Memorandové peripetie


            Niekedy mám pocit, že Slováci sú najnevďačnejší národ na svete. Nie však pri rozdávaní svojej biologickej a materiálnej podstaty. Tú vďačne rozdávajú celé stáročia okolitým národom, či už biologickú Maďarom, Rakúšanom, Čechom, Američanom, Belgičanom, Francúzom a Bohvie komu ešte alebo materiálnu, momentálne Nemcom, Francúzom, Talianom, Američanom… Nevďační sú najmä voči sebe a svojim predkom. Veď sa len pozrime po našich mestách, mestečkách a dedinách, koľko „vďačnosti“ sme venovali našim zaslúžilým rodákom, ako si pripomíname tých, ktorí obetovali život pre národ a niekedy i za národ, akú úctu a pietu im vzdávame. Možnože mnohí by ani nevedeli, že existuje nejaký Národný cintorín, keby sa občas v tlači neobjavilo, že z neho niekto ukradol dáky kovový predmet (portrét, bustu alebo niečo podobné), aby mohol zaň dostať zopár drobných v kovošrote. A výkupca to pokojne vykúpi, veď už od čias Vespasiana  sa traduje, že peniaze nesmrdia, aj keď sú z bronzovej plakety „akéhosi“ národného umelca. A keď sa náhodou niekto nájde, kto sa pustí do nevďačnej úlohy stavania pomníka vďačnosti nejakej osobnosti alebo udalosti zo slovenských dejín, naša „slobodná slovenská“ tlač ho okamžite spochybní, či by nebolo lepšie vyčistiť rigol, postaviť jedno potrubie na splašky navyše alebo nejakú novú žumpu.

Posledným prejavom totálneho nevďaku voči sebe a našim predkom bolo to, akým spôsobom oficiálna slovenská štátna reprezentácia odignorovala hádam jedno z najvýznamnejších jubileí slovenských moderných dejín – 150. výročie podpísania Memoranda národa slovenského zo 6. a 7. júna 1861. Toto ignorovanie začalo už tým, že jednoznačne celonárodné jubileum bolo ponechané na samosprávu mesta Martina, že žiaden  celoštátny politický orgán neprevzal nad oslavami záštitu a keď Matica slovenská v spolupráci s mestom Martin oslavu zorganizovala, žiadny štátny predstaviteľ s výnimkou opozičného podpredsedu parlamentu a niektorých opozičných poslancov sa na nej nezúčastnil. Pritom Memorandum národa slovenského je v našich národných dejinách niečo ako Magna Charta Libertatum pre Angličanov, Zlatá bula sicílska pre Čechov, dobytie Bastily pre Francúzov alebo 15. marec 1848 pre Maďarov… Neviem si predstaviť, žeby si niektorý zo spomínaných národov „uctil“ tak jedno z najvýznamnejších národných výročí, najmä, ak by bolo okrúhle, ako sme toho boli svedkom v prípade tohoročného okrúhleho výročia Memoranda!

Možnože sa niekomu môže zdať, že význam Memoranda z r. 1861 preceňujem, možnože majú Slováci významnejšie dátumy, významnejšie udalosti, ktoré by mali sláviť oficiálni predstavitelia Slovenskej republiky. Možno je to 28. október 1918, keď podľa nich vznikol „československý“ štát. Akurát, že nikto na Slovensku o tom nevedel ani vtedy, keď sa legitímni zástupcovia Slovákov schádzali 30. októbra 1918 do Turčianskeho Svätého Martina, aby rozhodli, ako ďalej. Možnože to je 17. november 1989, ktorý si pamätám, ako by to bolo včera, len za Boha si nemôžem spomenúť, čo sa vtedy na Slovensku stalo. Veď hej, deň predtým bola v Bratislave masová demonštrácia študentov, prvé verejné zhromaždenie v celom štáte, ktoré predznamenalo pád komunizmu u nás r. 1989. Ale to predsa nestojí za zmienku, dôležité bolo to, čo robili naši českí patróni. To si treba pripomínať, lebo samostatné, svojprávne aktivity predstaviteľov slovenského národa alebo jeho častí za to nestoja. A možnože je to festival Bažant – Pohoda v Trenčíne. Je tam veľa ľudí a je tam zábava, najmä jednoduchá až primitívna. To sa predsa len Slovákom môže povoliť. A stojí to za účasť reprezentantov štátu  na najvyššej úrovni. Lebo na oslavách všetkých týchto udalostí si r. 2011 vrcholní predstavitelia vlády a parlamentu pokladali za povinnosť zúčastniť sa. Stopäťdesiate výročie Memoranda im za to nestálo! A nielen to. Ani oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda im nestali za oficiálnu účasť. Aspoň väčšine z nich.

A vôbec, i samotné pripomínanie si Memoranda slovenského národa z roku 1861 má svojskú, dalo by sa povedať, takú našskú históriu. Je význačným svedectvom toho, v akom postavení sa Slováci nachádzali a ako si ho vôbec boli schopní pripomenúť. Nebudem hovoriť a matičných rokoch, keď bolo denno-denne pripomínané ako základný bod národného programu, bez ktorého si slovenskí národní predstavitelia nevedeli predstaviť slovenskú budúcnosť. Ani v ďalších rokoch slovenská politická scéna nebola ochotná z jeho požiadaviek zľaviť. Päťdesiate výročie Memoranda roku 1911 sa pripomínalo už po influxe maďarizačného náporu, ktorý ukázal značnú iluzórnosť možnosti skorého maďarizovania nemaďarských národností Uhorska. Predstavitelia oboch strán si toho boli vedomí a Slovákov to len utvrdilo v pozícii dôsledného hlásenia sa k programu spred pol storočia. V tom duchu si aj slovenská verejnosť Memorandu pripomenula.

Roky prvej Česko-Slovenskej republiky neboli vhodné na to, aby sa Memorandum pripomínalo na oficiálnej úrovni, hoci štát mal vzniknúť ako spoločný domov Slovákov a Čechov. Vtedajšia politická moc chcela mať z nového štátu rozšírený český štát s vymysleným „československým“ národom ako nositeľom štátnosti. Slovenský národ bol označovaný ako hungaristický výmysel a stúpenci autonómie, teda pokračovatelia myšlienok Memoranda, boli označovaní za neštátotvorných. Preto pripomínanie Memoranda r. 1921 a r. 1931 nebolo v súlade so štátnym záujmom, a tak sa k tomu aj pristupovalo. Dokonca aj medzi autonomistami tieto výročia nerezonovali, ako by mali. Ľudáci i národniari mali inú štátoprávnu „modlu“, ktorá bola síce priamym extraktom Memoranda, ale v tej dobe málokto na to myslel. Bola to Pittsburská dohoda a tam daný prísľub autonómie, ktorý sankcionoval podpisom priamo budúci prezident republiky T. G. Masaryk.

Zdalo sa, že štát a slovenskí politici prvýkrát skutočne docenia význam Memoranda národa slovenského z r. 1861 pri jeho osemdesiatom výročí r. 1941. Začalo to veľkolepo. Zriadil sa Memorandový výbor za účasti čelných politikov, ktorý pripravoval veľkolepý celonárodný program. Všetko  však narazilo na vojnové úsilie tretej ríše, ktorú nezaujímali zámery malého „spojenca“. Jednoducho, nacisti potrebovali pred útokom na Sovietsky zväz železničné trate voľné, a tak nebolo možné do Martina dostať hostí v plánovaných mimoriadnych vlakoch. Celonárodné oslavy tak skončili v komornom duchu síce za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, ale za zvukov hrmotajúcich vojenských transportov wehrmachtu.

Každý, kto len trochu pozná postavenie slovenského národa v obnovenom Česko-Slovensku, vie veľmi presne, prečo v rokoch 1951, 1961 alebo 1971 čo len spomenúť Memorandum, nie to ešte žiadať jeho pripomenutie bolo životu nebezpečné. Prvé ako-tak slušné pripomenutie si Memoranda v celej histórii spoločného štátu s Čechmi bolo až jeho 125. výročie roku 1986. Bolo to v čase, keď po nabehnutí gorbačovskej perestrojky politická moc v Prahe zakolísala a na Slovensku sa začali znova objavovať hlasy o „narovnanie“ deformovanej česko-slovenskej federácie. Štát pod egidou Matice slovenskej zorganizoval veľkolepú konferenciu, na ktorú boli pozvaní aj zahraniční Slováci, dokonca z USA. Od r. 1938 sa opäť stretli predstavitelia oficiálnej moci česko-slovenského štátu so zástupcami napr. Slovenskej ligy v Amerike a inými slovenskými fraternalistickými organizáciami. Ukázalo sa, že napriek federalizácii sú postuláty Memoranda z r. 1861 stále živé, že ešte treba veľa urobiť, aby sa naplnili, a že dokážu priviesť Slovákov rôzneho presvedčenia k spoločnému stolu.

O päť rokov neskôr bola už situácia iná. Oficiálna moc v dožívajúcom spoločnom štáte mala najväčší problém, aby umlčala stále silnejšie hlasy žiadajúce slovenskú štátnu suverenitu, nieto pripomínať si udalosť, bez ktorej by tieto hlasy nemohli vzniknúť. Aj o desať rokov neskôr, za podobných politických pomerov, avšak už v samostatnom štáte sa vtedajšia politická reprezentácia do nejakých osláv nemala. Zdalo by sa, že r. 2011, keď si bolo treba pripomenúť 150. výročie vzniku základného politického programu slovenského národa, nemôže existovať v suverénnej a samostatnej Slovenskej republike, vzniknuvšej ako naplnenie programu Memoranda, politická moc, ktorá by si ho s najväčšou pompou nepripomenula. Veď celý doterajší vývin Slovenskej republiky ako samostatného štátu, plne potvrdil správnosť štúrovsko-daxnerovského štátoprávneho programu. Avšak tá obrovská ignorancia zo strany vtedajšej aktuálnej politickej moci musela každému národne cítiacemu Slovákovi vyraziť dych. Udalosť celonárodného významu bola degradovaná na mestskú oslavu bez účasti tých, ktorí by sa mali cítiť dedičmi „mužov a žien Memoranda“. V každom inom štáte by si žiaden politik, nieto štátnik nenechal ujsť takúto príležitosť prihlásiť sa k tomu najpozitívnejšiemu z národných dejín.

Nuž ale čo: Na Slovensku je to tak! To však neznamená, žeby sme to mali prejsť mlčaním. Pretože väčšiu neúctu voči tým našim predkom, ktorí obetovali v prospech národa všetko, čo len mohli a vedeli, dokonca niektorí aj život, si len ťažko predstaviť. Ale nie je to len neúcta k mŕtvym. Je to predovšetkým vyhlásenie vtedajších držiteľov politickej moci na Slovensku, že sa necítia dedičmi slovenských politických snažení z minulosti, eo ipso, že sú v svojich funkciách nie na základe zásluh o národ a štát, ale náhodne! A to je na tom najsmutnejšie. Verím, že nová politická moc, nech už bude v akomkoľvek zložení, toto ignorantstvo napraví a 150. výročie Memoranda národa slovenského s plnou pompou oslávi, aj keď s ročným posunom.

 

Prednesené 13. decembra 2011 na rozšírenej redakčnej rade Slovenských pohľadov z príležitosti 165. výročia založenia a 130 ročného nepretržitého vydávania najstaršieho literárneho časopisu (kontinuálne vychádzajúceho) v Európe.

 

101 Responses

 1. Metod J. Sláv 24. decembra 2011 / 23:06

  Pán Horal,
  vďaka a podobne, až na, citujem:

  „Aby sme už nepotrebovali žiadnu nacistickú terminológiu o baltoslovanskom haplotype.“

  Tak:
  1. Genetika nemá nič spoločné s nacizmom, a ani s rasizmom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Moderná genetika haploskupín v podstate hovorí, kto je koho potomok !!!!!!!!!!!!!!
  3. Genetické metódy zisťovania potomstva sú dnes akceptované súdnictvom, nie len
  pri určovaní otcovstva, ale aj pri usvedčovaní z najťažších zločinov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak, páni, naštudujte si dačo o genetike, nech sa za vás nemusí hanbiť moravský Slovák Mendel !

  A naštudujte si dačo aj o etymológii, lebo tá má tiež „potenciál genetiky“, t. j. má schopnosť
  ukázať, ktoré slovo a následne, ktorý jazyk tu bol skôr, a ktoré slovo a následne, ktorý jazyk je príbuzný ktorému jazyku !
  V PRÍPADE ETYMOLÓGIE žiaľ nemáme prístroje, ktoré by nám ukázali príbuznosť, preto SI MUSÍME VYSTAČIŤ SO ZDRAVÝM SEDLIACKYM ROZUMOM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A skôr než vypustíme z úst „obstarožný radobyjazykovedný drist“:

  „z prehľadného nemeckého slova Weihnachten“,

  si pozrite aspoň obyčajný nemecký slovník, keď už nemáte poruke nemecký etymologický slovník.

  To nemecké slovo Weihnacht/Weihnachten, z ktorého údajne pochádza náš pojem Vianoce, vôbec nie je „prehľadné“, lebo Weihe = pôvodne „obetovanie“, dnes „svätenie“; Weihe/Weih = kaňa (vták); weihen = svätiť, obetovať; a pikoška na záver Weiher = rybník ????????????

  A k Hromníkovi.
  Podľa mňa naši priami predkovia učili pôvodných obyvateľov Indie, a nie naopak.

  A k prítomnosti kohosi z Indie, kto ovplyvnil kultúru na území dnešnej JAR a okolí, treba mať na pamäti, že písmo Rongo-rongo nájdené uprostred Tichého oceána na Veľkonočnom ostrove, je identické s písmom Harappy a Mohendžo-dara/Mohyly „trupov“(mŕtvych) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. miro 25. decembra 2011 / 0:55

  Pan Metod,
  Mendel bol moravsky Slovak?

  Gregor Johann Mendel (* 20. júl 1822 – † 6. január 1884) bol kňaz, prírodovedec a biológ nemeckej národnosti, opát augustiniánskeho kláštora v Brne, zakladateľ genetiky.

 3. Anton Hrnko 25. decembra 2011 / 10:31

  haplo-haplo-ha-ha-ha!

 4. Metod J. Sláv 25. decembra 2011 / 17:54

  Pán Miro,

  máte meno ako jeden, nedávno mnou spomínaný, Suev (=Slev),
  ste preto Šváb z Nemecka? Alebo to skôr hovorí o tom, že keď
  sa slovanské meno Miro vyskytlo v minulosti ako pomenovanie Germána,
  tak to nasvedčuje tomu, že ten Germán bol Slovan?

  Alebo ináč.

  Keď si zoberiete do rúk maďarskú knihu „Ki kicsoda a magyar torténelemben“
  (Kto je kto v maďarských dejinách), zostavovateľ László Markó teda Ladislav Marko,
  tak sa tam dočítate o Maďarovi menom Mátyás Bél z Ocsova !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ANI SLOVKO O TOM, KDE LEŽÍ OCSOVA (asi sa na maďarských školách učia
  „celokarpatský“, a nie maďarský zemepis), A ANI SLOVKA O TOM, ŽE TO BOL SLOVÁK!!!???

  NUŽ, TAK AKO SA STAL Z Mateja Bela (pôvodne Bieľa) Maďar,
  tak sa stal z Gregora J. Mendela (Medeľa) Nemec.

  Viete, kým takých „tajtrlíkov“ a la „holčíkov“ nepošleme na kozmické smetisko,
  tak spod „smetí“ histórie, ktoré na nás nahádzali odrodilci a ich potomkovia
  (Nemecko, Rakúsko a Maďarsko sú ich plné),
  tak sa spod tých smetí nikdy nevyhrabeme na svetlo sveta.

 5. Milan 25. decembra 2011 / 18:41

  slovo Vianoce či Vánoce možno bolo pomenovanie záveru tohoto mesiaca zo slova vianica, vánice (snehová)…ako sa podobne nazvali mesiace leden, listopad, prosinec, či luteň…

 6. Anton Hrnko 25. decembra 2011 / 22:08

  Páni, špeciálne ten, čo si k svojmu menu pridáva prídomok Slovan, chcel by som Vás upozorniť, že vedecká slavistika vznikla cca pred 200 rokmi na Slovensku (zakladateľ nejaký P. J. Šafárik, ak vám to meno niečo hovorí). Je to exaktná veda a nie kydanie nejakých hovädzín. Slovenská slavistika je dôstojným nástupcom Šafárika a pri svojich vedeckých zisteniach sa nepotrebuje opierať o to, čo sa zrodí v hlave nejakého šibala, ktorý si etymológiu mýli s lotériou (vyjde – nevyjde), nerešpektuje elementárne pravidla vývinu jazyka a podľa dnešnej podoby slov by sa snažil dešifrovať aj staročínske nápisy ako slovanské. Vaše etymológie mi pripadajú asi tak, že čínske slovo wan (10 000) musí byť odvodené od slova vaňa. Asi tam Slováci pred 5 000 rokmi vyvážali vane a vyvážali ich v 10-tisícových množstvách (veď Číňanov aj vtedy bolo veľa), takže Číňania si podľa vane urobili číslicu 10 000. Takéto etymológie nestoja ani za deravý groš a už som vám povedal, aby ste si pre tieto výlevy našli iný blog. Na tomto blogu by som sa rád držal pri zemi a nie ďaleko od vedy! Capiscete?

 7. miro 26. decembra 2011 / 10:45

  Pan Metod,
  „Bélovi z Ocsova“ dajme pokoj, rec bola o Mendelovi. Odkial mate, ze bol moravsky Slovak? Viete uviest nejaky pramen, ktory by to potvrdzoval? 🙂

 8. Metod J. Sláv 26. decembra 2011 / 14:29

  Pán Hrnko,
  taká etymo-etymo-lo-lo-ló-gia, akú, zdá sa mi, dôverne poznáte, stojí jasne že za prd.

  Ale, čo sa stykov starých Slovanov a starých Číňanov týka, tak tu sa situácia
  od dôb „Šafaříka“ (pod tým menom je pochovaný 🙁 radikálne zmenila nájdením
  „bielych múmií“ západne pod Pamírom v údolí Tamir, ktoré pohltila púšť Taklamakan.

  Keby ste bol interdisciplinárne rozhľadenejší a poznal by ste „zákonitosti“ čínštiny,
  tak aj vy by ste neobišiel „bez povšimnutia“ informáciu známu „vo svete budhizmu“:

  „Prvým do čínštiny preloženým pra-džná-pára-mit-ovým (pra-znan-popri-zmysl-ovým)
  textom bola Ašta-sahasriká (Osem-tisícovka), čínsky : Tao-sing pan-žo-ťing,
  PREKLADATEĽOM ZO SKÝTSKA !!!!!!! menom Č-LOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (napr. Švejka Číňania „vyslovujú“ Su-eik)

  Pán Miro, pre mňa v prípade „Mendel“ je najlepším zdrojom meno a zdravý neoblbnutý rozum!
  (Ako môžte vidieť z vyššie uvedeného, hľadať „západniarsky“ prameň ohľadne
  „národne-nenárodnej“ očividne „meno-zrejmej“ príslušnosti Mendela, či Liszta
  je pre mňa zbytočná strata času.)

 9. Metod J. Sláv 26. decembra 2011 / 14:32

  Ospravedlňujem sa, malo byť:

  VÝCHODNE POD PAMÍROM

 10. miro 26. decembra 2011 / 15:33

  Pan Metod,
  teda aj meno Krippel je slovenske? 🙂

 11. Marcel 26. decembra 2011 / 16:37

  p.Hrnko
  Viem,že som mimo témy a diskusie na tomto blogu,ale neviem ,kde by som uviedol moju otázku, napokon len tu je „živo“. Ergo: Znova som preletel časopis HISTORY revue /viem,my sme sa o predmetnom Hr na Vašom blogu už bavili,resp.o českom prehliadaní slov. podielu na histórii pred VM,VM období/, zaujal ma však článok „Kosmas se možná inspiroval na jižní Moravě“. Jednalo sa tam,o.i. o hrade „jemuž od dívčího názvu bylo dáno jméno Děvín“ ,vystavaných ženami /dívčí válka/ a o horkokrvných mladíkov a ich hrade „na doslech polnice“ menom Vyšehrad – Chrasten /od chrastia/.Č. historici hľadali Devín na smíchovskej strane Vltavy /tam sa to nepotvrdilo/ a moravský historik J. Zástera ho „videl“ na vrchole juhomoravskej Pálavy – Děvičky, či Dívčí hrady a vers. mladíkmi vystavaný Sirotčí hrádek – kedysi Rassenburg, či Rasenštejn. No a samozrejme /konečne/ slovenský Devín, ten ale má vraj chybu: cit. „Potíž je ale v tom,že v blízkosti slovenského Děvína se nenachází žádny hrad,který by se dal stotožnit s Vyšehradem – Chrastenem.“ A práve s poslednou spomínanou vetou sa na Vás obraciam, keďže vieme, že v okolí Devína, vlastne skoro celej Devínskej brány sa našlo niekoľko hradísk,menších,či vätších -/Sandberg, devínska kobyla,či protiľahlý Braunsberg/.Čo by ste „án blok“ ,čiste hypoteticky,odpovedali na toto tvrdenie? /samozrejme vynechávam polemiku o význame pomenovania Devín, Dowina, ako dievča, div, ako zlý boh, či dívať sa, diviť sa, i keď aj to je zaujímavá téma./

 12. Anton Hrnko 26. decembra 2011 / 21:55

  Metod,
  úplne žasnem koľko chujovín (ospravedlňujem sa všetkým útlocitným, ale ináč sa to nedá pomenovať) viete vtesnať na tak malý priestor. To sa nedá čítať, nieto ešte na to odpovedať.

  Marcel,
  hľadanie Svätého grálu a Atilovho hrobu ma vôbec nezaujíma. Takže prepáčte, keď sa odpoveďou na oné pseudootázky nebudem unúvať.

 13. Pomocník 27. decembra 2011 / 1:57

  Ja by som čisto hypoteticky odpovedal, že podľa mojich skúseností je český/moravský nacionalizmus v takýchto otázkach nekonečný (podobne pri hľadaní Vogastisburgu a podobne), proste keď sa chce tak nejaký ten Děvín sa nájde aj na Václavskom námestí a keď sa chce Devín sa nenájde ani na Devíne. Asi toľko.

 14. Marcel 27. decembra 2011 / 10:48

  Ospravedlňujem sa, po opätovnom prečítaní môjho príspevku som si uvedomil,že otázka mala byť položená ináč.Čo už,nechajme to… Ale súhlasím s tým,čo napísal p.Pomocník

 15. Metod J. Sláv 27. decembra 2011 / 16:01

  Pán Hrnko,

  úžasne, geniálne ge-bír-ovská reakcia!!!

  A pán Miro,

  to ten „krippel“ by akože malo byť „kry-peľ“??? 🙂

 16. Juraj Valúšek 28. decembra 2011 / 12:31

  p. Marcel,
  „dívčí válka“ je pravdepodobne odraz slovanskej predkresťanskej mytológie, tiež nevidím zmysel v hľadaní Děvína v nejakom skutočnom hrade.

  p. Pomocník,
  nielen český a moravský, ale aj maďarský a slovenský nacionalizmus zatemňuje mozog. Veda však potrebuje mozog čo najmenej zatemnený. Šovinista a nacionalista z akéhokoľvek národa nemôže byť nikdy dobrým historikom.

  p. Milanxyz,
  ďakujem Vám za želanie Vianoc. Ak sa neurazíte, ja napriek tomu odmietam Hromníkovu rozprávku, že slovo „Vianoce“ pochádza z drávidského jazyka. Človek nemusí byť ani veriaci, aby pochopil, že ak by Drávidi (a od nich Slovania) vedeli o narodení Krista ešte pred jeho narodením, museli by mať účasť – z teologického hľadiska – na Zjavení Boha ľuďom, ktoré – podľa židovsko-kresťanskej teológie – bolo dané výhradne izraelskému národu:
  „On (Boh) svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi. Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery.“ (Ž 147, 19-20)
  Z historického hľadiska je tu logický nedostatok. Drávidi v rokoch 3000-500 pr. n. l. nemohli oslavovať „zázrak slova“čiže narodenie Božieho Syna ešte pred jeho narodením. Ako keby sme dnes oslavovali narodeniny človeka, ktorý sa ešte nenarodil. Nebuďte smiešny.
  No a tá jeho „hypotéza“ o zježených vlasoch Panny Márie ma fakt rozosmiala 😀

  p. Metod,
  asi napíšem do Pinelovej nemocnice, aby vám zrušili prístup na internet, lebo vám to škodí. Keďže vaše vety mi pripomínajú bľabotanie a nezmyselné výkriky pomätenca, s hrôzou musím skonštatovať, že Erich von Däniken je oproti vám skutočný vedec, lebo vo svojich rozprávkach má akú-takú logiku. V tej vašej koncepcii vlastne naši predkovia boli na začiatku všetkých civilizácií, všetkých všetko naučili… Nehnevajte sa, ale ak tomuto veríte, tak Pinelova nemocnica je jediné miesto, kde vám pomôžu.

 17. Metod J. Sláv 28. decembra 2011 / 18:37

  Pán Valúšek,

  pre vás na 100% platí: „Podľa seba, súdim teba.“

  Pri čítaní vašej reakcie na posledný príspevok Milanaxyz
  som si položil otázku:
  „To som sa „v čase preklikal na stránku“ prvých koncilov,
  kde sa, o čo blbejší, o to horlivejší, dohadovali koľko anjelov sa zmestí
  na špičku ihly alebo hlasovali o tom, či žena je človek?“

  Ináč pre neinformovaných, vtedy odhlasovali, že žena je človek,
  a to prevahou jediného hlasu§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 18. Milan 28. decembra 2011 / 21:14

  Pán Hrnko, otázka pár rokov od témy článku – ako by ste v maďarskej revolúcií v roku 1848 vysvetlili množstvo zahraničných vojakov na strane košútovej revolúcie v roku 1948 vrátane veliacich generálov(Poliak Bohm, Angličan Guyon, Nemec Westerburg … z 13 popravených generálov v Arade piati ani nevedeli maďarsky, popravený tu bol generál Srb, Chorvát, Nemec…
  Je vôbec na mieste nazývať túto revolúciu maďarskou? Nedošlo k zámene názvu uhorská revolúcia na maďarská revolúcia? Nejednalo sa v skutočnosti iba o ďaľšie skryto stavovské povstanie?

 19. Anton Hrnko 28. decembra 2011 / 23:05

  Milan,
  na túto otázku je pomerne jednoduchá odpoveď. Pozrite sa na hociktorú revolúciu alebo občiansku vojnu v súčasnosti. Okrem vnútorných podmienok, ktoré vytvárajú revolučnú situáciu – nespokojnosť veľkej masy obyvateľstva s daným stavom – existujú aj vonkajšie sily, ktoré takéto vnútorné napätia potrebujú na presadenie vlastných mocenských záujmov. Katolícka, konzervatívna mocnosť pod vládou Habsburgovcov bola tŕňom v oku nielen „Veľkonemcom“, Poliakom túžiacim po zjednotení, liberálom na čele s Anglickom a mohli by sme počítať do aleluja. Preto vystúpenie Maďarov proti Viedni podporovala celá plejáda mocenských faktorov, ktorá to nielen platila, ale poslala aj dobrovoľníkov. Potom ako sa Košút dostal do sporu s národnosťami, revolúcia prestala byť Uhorskou a stala s maďarskou. Tá sa však vo väčšinovom nemaďarskom prostredí dostala do izolácie a bola porazená. Nesplnila očakávania „liberálov“ na likvidáciu katolíckej bašty, lebo revolučnú energiu nemaďarských más využila Viedeň, čím sa ale nemaďarské národnosti dostali do centra nenávisti európskych liberálov a socialistov. Maďari napriek tomu, že boli porazení, si v týchto kruhoch získali veľké sympatie a žijú z toho dodnes. A využívajú to plným priehrštím.

 20. Juraj Valúšek 28. decembra 2011 / 23:50

  p. Hrnko,

  maďarská revolúcia je zaujímavá téma, nemáme v slovenčine nejakú publikáciu, ktorá by sa jej venovala? Zvlášť maďarskí šovinisti zneužívajú neinformovanosť Slovákov a šokujú ich tvrdením, že viac Slovákov bojovalo v protihabsburských armádach než

  p. Metod,

  ušili ste si na seba dobrú búdu. Aspoň vidíte, že nemôžte veriť všetkému na nete.
  Žiaden koncil nikdy neriešil, či žena má dušu. A tiež neriešil, koľko anjelov sa zmestí na špičku ihly.

  Je však pravdou, že túto otázku (koľko anjelov sa zmestí niekam) riešili v stredoveku scholastici. No to ja považujem za niečo geniálne, pretože dnes nad niečím obdobným premýšľajú moderní teoretickí fyzici. V podstate sa jedná o to, či môžme o niečom, čo nemá hmotnosť a rozmer, uvažovať ako o bytí zaberajúcom priestor. Ale pre vás, ako konzumenta lacných konšpiračných teórií, musí byť toto smiešne, že 😀

 21. Milan 29. decembra 2011 / 0:41

  Hm, nakoniec asi ani tí Rakúšania dnes nevedia, že existoval nejaký Hodža s dobrovoľníckym vojskom….
  Neuvedomil som si, že existovali aj vonkajšie sily – máte pravdu, pri všetkých predchádzajúcich 5 stavovských povstaniach bola vždy aj význačná vonkajšia podpora cudziny (Turci, Poliaci, Francúzi, Nemci, Švédi, Česi…).
  Bola tu už aj badateľná tendencia- už Rákoci II využíval (vlatstne skôr zneužíval) pod heslom libertate poddanské obyvateľstvo, v 1848 to bolo podobné, ale posunuté k robotníkom, či študentom…. Čudný je tu aj prínos Marxa a Engelsa ktorí asi preto túto revolúciu tak zúrivo podporovali…
  Ale myslím, že by sa nakoniec veľmi sklamali – šľachta (kam patril aj Kossut ako zeman) by sa svojich privilégií v prípade víťazstva určite nevzdala. Preto si stále musím myslieť, že to bola zase len taká zakamuflovaná 6. stavovská revolúcia – ktorá si asi neprávom na seba nalepila revolučnosti viacej, ako v skutočnosti vo vnútri mala. Však veliteľský zbor (neviem či napísať uhorskeho, alebo maďarského vojska bol prevažne šľachtický.
  Navyše Európa nevidele pod pokličkou odnárodňovací charakter maďarskej (uhorskej v zmysle štátotvorného národa = uhorskej šľachty) revolúcie – čo je asi aj veľká chyba aj zahraničných historikov.
  Paradoxné vysvetlenie toľkého zapojenia rôznych cudzích príslušníkov (asi tiež len šľachty) vo veliteľskom zbore ste ale objasnili záujmami týchto národov (netradične mi v roku 1848 ale chýba tradičná podpora od Turkov), čo by si zaslúžilo asi detailnejšiu štúdiu kto tam mal aké záujmy a kto bol ako oklamaný Tiež mi chýbajú informácie či vôbec boli nejakí význační Slováci v maďarskom vojsku.

 22. Milanxyz 29. decembra 2011 / 15:44

  Pán Valúšek,
  neobávajte sa, neurazím sa preto, že odmietate Hromníkom zdvôvodnené vysvetlenie Vianoc a radšej sa pridáte na ničím neodvôvodnené tvrdenie, že je to z nemeckej „Svätej noci“. Je demokracia, každý môže mať názor, aký chce a písať čo chce! Na to sa predsa nemôžem uraziť, ani na tie hlúposti, čo ste popísali potom.

  Pokiaľ Vám komunisticky ateizmus nezatemnil mozok naplno, museli by ste si spomenúť, že koncept „zázraku slova“ zvestovali ľudu proroci a to dávno pred narodením Krista. A nebol to len ľud židovský, a ani proroci neboli len židia. A tak sa stalo, že k Novonarodenému sa prišli pokloniť a dary doniesli istí traja králi z východu. Ale neboli to židovskí králi. Možno si spomeniete aj na ich mená, ktoré nie sú židovské. Boli to králi, ktorí pricestovali z ďaleka. A kedže vtedy nebolo áut, ani lietadiel a cestovalo sa na ťavách a oslíkoch, títo králi sa museli na svoju cestu vydať dĺho pred narodením Krista, aby ho stihli v pravý čas.
  A to im niekto musel vnuknúť, že pán Valúšek?

  Čo sa Vami spomínaného žalmu týka, mám taký dojem, že mu plne nerozumiete. Ináč by ste ho v súvislosti so „zázrakom slova“ nespomínali.

  Pokiaľ je Vám ešte stále do smiechu, tak to môže byť len nad vlastnou hlúposťou a ignoranstvom.

 23. Anton Hrnko 29. decembra 2011 / 23:03

  Milan z konca abecedy,
  ale tá posledná veta je širšie uplatniteľná. Hlúposťou a ignorantstvom je predovšetkým nerešpektovanie výsledkov exaktnej vedy a nahrádzať ich pavedeckými bludmi. A jeden taký pavedecký blud je aj vykladanie názvu nejakého slova v konkrétnej dobe v konkrétnom jazyku z jazyka tisíce kilometrov vzdialeného, ktorý sa dokázateľne nemohol dostať do kontaktu s našimi predkami! Nehovoriac už o tom, že moje pokusy nájsť akékoľvek Hromníkové vraj drávidské slovo v tamilskom slovníku zlyhali.

 24. Milanxyz 31. decembra 2011 / 14:44

  Pán Hrnko,
  Vašu odpoveď z 23. Decembra nemôžem nechať nepovšimnutú. Keď pre nič iné, tak aj preto, že Vaše vyjadrenie ako „niektorí (však Milan z konca abecedy), ktorý si aj na jeho exkrementoch mľaskajú ako na zákuskoch“ je primitívne vulgárne, s ktorým sa môže človek stretnúť tak nanajvyš v staničnej reštavrácii štvrtej cenovej skupiny, ale nie u človeka s titulom pred a za menom a naviac v čase Vianočnom.

  U Vás, ako historika, je zaujímavé, že na jednej strane prehlasujete, „nikdy som netvrdil, že nemôže platiť aj autochtónna teória“ (16/12) a tiež, že „Nie som ani stúpencom, ani odporcom autochtónnej hypotézy“ (23/12), ale keď príde k lámaniu chleba, tak sa zachováte ako zakriknutý Slováčik a stanete sa tvrdým zástancom slovenskej histórii škodlivej, pofidernej teórii „sťahovania národov“.
  Tak, ako to vlastne s Vami je?

  Na jednej strane tvrdíte, že nie ste ODPORCOM autochtónnej teórie, ale na druhej strane, ste tvrdým zástancom teórie sťahovania národov! Obe sa vzájomne vylučujú.
  Na dvoch stoličkách, pán Hrnko, sa sedieť nedá…..

  V každom inom národe by sa nerozhodný historik vždy priklonil na stanu národu priaznivejšej histórie, ktorej výskum by všemožne podporoval. Nehádzal by polená pod nohy, nezosmešňoval a neočierňoval toho, kto v tomto smere príde s novou vecou. Presne opak toho, čo je žiaľbohu „normou“ na Slovensku.
  Pán Hrnko, považujete sa za slovenského historika, ale nekonáte ako taký.

  Pred nedávnom ste vyhlasovali, že skúsenejší historik vyvráti „bludy“ (tak to Vy voláte) Dr Hromníka obratom ruky. Nuž doteraz sa na Slovensku taký historik nenašiel, čo by teóriu Dr Hromníka vedecky zpochybnil, ba čo i len zrecenzoval. To Vám nestačilo a teraz tvrdíte, že jeho Alma Mater ho chcela „za poškodenie dobrého mena deportovať z krajiny“.
  Dr Hromník študoval na Karlovej univerzite v Prahe a v Syrakúzach. Ktoráže z týchto dvoch ho chcela deportovať? Mohli by ste uviesť pramen Vašich informácií?

  A čo sa týka toho posmechu jeho výskumov v „kruhoch zainteresovaných“, rád by som poznamenal, že v Holandsku sa v Novom roku chystá medzinárodná konferencia intercontinentálnych kontaktov, na ktorej účasť vyzvali historikov z celého sveta. Zo stoviek prihlásených usporiadateľ vybral šestnástich, ktorých účasť plne hradí.
  Medzi nimi aj Dr Hromníka, ktorého prednáška bude práve o tom, za čo podľa Vás zožal v „kruhoch zainteresovaných“ len posmech, teda o rannohistorických kontaktov Indov – ktorých Vy z neznalosti opovržlivo voláte Cigáni, s Afrikou (vtedy samozrejme známou pod menom Etiopia).

  Pán Hrnko, na koľko medzinárodných, historických, nie politologických konferencii s plným hradením výdavkov ste boli pozvaný Vy?

 25. Anton Hrnko 31. decembra 2011 / 16:12

  Pán MIlan z konca abecedy,
  tou alma mater som myslel univerzitu, na ktorej v JAR pracoval. Len toľko. Bol by som rád, keby ste mi pripomenuli, kde som písal o „exkrementoch“, lebo si to nepamätám a používať taký slovník som náchylný len v extrémnych prípadoch, Chcel by som sa dostať do kontextu, aby som na to vedel zareagovať. Informáciu o jeho „páde“ v JAR mám od jeho spolužiačky na KU v Prahe. NO a o pozvaní do Holandska. Ja si myslím, že už jeho „príchod“ niekto poriadne sponzoroval, aby zosmiešnil národne orientovanú historiografiu. prečo by ho nesponzoroval ďalej. Vo vede v otázke faktov neexistuje „národný“ princíp. Národný princíp v spoločenských vedách môže nastúpiť až pri interpretácii faktov. Takže ani autochtónna o pôvode Slovákov, ani teória o ich príchode až v 5. storočí nie sú vedecky nespochybniteľné fakty. Sú to len hypotézy. Faktom však je, že v priebehu 5. až 9. storočia prebehli v Európe masové migrácie celých kmeňov a kmeňových zväzov, ktoré je známe ako sťahovanie národov. To je fakt, ktorý však nijakým spôsobom nevplýva na to, či na Slovensku pred 5. storočím existovalo obyvateľstvo, ktoré by patrilo do slovanskej jazykovej skupiny, ale ani ho nevyvracia. faktom ďalej je, že v 5. storočí sa na pôvodné obyvateľstvo dnešného Slovenska navrstvila silná skupina prisťahovalcov, ktorí mu vtlačili charakter zachovaný až do dnes. Akej etnickej príslušnosti boli tí domáci, sa nedá exaktne doterajšími metódami zistiť. Toto sú fakty, nie to, že slovo Kremnica (bez akejkoľvek pochybnosti slovenské) je drávidského pôvodu a ako dôkaz sa použije nemecké Chemniz a autor tohto tvrdenia (guru z JAR) ani nevie, že slovo Chemniz je len nemecké prebratie slovanského slova Kamenica. takže o takú „vedu“ nestojím, aj keby ju financoval Rokefeler, lebo by som vedel, že to financuje so zlým úmyslom. Howgh!

 26. Milanxyz 5. januára 2012 / 10:14

  Pán Hrnko,
  skončili ste síce s karlomayovským „howgh“, ale neodpovedali ste na otázky a naviac chcete vedieť, v ktorom príspevku ste „excrementovali“. Nuž nedivím sa, že na také faux pas by bolo najlepšie čo najrýchlejšie zabudnúť.
  Tou „írečitou“ slovenčinou ste zaperlili v príspevku z 23. decembra, ako som to povyše spomenul.
  Nie lepšie ste pochodili s informaciami od údajnej bývalej spolužiačky Dr Hromníka. On totiž nemal žiadny pracovný úväzok s univerzitou v Kapskom Meste, ale bol pozvaný univerzitou na postdoktorálny výskum, teda rozprávať o nejakej strate živobytia je … ehm, ehm… prinajmenšom scestné. O tom, že tunajší „renomovaní“ archeológovia sa cítia urazení, pretože nemajúc ani „dumstu“ – ako sa v Šariši hovorí – o kozmológii, a zosmešňujú sa takými bludmi (tu sa Váš obľúbený výraz prenáramne hodí), že pozostatky kozmologických chrámov sú pozostatkami ohrád pre dobytok (!!!), Dr Hromník spomenul v niekoľkých svojich prácach.
  Tak, ako naši gebíroví historici sa nemôžu – a mnohí ani nechcú – priznať, že sa mýlili a krčovite sa pridržujú „kostlivca“ sťahovania národov, tak archeologovia istej kapskej univerzity krčovite zatvárajú oči pred výsledkami výskumov Dr Hromníka, napriek tomu, že napríklad, považovať dva paralelné múry, 72 metre od seba, tiahnuce sa takmer 530 metrov za „ohradu pre dobytok“ je kolosálny nezmysel.
  Žiaľ, ešte im to neprišlo.
  Tak ako naším zástancom sťahovania národov.
  Jeho „príchod“ nikto nefinancoval, nanajvyš jeho výskum. Takisto jeho účasť na spomínanej konferencii sponzoruje samotné usporiadateľstvo. A predstavte si, z tej kapskej univerzity nepozvali nikoho. Tvrdiť, že ho niekto sponsoruje preto, „aby zosmiešnil národne orientovanú historiografiu“ sa hodí tak nanajvyš do slovníka soudruha Pezlára.

  Ja som nespomínal „národný princíp“ vo vede a otázke faktov, ja som napísal, že „v každom inom národe by sa nerozhodný historik vždy priklonil na stanu národu priaznivejšej histórie“, čo Vy nerobíte. Zase ale potvrdzujete, že „ani autochtónna o pôvode Slovákov, ani teória o ich príchode až v 5. storočí nie sú vedecky nespochybniteľné fakty.“ Znovu sa teda pýtam: Prečo na údajnom „sťahovaní národov“ tak ľpíte, keď je to len nepotvrdená hypotéza?
  A tu sme pri koreni veci: Z dvoch hypotéz podporujete tú, ktorá je národu veľmi škodlivá.(Není tu na mieste sa Vás opýtať, či Vás niekto za to neplatí?)

  Nik nepopiera fakt, že v minulosti a to nielen v priebehu 5. až 9. storočia prebehli v Európe masové migrácie celých kmeňov a kmeňových zväzov, poväčšine lúpežných kočovníkov, ktoré sa časom rozplynuli, alebo zanikli. Označovať to ako „sťahovanie národov“ sa hodí len pre tých, ktorým táto teória vyhovuje. Je zaujímavé, že nájazdy a prechod týchto kmeňov barbarov (ako ich niektoré kroniky označujú) Európou sú zachytené, ale pritom nikde nie je zaznamenaný nájazd, alebo príchod Slovenov/Slovanov v 5. či 6. storočí.
  Sám píšete, že (migrácia/nájazdy aziatských kmeňov) „však nijakým spôsobom nevplýva na to, či na Slovensku pred 5. storočím existovalo obyvateľstvo, ktoré by patrilo do slovanskej jazykovej skupiny, ale ani ho nevyvracia.“
  No výborne!
  Takže aj pofiderná teória sťahovania národov pripúšťa, že pred 5. storočím mohli žiť na území dnešného Slovenska Sloveni.
  Vaše ďaľšie tvrdenie, že „faktom ďalej je, že v 5. storočí sa na pôvodné obyvateľstvo dnešného Slovenska navrstvila silná skupina prisťahovalcov, ktorí mu vtlačili charakter zachovaný až do dnes.“
  Akými faktami je podopretý údajný „fakt“, že to bola „silná skupina“ a že mu vtlačila „charakter zachovaný až do dnes“?
  Vaše ďaľšie tvrdenie, že: „Akej etnickej príslušnosti boli tí domáci, sa nedá exaktne doterajšími metódami zistiť“ tak isto nevyvracia možnosť, že to boli Sloveni, naši predkovia.
  Čiže spomínané „fakty“ nepredstavujú žiadne fakty.
  Pán Hrnko, už je načase prestať oživovať toho nikdy nedoloženého kostlivca minulosti ktorého jediným účelom bolo postaviť Bohémov na čelo umelo vytvorenej „slovanskej“ rodiny!
  Howgh!

 27. Juraj Valúšek 5. januára 2012 / 10:41

  p Milanxyz,

  Vaša námietka je skôr teologická, ako historická, ale môžem odpovedať i na ňu.
  Ako viete, očakávanie Mesiáša je koncept židovského a kresťanského náboženstva. Tieto náboženstvá sú prísne monoteistické. Súčasťou ich učenia je aj to, že Boh sa zjavuje jednému národu, židovskému, a po príchode Mesiáša i ostatným národom.

  Z týchto prvkov učenia je jasné, že ak by o narodení Mesiáša viac vedeli Drávidi ako Židia, táto koncepcia vyvoleného národa by neobstála. Citát zo žalmu, ktorý som uviedol, dokazuje „vyvolenosť“ Židov. Navyše, malabarskí kresťania (hovoriaci drávidskými jazykmi) v Kerale v Indii považujú za svojho apoštola Žida Tomáša.
  Vnútorné teologické dôvody teda neumožňujú takú interpretáciu Biblie.

  Ak si uvedomíme, že Biblia na niektorých miestach obviňuje Elamčanov a zvoláva na nich Boží trest za ubližovanie Židom, opäť to len potvrdí, že Elam (o nich hovorí Hromník) nemôže byť tým vyvoleným národom.

  Do tretice, časová následnosť je zjavná: Nemôžem oslavovať narodenie Ježiša ešte predtým, než sa narodil. Nikto, ani proroci, nevedel presný čas narodenia Mesiáša. Mudrci od východu prišli, lebo uvideli hviezdu (pravdepodobne konjunkciu Jupitera a Saturna v súhvezdí Rýb, čo sa dá vyložiť ako „kráľ Židov nového veku“). Prišli teda k už narodenému Ježišovi. Ak Hromník tvrdí, že Elamčania oslavovali zázrak slova, nemáme o tom nikde ani zmienku. Museli by byť jasnovidci.

  Som v rozpakoch, lebo tak dlho sa venovať takej absurdnosti je až smiešne. Nechápem, ako môžu byť niektorí ľudia tak naivní… Stačí im povedať, že ich predkovia boli mocní a dokonalí, podoprieť to somarinou a oni tú somarinu prijmú. Nuž, už starí Rimania vraveli, že človek skôr uverí tomu, čo chce počuť, než pravde…

 28. Tučko Bombička 5. januára 2012 / 12:07

  Ja to sformulujem inak. Ak je v historiografii uznávanou tézou, že kontinuita etnonyma je výrazným argumentom v prospech tvrdenia o kontinuite etnogenézy, tak potom som presvedčený o tom, že medzi Slovákmi (a Slovincami, Slavóncami, etc.) a prvotnými Slovanmi je priamejšia a jednoznačnejšia väzba, náväznosť, ako medzi prvotnými Slovanmi a ostatnými dnešnými slovanskými národmi. A teda z perspektívy hodnotenia historicity dnešných slovanských národov sme my tí starší, pôvodnejší a oni tí mladší, novší. Predsa ten, kto prijal nové etnonymum nemôže mať rovnaký „vzťah“ k pôvodnému celku, ako ten, kto si etnonymum pôvodného celku podržal. To, že sa to za tie desaťročia v historiografii zvrhlo v pravý opak a nositelia pôvodného pomenovania Slovan sú predstavovaní ako „oneskorenci“ vo vývoji na tom nič nemení.

 29. Anton Hrnko 5. januára 2012 / 14:45

  Milanxyz,
  takže všetci sú hlupáci iba nejaký Hromník a jeho obdivovatelia sú géniovia. Pokojne si vešajte po stenách vlasatých bohov a podobné voloviny, dokonca si zriaďte chrámy sv. Hromníka a klaňajte sa mu až pod čiernu zem, vedeckú obec to ovplyvní asi tak ako prelet meteoru zemskú príťažlivosť. Podvodník bude podvodníkom a hochštaplér hchštaplérom, na tom sa nič nezmení. A teraz už skutočne howgh! Nemienim sa ďalej baviť o bludoch a ich obetiach.

 30. Anton Hrnko 5. januára 2012 / 14:57

  Tučko,
  prečítajte si na tomto blogu články Slovo o slove Slovák. Podľa môjho názoru, vyjadreného v týchto článkoch. Sloven bolo etnonymum pre konkrétny slovanský kmeň, resp. kmeňový zväz. Okrem toho existovali ešte minimálne dva kmeňové zväzy zaznamenané už pozdnou antikou – Anti a Spori. Dnešní nositelia etnonyma Sloven (Slovinci, baltskí Slovince, Slováci a Slavenci – teda Rusi z okolia Novgorodu) boli podľa môjho názoru pôvodne súčasťou jednej slovanskej jednotky, ktorá sa rozbehla po svete a podľa nich pomenovali aj ostatné blízke kmene ako Srbi, Dulebi, Chorváti atď.

 31. Milanxyz 7. januára 2012 / 9:40

  Pán Valúšek,
  zdá sa mi, že zase ste nechali svoje prsty ísť na špacír…. Ako to vlastne bolo s tou „konjukciou Jupitera a Saturna“? Veď to muselo byť vidieť z každého „kúta“ zeme od Austrálie po Kanadu, Ohňovej zeme, po Kamčatku a nik sa odtiaľ nevydal. Ako mohli tí múdrci vedieť, že je to (podľa Vás) „kráľ Židov nového veku“, keď oni neboli Židia a podľa Vás, len Židom bol zjavený príchod Spasiteľa?
  Ste v rozpakoch, lebo Vám sa vidí „smiešne tak dlho sa venovať takej absurdnosti“.
  Nuž časy sa menia. Bola doba, keď pravdou bolo tvrdenie, že celý vesmír sa točí okolo plochej zeme a tvrdenie, že je to naopak, že zem sa točí okolo slnka bolo najmúdrejšími mudrcami tej doby vyhlásené za neuveriteľné blúznenia a fantasmagórie.
  Dnes sa nájdu „mudrci“, ktorí popierajú možnosť, že po jantárových cestách minulosti putovali k Slovenom v Karpatskom oblúku priekupníci, prospektori a vzdelanci z krajín blízkeho aj ďalekého Východu.
  Pripadá mi pán Valúšek, že Vy patríte k ľudom, ktorým stačí povedať že ich predkovia boli zafúľaní nevzdelanci, ktorí žili v močiaroch a prišli do Európy poslední, „podoprieť to somarinou a oni tu somarinu príjmu“, aby som použil Vašich slov.
  Hej, tak nejak to s Vami bude.

 32. Milanxyz 7. januára 2012 / 9:41

  Pán Hrnko,
  keby sa Vám podarilo odstrániť to beľmo nenávisti z Vaších očí, možno by ste sa ešte včas zo svojej kostlivcovskej zadubenosti spamätali.
  Spomeňte si na Galilea.
  Howgh!

 33. Metod J. Sláv 7. januára 2012 / 13:31

  Milanxyz,

  pre poznanie skutočnej pravdy o histórii sa musíme opierať o to, čo sa z histórie zachovalo
  do dnešných dní, t. j. o vykopávky + odpisy starých textových prameňov (v „ideálnom“ prípade
  o dochované písomné pramene) + poznatky genetiky a iných tzv. forenzných vied (napr. chemická
  analýza zloženia zubov nám hovorí, kde dotyčný jedinec vyrastal a teda sa pravdepodobne narodil).

  Keď sa tejto zásady nepridŕžame, tak nemôžme hovoriť o dejinách, ale len o „historiografických
  fantazmagóriách“, ktorých sú žiaľ doterajšie „učebnice histórie“ plné – lebo ešte do nich neprenikli
  práve poznatky získané tými forenznými vedami.

  VYŠŠIE UVEDENÉ PRIPOMÍNAM VŠETKÝM DISKUTUJÚCIM,
  ktorí sem občas „zaperlia“ tie dajaké „biblizmi“.

  LEBO V ORGINÁLNYCH GRÉCKYCH TEXTOCH EVANJELIÍ SA HOVORÍ

  O MÁGOCH ( μαγοι ), nie o mudrcoch (aj keď nepochybujem o múdrosti starých mágov),

  a už vôbec nie o kráľoch (králi v Perzii a Indii mali iné „tituly“)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pre nás hľadajúcich pravdu o histórii je način (nie „nárečové“ načim) zamyslieť sa,
  kým ten J. Kristus vlastne bol,
  keď za ním v jeho rannom detstve prišli múdri ľudia z Východu s „darmi“
  podobne, ako sa to na Východe dodnes deje v Tibete, keď tam „v budhistickom svete“ hľadajú
  inkarnáciu zomrelého dalajlámu, či pančenlámu ??????????????????????????????????

 34. Juraj Valúšek 7. januára 2012 / 14:30

  Magoi boli perzskí kňazi, nasledovníci starých babylonských mágov. Prišli teda z Partskej ríše. Magoi náš preklad vykladá ako „mudrc“, lebo sa venovali astrológii, liečiteľstvu, boli to teda predchodcovia vedcov.

  Saturn – v babylonskej astrológii to bola hviezda Židov.
  Jupiter – hviezda kráľa.
  Súhvezdie Rýb – symbol nového veku.

  Navyše, samotný sviatok príchodu mudrcov oslavujú kresťania ako Epifania tú Kyriú = zjavenie Pána. Oslavujú, že práve v ten deň začalo zjavenie pravého Boha iným národom. Tzn. že predtým ho tie národy nepoznali.

  Polyhistor Hromník sa riadne sekol. Navyše, je dosť pravdepodobné, že starí Slovania nazývali tento sviatok Kračúň, Kračon či podobne, lebo Maďari dodnes nazývajú Vianoce Karáčoň (Karácsony), čo niektorí pokladajú za pôvodne slovanské slovo.

  No a k vášmu úsudku o mne – nikdy som netvrdil, že Slovania prišli do Európy poslední. Aj Ukrajina je ešte v Európe. Dokonca vieme, že ešte pred príchodom Hunov bojovali v tomto priestore s Gótmi. To, že máme o nich málo správ, je spôsobené, že bývali ďaleko od rímskych hraníc. Nemám pocit, že by starí Slovania žili primitívnejšie, než Germáni. Iste, úroveň rímskych miest nedosahovali ani zďaleka, ale vidiečania v Rímskej ríši nežili neviem ako luxusne.

 35. Anton Hrnko 7. januára 2012 / 16:20

  Pán z konca abecedy,
  už som tu jednému pánovi vysvetľoval, že nenávisť je pocit, ktorý sa v mojej citovej výbave nevyskytuje. Ale vy ako taký znalec Hromníka by ste mohli niečo povedať o jeho „úspechu“ v Krakove. Veľa sa tu o tom hovorí, ale nikto nevie nič konkrétne. Takže hor sa!

 36. Milan 8. januára 2012 / 0:52

  Ja si myslím, že Slovania žijúci v štvoruholníku vymedzeného cca mestami Gdansk, Lvov, Kijev, Minsk sa Slovania do Európy nemuseli sťahovať – žili tam dávno pre prelomom letopočtov a žijú tam kontinuálne doteraz.
  Okrem Antov a Spórov nesmieme zabúdať na Wenedov – žijúcich v povodí dlhej a splavnej rieky Visly – a nie je náhodné, že práve na Wenedov narazili rímski historici ako prvých – je logické, že žili pri ústí Visly do Baltického mora , kde muselo byť prekladisko a obchodné miesto, museli na nich ako prvých naraziť obchodníci s jantárom, a vlastne ešte skôr starí Germáni.
  Podľa tohto kmeńa, ako sú aj iné analógie pri pomenúvaní etník, si Germáni pomenovali Slovanov všeobecne (Wenden, Windisch…). Ostatní Slovania keďže boli schovaní za chrbtom Winidov (Sklavíni, Anti , Spóry…), ktorí boli neviditeľný od Dunaja aj kvôli hrebeňu Karpát, sa mohli objaviť v historických zprávach až neskôr.
  Sloveni museli tvoriť veľmi významnú časť kmeňového zväzu Wenedov. Po odchode Longobardov z Moravy na juh, do Panónie a neskôr do severného Talianska , Sloveni ako silná populácia vyplnili nimi uvoľnený priestor , ktorý obsadila postupom na juh proti toku Odry a potom po prúde Váhu a Moravy do oblasti nad Dunajom. Ale časť časť Slovenov postupovala aj ďalej – popri Alpách až do Korutánska.
  Sklavíni ,a neskôr Chorváti a Srbi boli súčasťou iného spoločenstva žijúceho mimo povodia Visly, na veľkom území pod dnešnouj Ivanofrankovskou oblasťou (zväz Sklavínov), ktorých súčasťou sú dodnes vo východiskových bodoch zostatí Rutheni. Technicky sa ináč tie všetky presuny obyvateľstva, hovorenie historických prameňov a na strane druhej ich mlčanie, vysvetliť nedá.

 37. Metod J. Sláv 8. januára 2012 / 18:13

  Pán Milan, hovoríte
  „Technicky sa ináč tie všetky presuny obyvateľstva, hovorenie historických prameňov a na strane druhej ich mlčanie, vysvetliť nedá.“

  Tento stav „hovorenia“ o kadekom v Karpatskej kotline a „mlčania“ o Slovenoch,
  je spôsobený trestuhodnou „nevedkosťou“ zahraničných, a hlavne našich „čitateľov“
  historických prameňov, ktorí sú navyše „pokakaní“ pred tým, mierne povedané, povrchným
  „čítaním“ „západných to bohov“§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  AK ČÍTAME HISTORICKÉ PRAMENE POZORNE, TAK NAŠU PRÍTOMNOSŤ TAM NÁJDEME:

  PLESO – ako označenie Blatoňa (Blatného jazera/ozera) UMOCNENÉ PRÍTOMNOSŤOU
  kmeňa OSERIATes v jeho okolí.
  PATISOS – PRESNE TAM, KDE JE DNES POTISIE (ináč Tisa = Tiša = „opozitum“ k Revúca !!! )
  PARIENA – PÁRNICA
  LEUKARISTOS/lat. Laugaricio = donedávna na mapách ako LEUKA/LEUCHA (Levoča)
  (veď na trenčínskej skale sa nepíše „TU V“ Laugaríciu, ale muselo to byť dakde, kde „im
  poriadne lepilo“, keď sa tým, „za cudzích kopajúcim zmrdom“, chcelo to vytesať do skaly !!! )

  Ináč o „slovanskej láske k nepriateľom“ a „horlivosti v stávaní sa Romeiami“ píše cisár
  Maurikios (539 – 602) v jeho Strategikone.

 38. Anton Hrnko 8. januára 2012 / 18:27

  Nuž a chýba tam už len jeden dodatok: Nakoniec sa všetci traja zobudil – Metod, Jozef aj Sláv. Skutočne, čo slovo to perla. Ale jedna kontrolná otázka: Bez toho, aby ste sa pozreli do googlu alebo iného vyhľadávača: Čo značí názov mesta Levoča? Z čoho je odvodené?

 39. Metod J. Sláv 10. januára 2012 / 1:16

  Neviem čo ste na nete vygooglili Vy,

  ale Ján Stanislav sa zmohol len na: „patrí k osobnému menu Levok“ 🙁
  a „omaďarčenec“ Lajos Kiss sa odvážil ďalej, že od „liti/liať“ a možno „lěvý/ľavý“ 🙁

  Ináč zaujímavý je preklad λευκ-αριστοσ = belostne-vynikajúci, žeby ten oný „nadutý,
  okupantský, či kolaborantský przniteľ“ našich mien bol „inšpirovaný“ pohľadom
  na zasnežené končiare Tatier???
  (Przniteľ preto, lebo tí „úbožiaci“ ešte aj mená našich bohov „prekladali“§§§)

 40. Anton Hrnko 10. januára 2012 / 22:52

  No, ale vám to trvalo, kým ste to v tých encyklopédiách vyhľadali. Ale zabudli ste na Š. Ondruša. On vychádza z celkom logickej úvahy, ktorá je najjednoduchšia a asi aj najpravdepodobnejšia. Slováci a niektorí ďalší Slovania pomenovávali mesta podľa riek. Už som to tu niekde spomínal. Levoča leží na riečke, ktorá je ľavým/levým prítokom Hnilca. Teda to je najpravdepodobnejší základ pomenovania. Na 99,99 % nemá nič spoločné s pomenovaním Leukaristos/Laugaritio. Ale vám to je zbytočne hovoriť. Vy máte všetky veci jasné už predtým, než sa o nich dozviete.

 41. Metod J. Sláv 11. januára 2012 / 11:34

  Pán Hrnko,
  pre mňa ani J. Stanislav, ani L. Kiss, či Š. Ondruš nie sú neomylní „bohovia“.

  Ja mám vlastné oči a vlastný úsudok, ja nemusím prihliadať na to, či ma dajaký
  „vedo-pero-hryz“ bude, alebo nebude citovať (viď „citácia“ ako hlavný ukazovateľ
  „úspešnosti vedeckej práce“ – potom vznikajú „bratstvá“ „vedcov“, ktoré sa vzájomne
  citujú §§§)

  Ja som, vediac o tom, že v Trenčíne (domnelom Laugariciu) dodnes nebol onen
  zimný rímsky tábor vykopaný, vystúpal na relatívne najvyšší vŕšok v blízkom okolí
  Levoče, aby som si „rekognoskoval terén“ (viete nebyť „naivity roku 1989“, tak
  som dnes mohol byť podplukovníkom v zálohe).

  Do „oka mi padol“ vŕšok so štvorcovým rozoraným temenom, o ktorom som sa
  žiaľ dozvedel len toľko, že sa volá Hrádok.

  Ale žiaľ, aj keď som to pole prešiel krížom-krážom, nenašiel som nijaký artefakt,
  veď čo by sa asi tak dalo nájsť na mieste, kde sa orie stáročia a možno tisícročia.
  Ale temer dokonalý štvorcový tvar svedčí, že vŕšok bol dotvorený „na rímsky obraz“,
  pretože hradiská a hrady u nás „kopírujú“ prirodzený tvar temena návrší.

  Toto moje „nadšenecké úsilie“ som vyvíjal v čase, keď som si naivne myslel, že
  prípadné uverejnenie môjho článku „Záhada tvaru latinských písmen“ v Historickej
  revue mi „otvorí dvere“ k ďalším senzačným objavom. Žiaľ, možno tak povedať,
  „majster Klinciar“ (Segeš) ma „priklincoval“ k zemi – lebo môj článok nepublikovali,
  a ani mi ho nevrátili, aj keď som im pribalil oznámkovanú a vypísanú obálku.

 42. Anton Hrnko 11. januára 2012 / 19:49

  No, konečne ste napísali niečo, čo zodpovedá pravde: „Ja mám vlastné oči a vlastný úsudok“. Nuž a podľa toho aj vaše príspevky vypadajú. Nečudujem sa, že ich Segeš hodil rovno do koša. Na iné sa ani nehodia.

 43. Metod J. Sláv 12. januára 2012 / 10:09

  Ďakujem, pán Hrnko,

  ZA „POVZBUDIVÉ“ SLOVÁ

  a prajem vám veľa úspechov do vašej kompilačnej práce,
  tak ako tomu „Klinciarovi“.

 44. Anton Hrnko 13. januára 2012 / 0:37

  Nehnevajte sa, Metod,
  ale v čom vás mám povzbudzovať? Je to určite zaujímavý postreh, ale latinská abeceda vznikla z gréckej abecedy a tá z fenickej. Všetky tri jazyky sú známe, je presne zdokumentované, ako sa tie abecedy vyvíjali, ako sa po prevzatí menili – semitská feničtina nepotrebovala samohlásky, ktoré museli Gréci dotvoriť a Rimania potom prispôsobiť svojej reči. Aj to, ako sa z lamby vytvorilo L, z ní N atď. atď. A potom, jazyk nie je staticky. Jazyk je dynamický systém. Vy nemôžete z dnešnej slovenčiny vyvodzovať slová, ktoré boli pred 2000 rokmi. Tie boli úplne iné a ani by ste ich nespoznali. To je všetko. Vaše úsilie sa rovná prehadzovaniu piesku okolo dvora. Narobíte sa, ale výsledok práce je nulový.

 45. Metod J. Sláv 13. januára 2012 / 11:40

  Pán Hrnko,

  len je tu problém, že tá fénická množina „vyvolených“ slov je „rozhádzaná“,
  matematicky, „nekonzistentná“: alef = býk, bét = dom, gímel = ťava, …
  reš = hlava, … , zain = zbraň, A TVAR ZNAKOV JE „NEPODOBNÝ“ ICH „OBSAHU“!!!

  Naproti tomu „praslovanská“ množina je oveľa sofistikovanejšia a „konzistentná“:
  B sa podobá na Bradu,
  C sa podobá na Čelo,
  D sa podobá na Dlaň,
  H sa podobá a v minulosti (písmo z Vinče ) sa ešte viac podobalo Hrudi,

  R sa podobá a v minulosti (sumerské písmo ) sa ešte viac podobalo Ruke.

  „TEDA, VŠETKO BOLO A JE NA NAŠOM TELE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A tá „dynamika vývoja“ jazykov je „reálna“ len v angličtine, či nemčine,
  t. j. v jazykoch na územiach, kde okupovaní sa „prispôsobili“ okupantom.

  Keď som si v jednom článku o jednom z Turzov prečítal úryvok z jeho ináč
  po maďarsky písaného listu, v ktorom sa jeho dcérky z Oravy prihovárajú
  svojej „maďarskej“ materi „oravčinou“, VTEDY SOM SI POVEDAL:

  NO, KEĎ SA ORAVČINA/SLOVENČINA ZA 400 ROKOV ANI TROCHU NEZMENILA,
  PREČO BY SA MALA ZMENIŤ ZA 1000 ROKOV? PÁNI JAZYKOVEDCI, DAČO TU
  „SMRDÍ“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  No, a keď som si prečítal tú tabuľku z Bath-u, tak som ešte presvedčenejší,
  že slovenčina/slovančina sa nemenila, tak ako to hlásajú „kariérni“ vedci(?)

  Či už Slovan povie ruká alebo renka, vždy to iný Slovan pochopí ako ruka,
  to len tí „západniarsky“ vedci(?) sú z toho „vykoľajení“ v dôsledku reality
  v ich/neich jazykoch.
  Súc takto obmedzení, potom nemôžu „prežrieť“, že aj ten zápis z 2. storočia
  σουοβενοι, „hovorí“ o Slovenoch už v 2. STOROČÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 46. Anton Hrnko 14. januára 2012 / 0:15

  Metod,
  a zas len vedľa. Fenická abeceda nespadla z neba. Pred ňou už bol dvetisícročný vývin písma klinového a hieroglyfického. Hieroglyfy boli skutočným obrázkom, ktorý bol na začiatku. Napr. L je odvodené od ležiaceho leva. Tento obrázok sa zjednodušil na dve čiarky spájajúce sa do ostrého uhla, obrátili sa o 90° a vznikla fenická a neskôr grécka lamba, ktorá sa opäť otočila o 90° a zvýšila uhol na 90°. Teda žiaden lakeť tam nebol. N je napr. ostro zvlnená hladina vody. Tam sa len znížil počet vlnoviek a vzniklo N. Žiadna noha tam nebola. J je list rákosia.
  Oproti hieroglyfickej podobe sa fakticky nezmenilo, len bodka naň pribudla. C (K) je z hieroglyfu označujúceho kopec, otočené o 90°. A tak by som mohol pokračovať do aleluja. Ale vám to je zbytočné, lebo vy máte všetko jasno. Ale garantujem vám jedno. Keby ste dostali staroslovenský text z 9. st., tak by ste mu rozumeli asi tak ako keby vám niekto predložil čínštinu. Rozumeli by ste mu niektoré slová, ktoré by rozumel aj Nemec (mater, voda a podobné), možno by ste aj zistili, že je to slovanský jazyk, ale garantujem vám, že by ste 90% textu nerozumeli. Medzi 9. až 15. st. sa v našom jazyku udiali také zmeny, že sa z neho stal úplne iný, nový jazyk. A to sa stalo so všetkými slovanskými jazykmi. Takže hovoriť o nejakej nemennosti slovenčiny je taká istá hlúposť, ako si myslieť, že latinská abeceda vychádza zo slovanského jazyka. Garantujem vám, že hoci to niektorí Maďari tvrdia, Ježiš Kristus nebol Maďar. Ale ani Slovák. Rozprával aramejsky a to je dialekt hebrejčiny. Musíme sa s tým jednoducho zmieriť.

 47. Metod J. Sláv 15. januára 2012 / 18:19

  Pán Hrnko,
  „západní chalani“ to mali a majú dobre prešpekulované,
  ako nás olúpiť nie len o naše prírodné bohatstvo, či o naše „duchovno“
  (vieru a kultúru), ale aj o našu minulosť.

  To nie je dnes módna konšpiračná teória !!! To je krutá realita !!!

  Kam sa podeli tie možno tisíce ton zlata, striebra a medi vyťažené
  na našom území??? Prečo „vyhral Wiching“ a zaviedli nám ako cirkevný
  a úradný jazyk „mafiánsku“ (viď „aktivity“ rímskych cisárov a celej rímskej
  nobility) latinčinu ??? No a o podstate amerikanizácie dnes, sa hádam
  nemusím rozpisovať ???

  No, a k tej ukradnutej minulosti, čo i „len pre neznalosť nášho slovanského jazyka“:

  Našli „tam na západe“ jednu z tzv. zaklínacích tabuliek. Bola síce napísaná úhľadnými veľkými
  písmenami latinskej abecedy, ale keď ju čítali „pekne po poriadku“, tak im nedávala zmysel.

  Tak ju začali čítať od zadu, a hľa prečítali na nej dačo, čo im pripomínalo latinsky znejúce
  „priezviská“. Aj napriek tomu, že tie „priezviská“ nemajú v latinčine význam, tak ako naše
  „ulipyspírus“, teraz presviedčajú svet, že to je zoznam ľudí, ktorých chcel dakto urieknuť.
  No, a preto, aby túto jeho „žiadosť“ o urieknutie si vedeli prečítať len sami bohovia, tak ju
  napísal pospiatky – Parom zachráň nás od takýchto vedcov §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Keď sa na tú „zaklínaciu“ tabuľku pozrie Slovan/Sloven/Σουοβεν, tak tam vidí toto
  (viď môj príspevok Metod hovorí: 13. Jún 2011 o 21:04 v téme „tkac-drz-sa-svojho-stavu“):

  LC MOC
  MAjE

  ANNIU LEV SVEREP
  UVERI MI, SAERIAN VSECH
  jES SILAT SUČASU NAITI
  CATU S MINIANUSKOM,
  LLI NAM REČANI VOI

  Poznámka: To Č by som mal pre väčšiu
  vernosť Ç tak, ako to píšu Turci,
  ale pre nás sa lepšie číta Č.

  Tak, pán Hrnko, je toto „čínstina“ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 48. Anton Hrnko 15. januára 2012 / 21:31

  A potom ste sa zobudili! Prestaňte už s tými dristami. Všetci sú hlupáci, iba Metod je génius. Je to šit, teda po slovensky veľké ho rímska päťka k tomu no. howgh! nemá zmysel žiadna ďalšia debata. Ak budete tieto dristy ďalej vešať na môj blog, tak ich budem mazať. Ste vítaný v diskusii o veciach, ktorým rozumiete. Jazykovede zjavne nie.

 49. Metod J. Sláv 16. januára 2012 / 12:33

  Pán Hrnko, vďaka,
  nemusíte ma mazať, zbytočná námaha,
  už sem ANNIU „nepáchnem“.

  Pretože mohol som sem napísať aj neviem čo,

  ALLE LLI TU DACTO NNEVE ANNIU LLEN ÇITATI,

  TAC TO E SCUTOÇNNE „ŽENIALNE“ §§§§§§§§§

 50. Milanxyz 18. januára 2012 / 20:48

  Pán Hrnko,
  nuž, keď už ste ma v svojom príspevku zo 7.januára vyzvali, aby som niečo napísal o Dr Hromníkovom „úspechu“ (v úvodzovkách) v Krakove, tak som z tých úvodzoviek vyrozumel, že to asi muselo byť niečo, ako poriadná blamáž, keď sa o tom „tu veľa hovorí“, a to napriek tomu, že „nikto nevie nič konkrétne“. Zaiste to musí byť veľmi zaujímavé viesť dlhé debaty o tom, o čom vlastne nikto nič nevie.
  No v šariščine sa tomu hovorí „ľabdy“. Musia to byť také babské „ľabdy“, čím Vás ta bývalá údajna spolužiačka Dr Hromníka krmí. (Neviem, či Vám to vyzrádza pri obede, alebo len pri káve.)
  Zaiste je Vám známe, že na spomínanom 3. Medzinárodnom kongrese Slavistov v Krakove sa účastníci (teda až na českých) zhodli, že slovenčina je najbližšia k všetkým tzv. slovanským jazykom, teda je asi tým najstarším zo všetkých tzv. slovanských jazykoch (správnejšie, slovenčine príbuzných), ale menej známe Vám asi je, že Dr Hromník tam mal krátky prednes (čas bol usporiadateľmi limitovaný) o svojej práci „Sloveni/Slováci kde sú vaše korene“ (ktorá bola neskoršie v plnom znení zverejnená v historickom časopise Poznaňskej univerzity), a ktorá vyvolala značný záujem a dokonca sám Trubačev sa o nej u Dr Hromníka zaujímal a viedol s ním debatu hneď na mieste.
  Táto odpoveď sa Vám asi nebude pozdávať, ale nech Vás to neodradí od vypočutia ďaľších „ľadbov“ z Vášho zdroja.
  Mimochodom, na túto tému (pôvod Slovenov) sa v tohoročnom 1.čísle Slovenských národných novín nachádza veľmi pekný príspevok od Júliusa Handžarika, ale predpokladám, že Vás asi nenadchne, lebo on asi podľa Vás nebude mať dostatočný gebír…..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *