnosti od Svätopluka po dr. Budaya, je za takých okolností skôr pre súkromných bádateľov. Taktiež doposiaľ neznámy prídomok „Svätopluk Veľký“, ktorý vo mne vyvoláva nacionalistický euforizmus, ma varuje podporiť tento projekt.“ Veru tak, lovci slovenských buržoáznych nacionalistov v 50. rokoch by to neposúdili lepšie. Žiaľ, tento posudok bol akceptovaný a projekt štátny grant nedostal. Ale dokedy ešte nás tu budú za naše dane kádrovať ľudia, ktorým prekáža skúmanie života a diela menej známych osobností slovenských dejín, ktorým prekáža prídomok Veľký pri mene Svätopluk a pre ktorých je zdravé národné povedomie „nacionalistický euforizmus?“ Quo usque tandem, Catilina, patientia nostra?

93 Responses

 1. Anton Hrnko 19. januára 2012 / 23:40

  Veľavážený ignorant Martin,
  to, že vy si myslíte, že niekto na Slovensku redukuje dejiny Slovákov na dejiny VM, Bernolákovcov, Štúrovcov a nič viac, je váš problém, lebo ste sa o slovenské dejiny nezaujímali a asi o nich viete len to, čo píšu slovenskí „vlastenci“ typu Getting a pod. Teda poznáte z nich len karikatúru, nie to, čo o nich píšu slovenskí historici. Do slovenských dejín patrí všetko, čo sa udialo na Slovensku od „stvorenia“ sveta až po dnes. Samozrejme, do slovenských dejín nepatrí len Svätopluk, len Bernolák, len Štúr, len Hlinka, len Husák……. Patria tam aj Arpádovci, aj Lexemburgovci, aj Matej Korvín… aj Koloman Tisza, dokonca aj Béla Grundwald alebo Viktor Dvorčák atď. Každý z nich má však svoje miesto. Aj Mária Terézia. Ale nová moc v Česko-Slovensku nezrúcala pomník Márie Terézie kvôli Márii Terézii, ale kvôli tomu, čo tento pomník symbolizoval. Mária Terézia bola v ňom úplne druhotná. Ten pomník symbolizoval influx, teda najvyššiu mieru útlaku Slovákov v Uhorsku. Celá jeho koncepcia symbolizovala tento útlak a hlavným zmyslom zobrazenie je panovník (tam mohol byť hocikto), ktorý prísaha na korunovačnom pahorku vôľu brániť integritu Uhorska. Jednoducho kvôli tomuto ideovému obsahu rozhodol česko-slovenský parlament, že sa odstráni. K jeho rozbitiu došlo však až v reakcii na pokusy Karola Posledného o obnovu Uhorska, tzv. druhý Karolov puč. Viete, obaja moji starí rodičia boli na frontoch prvej svetovej vojny a nikdy by som nechcel zažiť toľko utrpenia, koľko oni. Čudujete sa týmto ľuďom, že Uhorsko pre nich symbolizovalo ono utrpenie a že si ho neželali vrátiť, a preto sa pustili aj do jeho posledných symbolov? História poslala Uhorsko do minulosti. Náš štát je výsledkom diela, ktoré započal Ľ. Štúr. To si vážne myslíte, žeby napr. v Amerike odstránili sochu G. Washingtona, ak by niekto chcel na jeho mieste postaviť Jána Bezzemka, ktorý vydal Magnu Chartu Libertatum, základný dokument, z ktorého vychádza americká štátoveda? Takýto nápad – teda odstránenie Štúra a jeho nahradenie sochou symbolizujúcou najväčší útlak Slovákov – môže vzniknúť len v chorej (čo neverím, že tá hlava bola chorá) alebo kúpenej hlave. Nemám nič proti Márii Terézii; dokonca v Bratislave už má aj jazdeckú sochu vo verejnom priestore. V hierarchii slovenských dejín je Štúr tak vysoko, že Mária Terézia sa musí pred ním hlboko skláňať.
  A ešte jedno. Nechajte vy mojich kamarátov na pokoji. Keď ja som bol v politike, tak to v našich radoch pobehovali len šimpanzy. Ale už aj to mi prekážalo, a preto som z politiky dobrovoľne odišiel. Tie gorily sa dostali na scénu dávno po tom, ako som sa s politikou rozlúčil. Ale to je na inú debatu a na tú ešte neprišiel čas.

 2. Pomocník 20. januára 2012 / 2:46

  Pán Marcel, vyššie to niekto spomínal a už aj v minulosti. Pán Hrnko, ale mňa by váš názor na tie „opice“ celkom zaujímal. Z historického hľadiska by ma zaujímalo, či tá väčšia opica, čo sa objavila nedávno, je podľa vás pravá alebo nie, lebo od polície a z novín sa to nikdy nedozvieme.

 3. Pomocník 20. januára 2012 / 2:51

  Pán Martin, hovorte láskavo za seba a nie za nejakých abstraktných „tých Bratislavčanov“. Väčšina má iný názor (ten názor sa tu už neraz rozoberal), ale ako vždy najviac kričí tá najmenšia menšina. Stačí ak budete písať: „ja Martin si myslím …“ a všetko bude v poriadku.

 4. Marcel 20. januára 2012 / 9:02

  p. Pomocník
  Neodpovedali ste mi práve podľa mojích predstáv (konkrétnejšie), ale nechajme to. S pozdravom…

 5. yoss 20. januára 2012 / 14:28

  hmmm, mozno to Martin myslel tak, ze kamaratmi p. Hrnka by mali byt Malcharek, Miklos, Dzurinda, Bubenikova, Grosaft, Varga, Kucej Palacka a im podobne primaty :o))))

  p. Hrnko, dajte na seba nejaky kontakt, mate asi problem so serverom, poslem screenshot…

 6. Martin 20. januára 2012 / 14:30

  No, nič, idem ja od vás, neublížil som žiadnemu z vás. Ale aj NOD mi zobrazuje stránku že je nakazená trójskym koňom, čo netuším prečo ale má recht. Milujte sa a množte sa ! Ja idem prešporkovať na inú stránku, ak mi čas dovolí.

 7. miro 20. januára 2012 / 16:17

  Pan Martin,
  chcel som na vas reagovat obsirnejsie, ale Tucko Bombicka to napisal aj za mna. Este raz si jeho prispevok z 18.1. o 8:50 pozorne precitajte.
  Ja uz len dodavam to, ze najvacsia slovenska dedina prestane byt dedina vtedy, ked „Presporaci“ zdvihnu svoje lenive zadky a precestuju si aj ine kraje Slovenska, nielen bratislavsky a do zahranicia pojdu aj dalej, ako po Vieden. Tam zistite, ci sa potrebuju do minulosti nostalgicky vracat aj inde. Odporucam vam aj diskusiu s Macuhom, ktoreho mladi, nezakomplexovani Bratislavcania zotreli, ako maleho chlapca. Jeho obhajoba susosia MT bola len o trapnom vykrucani sa a obhajoval ju slovami, ze ta socha „je pekna“. Vskutku unikatna pricina na opatovnu instalaciu…
  Nuz a celemu Slovensku prestanete byt na smiech vtedy, ked prestanete byt „Europania“, ako Lasica, Sebej a dalsi „vykvet“ naroda.

 8. miro 20. januára 2012 / 16:28

  …az teraz sa mi zobrazili aj starsie komentare…
  Pan Martin,
  Petrovic, Kosut, Masaryk, Havel a spol., to su pre vas ti pravi, ku ktorym sa mame hlasit? To uz hej, klobuk dole. Hlavne k tym prvym dvom. Tak potom je nacim, aby ste si zalozili spolok masochistov.
  Napr. na Stefanika ste asi „akosi“ pozabudli, hoci po moralnej a intelektualnej stranke sa mu z uvedenych dost tazko niekto vyrovna, ale v Presporku je to asi normalne.

 9. Tučko Bombička 20. januára 2012 / 16:29

  A je po „uhorskej“ noblese 🙂

 10. miro 20. januára 2012 / 16:47

  No a vy nestastny pan Coopy,
  riesite tu uz davno vyriesenu zahadu „najstarsieho“ naroda na svete, ale obdivujem vasho sefa, ze plati niekoho, kto je este aj 3 tyzdne po Silvestri napity…
  Yoss vam sem nalinkoval clanok, ktory zrejme zachytava realitu v Madarsku, aspon v Budapesti, pisal o tom aj G.M. Papucek.

  Tak teda, z clanku je jasne, ze najstarsi na svete su stari Madari, kedze aj Adam bol Madar. Potom asi aj Jezis, aj ked p. Hrnko nehanebne tvrdi opak!!!
  Teraz sa dostava na rad druhy najstarsi narod na svete a to ste vy, Cesi. Ano pan Coopy, je to tak, ved to potvrdzuje aj „historicka“ postava vasich dejin, praotec Cech. Jeho suputnici museli byt teda prastari Cesi.
  Hm, no ked sa nad tym tak zamyslime…prastary je starsi, ako stary, teda aj vy Cesi, po prastarych Cechoch, by ste mali byt starsi narod, ako Madari, po starych Madaroch…
  Nechcete to nejako riesit? Co tak spolu? S nami ste sa nejako nepohodli, mozno v Cechomadarsku alebo Madarskocesku by vam bolo sveta zit. Dosiahli by ste konecne to, o co ste sa s nami Slovakmi neuspesne usilovali.
  Boli by ste opat raz „velki“ 🙂

 11. Coopy 21. januára 2012 / 1:45

  Stastny pan Miro,
  se zaujetim jsem jsi precetl Vas vytvor,ostatne jako vsechny vyplody na tomto webu.Po pravde receno,nic moc moc.Humor dosti krecovity,v ramci zabehnutych slovenskych nacionalistickych klise.Ale kazdy dle svych schopnosti,pochopitelne.
  Jen bych si dovolil vypichnout nekolik malo momentu.Zasadni rozdil mezi starymi povestmi ceskymi a novymi povestmi slovenskymi[zadne stare totiz neexistuji] je ten,ze v Cesku se tyto povesti chapou skutecne jako povesti a uci se v hodinach literatury.Zatimco na Slovensku se nove fabrikovane povesti slovenske uci a propaguji jako historie.
  Ja osobne nemam nic proti tomu.Chapu toto vytvareni nove-stare slovenske historie neco jako vznik nabozenske sekty.I na techto strankach muzete sledovat priznaky kazdeho nove vznikleho nabozenstvi-totiz rozpad na mnoho ruznych sekt a smeru.Prirovnejme je treba ke krestanstvi.Od hlavniho,nazveme ho katolickeho proudu se zahy stepi ariani,pak monofyzite,pravoslavni,Armeni, dale pak protestanske cirkve jako kalvini,babtiste,luterani atd.atd. Islam,to same.Sunna,sia,druzove…..Stejne je to mezi slovenskymi nacionalisty.Zde muzeme sledovat umirnenene,ortodoxni kridlo ktere reprezentuje treba pan Hrnko,pres radikalnejsi stranu ruznych Zaznamniku a Milanu XYZ az po extremisty typu Metodeje Slava ci jak se jmenuje.
  Mym osobnim favoritem je ovsem stranka http://www.sclabonia.sk a jeji supernova,nejaka mlada pani nebo starsi slecna Blazena Ovsena.Ta osoba uz opravdu nic nepredstira.Tu ctu nejradeji a vzdy se s obdivem sklanim tvurcimu potencionalu lidskeho ducha.V zivote by mne nenapadlo,kam az to muze dojit.

 12. miro 21. januára 2012 / 14:16

  Pan Coopy,
  ak pisete o slovenskych neexistujucich povestiach, co tak spomenut si na Svatopluka a tri pruty? S tym mate zrejme problemy, kedze za CSSR boli v kurze len tie ceske.
  Sclaboniu z tu diskutujucich berie vazne asi len Milanxyz. Vasa Sclabonia je na stranke dalsimoravak.bloguje.cz 🙂

  Uz sa prosim vas nestrapnujte vyrazmi o „slovenskych nacionalistoch“, kedze vy sam ste nacionalista, mierne napisane. Viac sa o vas docitate tu:
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Projekcia_(psychol%C3%B3gia)

 13. Milanxyz 21. januára 2012 / 14:52

  Pán Coopy,
  v svojom poslednom „výplode“ (to aby som použil Váš spôsob vyjadrovania) ste ma vôbec neprekvapili. Nacionalizmus máte výlučne vyhradený len pre tých, ktorí nesúhlasia s oficiálnou českou nacionalistickou historickou školou vykreslenou históriou Slovákov. Nič nové sa tam nesmie nájsť, nič nové prijať. Slovenské dejiny písané Čechmi a odobrené Maďarmi sú tabu a každý, kto rozmýšľa ináč je slovenský nacionalista!
  Už pomaly sto rokov je svet krmený českým super nacionalistickým výkladom slovenskej histórie, podľa ktorej Slováci sa objavili z nejakej nedefinovanej masy Slovanov niekedy v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie. Niektorí odvážlivci na českej strane (nemôžem napísať, že českí nacionalisti, lebo túto nálepku prisúdili len Slovákom) povzbudení šovinistickým maďarským tvrdením, že slovenský národ neexistuje, tvrdia, že Slováci vznikli až po vzniku Republiky.
  Za tých pomaly sto rokov české historické ústavy ochotne zásobovali svet svojím nacionalistickým auto-centristickým výkladom dejín Slovákov a sú v tomto smere autormi dejinných statí v mnohých encyklopédiach.
  A treba uznať, že sa snažili. Ako čarodejníci dokázali z tvrdého znaku pri „e“ v originálnom mene starobilého národa „Slovenov“ vyčarovať mäkčeň nad „e“, čím Slovenov, predkov Slovákov, pretvorili na „Slověnov“. Z tých poslušní slovenskí papagáji vytvorili „Slovienov“, neskôr premenených na „Slovanov“, a okradli nás Slovenov/Slovákov o celú našu históriu.
  Ale to im nestačilo. Aby sa zazichrovali úplne, premenili meno slovenskej zemi u hôr – Uhorska na „Uhersko“ a pohodili jej obyvateľov, aj históriu Maďarom.
  Takže tak to nejak je. Pre nás Slovákov už Vaše fabrikovanie (tu sa náramne hodí Váš výraz) našej histórie nestačí. V Čechách a na počeštenej Morave sa ho naďalej, tak ako v Maďarsku, môžte učiť na hodinách literatúry a dejepisu, ale na Slovensku to už nariadiť nemôžte.
  Musíte sa s tým zmieriť, či Vám to už pripadá ako „populistické“, alebo „nacionalistické“ klišé.

  p.s. Tú „umiernenú ortodoxnosť“ pána Hrnka musíte chápať v tom zmysle, že on študoval v čase keď na slovenských univerzitách prednášali pohrobkovia českej historickej školy, potvrdení stranou a vládou, a skončiť ročník zaručovalo len papagájovanie predneseného. To bol čas, keď sa človek musel prispôsobiť. Niekto ochotnejšie, mnohí so zaťatými zubami.

  Ale nebojte sa, aj „ortodoxnosť“ sa časom ošúcha….

 14. Coopy 22. januára 2012 / 16:46

  Drazi slovensti pratele,s dovolenim prejdu obvykle cechobni litanie o silenem utisku Slovaku a o vrozene zvlcile povaze Cechu,kteri nemysli dnem a noci na nic jineho,nez jen na to,jak nejvice uskodit Slovakum.
  Spise bych se venoval nenapadne glose o historicke rigidite p.Hrnka,ktery ac dela co dela,je nadosmrti poznamenan obdobim kdy studovat.
  Pana Hrnka muzeme povazovat za ledacos.Casto byva velmi arogantni.Muze byt prospechar.Muze cokoliv. Ale co rozhodne pan Hrnko neni? Neni hloupy!!
  Ono i studium za komunistickeho rezimu muze vychovat dobre odborniky,nebot nemusi zasadnim zpusobem menit mysleni cloveka,ktery ma svuj nazor a chce ho rozvijet.To studium ho vsak predevsim nauci metodologii,jak pracovat s prameny a informaceni.Jak je vyhodnovat a vytvaret zavery.Jen hlupak se neposune od bezducheho memerovani.A to pan Hrnko opravdu neni.
  Pravda,nemusime s nim v mnoha vecech souhlasit ale ten casto vysmivany ,,gebir,, ktery ma ho prece jen deleguje nekam,kde my ostatni jen prezvykavame nam sprostredkovane informace.
  Jak s gebirem nalozi,je jen jeho vec.
  Ostatne studiem za toho rezimu jsme myslim poznamenani skoro vsichni,tak proc jen pan Hrnko se nemuze z jeho osidel vyprostit,zatimco jinych se ani nedotkl?

 15. Tučko Bombička 22. januára 2012 / 18:57

  Už to tu bolo spomínané. Od piatku rána sa tento blog správa veľmi zvláštne. Cyklicky počas dňa je naň znemožňovaný prístup varovaním antivírusového programu (nielen u mňa), ktorý zároveň blokuje načítanie stránky. A v iných častiach dňa je zase všetko v poriadku. Vie sa niekto k tomu vyjadriť?

 16. Anton Hrnko 22. januára 2012 / 19:42

  Dal som si preveriť stránku dcére, ktorá na to má „gebír“. Podľa jej prieskumu, stránka je čistá. To, čo popisujete, musí byť medzi vašou požiadavkou na spojenie a mojou stránkou.

 17. Marcel 22. januára 2012 / 20:19

  Ja zíram p. Coopy, konečne príspevok,ktorý ma nevytočil…

 18. Metod J. Sláv 23. januára 2012 / 13:56

  Pán Hrnko, ospravedlňujem sa, lebo, aj keď som nedávno vyhlásil, že sem už ani „nepáchnem“,
  tak túto stránku stále čítam, pretože sa tu zišli ľudia, ktorí hlavu nemajú len na to, aby ich malo, čo
  bolieť „po opici“.

  Sú to ľudia, ktorí až na výnimky (coopy, martin) nepapagájujú všeobecne známe „Dr.-isty“,
  „kariérnych vedcov“ = radobyvedcov robiacich „vedu“ pre kariéru, t. j. „kráčajúcich v starých
  dobrých šľapajách histórie písanej víťazmi = okupantmi“.

  Sú to ľudia, ktorí aj v dnešných časoch skutočne čítajú, vedia nájsť podstatné informácie, hodnotné
  informácie,
  t.j. nie len „hlcú informácie“, ktoré sú im predhadzované v „cool-in“ podobe „masdristami“ (dobre
  zaplatenými dnešnými ekonomickými víťazmi = ekonomickými okupantmi).

  Mám za sebou vyše desať rokov pedagogickej praxe, a tak viem rozpoznať, kto skutočne tvorivo
  rozmýšľa nad tým, čo sa naučil, a kto „drísta“, aby zakryl, svoju nevedomosť, a pritom ešte hrá
  „macha“ pred jemu podobnými „sliepočkami a kohútikmi“, ktorí sa podobne ako onen macho
  „zotavujú z preflámovanej noci“.

  NO, A KEĎŽE JEDEN TAKÝTO „MACHO“ TU NA TOMTO BLOGU „ZOBRAL MOJE MENO NADARMO“, TAK SOM SA MUSEL OZVAŤ.

  A keďže nechcem viac strácať drahocenný čas, tak sem dám jednu moju reakciu
  na „silné reči cool-in-ovsky mediálne vymasírovanej“ intelektuálskej osoby:

  X., správna pripomienka, som rád, že mám tú česť komunikovať s človekom, ktorý si ako jeden z mála uvedomuje existenciu hodnotných a nehodnotných informácií, ale záležitosť hodnoty starších aj súčasných encyklopedických informácií má jeden háčik, skôr háčisko!
  (Mimochodom, hodnotou informácií z hľadiska ich užitočnosti pre osobnostný rast človeka sa zaoberám už cca 30 rokov – nechcem týmto „strašiť“, len si tak pre seba s „hrôzou“ konštatujem. 🙂

  Ten háčisko spočíva v nedôveryhodnosti encyklopedických vedomostí, a to predovšetkým tých, ktoré sa týkajú histórie, a to hlavne histórie Slovákov a Slovanov vôbec. ( Podobne sú na tom Gaeli, hlavne Walesania, ktorý sú po nás druhým najstarším európskym „genetickým“ národom a pritom ich pomenovanie znamená Cudzinci, takže sú cudzincami vo vlastnej rodnej zemi. Známa je „okrídlená“ veta: Históriu píšu víťazi – a víťazmi nad neprajúcimi si mnohopočetnými roľníckymi slovanskými kmeňmi boli hlavne severskí hrdlorezi s mentalitou lovca zberača, ktorý je zvyknutý od okolia si všetko utrhnúť, uloviť, teda zabiť, aké že tam výčitky svedomia nad lúpežnou vraždou, rabovaním, … )
  Príklady nedôveryhodnosti encyklopedických informácií o histórii Slovanov:
  V Čechách vychádza moderne encyklopedicky sa tváriaca edícia Dejiny státú. V zväzku Dejiny Nemecka som s „úžasom“ zistil, že Slovanov z dejín Nemecka ktosi „vygumoval“ – v mennom registri sa nenachádza slovo Slovan ani Vened, či Vinid??? (Pritom slovo Slovan som našiel v Dejinách Grécka alebo Dejinách Španielska, tam som sa dozvedel, že Slovania boli druhou najväčšou menšinou po Židoch.) Prítomnosť Slovanov do dnes vidieť na mapách Nemecka: Chemnitz = Kamenica, Leiptzig = Lipsko, Dresden = Drážďany, Lubeck = Ľubica, Rostock v Pomoransku alebo Gronau = Hronov na hraniciach s Holandskom. Krásnym príkladom o prítomnosti Slovanov už za čias Rimanov je mesto MOGONTIA ešte aj s nosovkou „on“ !!! (Moguč/Mohuč spotvorená na Mainz.)
  V Budín-Pešti som si kúpil anglicky písanú knihu (zrejme určenú turistom) o histórii Maďarska, tam som tiež nenašiel zmienku o Slovanoch pred príchodom Maďarov = „poturečtených“ Rusínov. Ani vo Wikipédii sa nespomína ako urobili z Budína „Búdu“, z Blatného plesa Balaton, zo slamy salmu, z piatku penték, či z Ladislava Lászlóa.
  A totálnym výplodom radobyvedcov poplatných „vitézom“ je , že naše Školské atlasy sveta na mape ľudských rás majú uprostred Európy nakreslený fľak, ktorý naše slovenské deti „vedecky“ presviedča, že Maďari sú príslušníkmi nie bielej rasy, ale rasy žltobielej??? To tí „páni“ chcú, aby sme neverili ani tomu, čo vidíme??? A čerešnička na záver: V novom maďarskom atlase som už fľak uprostred Európy nenašiel????????????
  Žeby závan pravdy sfúkol „oheň na odrodileckej, ugrofínskej podpaľačskej pochodni“, alebo je za tým len úbohá snaha vopchať sa do EÚ a hneď „byť európskejší ako Európan“?????????????
  Myslím, že som dostatočne ilustroval, prečo človek hľadajúci hodnotné informácie sa nemôže slepo spoliehať na to, čo je napísané v encyklopédiách, ale musí hľadať a čítať aj pôvodné historické pramene, ktoré ktosi pravdepodobne zámerne „zle prečítal“. Ja momentálne zháňam Jordanesovu Geticu, v ktorej sa spomínajú údajne germánske gótske mená, ktoré sú nezrozumiteľné dnešným „Germánom“, ale úplne sú zrozumiteľné nám Slovanom: Vithimiris/Vidimer = Vidimír, Valamir/Valamer = Voľamír, Tiudimer = Cudzimír.
  K článkom uverejneným na internete sa treba správať obozretne, ale treba si dať pozor, aby človek, ako sa hovorí, nevylial z vaničky so špinavou vodou aj dieťa.

 19. yoss 23. januára 2012 / 15:22

  pan Hrnko, problemy so strankami boli vcera aj dnes rano, teraz je to v poriadku, doporucujem oscanovanie servera od odbornikov, je to zdarma, slovenska firma na ceskom trhu

  http://1.eset.cz/eva/

 20. Milanxyz 23. januára 2012 / 16:47

  Pán Miro,
  Neuhádli ste celkom, lebo na Sklabónii som nebol aspoň rok. Ale pretože ste to nadhodili, ako „moje“ čítanie, tak som sa tam pozrel.
  A neľutujem.
  Obrázky v poslednom článku o slovenskej zemi za Moravou zaiste každého, kto pozná chudobné archeologické miesta na Slovensku a porovná ich s tým, čo sa urobilo za Moravou, musí nutne dôjsť k poznaniu, že za spoločnej republiky archeologický výskum na Slovensku živoril.
  Ja len dúfam, že to pobadal aj pán „Coopy“, keď priznáva, že Sklavónia je jeho favoritom.

 21. Coopy 23. januára 2012 / 17:26

  Pane Milane XYZ,
  mate nejake relevantni udaje o tom,kolik penez z rozpoctu slo na archeologicky vyzkum na Slovensku a kolik v ,,historickych zemich,,? Nebo je to jen takove placnuti?
  Ja se priznam,ze nevim.Ale pokud nevite ani Vy a vyhodnocujete to pouze dle svych internich dojmu,mohu odpovedet ve stejnem duchu,pouze v obracenem gardu.
  Ma verze zni takto: Kdyz se pod vedenim Husaka zmocnila vlady v CSSR slovenska klika,zacala mensina vladnout vetsine.Ohromne masy penez a dalsich prostredku se valily z Cech,Moravy a Slezska na Slovensko.Archeologicky vyzkum byl v ceskych zemich docela zastaven a vsechny prostredky smerovali na archeologicky vyzkum slovenskych lokalit.Az kdyz v roce 1989 ceske zeme setrasly jho vladnouci,okupacni slovenske vrstvy,archeologicky vyzkum se zase rozebehl.
  Taky hezke,ne? No a kdo z nas dvou ma ted pravdu?
  Doufam,ze ostatni uzivatele pochopili,ze jde o nadsazku a nezahrnou mne nyni dalekosahlym vyctem krivd,spachanych Cechy na Slovacich.
  Jeste maly dodatek k clanku Metodeje.Je zde jeste nekdo,kdo veri,ze Slovaci jsou ,,etnicky rekorderi Evropy,,??

 22. Zaznamnik 23. januára 2012 / 21:12

  Coopy, coopy, ako vas mame brat vazne, ked ani neviete, ze katolicka cirkev sa nestiepila na armenskych pravoslavnych pretoze :

  1, Armenska apostolska cirkev vznikla v roku 301 a je najstarsou samostatnou cirkvou na svete s obradovym jazykom -armencinou…/Byzancia prijala krestanstvo roku 313/
  2, vychodne pravoslavne cirkvi s obradovym jazykom cirkevnoslovancinou vznikali v slovanskych statoch /vynimka Gruzinsko a Rumunsko/ a zakladali ich ziaci sv. Cyrila a sv. Metoda a ich nasledovnici po vyhnani z Velkej Moravy biskupom Wichingom, cize minimalne uplny koniec 9teho a gro v 10. storoci…..

  Vsetky tieto cirkvi su autochtonne a patria k velkej skupine vychodnych cirkvi, cize ortodoxnych, po rusky – pravoslavnych…. niektore z tychto cirkvi uznavaju za svoju hlavu rimskeho papeza, niektore nie…… ale nikdy, opakujem NIKDY sa neodclenili od katolickej cirkvi, pretoze katolicka cirkev je oznacenie pre zapadnu cirkev s obradovym jazykom latinskym a ortodoxia mala obradovy jazyk bud grecky, armensky, aramejsky, syrsky, cirkevnoslovansky……

  Cize pan Coopy, ako vas mame brat vazne ostatne tvrdenia, ked neovladate ani zakladne veci ?

 23. Zaznamnik 23. januára 2012 / 21:21

  Mimochodom, ked pan Hrnko ma stranku zavirenu nejakym trojanom, nemoze za to on, ale prevadzkovatel jeho weboveho priestoru…..

  ja idem cez Linux, doma aj v robote, takze ziadne tazkosti nemam 🙂 Ale skusim sa pozriet zajtra v robote z nejakeho Win stroja, co na to povie….

 24. Zaznamnik 23. januára 2012 / 21:25

  Inac pan Coopy, tou slovenskou okupaciou „ceskych zemi“, ste ma totalne pobavil :-D……toto uz nie su dozvuky silvestrovskej opice, ale mate dobreho dodavatela kvalitneho fajciva……:-D silne a fest halucinujuce 😀

 25. Coopy 23. januára 2012 / 21:48

  Pane Zaznamniku,
  predpokladal jsem ze nekteri mou nadsazku nepochopi.Proto jsem tam dal takove polopaticke vysvetleni v naivni nadeji,ze to prece uz musi pochopit kazdy.No,mylil jsem se.
  V souvislosti s vasi neduvtipnosti zasnu,kde se vas bere tolik arogance,pychy a nadutosti.
  Nebo prave proto?
  Jinak ale mate samozrejme pravdu s temi cirkvemi.Samozrejme ze vim,jak krestanske cirkve vznikaly,vyvijely se ci zanikaly ale to nebylo hlavnim predmetem meho prispevku.Melo to slouzit pouze jako apologie soucasneho slovenskeho historicko-romantickeho pohledu na vlastni dejiny.
  Takze popravde ani nestojim o to,aby mne nekdo jako bral vazne,nebot predpokladam,ze vy sam jste o sobe presvedcen ze patrite to elitniho klubu tech osvicenych a nekdo takovy jako ja se prece musi hooodne snazit,aby ho ta elita vubec zaregistrovala.Stejne by to bylo marne.Nemam totiz ten spravny puvod.

 26. Coopy 23. januára 2012 / 22:53

  Popravde receno,spise nez slovni prestrelky s p.Zaznamnikem mne zajimaji nazory zde zucastnenych na teorii o zcela mimoradnem etnickem prvenstvi Slovaku mezi narody Evropy.
  Ptam se proto,ze tento nazor je v posledni dobe dosti masove rozsiren napric slovenskymi weby a stava se dalsim s rady slovenskych sebeklamu.Tedy dle meho nazoru,pochopitelne.Pokud nekdo zde dokaze,ze je to skutecne pravdou,omluvim se radne za ten vyraz ,,sebeklam,,.
  Takze do toho,mili roduverni.

 27. Anton Hrnko 23. januára 2012 / 23:13

  Coopy,
  mňa by skôr zaujímalo, prečo sem chodíte zaodorovávať priestor, keďže hlavná línia tohto bologu je v príkrom rozpore s akýmkoľvek romantizmom a pokúša sa svojim čitateľom vysvetľovať na báze striktnej vedeckosti slovenské dejiny zo slovenského uhla pohľadu. Vám neprekážajú dristy o Drávidoch, o biblickom pôvode „Slovákov“ apod. To sa na tomto blogu nenosí! Vás irituje akýkoľvek pohľad na dejiny Slovákov, ktorý ich posúva do iného priestoru, aký im vyčlenila česká šovinistická historiografia. To je, čo vás irituje, nie to, že ako všade inde (teda aj Česku) aj na Slovensku existujú ľudia, ktorí si vytvárajú svoj vlastný svet spôsobom „deus in machina“ a podobne ako biblickí proroci kážu svoje zvestované dejiny. Práve naopak, týchto vítate ako soľ v polievke, lebo vám dávajú náboje na strieľanie po všetkých, ktorí si dovolia spochybniť „českú pravdu“. Takže si láskavo na svoju otázku odpovedzte sám a nesnažte sa nás tu poúčať. Časy, keď sme takéto poučovanie brali vážne, sú už nenávratne to tam!

 28. Coopy 23. januára 2012 / 23:50

  Pane Hrnko,
  s veskerou uctou nejsem to ja,kdo se snazi nekoho poucovat.Od toho jsou tady jini borci.Souhlasim s Vami,ze v kazdem narode se najdou…..no jak je nazvat…pouziju teda Vaseho vyrazu sovinisti.Ani cesky narod neni proti nim imunni.Nicmene takovou explozi techto ,,sovinistu,,
  jaka nastala na soucasnem Slovensku jsem v Cesku nezaznamenal.
  Vasi nabidku,abych si mnou polozenou otazku odpovedel sam beru tedy jako elegantni manevr jak se vyhnout obhajobe neceho zrejme neobhajitelneho.Stejne tak jsem dopadl u dalsiho slovenskeho mytu -udajne vymeny Tesinska za slovenska uzemi.Cim vice a hloubeji patram v polskych pramenech,tim vice se utvrzuji,ze se jedna jen o slovenskou sovinistickou lez,kdyz tedy pouziju Vas vyraz.
  Vasi snahu,aby Vas web nebyl zaplevelen ruznymi dravidsko-gaelskymi teoriemi vsak chapu a proto prosim vymazte muj prispevek s touto otazkou aby nahodou nesvadela nekoho k prezentovani techto,dle meho nazoru,bludu.

 29. Anton Hrnko 24. januára 2012 / 0:01

  Coopy,
  vaše používanie pojmov je viac ako svojvoľné. Romantizmus a šovinizmus sú dva veľmi rozdielne pojmy. Kým romantik sníva o svojej veľkosti, o starobylosti svojho rodu a o možných súvislostiach, ktoré by mohli jeho tvrdenia podporiť, šovinista to robí z presvedčenia niekomu druhému niečo uprieť, niečo mu ukradnúť atď. Romantik nepozná nenávisť k druhému, je to len určitá prehnaná láska k svojmu. Šovinista naopak nenávidí všetkých okrem seba a svojich. Tak si prosím nepleťte dojmy s pojmami.

 30. Coopy 24. januára 2012 / 0:03

  A jeste abych dodal,i my v Cesku uz nemusime poslouchat slovenske vladce,kteri se usidlili na dlouha desetileti v Praze a ridili cely stat vcetne oficialni historie.I my uz nemusime snaset vnuceny ,,slovensky pohlad,, a muzeme se ridit ciste pohledem ceskym,ktery je zalozen na vysoce vedecke bazi a oprosten od jakehokoliv nacionalniho romantizmu.
  Tak a ted jsme si ,,kvit,,!

 31. Coopy 24. januára 2012 / 0:05

  Dekuji za vyklad slova sovinista.Na zaklade toho mohu smele prohlasit ze ja sovinista tedy rozhodne nejsem.

 32. Anton Hrnko 24. januára 2012 / 0:14

  Ó, blahoslavení chudobní duchom, lebo tých bude kráľovstvo nebeské. Aleluja, aleluja!!!

 33. Milanxyz 24. januára 2012 / 10:32

  Pán Coopy,
  Viete veľmi dobre, že údaje takej povahy boli vždy uložené v jej centrálnom orgáne v tzv „historických zemích“, v Prahe a tie sa nezverejňovali na Slovensku. Ale mám skúsenosti z iného odboru, kde sa financie na dôležité projekty/akcie, v istom čase, keď som tam pracoval, delili tak, že v rebríčku desiatich najdôležitejších stavieb bolo deväť v tzv „historických zemích“ a jedna na Slovensku.
  Nemyslím si, že v archeologii to bolo podstatne ináč.
  Ale pobavili ste ma myšlienkou, že „slovenská klika“ sa zmocnila vlády a hrôza nad hrôzy, menšina vládla väčšíne! Dúfam, že sa to u Vás vyučuje na hodinách literatúry, alebo dejepisu.

  Čo sa týka výsledkov výskumov prof. Feráka, nemusíte tomu veriť, Vaša vec, ale to ešte neznamená, žeby sme mu nemali veriť aj my.

 34. Tučko Bombička 24. januára 2012 / 12:22

  K jednej veci sa však predsa len treba vyjadriť. Mám na mysli tú „explóziu šovinistov na Slovensku“, údajne neporovnateľnú s Českom. Viete, každý kto aspoň trochu sleduje české denníky, sa na takomto tvrdení musí smiať aspoň mesiac. V tom Česku, kde pravidelne denníky píšu o „českém praseti“, „české krávě“, „českém cesneku“, „českých stromech“, „českých kaprech“ (pred Vianocami) až je to občas komické, v tom Česku, kde sa tak darí istej „Delnickej strane“, v tom Česku, ktoré má dnes pocit, že zhltlo rozum celého sveta, lebo všetci, čo vstúpili (a chystajú sa vstúpiť) do eurozóny nevedeli (a nevedia) čo činia, v tom Česku, v ktorom prezident (jediný na svete) správne chápe problematiku globálneho otepľovania – v tomto Česku má byť menej šovinistov ako na Slovensku? Miroslav Demko to v jednej svojej knihe pomenoval dosť eufemisticky, ako českú samoľúbosť, snáď ani nemajúcu v tomto priestore obdobu (možno Maďari by sa im mohli rovnať). Celkom nedávno na jednom z českých blogov autor s uspokojením konštatoval, ako bolo dobre, že na Slovensku svojho času neprešiel „nacionalistický“ zákon, podľa ktorého sa mali do slovenčiny dabovať všetky české filmy (čo je jediný normálny prístup, tu nieto dôvodov na výnimky). Že dabovanie slovenskej produkcie do češtiny bolo (a je) u nich štandard, na to už „akosi“ zabudol. Toto je skrátka tak asymetrická pozícia, že skutočne len absolútny ignorant to môže postaviť do polohy „šovinistické Slovensko“ vs. „nešovinistické Česko“. Zodpovedne tu vyhlasujem, že slovenský nacionalizmus (vo všetkých svojich podobách) v súčasnosti nanajvýš dobieha nacionalizmy okolitých krajín (a aj to mám výrazné pochybnosti!!!). To vám povie každý, kto vie aspoň trochu posúdiť pomery okolo nás. Že sa tu vôbec o tomto diskutuje v takýchto súvislostiach, to je proste na neuverenie.

 35. zaznamnik 24. januára 2012 / 13:11

  No, pozrel som sa na stranky pana Hrnka cez Windows a Internet Explorer a vyzera to, ze je vsetko OK…. nehlasilo mi nic…..

 36. Tučko Bombička 24. januára 2012 / 16:54

  Objekt:
  http://www.hrnko.sk
  Infiltrácia:
  JS/Iframe.AS Trójsky kôň
  Info:
  Uložený do karantény…
  Už ich tam mám aspoň 30 🙂 Nie je samozrejme problém vyňať stránku z kontroly antivírom, lenže…

 37. Marcel 24. januára 2012 / 19:05

  p.Tučko Bombička
  Občas čítam české historické mesačníky ako History revue,Živá historie atď. Keď sa téma zvrtne na oblasť v ktorej historicky nespochybniteľne figurujeme aj my, teda naši predkovia,nedočítali by ste sa o „nás“ ani „ň“.(myslím tým Samovu ríšu,VM atď.) Trefne ste spomenuli – snáď len Maďari…

 38. zaznamnik 24. januára 2012 / 20:21

  nastastie ja uz treti rok problemy s virusmi nepoznam…Ubuntu to isti 🙂

 39. milwa 24. januára 2012 / 22:29

  Neviem, co ma operacny system spolocne s infikovanym WordPressom – webserver bezi na debiane…

 40. zaznamnik 25. januára 2012 / 8:46

  Nic, len pod windowsami mam instalovany Eset a ten zvykne pri podozrivej stranke vrestat…….

 41. miro 9. februára 2012 / 21:32

  Pan Coopy,
  este by som sa rad vratil k vasmu prispevku:
  „Zatimco na Slovensku se nove fabrikovane povesti slovenske uci a propaguji jako historie.“

  Chcel by som vas poziadat, aby ste to aj dokumentovali, nielen vyhlasovali. Dakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *