Na margo kampane proti soche Svätopluka

V poslednom období najmä denník Sme rozpútal úplne orgie útokov na jazdeckú sochu kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Táto kampaň má všetky znaky kampaní, ktoré sa začiatkom 50. rokov minulého storočia viedli proti tzv. buržoáznym nacionalistom. Pritom hlavným nástrojom používaným v boji proti opodstatnenosti uvedenej sochy na nádvorí Bratislavského hradu sú lži a pololži, často horšie ako klamstvá, prekrucovanie histórie a pasovanie sa do polohy jediného oprávneného vykladača dejín. Kampaň vykazuje všetky charakteristiky stalinského boľševizmu, netolerantnosti k iným názorom a privlastňovaním si monopolu na pravdu, na výklad dejín. Dovoľujem si predložiť verejnosti na tomto blogu moje názory na najčastejšie omieľané nenávistné tvrdenia, ktoré sú posúvané slovenskej verejnosti:

1. Svätopluk vraj nebol nikdy na Bratislavskom hrade.

Takýto nezmysel môže tvrdiť len skutočný historický nedouk, alebo dobre zaplatený propagandista, ktorý za peniaze urobí všetko. Bratislava bola dokázateľne jedno z najväčších centier Veľkej Moravy. Z hľadiska výstavnosti bola dokonca omnoho honosnejšia ako Nitra. Pri voľnom výklade môžeme dokonca zmienku o vysvätení kostola v Obrátení Bavorov a Korutáncov v Nitrave k roku 828 stotožniť aj s Bratislavou, ak termín Nitrava spojíme s územím (podobne ako Morava) a nie s mestom. V Bratislave bol dokázaný honosný kostol z obdobia VM i kamenný palác, čo je pri Nitre zatiaľ nie definitívne preukázané. Okrem toho vtedajší ranofeudálny ekonomický systém neumožňoval panovníkovi trvalé usadenie na jednom mieste, lebo by ho ekonomicky zničil. Panovnícky dvor putoval a je fakticky nemožné, aby pri svojom putovaní nesídlil i na Bratislavskom hrade. Okrem toho Svätopluk I. viedol veľké vojny v Zadunajsku a vo Východnej marke. Nástupne body týchto veľkých výprav mohli byť jedine Bratislava a Devín, lebo len tu sa s takými vojskami dal prebrodiť Dunaj. Prítomnosť Svätopluka v Bratislave teda treba považovať za plne preukázanú, ale z hľadiska toho, či má jeho socha stáť v Bratislave, alebo nie za úplne irelevantnú. Jeho socha totiž patrí na najčestnejšie miesto v hlavnom meste národa, na začiatku histórie ktorého zohral vynikajúcu úlohu.

2. Svätopluk nebol kráľ.

Toto je obľúbené tvrdenie všetkých čechoslovakistov od druhej polovice 19. storočia. Dovtedy o tom nikto nepochyboval. Nepochyboval o tom ani pápež Štefan V., ktorý sa na neho ako kráľa obrátil roku 885 listinou. Všetko sa dá spochybniť, ale žeby pápež niekomu udelil titul, ktorý mu nepatril, je fakticky nemožné spochybniť. Všetky ranostredoveké kroniky počnúc Kristiánom (napísaná cca 100 rokov po Svätoplukovej smrti), cez Kosmasa a Dalimila, ranostredoveké uhorské kroniky, renesančná a baroková historiografia nespochybňovali kráľovský titul Svätopluka. Dokonca českí králi si dali vypracovať koncepciu o prenose koruny, kde svoj kráľovský titul považovali za prenesený titul od moravských kráľov. Až pozitivistická česká historiografia ho titulu kráľa – podľa môjho názoru a študovania prameňov – neoprávnene v druhej polovici 19. storočia zbavila. Prečo? Ja si myslím, že to musí byť jasné každému, kto pozná českú historickú vedu za posledných 150 rokov.

3. Svätopluk nemohol byť panovníkom starých Slovákov, pretože starí Slováci neexistovali. Vraj existovali iba Slovania, umiernenejší tvrdia, že Sloveni. Niektorí tvrdia, že bol aj panovníkom Moravanov.

Toto je otázka zložitá. V princípe však treba povedať, že Slovania ako masa s jednotným etnickým povedomím v 9. st. neexistovala. Existovali len spoločenstvá samostatných slovanských entít v poslednom štádiu národnotvorného procesu. Preto je používanie termínu Slovák na obyvateľa dnešného Slovenska v 9. st. omnoho exaktnejšie ako používanie termínu Slovan. Je na to jednoduchý dôvod – slovenský Slovan nemal nič, žiaden vzťah s povolžským alebo polabským Slovanom, ale bol biologickým i etnickým predkom dnešného Slováka. Aj keby sme pripustili, že VM sa skladala z dvoch odlišných národných prvkov (čo ja pokladám za nepravdepodobné) – Slovákov a Moravanov, nič to nemení na fakte, že bol (aj) kráľom starých Slovákov. A je to jedno, či ich budeme volať Slovenmi, Nitrančanmi, starými Slovákmi atď. Na podstate to nič nemení, lebo ide len o termín, o technickú záležitosť moderného pomenovania osobitého slovanského stredovekého národa, ktorý sa dnes volá slovenský národ.

4. Svätopluk vyhnal Metodových žiakov. Zapríčinil zánik slovanskej kultúry na VM. Bol krutý panovník.

Najsmiešnejšie mi pripadá rozčuľovanie sa nad vyhnaním Metodových žiakov zo strany niektorých ultrakatolíkov a prozápadne orientovaných liberálov. Pritom Svätopluk na rozdiel od ich rojčenia vedel, do akého geografického prostredia vtedajšie Slovensko patrilo a kam ho aj sám chcel začleniť a udržať. Svätopluk bol verným poddaným rímskeho pápeža, teda verný katolík. Pokiaľ Rím toleroval slovanskú liturgiu, aj on ju toleroval. Keď však Rím rozhodol ináč, ako verný katolík nemohol konať ináč. Veď predsa Roma locuta, causa finita. Svätopluk nechcel, aby Slovensko patrilo do sféry východnej cirkvi. Predstavoval orientáciu na Rím a na latinskú kultúru, ktorou sa hrdíme dodnes. Ak nechcel učiniť svoju ríšu trvalým cieľom útokov zo Západu, musel sa zaradiť do západnej civilizácie. To neskôr nepochopili vodcovia polabských Slovanov a ich poddaní. A ako skončili, netreba sa rozpisovať. Svätopluk by mal byť preto symbol ako pre slovenských katolíkov, tak aj prozápadnej orientácie Slovenska.

Čo sa týka krutosti, nebol o nič viac a o nič menej krutý ako panovníci jeho rozmerov v jeho dobe. Keby nebol silný, neprežil by.

5. Svätopluk zradil svojho strýka Rastislava, vydal ho Nemcom, ktorí ho nechali oslepiť.

Dynastické zápasy v ranom stredoveku boli tvrdé, najmä však vtedy, keď išlo o geopolitickú orientáciu (Rastislav – Svätopluk; sv. Václav – Boleslav), o ideologickú orientáciu (kresťan sv. Štefan – pohan Kopáň), alebo len o prosté zabezpečenie trónu pre syna (Gejza, Vajkov (Štefanov) otec – Michal, nitrianske knieža). Kým Svätopluk, o ktorého krk sa usiloval jeho strýko Rastislav, tohto strýka len vydal Nemcom, český Boleslav neváhal zabiť svojho brata Václava len preto, že sa mu zdal príliš pronemecký. Gejza, veľkoknieža starých Maďarov dal zavraždiť svojho brata Michala, nitrianske knieža len preto, aby mohol na trón kniežatstva inštalovať svojho syna Vajka (sv. Štefana). Sv. Štefan v boji s oprávneným pretendentom na staromaďarský kniežací prestol Kopáňom ani na chvíľku nezaváhal a po jeho porážke rozštvrtil jeho telo a vystavil ho v celej krajine. To už nehovoríme o celej sérii vrážd a vyvražďovania celých starých českých kniežacích rodov pri upevňovaní moci Přemyslovcov v Čechách, kde sa špeciálne vyznamenal Boleslav III. Ale ani v uhorských kráľovských dejinách sa nevyhli panovníci takým drobnostiam, ako bolo vylupovanie očí. Jeden z vylupnutými očami sa po vyvraždení celých línii Arpádovcov dokonca stal kráľom (Belo II.) Preto obviňovať z tohto Svätopluka a robiť z neho obludu môže iba maďarón s krvavými očami, ak zbadá niečo spojené s Bratislavským hradom a nedotýkajúce sa Márie Terézie.

5. Na štíte Svätoplukovej sochy je vraj dvojkríž podobný znaku Hlinkovej gardy a Slovenskej pospolitosti.

Nepočul som väčší nezmysel, aký stvoril pri svojej horlivosti ináč môj priateľ Ladislav Vrteľ. Nuž, treba v tomto prípade povedať, že aj majster tesár sa utne. V tomto prípade si tešlu zaťal rovno do kolena, ktoré ho bude veľmi bolieť. Nie je totiž pravdou, že dvojkríž s rovnako dlhými ramenami sa používal až od r. 1938. Stačí sa pozrieť len na erb Skalice, Topoľčian, ktoré sú – čuduj sa svete až z 13. storočia. To už nehovorím o erbe Nitry, z ktorého asi Kulich čerpal ideu, kde v zástave je taktiež dvojkríž s rovnako dlhými ramenami. Žeby už vtedy šarapatili HG? Ale je ďalšie množstvo prípadov; aj z predheraldického obdobia. To nehovorím o mnohých Benkových kresbách z prvej republiky, kde takýto kríž dominuje jeho dielach. Žeby aj on bol fašista? No bude to mať ťažké kolega Vrteľ obhájiť svoje tvrdenia zoči-voči faktom. Pritom pre heraldiku platí, že za totožný možno pokladať len ten symbol, ktorý je skutočne totožný. Akákoľvek zmena figúry tvorí úplne iný erb. Každý, kto sa pozrie na znak HG a SP, vidí, že tieto dvojkríže sa podstatne líšia od dvojkríža na Svätoplukovom štíte. Kým HG (SP) majú dvojkríže uzavreté, ohraničené, Kulichov dvojkríž je otvorený, ako keby neukončený. Je to jednoducho typologicky iná figúra, vzdialená od znakov HG (SP) na míľové míle. Kulichov znak v štíte sa najviac podobá na štítovú figúru z erbu Topoľčian a hneď potom na figúru zo zástavy z erbu Nitry. Len skutočný zlomyselník v tom môže vidieť podobnosť so znakom HG / SP.

6. Sochu vraj zmajstroval normalizačný, komunistický sochár.

Tu je môj názor jednoznačný. Pokiaľ Ľubomír Feldek nie je normalizačný básnik, nie je ani Ján Kulich normalizačný sochár.

7. Socha nemá umeleckú hodnotu.

Neexistuje všeobecné kritérium krásna. Kulich je v mojich očiach vynikajúci medailér, v monumentálnej tvorbe je trošku slabší. Toto tvrdenie však nemôže mať všeobecnú platnosť. Je to môj subjektívny pocit, moje subjektívne videnie. Žiadna komisia nie je oprávnená z estetických dôvodov navrhnúť odstránenie sochy. Socha totiž vyjadruje estetiku zadávateľa, nie hodnotiteľa. A zadávateľ má sväté právo vybrať si umelecké dielo podľa svojho vkusu.

8. Komu socha prekáža?

Socha prekáža v našom priestore dvom skupinám ľudí: Večným labancom, ktorí sa nevedia zmieriť, že Slovensko si je schopné vládnuť samo a dezavovaním úprimného slovenského vlastenectva sa mu snažia zabrániť nájsť vlastnú identitu. Nuž a potom maďarónom, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, žeby na hrade uhorských kráľov a miesta, kde boli uložené uhorské kráľovské klenoty, mala stať socha panovníka, dokumentujúca, že Slováci mali svoju históriu na tomto mieste už vtedy, keď sa ich predkovia preháňali po juhoruských stepiach.

88 Responses

 1. otokar 27. júla 2010 / 7:39

  Pán Hrnko,
  pekne ste to napísal, je to dobrá kvalifikovaná obrana.
  Pripájam sa k Vašim slovám.

  Snáď by som len doplnil.
  Pokiaľ bude na bratislavskom hrade stáť socha Svätopluka,
  tak nemôže účinne fungovať „reklama na najlepší prací prášok“ pre školopovinnú mládež hovoriacu jazykom maďarským.
  Inými slovami, prestane fungovať maďarizácia na juhu Slovenska,
  pretože pre prosté detské duše je náš slovenský kráľ vyššie umiestnený, ako maďarský
  a bol tu aj „oveľa“ skôr, ako ten maďarský.

 2. Šľak 27. júla 2010 / 8:22

  Pán Hrnko, rovnako agresívnu (až nenávistnú) kampaň proti tejto soche vedie aj spravodajský portál Aktuálne. Začali s tým hneď po voľbách a drží ich to až dodnes. Priznám sa, že som v pomykove. Keď si spomeniem, čo spôsobili sústredené útoky proti knihe M. S. Ďuricu v minulosti, tak si v niektorých momentoch želám, aby aj terajšia kampaň proti Svätoplukovi uspela. Bol by to síce krok späť, ale zároveň by sa definitívne „odpísali“ všetci tí, ktorí budú v modrej normalizačnej komisii, ktorú má zostaviť Zavacká. Nič si neželám viac, len nech sa tam nasúkajú všetci, počnúc Steinhubelom, cez Štefanovičovú a Kováčom končiac. A bude to začiatok ich profesného konca. Členstvo v takýchto komisiách sa totiž medzi profesionálmi neodpúšťa. A už je načase, aby sa vyššie menované žaby sediace na prameni slovenských dejín predviedli, nech všetci vidia, čo sú vlastne zač.

 3. otokar 27. júla 2010 / 9:00

  Pán Šľak,
  v takýchto prípadoch som zástanca: „najlepšia obrana je útok“.
  Ja by som postavil vedľa Svätopluka sochu Franza Liszta s peknou tabuľou,
  s veľkým slovenským znakom ako aj s jeho výrokom:

  „JE SUIS HONGROIS“…. MAIS JE NE PARLE PAS HONGROIS…

  A keby som bol historik s gebírom, tak by som vytiahol argumenty ruských matematikov, že :
  „Nestorova kronika je dokázateľne plagiát“
  – čo je to isté, ako by som dokázal, že žiadni „starí Magyari“ k nám nikdy neprišli,
  žiadni Arpádovci v tej dobe neexistovali,
  a teda ani žiadne pomenovanie „Hungary“ nedoniesli.
  A dal to pekne predmetnej „svätoplukovskej komisii“ na posúdenie.

 4. Petr Kropáček 27. júla 2010 / 10:33

  Pane Hrnko,

  nebudu raději komentovat většinu vašich „přesvědčení“ uvedených výše… nemá to cenu. Jen toto:

  1) „Až pozitivistická česká historiografia ho titulu kráľa – podľa môjho názoru a študovania prameňov – neoprávnene v druhej polovici 19. storočia zbavila. Prečo? Ja si myslím, že to musí byť jasné každému, kto pozná českú historickú vedu za posledných 150 rokov.“

  Hmm, mně to tedy jasné není. Byl byste tak laskav a jako „znalec“ české historické vědy za posledních 150 let mi vysvětlil proč a hlavně jak mohla tato v evropských dimenzích zanedbatelná „národní“ historická věda dokázat zbavit Svatopluka jeho „oprávněného titulu“?

  2) …a zase ta heraldika. To že erby Skalice a Topolčan mají rovnoramenné kříže teprve od nedávna a jejich starší znaky měli „klasický“ dvojitý kříž s horním ramenem kratším je pouhý detajl (dvojitý kříž je navíc v obou případech provázen i jinými figurami), který nemá s tématem prakticky nic společného, jen dokumentuje váš heraldický rozhled… To co je podstatné a oprávněně na to poukazoval pan Vrtel, je fakt, že Hlinkova garda i Slovenská pospolitost používaly/používají rovnoramenný kříž v kruhu (v kruhovém štítu) a to jak heroldský (protažený do krajů), tak prostý (ramena ukončená v poli štítu). A toto je do očí bijící heraldická totožnost, s jejímž dokazováním nebude mít pan Vrtel opravdu nejmenší problém. Žádná rozdílnost figury (jako v případě Skalice, Topolčan, atd.) tady totiž mezi znakem HG/SP a Svatoplukovým štítem opravdu není…Používaní rovnoramenného dvojitého kříže v kruhu můžete před rokem 1938 dokazovat jak chcete, stejně to bude zbytečné. Jakmile se jakýkoli symbol „pošpiní“ jistou zločinou ideologickou náplní, těžko ji pak „odpářete“. Na hinduistickém symbolu dobra a Slunce
  svastice také do nástupu nacismu nebylo nic špatného, ale pokud si ho dnes necháte v Německu vytetovat na ruku, vašim povídačkám o hinduistické podstatě symbolu se na nejbližší policejní služebně stejně vysmějou. O ideologické náplni srpu a kladiva po roce 1917, tedy symbolů, které heraldika používá již celá staletí také nemá smysl spekulovat… A jako poslední vám mohu uvést ještě příklad dvou (bývalých) českých vojáků působících v Afghánistánu. Oba „inteligenti“ si na přilby nakreslili (ne)vědomě symboly divizí SS jeden měl na štítu dva zkřížené granáty a druhý nůž přeložený přes písmeno „H“. Ještě v Afghánistánu jim na to přišli. Velitel 3. kontingentu PRT Logar nechal povlaky přileb těchto dvou „výtečníků“ jako hodně „hloupou klukovinu“ spálit, fotky je zachycující zničit-smazat a o celé věci informoval své nadřízené v republice. Po návratu kontingentu domů (několik měsíců poté) se však přece jenom jedna fotka objevila v médiích… Nastala mediální smršť, která překročila hranice republiky (nejen na Sme o tom také psali). Odsuzujícími výroky na adresu „pravicově-extrémistické“ armády se to jen hemžilo. Oba „výtečníci“ byli okamžitě vyhozeni z armády bez nároku na výsluhu, velitel kontingentu + další informovaní nadřízení v republice, kteří se danou „klukovinu“ snažili smést ze stolu jako naprosto nepodstatnou, byli postaveni mimo službu. V celé armádě se rozjela protiextrémistická kampaň atd. atd. A na počátku byly takové nevinné i v současné vojenské symbolice velmi frekventované symboly jako granát, nůž a „H“… inu není granát jako granát a není dvojitý kříž jako dvojitý kříž a domnělá (ne)znalost jejich původního či odvozeného významu pak opravdu nikoho nezajímá!

  Chápu, že jako bývalému komunistovi jsou vám „kampane, ktoré sa začiatkom 50. rokov minulého storočia viedli proti tzv. buržoáznym nacionalistom…vykazujúce všetky charakteristiky stalinského boľševizmu, netolerantnosti k iným názorom a privlastňovaním si monopolu na pravdu, na výklad dejín…“ velmi blízké, ale stejně bych na vašem místě s takovými plamennými projevy raději šetřil, protože jimi shazujete hlavně sám sebe.

  Zdravím do Stupavy.

  P.S.: Koncem minulého týdne jsem si vám dovolil poslat balík s několika heraldicko-historicko-geografickými materiály týkající se naší „nekonečné debaty“ pod vaší mapou Velké Moravy. Doufám, že vám tento dar bude k užitku.

  Znak HG
  http://www.skoda-abzeichen.eu/uploads/images/odznaky/ostatn%C3%AD/HG_vogl_1.jpg

  Znak SP
  http://www.pospolitost.org/onas/vlajka.jpg

  Znak na Svatoplukově štítu
  http://www.novinky.cz/zahranicni/206356-svatoplukovu-sochu-zdobi-znak-fasisticke-hlinkovy-gardy.html

 5. Ján Horal 27. júla 2010 / 13:49

  Zhruba pred dvoma rokmi celý koncern čo vydáva SME povyhadzoval starších novinárov a nabral mladých nedoukov.
  Niežeby tí starší neboli čechoslovakisti ale mali ešte komunistické školy a teda aj niečo vedeli. Vidieť je to napríklad na gramatike dnešných novinárskych nedovzdelancov. Tí mladí ignoranti ovládajú slovenskú gramatiku horšie ako za komunistov absolventi poľnohospodárskej školy.
  Celkove nič neovládajú a tak nemajú žiadnu hanbu vypisovať temné bludy ako ich vymenoval Anton Hrnko.
  Do komisie by som očakával Pavla Mešťana (profesúra z vedeckého komunizmu) a Ivana Kamenca (agent ŠTB) ako hlavných ideologických arbitrov na posúdenie vhodnosti Svätoplukovej sochy. Napadá ma ešte zo desať mien ale to si už odpustím 🙁
  Veľmi ma sklamal pán Vrteľ. Mám jeho knihu Osem storočí slovenskej heraldiky a nečakal som, že sa dá takto nachytať do politickej kauzy.
  V SME som sa dočítal v diskusii:
  Sulík chce vymeniť Svätopluka za koflík s marihuanou.
  Svätopluk bol náčelníkom Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy.
  Horšie to bolo ale priamo v článku na SME od historika (?!) Štefana Holčíka, ktorý znak na štíte kladie za vinu Jaroslavovi Vodrážkovi. Čítal som Vodrážkom napísanú knihu Piráti a ním ilustrovanú knihu Slncový kôň a tiež jeho autobiografiu.
  Na Holčíkovu adresu použijem len slovo môjho starého otca, gymnaziálneho profesora a prenasledovaného matičiara : Hovado.
  http://komentare.sme.sk/c/5480431/kulichov-kon-kriva.html

 6. Šľak 27. júla 2010 / 14:56

  Pán Otokar,

  aj keď nezastávam také názory ako Vy, som veľmi rád, že existujú a že ich aj rôzni ľudia prezentujú tak, ako to robíte Vy. Našim susedom vôbec nezaškodí, keď dostanú pocítiť vlastnú medicínu, ktorú tak radi „predpisujú“ nám – úplné negovanie našej histórie. Bodaj by takých Otokarov bolo viac.

  Pán Horal,

  voči soche Svätopluka bolo vznesených toľko „odborných“ výhrad ako snáď voči žiadnej inej. Od nesprávneho uhla pokrčených predných nôh (to si nerobím srandu) až po jeho nevyhovujúce prirodzenie, ktoré je navyše vraj nesprávne orientované – presne proti návštevníkom hradu. Od nesprávne situovaných Svätoplukových nôh (ani to si nerobím srandu) až po to, že vraj panovník na vzpínajúcom sa koni je prípustný iba v prípade tragickej smrti stvárneného vládcu. No a vrcholom novinárskej hlúposti je to ťaženie proti „gardistickému“ znaku na jeho štíte. Ja osobne sa z tej zámienky (Svätopluk a gardistický znak) smejem. Ale čo viem, dosť ľudí to skutočne naštvalo, to akým primitívnym spôsobom sa do tej sochy začala navážať „občiansky“ angažovaná aktivistická luza. Ono je totiž značný rozdiel medzi tým, ako to vyzerá na diskusných fórach a verejnou mienkou, a to nech sa jedná prakticky o čokoľvek. Keby som mal usudzovať podľa diskusií, tak každé voľby na Slovensku by vyhrávala pravica. Čo sa akosi nedeje.

 7. Ján Horal 27. júla 2010 / 15:43

  Nazvať dvojkríž na štíte gardistickým je jediný možný vymyslený dôvod na odstránenie Svätoplukovej sochy.
  Došli na to pomerne neskoro ale preto bola práve Katarína Zavacká poverená vedením akejsi ideologickej komisie.
  Nevyznám sa v teórii umenia ale verné zobrazovanie skutočnosti sa nazýva verizmus a veľa to s umením nemá spoločné. Dnes keď je často umenie hodnotené na základe propagandy a public relations sú mi hodnotenia, z ktorých trčí ideologická slama, smiešne.
  Ja sa z tej zámienky nesmejem. Pôjdu do krajnosti.

 8. otokar 27. júla 2010 / 17:00

  Pán Hrnko,
  zrejme ste si nevšimol jednu dôležitejšiu informáciu z môjho príspevku v diskusii k téme Mapa Veľkej Moravy!
  (hrnko.sk/2009/11/12/317/comment-page-12/ otokar hovorí: Júl 23, 2010 o 13:44)
  Tým je odkaz na film č.3. z novej chronológie a v ňom poukázanie na 17.tu minútu.
  video.yandex.ru/users/lebedev-scorpions56/view/158/?cauthor=krestnikov23081951&cid=42
  Podotýkam, že tá sedemnásta minúta z filmu sa týka práve tak “Bitky u Rozhanoviec”,
  ktorú máte uvedenú aj s pekným obrázkom k článku,
  ako aj k Veľkej Morave,

  presnejšie aj k časti jej histórie “akože zaujatia vlasti, akože starými Maďarmi”.

  Je to názorná ukážka využitia matematicko-analytických metód akademika Fomenka v praxi, pri porovnaní textov starých kroník:
  „ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫ’Х ЛЕТ“, (čo je u nás známe pod názvom „Kronika Nestora“)
  v porovnaní s iným letopisom, kronikou zo 14.-15.storočia,
  s pomenovaním „Nikoforský letopis“, či tak podobne.

  A je tam pre diváka, tu čitateľa, zasadený “červík”, pre nás mimoriadne dôležitý „červík“ z tohoto porovnania:

  Jedna z tých “kroník” je totiž vedecky dokázateľne plagiát.

  Mne je už z iných zdrojov známe, že práve východzie zdroje k uvedenej tzv.„Nestorovej kronike“
  („РАДЗИВИЛОВСКАЯ (КЕНИГСБЕРГСКАЯ) ЛЕТОПИСЬ КАК ОСНОВНОЙ СПИСОК ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫ’Х ЛЕТ“)
  boli falšované a teda logicky tá tzv:
  “NESTOROVA KRONIKA” je tým PLAGIÁTOM!.

  Pán Hrnko,
  chcem Vás znovu požiadať o odpoveď na otázku:
  „Aký by bol dopad na dejiny Uhorska (Slovenska), keby naša histografia akceptovala,
  že „Kronika Nestora je PLAGIÁT“?
  A čo je dôležité, ktoré udalosti by bolo potrebné vygumovať zo stránok školských učebníc dejepisov?
  Samozrejme odpoveď len v zjednodušenej, rámcovej forme.
  Viete ako asi penia monohí Vaši akože “kolegovia s maďarónskou orientáciou” už i len pri vôbec publikovaní takejto “kacírskej informácie”:
  “NESTOROVA KRONIKA JE PLAGIÁT!”?
  Tá kronika to jasný podvod na Slovákoch!
  Za odpoveď vopred ďakujem
  otokar

 9. Anton Hrnko 27. júla 2010 / 20:34

  Pán Kropáček, jeden z vašich rodákov, v blahej pamäti Antonín I. Novotný vyhlásil slovenský znak (historický erb Slovenska) za fašistický symbol a od roku 1960 až do roku 1989 bol na Slovensku zakázaný. Rovnako za fašistický bol vyhlásený erb Žiliny, ktorá ho musela na všetkých historických budovách zamaltovať. Zdá sa mi, že chcete pokračovať v tradícii tohto českého intelektuála. Viete, je iné, keď nejaký freiter zoberie symbol z inej kultúry (svastiku) a prenesie ho do svojej kultúrnej sféry a pod týmto symbolom sa udejú tie najhoršie atrocity, aké si pred jeho nástupom k moci nevedeli predstaviť ani tí najzvrhlejší satanisti. Taký znak sa jednoducho zakáže, lebo v našej kultúre nikdy predtým nič neznamenal. Avšak skúste ho zakázať v južnej a východnej Ázii, kde patrí k najzákladnejším náboženským symbolom – je symbolom točiaceho sa disku, kolesa, slnka, symbolom večného návratu. Teda patrí k elementárnym symbolom duchovna tamojšej populácie. Rovnako je to so slovenským dvojkrížom. Som posledný, ktorý by obhajoval HG a jej symboly. Avšak HG si nevybrala za svoj symbol nejaký exotický obrazec z východnej Ázie, siahla po domácom dvojkríži, ktorý sa v rôznych variantoch používal na tomto území od raného stredoveku. Slováci sa svojho symbolu nechcú zrieknuť a ani sa nemôžu. Tým sa však stáva, že môžu vzniknúť rôzne analógie. To, že sa svojimi zadkami všetci ľudia podobajú, neznamená, že sú podobní alebo totožní vo svojich mravoch a správaní sa. Nie každý, s prepáčením, kto má riť, je Jack Roparovač, lebo aj Jack Rozparovač mal riť. Nie každý dvojkríž, ktorý sa podobá na znak HG, je znakom HG alebo jej ideológie. Váš rodák Antonín I. Novotný, keď zazrel historický znak Matice slovenskej roku 1967 v Martine, dostal taký amok, že Matici vrátil všetky dary, ktoré mu po úteku z Martina poslali poštou. Kápo Mauthausen jednoducho nebol pripravený prijať skutočnosť, že slovenský znak môže symbolizovať niečo iné ako fašizmus. Rovnako je to so slovenským dvojkrížom. Nesnažte sa dobehnúť Antonína I. Novotného.
  Zdravím do Hradca.

 10. Petr Kropáček 28. júla 2010 / 9:38

  Pane Hrnko,

  Tondu I. Novotného a jeho vztah ke Slovensku (ne)třeba připomínat. O tom (ale) problematika Svatoplukova štítu rozhodně není. Zbytečně mě také obviňujete s jakési touhy po vymazání symbolu dvojitého kříže na Slovensku jako takového… to je naprostý nesmysl. Svým předchozím komentářem jsem nechtěl říct nic jiného než to, že z nepřeberného množství variant zobrazení dvojitého kříže si soudruh Kulich (ne)vědomě vybral zrovna ten „gardisticko-pospolitovský“… a stejně jako v případě granátu, nože, svastiky, srpu a kladiva kritici a média nebudou poukazovat
  na původní význam, ale na nejhorší možné ideologické vyznění, jaké daný symbol v daném prostoru (a čase) měl.

  Otázku proč a hlavně jak mohla v evropských dimenzích zanedbatelná “česká” historická věda dokázat zbavit Svatopluka jeho “oprávněného královského titulu”, komentovat nebudete?

  Zdravím (z Dobrušky, nikoli Hradce) do Stupavy.

  P.S.: Napsal jsem, že vaše „přesvědčení“ komentovat nebudu, ale teď jsem si všiml, že v odstavci, kde komentujete středověké dynastické zápasy jste se nechal trochu unést svou fantazií… dovolím si vás trochu poopravit.

  Boleslav I. svého bratra sv. Václava rozhodně nezabil, jak píšete…
  Uherský král, který byl před svým nástupem na trůn oslepen byl Béla II., nikoli Béla III, jak píšete…
  No a sluší se dodat, že Boleslav III. „obludou“ rozhodně byl a za svou hrůzovládu 999-1002 a 1003 byl Čechy i náležitě „odměněn“… 2 povstání proti jeho vládě 1002 a 1003, nejdříve jen vyhnání, podruhé zajetí, oslepení a doživotí. Do konce svých dnů v roce 1037 měl pak dost času v polském vězení zpytovat svědomí…

 11. Miilli 28. júla 2010 / 10:13

  Pan Hrnko,
  nepochopila som sekcii venovnaej autorovi sochy- z akych dovodov bol podla Vas Lubomir Feldek normalizacny autor? zda sa Vam ze by normalizoval a branil tvorbe ako tento autor?
  ak by sa vsak hodnoty umeleckej tvorby tohto komunistickeho autora ukazali ako najlepsie, nemala by som nic proti tomu aby tu sochu robil on.
  Socha je podla mna celkom pekna, ale sposob akym tam bola dana (bez verejnej sutaze, bez konzultovania s vytvarnou obcou, a ako predvolebna kampan)sa mi nepaci…. nepaci sa mi ani populisticky komentar- Svätopluk kral slovakov- dala by som tam skor starych Slovakov… a ten dvokriz- neviem kto ma teda pravdu, ale je pravda ze by sa tam hodil skor pravy slovensky dvojkriz s dlhym ramenom bez ohladu na gardy- na druhej strane je otazne ako by to vyzeralo na tom stite- je vsak jasne ze media to nafukuju takisto ako Sulik ked to prirovnavaju ku fasistickemu symbolu- z pohladu z dola vyzera ten dvokriz pretiahnuto, uplne inak ako na znaku HG, aj v pohlade z blizka mi to pride ine
  rozhodne som za zanechanie sochy- mozno by som to len prepisala starych Slovakov

 12. Miilli 28. júla 2010 / 10:18

  a mozno uplne odstranenie dvojkriza zo Svatoplukovho stitu, pretoze v tej dobe (neviem ale myslim si) sa asi este nepouzival – hovorim spravne? aspon Svätopluk urcite nie. namiesto toho by som nas ozajstny dvojkriz vyrila na ten podstavec

 13. Miilli 28. júla 2010 / 10:22

  a este a na stit by som nedavala nijaky dvojkriz, pretoze v tej dobe (myslim, neviem-) ho Svätopluk asi nepouzival a akosi mi to tam nesedi- okrem toho tato minulost je hmlista a kedze bol aj moravskym panovnikom nie len slovenskym, mam dojem ze sa to tam nehodi- nas statny symbol by som dala skor na podstavec naktorom svatopluk stoji

 14. Anton Hrnko 28. júla 2010 / 21:32

  Pán Kropáček,
  ďakujem za upozornenie. Zabiť nemusíme len tým, že vlastnoručne vrazíme dýku do srdca. Vraždu možno aj objednať. Aj objednávateľ je vrah. PS. Robte tak, aby sa F. L. Věk nemusel obracať v hrobe.

 15. Monty 28. júla 2010 / 21:41

  K rovnoramennemu dvojkrizu:
  Tu si mozete pozriet obrazok Reneho z Anjou a kriza na jeho stite z 15. storocia aj s vysvetlenim, preco ma Lotrinsko dvojkriz v znaku. Je evidentne, ze Rene bol gardista…
  http://www.heraldica.szm.com/stranky/NNNew/Nlotrinsko.htm
  Tiez sa mi nepaci ako okazalo Fico Svatopluka zneuzil v predvolebnej kampani. Ale argumenty ktore su pouzivane proti soche aj samotnemu Svatoplukovi, su ubohe a fanaticke.

 16. Anton Hrnko 28. júla 2010 / 21:42

  Pani Miilli,
  som hlboko presvedčený, že nikomu, kto mal roku 1989 viac ako 20 rokov a nebol priamo prenasledovaný režimom, nemá právo druhého kritizovať, že bol komunista. Je delím ľudí len na dobrých ľudí a darebákov (samozrejme so všetkými odtienkami, lebo nikto nie je len dobrý a nikto len darebák). Mnohí nestraníci boli väčší lumpi ako straníci. Všetci sme nejakým spôsobom kolaborovali. Dnes sa však vytvára obraz komunistu nie toho, kto bol v KSČ, ale kto má iný názor ako liberálna tlač. Komunista nie je šéfredaktor Nového slova, člen KSČ v nomenklatúre ÚV KSS M. Leško, lebo vie napľuť na Slovákov najhnusnejší ochrak, aký sa dá len vytvoriť. Komunistom nie je straník a dvorný básnik a člen KSČ Ľ. Feldek (ktorého poetiku vysoko hodnotím), lebo rýchlo zahodil knižku a prevesloval na stranu mainstraimu. Komunistom je však Kulich, Machala, dokonca aj moja maličkosť, lebo si dovolíme vidieť Slovensko v inej dimenzii, ako zúriví labanskí liberáli.

 17. Juraj Valúšek 28. júla 2010 / 21:47

  Na soche mi vadí epitet „kráľ starých Slovákov“. Po prvé, znie to ako „kráľ dôchodcov“ 🙂

  Ale vážne – prekvapuje ma, že ako historik môžete tvrdiť, že „Sloväni“ bol vlastný názov našich predkov – určite ste čítali Život Metoda. Ja som tam našiel, že Metod bol v mladosti správcom „slovänského“ územia v Byzancii a píše sa tam, že Solúnčania (Thessaloniki v Grécku) všetci rozprávajú čisto „slovänski“… Mne to naozaj vychádza, že slovo „Slovän“ sa musí preložiť ako Slovan.

  Váš kolega Ján Steinhubel presvedčivo dokázal, že naši predkovia sa vtedy volali Nitravania, Nitrania, dokonca to doložil zmienkami v prameňoch (aj keď neskorších).

  Ak už by Moravania a Slováci vtedy tvorili jeden národ, ich meno bolo „Moravljane“ – ako som to opäť našiel v ŽM. Prečo by sa volali „Sloväni“? Veď by sa tým neodlíšili od ostatných Slovanov. Hovorili spoločnou rečou všetkých Slovanov, ale boli Moravanmi (príp. na Slovensku Nitravanmi).

  Svätopluk bol Moravan. Preto bol kráľ Moravanov. Som Slovák, som hrdý na naše dejiny, ale nepotrebujem si naše dejiny privylepšovať. Ešte by som zobral „kráľ Moravanov a Slovákov“. Ale „kráľ Slovákov“ vo všetkých nacionalistoch vyvoláva vášne – pozrite si diskusie na nete, mladí Slováci vtĺkajú Moravanom do hlavy, že nemajú históriu, že sú len počeštenými Slovákmi… Odmietam titul „kráľ Slovákov“ ako nepresný a nesprávny.

  Proti soche ako takej nie som, veď bol súčasťou našich dejín, politickú kariéru začal na Slovensku a určite k Nitre mal výborný vzťah. Ale táto socha je otras. Meč z 13. stor., kôň na tú dobu príliš veľký, oblek absolútne nedobový… Mohla byť viac autentická. Radšej jednu poriadnu – aj keď by to trvalo dlhšie.

 18. Anton Hrnko 28. júla 2010 / 21:59

  Pán kolega Valúšek,
  predovšetkým J. Steinhubel nič nedokázal. Tvrdenia bez dôkazu sú len hypotézami. Keď pápež Štefan V. tituloval Svätopluka titulom rex Sclavorum, určite nemyslel, že je kráľom všetkých Slovanov, ale konkrétnych Slovanov, ktorí boli našimi predkami. Nie predkami Poliakov, nie predkami Čechov, nie predkami Rusov… V uvedenom období sa od všetkých iných Slovanov už výrazne líšili a určite necítili nijakú spolupatričnosť so Slovanmi od Volgy alebo od Rostocku. Ich pomenovanie je len technická záležitosť – nitrianski Slovania, starí Slováci, Nitrančania, Hotentóti, Marťania… stále sú to tí istí Slovania, ktorým sa dnes hovorí Slováci. V diskusii s vami môžem pokračovať, ak si prečítate moje state o Slove o slove Slovák.

 19. Monty 28. júla 2010 / 22:03

  Dalsie odkazy:
  Pecat zo Smizian:
  http://www.smizany.sk/11_obec/dejiny.htm
  Minca z Lubovne:
  http://www.muzeumsl.sk/news/nalez-stredovekej-mince-na-hrade-lubovna/
  Hned niekolko erbov:
  http://www.heraldica.szm.com/stranky/slov/historia/3slov.htm

  Skratka dvojkriz vo vsetkych formach je minimalne od prichodu CaM sucastou Slovenskej kultury a ani znesvatenie jeho rovnoramennej verzie gardistami nieje dovodom k perzekuciam.
  Na mieste autora k soche prilozim rebrik a zmeriam, ci je kriz skutocne rovnoramenny (stavim sa ze nie), lebo proti hluposti sa neda argumentovat rozumne.

 20. Juraj Valúšek 28. júla 2010 / 22:15

  Rád, ale neviem ten článok nájsť, pošlite mi prosím link

 21. Petr Kropáček 29. júla 2010 / 10:17

  Pane Hrnko,

  na „způsob zavraždění“ sv. Václava existuje více teorií, včetně „nešťastné náhody“, Boleslav oním
  vrahem nebyl tak jako tak a paradoxně měl onen osudný den k zavraždění bratra vlastníma rukama mnohem blíže samotný Václav, ale to jen na okraj.

  Mohu vás ubezpečit, že se o klidný věčný spánek F.L. Věka nemusíte obávat. Je známo, že imaginární (literární) postavy mohou být svými fanoušky oslavovány, mohou jím být vystaveny sochy, ale nemají a nikdy neměli tělesnou schránku a tudíž ani hrob, ve kterém by se mohly obracet. Františka Ladislava Věka stvořila fantazie Aloise Jiráska podobně jako „krále starých Slováků“ stvořila fantazie vaše a dalších „staroslovenských“ fandů… (Skutečný dobrušský občan F.Vl.Hek, honosící se jménem svých po meči holandských předků „Hoek“-ů byl svým životem pro A. Jiráska sice příkladným vlastencem, ale to zatracené germánské příjmení se prostě „nehodilo“…a tak vznikl imaginární dobrušský občan „F.L.Věk“.)

  Zdravím.

  P.S.: Když mi tak dobře radíte, poradím něco i já vám. Jednejte tak, abyste se sám za sebe jako historik i jako člověk nemusel stydět. A pokud už se za něco stydíte, je lepší se k tomu na svém blogu s patřičným komentářem rovnou přiznat…

  Pane Valúšku,

  budete-li mít čas a chuť, přečtěte si diskuzi (více než 500 přízpěvků) pod článkem pana Hrnka „Mapa Velkej Moravy“. Zdá se mi, že na danou problematiku máme podobný názor a po přečtení výše zmíněné diskuze si uděláte i představu na jakých „nezpochybnitelných důkazech“ naopak staví svůj názor pan Hrnko…

  Zdravím.

 22. Anton Hrnko 29. júla 2010 / 19:27

  Pán Kropáček,
  tak slabý v literatúre až nie som, aby som uvedené veci nepoznal. Zabudli ste však pripomenúť, že Alois Jirásek vytvoril celé české dejiny až po dobu historickú. Napriek tomu, že všetci v Česku vedia, že ide o literatúru, tieto „zmyšleniny“ sú bežnou súčasťou českých učebníc dejepisu a konštantnou časťou českého historického povedomia. Naopak, koncepciu, ktorú prezentujem na mojom blogu, nestvoril bájkar ani literát. Zakladá sa na logickom prehodnotení existujúcich historických faktov metódou dedukcie a analógie. Takže, nabudúce, keď budete dávať „primér“, tak nejaký vhodnejší.
  PS.
  Je ťažké mať bratovraha za zakladateľa štátu. Takže plne chápem, že sa donekonečna budú hľadať argumenty na to, aby sa Boleslav vyvinil. Ale ako hovoríte. „stejně jako v případě granátu, nože, svastiky, srpu a kladiva kritici a média nebudou poukazovat na původní význam, ale na nejhorší možné ideologické vyznění“ – teda bratovraždu.

 23. pomocník 29. júla 2010 / 23:10

  Pre nedostatok času k tomuto len jednu poznámku: Je skoro svetový unikát, ako je na Slovensku dokáže istá časť obyvateľstva čisto z politických dôvodov úplne prekrúcať realitu a to dokonca aj vo veciach, v ktorých zas až tak o veľa nejde (ak pri tejto soche). Napríklad taký p. Steinhübel vo svojej knihe, keď človek číta pozorne, vlastne píše, že Svätopluk je označovaný aj ako kráľ (dokonca pri citovaní arabského autora uprednostnil preklad „kráľ“ pred alternatívnym prekladom, bez akejkoľvej zmienky o alternatíve), ale pred voľbami naraz natrepe do novín, že Svätopluk kráľ nebol (dôvod samozrejme nevie). A takto by sa dalo pokračovať. To je ako v Kocúrkove – proste len preto, aby som podporil nejakú politickú stranu (asi aby akože život dostal konečne dostal zmysle, keď už som „len“ historik), začnem falšovať historické fakty spred 1000 rokov a vlastné tvrdenia. To isté sa týka Kováča, ktorý vraj nenašiel zmienku o Slovákoch v 9. storočie až v „troch“ knihách ktoré on (asi jediné) pozná, a pritom je aj v učebnici pre stredné školy alebo nenašiel názov Slovensko pred rokom 1918 a pritom je doložený v tvare Slovakia zo 16. storočia. Toto je naozaj svetový unikát, jednoducho toto nikde vo svete neexistuje, je to absolútna nehoráznosť a je to pomaly horšie ako stalinský prístup k dejinám – proste fakty nepodstatné, logika ma nezaujíma, podstatné je politické pôsobenie na „ľud“. Stalin môže byť naozaj na seba pyšný. Aj ten pojem feudalizmus mu vyšiel – dodnes ho na Slovensku používajú bez mihnutia oka bez toho aby vedeli, kto ho v tomto zmysle zaviedol – aj v tomto ideologickom prístupe k dejinám. Všetkých by ich bolo treba vykopnúť na 10 rokov do Británie alebo Nemecka, hneď by sa znormalizovali.

 24. pomocník 29. júla 2010 / 23:25

  Ešte k tomu kráľovi: P. Hrnko, nie je treba argumentovať neskoršími textami, dá sa argumentovať aj Reginonovou kronikou (jasnejšie to tam už byť nemôže) alebo Ibnom Rustom, kde sa aj priamo dočítame, že Svätopluk je korunovaný. Podobne Gardízí atď. Proste lepšie doloženého kráľa z toho obdobia okrem Karla Veľkého snáď ani v Európe nie je. To je totiž 9. storočia a neviem, či ľudia čakajú televízny záber z korunovácie, potvrdenku, že niekto ohmatal jeho korunu alebo čo. Proste ak sa neuznávajú tieto úplne štandardné zdroje alebo list pápeža s oslovením kráľ, tak potom rovnako nemožno akceptovať vôbec žiadne hodnotenie čohokoľvek z Európy z 9. storočia. To, že ho slovanský text označuje kňaz (tradične prekladané ako knieža) nič neznamená, lebo to je všeobecné slovanské slovo pre jednoducho povedané „šéfa skupiny ľudí“ a zahŕňa to všetko možné a do konca 9. storočia slovo kráľ pre Slovanov proste neexistovalo, lebo to je „import“ z Franskej ríše, preto bol v slovančine normálne označovať ho všeobecne ako „kňaz“, preto je to aj v tom neskoršom slvavnskom texte. To neznamená že tento kňaz nebol aj kráľ – a bol ako to dosvedčuje pápež a Frankovia a Arabi („je korunovaný“) a Peržania (malik – „kráľ“). Toto sú elementárne veci, naozaj nechápem, ako sa toto dá spochybniť inak ako neakceptovaním textov, ktoré sa ale inak akceptujú.

 25. pomocník 29. júla 2010 / 23:27

  Ospravedlňujem sa za preklepy, ponáhľam sa.

 26. Petr Kropáček 30. júla 2010 / 9:17

  pffůůů …pane Hrnko, vy překonáváte sám sebe (ve vtipnosti):

  „…Alois Jirásek vytvoril celé české dejiny až po dobu historickú. Napriek tomu, že všetci v Česku vedia, že ide o literatúru, tieto “zmyšleniny” sú bežnou súčasťou českých učebníc dejepisu…“

  Ale jako „opravdový znalec“ českého dějepisectví, literatury a školství byste „logickým prehodnotením existujúcich historických faktov metódou dedukcie a analógie“ měl vymyslet odpověď na otázku, proč a hlavně jak mohla v evropském měřítku zanedbatelná “česká” historická věda dokázat zbavit Svatopluka jeho “oprávněného královského titulu”?

  Takže až se budete příště snažit být vtipný, zkuste to tak, abyste ze sebe nedělal šaška… zdravím.

  P.S.: No a pokud se chcete bavit na této „úrovni“, dovolím si vaše „péesko“ lehce parafrázovat: Je ťažké mať klerofašistu za zakladateľa štátu. Takže plne chápem, že sa donekonečna budú hľadať argumenty na to, aby sa Tiso vyvinil. Ale ako hovorím. “stejně jako v případě granátu, nože, svastiky, srpu a kladiva kritici a média nebudou poukazovat na původní význam, ale na nejhorší možné ideologické vyznění” – teda mnohonásobnú vraždu desiatok tisíc spoluobčanov. A ako sám hovoríte: „Zabiť nemusíme len tým, že vlastnoručne vrazíme dýku do srdca. Vraždu možno aj objednať. Aj objednávateľ je vrah.“ … kníže Boleslav I., žijící v krutém středověku před 1100 lety, se pak v tomto světle jeví v porovnání s knězem Tisem, žijícím před necelými 70 lety, jako „světec“…

 27. Milanxyz 30. júla 2010 / 14:40

  Pán Kropáček,
  Len na slovíčko, k Vášmu tvrdeniu: „Je ťažké mať klérofašistu za zakladateľa štátu“, dovolím si Vás požiadať o vysvetlenie pojmu „klérofašista“ a jeho náväznosť na činnosť Dr Tisu.
  Podľa slovníka cudzích slov „Klerofašizmus je fašizmus riadený klérom, čo predpokladám znamená hociakým klérom, anglikánskym, evanjelickým, kalvinistickým, mohamedánskym, pravoslávnym, hinduistickým a všetkým možným, nielen katolíckym.
  Aby Vaše tvrdenie o Dr Tisovi mohlo byť brané seriózne, je potrebné, aby ste predložili dôkazy, že na Slovensku bol fašizmus štátnou ideológiou a že štát bol riadený klérom. Ináč Vaše tvrdenie je len pozostatok z éry komunistického nálepkovania.

 28. Anton Hrnko 30. júla 2010 / 20:21

  Pán Kropáček,
  ak tu niekto zo seba robí gašparka, tak ste to predovšetkým vy. To len na okraj. Predmetom tohto článku nie je ani Tiso, ani slovenský štát. keď už chceme hovoriť o zakladateľovi slovenského štátu, tak by sme mali začať asi Pribinom, čo je však pre vás asi tak prijateľné, ako keď vám budem pripomínať skutočnosti o tom, kde bolo počas druhej svetovej vojny najviac konfidentov na km štvorcový, kde sa mimo Nemecka konali najväčšie demonštrácie na podporu vojnového snaženia tretej ríše…. Toto však nie je predmetom tohto článku, takže sa nepokúšajte túto tému ďalej rozvíjať, lebo to budem mazať. Ak máte svoj blog, svoju stránku, tak môžeme tam debatovať o českom a slovenskom fašizme. Zatiaľ to nemám v pláne.

  PS.
  Čo ste mi poslali. Môžem to prevziať a otvoriť? Nevybuchne to?

 29. Petr Kropáček 30. júla 2010 / 20:45

  Pane Hrnko,

  pokud nechcete vysvětlit svůj výrok, na který jsem se vás už třikrát ptal, tak se opravdu nemáme o čem bavit. A vašich přednášek o tom, „kde bolo počas druhej svetovej vojny najviac konfidentov na km štvorcový, kde sa mimo Nemecka konali najväčšie demonštrácie na podporu vojnového snaženia tretej ríše….“ mě prosím ušetřete. I když chápu, že konkrétně vy byste na téma kolaborace měl mnoho co říct, a to vám ani nemuseli vyhrožovat koncentrákem…

  Zdravím

  P.S.: Nedívejte se tolik na americké filmy, aneb buďte bez obav, knihy a publikace nebouchají…

 30. Anton Hrnko 30. júla 2010 / 21:04

  Pán Kropáček,
  s tými trápnosťami ste začali vy. Vôbec som nemal žiadne postranné (a už vôbec nie protičeské) úmysly, keď som uviedol bratovraždu zo začiatku českých štátnych dejín. Išlo len o ilustráciu toho, že vydanie Rastislava Svätoplukom Frankom a jeho následné oslepenie nebolo nič nezvyklé v ranom stredoveku. Vy ste sa proti tomu ohradili – myslím, že zbytočne – a vy ste tu zamotali Tisa a spol. Takže tie trápnosti ste si mohli odpustiť. A už vôbec nechápem vaše narážky na kolaboráciu a koncentráky vo vzťahu k mojej osobe.
  Viete, ono sa to ľahko obviňuje a odsudzuje hocikto. Ale historik by nemal byť ani prokurátor, ani sudca, Jeho úlohou je veci vyložiť a podľa Diltheya i pochopiť. Na Slovensku nedali Tisovi štátne pocty ako Háchovi v Česku alebo Hothymu v Maďarsku. Pritom miera kolaborácie a zodpovednosti uvedených osôb pri zrovnaní s Tisom je neporovnateľná. Ale ešte raz podotýkam, otvorte si na to stránku a ja vám do nej budem prispievať. Tu sa bavíme o inom. No a na tom, čoho vás mám ušetriť, nie je nič nepravdivého. Pravda vždy klala oči.

 31. Petr Kropáček 31. júla 2010 / 15:53

  Pane Hrnko,

  nechme tedy těch trapností a příště dříve než si začnete brát někoho do úst, zameťte si před vlastním prahem. (Vždy jsem pouze reagoval na vaše „pololži“ /často horšie ako klamstvá, prekrucovanie histórie a pasovanie sa do polohy jediného oprávneného vykladača dejín/, takže si znova pořádně přečtěte, co jste vy sám napsal a co já posléze konkrétně k vašim výrokům namítal…)

  Samozřejmě se pak rád dovím i něco nového. Např.: Váš osobní výzkum, kde za 2. sv. války bylo nejvíce konfidentů na km2, ve kterých českých učebnicích dějepisu se vyskytují Jiráskovy literární fantazie, porovnání míry kolaborace Háchy a Tisa, státní pocty udělené E. Háchovi, atp. Mě by pochopitelně výsledky vašeho bádání a hlavně, jak jste k nim došel, velmi zajímaly, ale jak jste správně poznamenal, toto opravdu není tématem této diskuze. Proto mi bude stačit pouze váš vysvětlující komentář, kterého se mimochodem dožaduji již po páté:

  1) “Až pozitivistická česká historiografia ho titulu kráľa – podľa môjho názoru a študovania prameňov – neoprávnene v druhej polovici 19. storočia zbavila. Prečo? Ja si myslím, že to musí byť jasné každému, kto pozná českú historickú vedu za posledných 150 rokov.”

  Mně to jasné není. Tedy proč a hlavně jak mohla v evropských dimenzích zanedbatelná “česká” historická věda dokázat zbavit Svatopluka jeho “oprávněného královského titulu”?

  Pokud na svém tvrzení nadále trváte, prosím a předem děkuji za vaši odpověď a vysvětlující komentář.

 32. Anton Hrnko 31. júla 2010 / 20:59

  Pán Kropáček,
  už som vám povedal, že história nie je na to , aby súdila a odsudzovala, ale vysvetľovala. Viete, ľahko sa Tiso popravuje spolu s Daxnerom a Benešom, ťažšie sa už vysvetľuje, čo mal asi robiť, keď Západ vydal stredoeurópsky priestor Hitlerovi a nie všetci mali možnosť realizovať svoj plán a vziať si aeroplán. Rovnako sa ľahko povie, že v lete r. 1942 sa na Václavskom námestí konala manifestácia za účasti milióna alebo dvoch miliónov Čechov na podporu ríše, keď si človek neuvedomí, akú hrôzu muselo v obyvateľstve Protektorátu vydanom na milosť a nemilosť nacistickým katom vyvolať vypálenie Lidíc a Ležákov a pravidelné, každodenné zverejňovanie zoznamu popravených „nepřátel říše“. Takže s tými „frčkami“by to stačilo.
  Nuž a teraz odpoveď na vašu naliehavú otázku. Myslel som si, že ste vlastenec a viac si vážite výsledky vedeckého bádania českých vedcov a ich vplyv na medzinárodnú úroveň poznania. Preto som vám neodpovedal mysliac, že sa spamätáte. Ale vidím, že je to márne. Tak teda po poriadku. Ako neviete, zakladateľom svetovej slavistiky (vedy o pôvode, histórii, kultúry a jazyka slovanských národov) je P. J. Šfárik, ktorý po vydaní svojich základných diel dostal ponuku profesúry v Prahe za podmienky, že sa vzdá svojej koncepcie osobitosti slovenského národa. Tlačený biedou túto podmienku prijal a verne slúžil svojím chlebodarcom aj proti svojmu presvedčeniu. V jeho šľapajách vyrástli celé generácie slavistov (spomeniem len L. Niederleho, A. Pražáka… doplňte si podľa ľubovôle), ktoré udávali tón vo svetovej slavistike až do r. 1970. Vtedy – ako iste viete – normalizačný režim profilujúcich vedcov, medzi nimi aj špičku českej slavistiky poslal kopať studne. Až vtedy sa česká veda stala takou, akú ju vidíte vy. Ja ju tak nevidím. Do roku 1970 sa v svetovej slavistike považoval názor českých slavistov za „massgebend“. Takže tak.

 33. Juraj Valúšek 31. júla 2010 / 21:39

  Pán Hrnko,

  so záujmom som si prečítal Váš článok. Mám k nemu isté výhrady. Ale hneď na začiatku chcem povedať, v čom sa zhodneme, aby sme potom nezabáčali do podrobností.

  Súhlasím, že obyvateľov Slovenska môžeme od konca 5. stor. nazývať Slovákmi. Veď český historik Zdeněk Měřínský tvrdí, že Česi sami seba začali nazývať „Čechmi“ až v 12. storočí, dovtedy si hovorili Sloväni alebo Bohemani. Napriek tomu ich nazývame Čechmi.

  Našou spornou otázkou je, či „Slovän“ je názov jedného zo slovanských kmeňov, alebo to bol názov pre všetkých Slovanov.

  Vy hovoríte, že to bol názov jedného kmeňa. Dovolím si tvrdiť, hoci nie som profesionálny historik, že písomné pramene svedčia o opaku.

  Jordanes hovorí: „Venetharum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur.“ Nie som nejaký latinník, ale maturoval som z latiny, teda ako tak so slovníkom to preložím a myslím, že náš slovenský preklad uvedený v literatúre je výstižný: „…sa usadil ľudnatý národ Venetov. Ich mená sa teraz pre rôzne rody a miesta menia, no nazývajú sa hlavne Sloväni a Anti.“

  Prokopios píše o mnohých slovänských kmeňoch. Franské pramene tiež vnímajú Sclavos ako množstvo kmeňov – to iste viete, nemusím tu citovať kilometre latinských textov. Moravskí Sloväni, Bohemanskí Sloväni, Sloväni, ktorí sa volajú Daleminci …

  Teda čo sa týka neslovanských prameňov, určite sú zajedno, že Sloväni je súhrnný názov pre množstvo jednotlivých národov. Jordanes dokonca vie, že časť kmeňov sa volá Slovänmi a časť Antmi. Teda nepomenúva celú skupinu podľa jedného kmeňa, naopak, pôvodný názov Veneti pozná.

  Mohlo by sa namietať, že sú to pramene neslovanské. Preto nahliadnime do slovänsky písaných prameňov. Neskorší zdroj – Nestor – jednoznačne tvrdí, že všetky slovanské národy sa pôvodne volali Slovjani (Sloväni).

  Ale písal o udalostiach s odstupom asi 500 rokov. ŽM a ŽK však používa slová „Moravljan“ a „Slovän“. Je úplne jasné (uvediem aj citáty, ak chcete), že Moravljan je podmnožinou Sloväna. Rastislav je moravské knieža i slovänské knieža z Moravy. Jazyk Moravanov sa nazýva slovänčina, ale aj Česi vtedy rozpravali lingua slavonica. Sloväni sa nachádzajú pri Solúne.

  Názor, že Slovän bol názov jedného konkrétneho kmeňa teda neobstojí. Bol to spoločný názov celej jednej slovanskej vetvy. Aj veľké kmeňové zväzy Germánov mali jeden spoločný názov, no tvorili ich menšie kmeňové jednotky s vlastnými názvami. Ak by aj Sloväni tvorili nejaký zväz (čo nie je preukázateľné – na rozdiel od Antov), tak tento zväz by sa aj tak rozídením sa Slovänov rozpadol. Slovo „Slovän“ teda nemôžeme interpretovať ako Slovák, ale Slovan. Len keď sa hovorí o Slovänoch na našom území, môžeme jednoznačne vravieť o Slovákoch.

  Navyše Steinhubel poukázal na pojmy obsiahnuté v neskorších kronikách, ale určite nadväzujúce na skorší stav. Obyvatelia Slovenska sa v 11. storočí nazývajú „NITRIENSES“ a Slovensko „NITRIENSIS TERRITORIUM“ a „PARTES NITTRIAE“. Anonymus hovorí o „NYTRIENSES SCLAVI“ alebo len „SCLAVI“. A ak Steinhubel použil na skoršie obdobie analógiu: Morava´= rieka, krajina i mesto (lebo Metod bol moravský arcibiskup), tak prečo nie na susednú krajinu Nitrava = mesto (podľa nitrianskeho biskupstva i Pribinovej dŕžavy), rieka a teda asi aj názov územia. Táto analógia je v neskorších kronikách potvrdená.

  Myslím, že jeho teória o Nitravanoch alebo Nitrianskych Slovänoch stojí na pevnejších základoch, ako kmeň Slovänov.

  Je tu jediná vec Svätopluk, rex Sclavoniae u pápeža Štefana V. Je to „kráľ Slovanov“ v zmysle všobecnom, alebo naozaj „kráľ Slovänov“ v zmysle potvrdenia vašej teórie?

  Myslím si, že kľúčom k pochopeniu celej state je myšlienka renovatio imperii z neskoršieho obdobia, no určite rezonovala už skôr. Ak jedna z provincií obnovenej Rímskej kresťanskej ríše má byť SCLAVINIA, t.j. Slovänsko, nemyslí sa tým územie dnešného Slovenska, ale všetky krajiny osídlené Slovanmi. Tak ako neskôr Oto III. vnímal kresťanských panovníkov ako svojich partnerov a spojencov, tak mohol pápež vnímať Svätopluka ako kresťanského protektora Slovanských krajín. Niektorí poľskí historici hovoria, že Oto III. považoval Boleslava Chrabrého za kráľa Sklavínie, kráľa Slovanov, hoci reálne nevládol nad všetkými Slovanmi. Svätopluk bol suverénny vládca schopný čeliť Východofranskej ríši, kresťan ovládajúci mnohé slovanské kmene a starajúci sa o kristianizáciu nových území. Pápež ho pokojne mohol považovať za svojho spojenca v slovanských krajinách.

  Po tom všetkom však vyplýva záver, že Svätopluk bol z Moravského kmeňa, Moravan, jeho ríša bola Morava a teda by sa mal volať kráľ Moravy (ak už chceme používať titul kráľ) a nie kráľ Slovenska. Ani Karola Veľkého nenazývame kráľom Bavorov, ale kráľom Frankov. Podľa vládnuceho kmeňa.

  Ďakujem, že ste ochotný diskutovať s historikom amatérom 🙂

 34. Petr Kropáček 1. augusta 2010 / 13:39

  Pane Hrnko,

  myslel jsem, že jste historik, nikoli bajkař…hluboce jsem se ve vás mýlil. To co jste mi předložil jako vysvětlení „české zásluhy“ na neoprávněném zbavení Svatopluka titulu krále v 2. pol. 19. století, jste snad ani „v nadsázce“ nemohl myslet vážně. Vzpamatujte se! (Pro začátek si zjistěte jakou podmínku to vlastně Palacký dal Šafaříkovi po příchodu do Prahy. A hned vzápětí si, mimo mnoho jiných nesrovnalostí, sám zkuste odpovědět na otázku, proč již na barokních imaginárních portrétech „krále“ Svatopluka, byl tento „král“ zobrazován s knížecí korunou na hlavě? Také toto byla zásluha Šafaříka a „českej historickej vedy za posledných 150 rokov?“…)

 35. jozef 1. augusta 2010 / 17:02

  Dobrý deň p. Valúšek

  Ak dovolíte po Vašich dvoch úvodných príspevkoch ( a podľa mňa z nich vyplývajúcej Vašej “ predbežnej, zjednodušenej a neúplnej “ ak sa vôbec dá povedať „koncepcie“ ) mám na Vás len jednu jedinú otázku.

  Ako mi dokážete vysvetliť ( na základe akých faktov, či zdrojov, teda akýchkoľvek objektívnych skutočností ) že :

  citujem Vás

  „obyvateľov Slovenska môžeme od konca 5. stor. nazývať Slovákmi“ ?….

  Teda ja nie som tiež žiadny profesionálny historik, ale ak ma „zmysluplne“ ( nemusí to byť vôbec profesionálne ) presvedčíte o tom, s čím súhlasíte aj Vy sám že od 5. stor. tu máme ( “ hotových – hotové hotoviny “ ) Slovákov, tak celá Vaša „koncepcia“ urobí dieru do „odborného historického sveta „.

  Aby Ste si nemyslel, že si z Vás „uťahujem“, tak si to, čo Ste sám napísal skúste dať do akejkoľvek logickej historickej súvislosti či nadväznosti a som si takmer istý že sa pousmejete sám nad sebou.

 36. Juraj Valúšek 1. augusta 2010 / 19:57

  Zdravíčko, pán Jozef,

  práve, že som napísal „môžeme NAZÝVAŤ Slovákmi“. Proces etnogenézy je mimoriadne zložitý, nie som za to, aby sa zjednodušovalo. Je však dokázané, že Slovania, ktorí sem prišli koncom 5. stor. tu nepretržite bývajú dodnes – samozrejme s obohatením o nové etnické vlny.

  Sú tu teda dve roviny jednej skutočnosti – dva uhly pohľadu. Prvý pohľad reálny, opisujúci reálny stav v danom období. Z tohto hľadiska sa pravdepodobne volali obyvatelia Slovenska všeobecne Slovän a konkrétne kmeňové meno Nitravan. Samozrejme, ešte tu pravdepodobne boli aj iné slovanské kmene. Keďže dnešní Slováci sú prakticky potomkovia uhorských Slovanov (k Uhorsku v 11. st. ešte Chorvátsko nepatrilo), aj tie iné kmene môžeme nazvať predkami Slovenského národa.

  Dnešní Poliaci sa vyvinuli z kmeňa Poľanov, ktorí si podmanili Mazovčanov, Vislanov, Slezanov. Maďari neprišli do Karpatskej kotliny ako jeden národ, ale kmeňový zväz desiatich kmeňov: Nék, Meder, Kurt-Ďarmat, Tarján, Jeno, Kér, Kesi + 3 kabarské kmene. V Čechách boli tri veľké kmene: Behemanskí Sloväni či Behemani, Chorváti a Dudlebi.

  Z dnešného pohľadu, keď pozeráme na históriu spätne, z nášho uhla, vidíme už dnešný stav. Z poľských kmeňov vznikol neskôr Poľský národ, z maďarských kmeňov Maďarský národ, z českých kmeňov Český národ… Ak pozrieme do minulosti, vidíme nejaký počet kmeňov, z ktorých sa zložitým spôsobom vyvinuli národy v dnešnej podobe. Tie kmene na počiatku neboli jednotné, často proti sebe aj bojovali, ale v konečnom dôsledku ich potomkovia sú dnes členmi istého národa.

  Preto naozaj z nášho pohľadu môžeme nazvať obyvateľov Slovenska od 5. stor. Slovákmi, lebo sa z nich Slovenský národ vyvinul. Inak kmene často menili svoj názov, nebolo to nič nezvyčajné.

  A posledná vec – to nie je MOJA koncepcia, prečítajte si knihu od slovenského historika Jána Steinhubela.

 37. Anton Hrnko 1. augusta 2010 / 21:25

  Pán Kropáček,
  vyššie som vás nazval eskamontérom a váš posledný príspevok je toho úplným dôkazom. Pýtali ste sa, ako mohla bezvýznamná česká historiografia ovplyvniť názor Európy na Svätopluka. Ja som vám odpovedal a myslím, že aj dokázal, že česká historiografia v minulosti nebola bezvýznamná, dokonca v danej problematike v európskych rámcoch určujúca. Takže mohla. Nič viac, nič menej som nepovedal. Vy ste však z toho vyfabulovali príbeh, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani H. Ch. Andersen, ba dokonca ani nie A. Jirásek. Nuž, nedáva to príliš cti osobe, ktorá by div nechcela byť mierou vedeckosti.
  PS,
  Viete, nejakí českí kresliči z barokového obdobia majú na diskutovaný problém asi taký vplyv, ako lopta kopnutá Ronaldinom na otáčanie sa zemskej gule.
  Apropo: Nechcete mi nahovoriť, že vaše deti sa na dejepise neučia o praotcovi Čechovi a podobných bájkach?

 38. Anton Hrnko 1. augusta 2010 / 22:43

  Pán Valúšek,
  veci nie sú také priamočiare. Už váš príspevok o prvých zmienkach o Slovanoch hovoria, že nie všetci boli Slovania po mene. jedni sa volali Anti. Okrem toho ešte poznáme Sporov. Takže, Sloväni, Anti a Spori boli tí, s ktorími prišla vtedajšia antická civilizácia do kontaktu. Kde je záruka, že Bielorusku, v Pomoransku, Mazovsku atď. neexistovali Slovania pod inými menami. Už to, že najstaršie pomenovania sú tri, hovorí o tom, že Slovänin bolo pomenovaním konkrétnych Slovanov a nie všetkých Slovanov. Nestor už fabuluje, ale napriek tomu, že pozná všeobecné meno Slovänin (Slovan), pozná aj konkrétnych Slovänov – Novgorodčanov, Slovákov, pobaltských Slovincov. To je to, čo ma utvrdzuje, že Slovänin bolo pôvodne názov jedného zo slovanských kmeňov, resp. názvov kmeňového zväzu. Nuž a tie národy, ktoré nesú dodnes toto meno – Slováci, Slovinci, pobaltskí Slovinci a Slavenci od Novgorodu sú ich priamymi potomkami. No a ešte jedna reparácia: Až do 11. st. neexistoval pojem Deutsche vo význame Nemec. Medzi jednotlivými germánskymi kmeňmi, ktoré utvorili nemecký národ vznikla potreba spoločného pomenovania z vnútra až po vzniku Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Dovtedy boli len Bavori, Frankovia, Sasi, Durýnčania, Alemani a pod. Ale už Rimania ich ešte za republiky nazvali Germánmi, resp. Teutónmi, z čoho je talianske tedesco. Takže tak.

 39. jozef 1. augusta 2010 / 23:40

  Dobrý večer p. Valúšek

  Najskôr Vás chcem poprosiť nazvem to z “ iných “ dôvodov budem ďalej s Vámi pokračovať v tejto diskusii v téme mapa Veľkej Moravy

 40. Juraj Valúšek 2. augusta 2010 / 20:50

  Pán Hrnko,

  pramene však jednoznačne hovoria: „Hoci sa ich mená teraz menia podľa rôznych rodov a sídlisk, nazývajú sa PREDOVŠETKÝM Slovänmi a Antmi.“ Principaliter znamená hlavne, predovšetkým. Teda rôzne kmene sa menovali vlastnými menami, ale celá časť od Visly na východ mala okrem svojich vlastných mien aj spoločné – Sloväni.

  S tými Germánmi som nemyslel na Východofranskú ríšu, ale skoršie, kmeňové zväzy. Napríklad Svébsky kmeňový zväz združoval vraj až 100 kmeňov (tvrdil Cézar, značne zveličoval), kmeňový zväz Frankov vznikol z pôvodne nezávislých kmeňov: Ampsivari, Brukteri, Chamavi, Chasuari, Chattuari, Saliovia, Sugambri, Tenkteri, Tubanti, Usipeti (Bednaříková: Frankové a Evropa). Bolo navyše časté rozdeľovanie a spájanie kmeňov – pôvodný Gótsky kmeňový zväz sa rozštiepil na Vizigótov a Ostrogótov. Atď.

  Ak medzi germánskymi kmeňmi boli veľké kmeňové zväzy skladajúce sa z desiatok kmeňov a mali jedno spoločné meno – a tieto zväzy sa mohli rozpadať – Jordanesov opis by možno zastihol rozpadajúci sa kmeňový zväz Slovänov. Jednotilvé kmene mali vlastné mená a spoločné meno svojho bývalého zväzu. Iní Slovania sa nazývali Antmi, bol zväz iných kmeňov.

  Iný príklad z dejín Židov – podľa dnešných historikov izraelské kmene boli rôzneho pôvodu, práve z náboženských dôvodov sa spojili a prijali spoločné meno. Dovtedy kmene s vlastnými názvami mali aj jeden spoločný názov.

  Dôkaz, že pojem Slovän bol širší než Moravan, je, že Rastislav bol „moravské knieža“ čo je to isté ako „slovänské knieža z Moravy“. Ako som už povedal, rôzne kmene hovorili slovänskou rečou. Aj sv. Vojtech hovorí: „Sum nativitate Sclavus – rodom som Slovan.“ A pritom bol Čech.

  Existovalo teda akési slovänské povedomie viacerých kmeňov, ktoré kedysi patrili do kmeňového zväzu a ich meno im ostalo v pamäti.

  Bola by ešte možnosť, že pôvodný kmeň Slovänov rástol a expandoval a jeho exponované časti sa vymedzovali a dávali svoje vlastné názvy, pričom možno pôv. názov by si zachoval kmeň v pravlasti – čo je vlastne Nestorova teória. Problém je len v tom, že pravlasť Slovanov na Slovensku nebola a Slováci boli na Slovensku veľmi skoro, teda boli asi skôr na okraji oblastí obývanými slovanskými kmeňmi. Kým však nenájdeme dôkaz autochtónnosti Slovanov u nás, bude to len legenda.

  Je teda skôr pravdepodobnejšie, že Slovän bol nejaký kmeňový zväz, ktorý sa rozpadol, pričom v príslušných jednotlivých kmeňoch sa uchovalo akési „slovänské povedomie“ a popri svojom vlastnom mene vnímali i spoločné meno. Moravan, Čech, Nitravan bol zároveň aj Slovän.

 41. Šľak 4. augusta 2010 / 9:17

  Pán Horal,

  ja si uvedomujem, že sa k moci dostala partia vyšinutých bláznov (najzábavnejšia je tá Panna Orleánska na ich čele). Je mi tiež jasné, že vyšinutý blázon je schopný všetkého. Ja som len chcel naznačiť, že čokoľvek s tou sochou urobia, akokoľvek sa zachovajú – bude to mať presne opačný efekt, než aký budú očakávať. Viete, istá časť slovenskej spoločnosti nedokáže prijať niečo za svoje dovtedy, kým nemá pocit, že jej to niekto upiera, že sa jej to niekto snaží vziať. Takže aby sa z prípadného odstránenia sochy Svätopluka nestal počiatočný impulz vzniku skutočného „kultu“ Svätopluka na Slovensku. Aj mohylu na Bradle sa protislovenská chamraď snažila zničiť (dokonca ju v istom období polievali kyselinou) a Štefánikovi to neuškodilo.

  Samozrejme, vždy sa nájdu zámienky, aby to nevyznievalo ako ničenie pre ničenie, ale ako odôvodnená náprava. Tak niektorí budú tvrdiť, že Svätopluk má nedobový meč, či kostým, alebo dokonca priveľkého koňa (je možné sa nad takoutu výhradou nerehotať od rána do večera?) – ale ako slama z čižiem vždy z toho bude trčať úplne jasný fakt:

  že žiadnemu z týchto vyjadrovateľov „odborných námietok“ nikdy socha Svätopluka na Slovensku nechýbala a

  že ak by to záležalo na nich, nikdy by žiadna socha Svätopluka na Slovensku ani nestála. A to vieme všetci.

 42. Šľak 4. augusta 2010 / 9:45

  Prevzaté z http://www.sclabonia.sk

  “ (Bez komentára) Započuté pod Svätoplukovou sochou:

  Asi 10 ročný syn si čítal nadpis na podstavci – Svätopluk – kráľ starých Slovákov. Jeho asi 30 ročný otec ho zahriakol s tvrdým bratislavským prízvukom: “Nečítaj tie blbosti, lebo to aj tak nie je pravda. Svätopluk bol český kráľ a Fico ho iba ukradol…” Potom sa tento mladý otecko hrdo pozrel na okolostojacich, že ako dobre vychováva svojho syna.

  Jeden návštevník si fotil Svätoplukovu hlavu, keď v tom k nemu prišiel akýsi mladík pýtajúc sa ho, prečo si fotí hlavu, keď sú tam aj zaujímavejšie veci. Návštevník hneď vedel, kam tým dotyčný mieri, pretože ho predtým videl, ako si fotí konské prirodzenie. I takto mladíkovi odpovedal: “Nefotím hlavu, ale korunu na nej. Pretože patrím k inteligentom, zaujímajú ma symboly vznešenosti… Pre debilov sochár spravil konské gule…”“

 43. Ján Horal 4. augusta 2010 / 10:04

  Pán Šľak

  Bolo by celkom zábavné keby teraz odstránili sochu Kráľa Svätopluka z Hradného vrchu v Bratislave.
  Keďže som bol už dvakrát pri odhaľovaní sochy Svätých Cyrila a Metoda v Komárne 🙂 tak by som spokojne išiel aj druhýkrát na odhalenie Svätopluka do Bratislavy 🙂 .
  Je tu dosť ostrá diskusia o symboloch a ich význame. Pán Hrnko tu napríklad označil za fašistické symboly orlice a zväzok (fasces). Nemôžem nájsť na internete prvý veľký znak Česko-Slovenska. Asi budem musieť ísť za kamarátom, ten ho má v listinnej podobe, odfotografovať ho a umiestniť na internet. Ibaže by ho rýchlejšie uviedol pán Kropáček.
  Na prvom veľkom znaku Česko-Slovenska je totiž fasces (zväzok prútov). Zrejme vo význame Svätoplukových prútov.
  Tož, teda keby mala Masarykova socha (podobne ako socha Abrahama Lincolna
  http://www.livevote.ca/wp-content/uploads/lincoln.jpg
  http://andrewprokos.com/photos/washington-dc/abraham-lincoln-statue/
  )
  ako súčasť zväzok prútov tak by tiež predseda parlamentu Sulík vymenoval previerkovú komisiu (á la 1968) na vyhodnotenie Masarykovej sochy ako ideologicky nevhodnej ?
  Orlica samozrejme nie je fašistický symbol (ako nie je napríklad ruská cárska alebo rakúska cisárska) . Tak isto svastika na niekoľko storočných ruských výšivkách nie je nacistický symbol.
  Takže previerková komisia pod vedením Zavackej určí generálnu líniu strany a tento avantgardný predvoj nám ukáže oceľovú päsť a rozhodnosť demokratických síl ako za časov ľudovej demokracie.
  A s tými výhradami voči koňovi a meču – to asi presadzujú nejaký novodobý sovialistický realizmus :(-.

 44. Ján Horal 4. augusta 2010 / 11:43

  Už je to tu !
  Previerková komisia bude kádrovať.

  ***************************************************

  http://www.sme.sk/c/5492168/o-soche-svatopluka-rozhodne-komisia-v-septembri.html

  Jazdecká socha kráľa Svätopluka bude posudzovaná z historickej, umeleckej a POLITICKEJ roviny, informoval predseda Národnej rady (NR) SR Richard Sulík (SaS)

  Expertná komisia bude podľa jej zostavovateľky historičky Maríny Zavackej pozostávať z odborníkov aj z moderných dejín NACIONALIZMU a propagandy.

  Medzi členov komisie jej šéfka zaradila:
  archeológov Tatianu Štefanovičovú, Eduarda Krekoviča a Štefana Holčíka,
  bývalého rektora Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) Jána Hoffstädtera,
  architekta hlavného mesta SR Bratislavy Štefana Šlachtu,
  historikov Romana Holeca a Jána Steinhübela a
  kurátora Vladimíra Beskida.
  Okrem spomínaných osôb s ňou budú externe spolupracovať
  historici Ladislav Vrtel, Jaroslava Roguľová a Viliam Kratochvíl,
  prorektorka VŠVU Bohunka Koklesová,
  sociálny antropológ Martin Kanovský a
  archeológ Bladimír Turčan.

  Ako Zavacká uviedla, rituál, ktorý sprevádzal odhalenie sochy na Bratislavskom hrade, jej pripomínal spôsoby politických strán a hnutí z minulosti, ktoré jej NEBOLI SYMPATICKÉ .
  „Propaganda je nebezpečná vtedy, keď neexistuje INÁ. Tu boli verejnoprávne médiá využité, aby sa presadzovala iba táto jedna a tam je problém,“ priblížila.

  ********************************************

  Tých ľudí z previerkovej politickej komisie nepoznám. Ten Štefan Holčík keď je ten, čo spravil fašistu z Jaroslava Vodrážku
  http://komentare.sme.sk/c/5480431/kulichov-kon-kriva.html
  tak Zbohom zdravý rozum.
  A ľutujem pána Vrteľa, že sa zaplietol do tejto politickej kauzy. Už sa z toho nevypletie či sa bude tváriť tak či onak.
  Výsledok je jasný – Katarína Zavacká odsúdi buržoázny nacionalizmus a tiež odsúdi umenie nezodpovedajúce metóde socialistického realizmu. Uvidíme akú inú PROPAGANDU nám to Katarína Zavacká nadiktuje.

 45. rannkor 4. augusta 2010 / 13:36

  Určujúci symbol slovenského znaku, dvojkríž, je veľmi jednoduchý grafický tvar. Tri čiarky. Takže jeho štylizácia do starých foriem, či prispôsobenie materiálu, má len veľmi obmedzený počet možných mutácií. Hovoriť tu o dĺžkach, pomeroch, zaobleniach…, je dosť od veci. Teraz toľko pretriasaný „gardistický“ znak nebol v dobe I. Slovenskej republiky nijaké nóvum, ako napríklad Šípové kríže v Maďarsku, bol to len štylizovaný slovenský znak. Takže, ak chceme, každý slovenský znak môže pripomínať ten gardistický. Jednoducho, tu sa točíme v kruhu. To podľa našich vykladačov politicky korektnej nenávisti už nikdy nemôže byť slovenský znak umiestnený v kruhu? Ale dobre vieme, že tu máme ľudí, ktorých pri akejkoľvek forme slovenského znaku napína. Takže každá, hocijako primitívna zámienka je im dobrá.

  Ešte lepšie si to vysvetlíme na nemeckom príklade. Hákový kríž, hoci to bol starobylý znak, v Nemecku sa prakticky nepoužíval. Začali ho používať až nacisti špeciálne pre seba. To nebola žiadna forma či štylizácia nejakého nemeckého tradičného znaku. Takže ak sa v Európe tento znak, v akejkoľvek forme, spája len s nacistami, je to v poriadku. Na druhej strane, tradičný nemecký znak armády, olemovaný čierny kríž, bol rovnako na dvojplošníkoch I. svetovej vojny, na tankoch, čo tiahli na Moskvu, či teraz na stíhačkách nasadených v Afganistane. Ani jeho štylizácia od seba veľmi neodbieha. Ale žeby tento tradičný kríž kvôli tomu, že ho používali aj nacisti, zrušili, tak taká tuposť veru nikoho nenapadne. A antifašistickým kyjakom tam mávajú ešte viac ako u nás. Nuž, ako vidíme, nenávisť nie je dobrý radca.

  Naša mladá kominterna síce zmenila slovník, dokonca radikálne, no spôsoby jej zostali rovnaké. Tí samozrejme netušia, čo je to sloboda umeleckého výrazu. A tak tu máme paradox nad paradoxy: mladí boľševici (teraz sa z taktických dôvodov nazývajú „demokrati“) idú cenzurovať starého boľševika. Ako za starých čias, veď nič iné ani nevedia, pretože ich komunistickí otcovia ich ani nič iné nenaučili.

 46. Šľak 4. augusta 2010 / 16:35

  Tak už ich poznáme:

  Sulíkovi MODRÍ „NORMALIZÁTORI“:

  č. 1: Tatiana Štefanovičová – archeologička
  č. 2: Eduard Krekovič – archeológ
  č. 3: Ján Hoffstadter – akad.sochár
  č. 4: Štefan Šlachta – architekt
  č. 5: Roman Holec – historik
  č. 6: Ján Steinhubel – historik
  č. 7: Štefan Holčík – archeológ a múzejník
  č. 8: Vladimír Beskid – historik umenia, kurátor
  č. 9: Marína Zavacká – historička

  Pomocné sily:

  Pomocná sila č. 1: Ladislav Vrtel – heraldik, archivár, historik
  Pomocná sila č. 2: Jaroslava Roguľová – historička
  Pomocná sila č. 3: Martin Kanovský – sociálny antropológ
  Pomocná sila č. 4: Bohunka Koklesová – historička umenia, prorektorka VŠVU
  Pomocná sila č. 5: Viliam Kratochvíl – historik, didaktik dejepisu
  Pomocná sila č. 6: Vladimír Turčan – archeológ a kurátor SNM-AM

  Nič si nerobte z toho, ak Vám polovica mien nič nehovorí. Veď kritériom výberu bolo údajne: „aktívna vedecká činnosť, predbežný aktívny záujem o tému…“ 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 .

  Rovnako si nič nerobte z toho, ak tam nevidíte nikoho z tých desiatok historikov podporujúcich termín „starí Slováci“. Veď, aký chceš výsledok, takú urob komisiu.

 47. Šľak 4. augusta 2010 / 17:15

  Pán Hrnko,

  rád by som Vás vyzval, aby ste sa pokúsili osloviť kolegov historikov zmýšľajúcich podobne ako Vy, za účelom sformulovania a verejného prezentovania spoločného stanoviska k tomu, čo sa deje. Nech si tá Sulíkova banda nemyslí, že si môže so slovenskými dejinami robiť, čo sa jej zachce.

 48. Yorick 4. augusta 2010 / 19:09

  Pripájam sa k výzve pána Šľaka. Treba všetkými silami zamedziť barbarskému ikonoklazmu modrých normalizátorov. Bolo by vhodné s chladnou hlavou podniknúť kroky na zostavenie petičného výboru a zozbierať patričné množstvo podpisov proti tomuto nechutnému stalinistickému nihilizmu. Všetci roduverní, postavme sa spoločne na odpor diverzantskej bande Smradičová & Hulík, s.r.o. a všetkým primitívnym slovakofóbnym posluhovačským médiám!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.