Na margo kampane proti soche Svätopluka

V poslednom období najmä denník Sme rozpútal úplne orgie útokov na jazdeckú sochu kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Táto kampaň má všetky znaky kampaní, ktoré sa začiatkom 50. rokov minulého storočia viedli proti tzv. buržoáznym nacionalistom. Pritom hlavným nástrojom používaným v boji proti opodstatnenosti uvedenej sochy na nádvorí Bratislavského hradu sú lži a pololži, často horšie ako klamstvá, prekrucovanie histórie a pasovanie sa do polohy jediného oprávneného vykladača dejín. Kampaň vykazuje všetky charakteristiky stalinského boľševizmu, netolerantnosti k iným názorom a privlastňovaním si monopolu na pravdu, na výklad dejín. Dovoľujem si predložiť verejnosti na tomto blogu moje názory na najčastejšie omieľané nenávistné tvrdenia, ktoré sú posúvané slovenskej verejnosti:

1. Svätopluk vraj nebol nikdy na Bratislavskom hrade.

Takýto nezmysel môže tvrdiť len skutočný historický nedouk, alebo dobre zaplatený propagandista, ktorý za peniaze urobí všetko. Bratislava bola dokázateľne jedno z najväčších centier Veľkej Moravy. Z hľadiska výstavnosti bola dokonca omnoho honosnejšia ako Nitra. Pri voľnom výklade môžeme dokonca zmienku o vysvätení kostola v Obrátení Bavorov a Korutáncov v Nitrave k roku 828 stotožniť aj s Bratislavou, ak termín Nitrava spojíme s územím (podobne ako Morava) a nie s mestom. V Bratislave bol dokázaný honosný kostol z obdobia VM i kamenný palác, čo je pri Nitre zatiaľ nie definitívne preukázané. Okrem toho vtedajší ranofeudálny ekonomický systém neumožňoval panovníkovi trvalé usadenie na jednom mieste, lebo by ho ekonomicky zničil. Panovnícky dvor putoval a je fakticky nemožné, aby pri svojom putovaní nesídlil i na Bratislavskom hrade. Okrem toho Svätopluk I. viedol veľké vojny v Zadunajsku a vo Východnej marke. Nástupne body týchto veľkých výprav mohli byť jedine Bratislava a Devín, lebo len tu sa s takými vojskami dal prebrodiť Dunaj. Prítomnosť Svätopluka v Bratislave teda treba považovať za plne preukázanú, ale z hľadiska toho, či má jeho socha stáť v Bratislave, alebo nie za úplne irelevantnú. Jeho socha totiž patrí na najčestnejšie miesto v hlavnom meste národa, na začiatku histórie ktorého zohral vynikajúcu úlohu.

2. Svätopluk nebol kráľ.

Toto je obľúbené tvrdenie všetkých čechoslovakistov od druhej polovice 19. storočia. Dovtedy o tom nikto nepochyboval. Nepochyboval o tom ani pápež Štefan V., ktorý sa na neho ako kráľa obrátil roku 885 listinou. Všetko sa dá spochybniť, ale žeby pápež niekomu udelil titul, ktorý mu nepatril, je fakticky nemožné spochybniť. Všetky ranostredoveké kroniky počnúc Kristiánom (napísaná cca 100 rokov po Svätoplukovej smrti), cez Kosmasa a Dalimila, ranostredoveké uhorské kroniky, renesančná a baroková historiografia nespochybňovali kráľovský titul Svätopluka. Dokonca českí králi si dali vypracovať koncepciu o prenose koruny, kde svoj kráľovský titul považovali za prenesený titul od moravských kráľov. Až pozitivistická česká historiografia ho titulu kráľa – podľa môjho názoru a študovania prameňov – neoprávnene v druhej polovici 19. storočia zbavila. Prečo? Ja si myslím, že to musí byť jasné každému, kto pozná českú historickú vedu za posledných 150 rokov.

3. Svätopluk nemohol byť panovníkom starých Slovákov, pretože starí Slováci neexistovali. Vraj existovali iba Slovania, umiernenejší tvrdia, že Sloveni. Niektorí tvrdia, že bol aj panovníkom Moravanov.

Toto je otázka zložitá. V princípe však treba povedať, že Slovania ako masa s jednotným etnickým povedomím v 9. st. neexistovala. Existovali len spoločenstvá samostatných slovanských entít v poslednom štádiu národnotvorného procesu. Preto je používanie termínu Slovák na obyvateľa dnešného Slovenska v 9. st. omnoho exaktnejšie ako používanie termínu Slovan. Je na to jednoduchý dôvod – slovenský Slovan nemal nič, žiaden vzťah s povolžským alebo polabským Slovanom, ale bol biologickým i etnickým predkom dnešného Slováka. Aj keby sme pripustili, že VM sa skladala z dvoch odlišných národných prvkov (čo ja pokladám za nepravdepodobné) – Slovákov a Moravanov, nič to nemení na fakte, že bol (aj) kráľom starých Slovákov. A je to jedno, či ich budeme volať Slovenmi, Nitrančanmi, starými Slovákmi atď. Na podstate to nič nemení, lebo ide len o termín, o technickú záležitosť moderného pomenovania osobitého slovanského stredovekého národa, ktorý sa dnes volá slovenský národ.

4. Svätopluk vyhnal Metodových žiakov. Zapríčinil zánik slovanskej kultúry na VM. Bol krutý panovník.

Najsmiešnejšie mi pripadá rozčuľovanie sa nad vyhnaním Metodových žiakov zo strany niektorých ultrakatolíkov a prozápadne orientovaných liberálov. Pritom Svätopluk na rozdiel od ich rojčenia vedel, do akého geografického prostredia vtedajšie Slovensko patrilo a kam ho aj sám chcel začleniť a udržať. Svätopluk bol verným poddaným rímskeho pápeža, teda verný katolík. Pokiaľ Rím toleroval slovanskú liturgiu, aj on ju toleroval. Keď však Rím rozhodol ináč, ako verný katolík nemohol konať ináč. Veď predsa Roma locuta, causa finita. Svätopluk nechcel, aby Slovensko patrilo do sféry východnej cirkvi. Predstavoval orientáciu na Rím a na latinskú kultúru, ktorou sa hrdíme dodnes. Ak nechcel učiniť svoju ríšu trvalým cieľom útokov zo Západu, musel sa zaradiť do západnej civilizácie. To neskôr nepochopili vodcovia polabských Slovanov a ich poddaní. A ako skončili, netreba sa rozpisovať. Svätopluk by mal byť preto symbol ako pre slovenských katolíkov, tak aj prozápadnej orientácie Slovenska.

Čo sa týka krutosti, nebol o nič viac a o nič menej krutý ako panovníci jeho rozmerov v jeho dobe. Keby nebol silný, neprežil by.

5. Svätopluk zradil svojho strýka Rastislava, vydal ho Nemcom, ktorí ho nechali oslepiť.

Dynastické zápasy v ranom stredoveku boli tvrdé, najmä však vtedy, keď išlo o geopolitickú orientáciu (Rastislav – Svätopluk; sv. Václav – Boleslav), o ideologickú orientáciu (kresťan sv. Štefan – pohan Kopáň), alebo len o prosté zabezpečenie trónu pre syna (Gejza, Vajkov (Štefanov) otec – Michal, nitrianske knieža). Kým Svätopluk, o ktorého krk sa usiloval jeho strýko Rastislav, tohto strýka len vydal Nemcom, český Boleslav neváhal zabiť svojho brata Václava len preto, že sa mu zdal príliš pronemecký. Gejza, veľkoknieža starých Maďarov dal zavraždiť svojho brata Michala, nitrianske knieža len preto, aby mohol na trón kniežatstva inštalovať svojho syna Vajka (sv. Štefana). Sv. Štefan v boji s oprávneným pretendentom na staromaďarský kniežací prestol Kopáňom ani na chvíľku nezaváhal a po jeho porážke rozštvrtil jeho telo a vystavil ho v celej krajine. To už nehovoríme o celej sérii vrážd a vyvražďovania celých starých českých kniežacích rodov pri upevňovaní moci Přemyslovcov v Čechách, kde sa špeciálne vyznamenal Boleslav III. Ale ani v uhorských kráľovských dejinách sa nevyhli panovníci takým drobnostiam, ako bolo vylupovanie očí. Jeden z vylupnutými očami sa po vyvraždení celých línii Arpádovcov dokonca stal kráľom (Belo II.) Preto obviňovať z tohto Svätopluka a robiť z neho obludu môže iba maďarón s krvavými očami, ak zbadá niečo spojené s Bratislavským hradom a nedotýkajúce sa Márie Terézie.

5. Na štíte Svätoplukovej sochy je vraj dvojkríž podobný znaku Hlinkovej gardy a Slovenskej pospolitosti.

Nepočul som väčší nezmysel, aký stvoril pri svojej horlivosti ináč môj priateľ Ladislav Vrteľ. Nuž, treba v tomto prípade povedať, že aj majster tesár sa utne. V tomto prípade si tešlu zaťal rovno do kolena, ktoré ho bude veľmi bolieť. Nie je totiž pravdou, že dvojkríž s rovnako dlhými ramenami sa používal až od r. 1938. Stačí sa pozrieť len na erb Skalice, Topoľčian, ktoré sú – čuduj sa svete až z 13. storočia. To už nehovorím o erbe Nitry, z ktorého asi Kulich čerpal ideu, kde v zástave je taktiež dvojkríž s rovnako dlhými ramenami. Žeby už vtedy šarapatili HG? Ale je ďalšie množstvo prípadov; aj z predheraldického obdobia. To nehovorím o mnohých Benkových kresbách z prvej republiky, kde takýto kríž dominuje jeho dielach. Žeby aj on bol fašista? No bude to mať ťažké kolega Vrteľ obhájiť svoje tvrdenia zoči-voči faktom. Pritom pre heraldiku platí, že za totožný možno pokladať len ten symbol, ktorý je skutočne totožný. Akákoľvek zmena figúry tvorí úplne iný erb. Každý, kto sa pozrie na znak HG a SP, vidí, že tieto dvojkríže sa podstatne líšia od dvojkríža na Svätoplukovom štíte. Kým HG (SP) majú dvojkríže uzavreté, ohraničené, Kulichov dvojkríž je otvorený, ako keby neukončený. Je to jednoducho typologicky iná figúra, vzdialená od znakov HG (SP) na míľové míle. Kulichov znak v štíte sa najviac podobá na štítovú figúru z erbu Topoľčian a hneď potom na figúru zo zástavy z erbu Nitry. Len skutočný zlomyselník v tom môže vidieť podobnosť so znakom HG / SP.

6. Sochu vraj zmajstroval normalizačný, komunistický sochár.

Tu je môj názor jednoznačný. Pokiaľ Ľubomír Feldek nie je normalizačný básnik, nie je ani Ján Kulich normalizačný sochár.

7. Socha nemá umeleckú hodnotu.

Neexistuje všeobecné kritérium krásna. Kulich je v mojich očiach vynikajúci medailér, v monumentálnej tvorbe je trošku slabší. Toto tvrdenie však nemôže mať všeobecnú platnosť. Je to môj subjektívny pocit, moje subjektívne videnie. Žiadna komisia nie je oprávnená z estetických dôvodov navrhnúť odstránenie sochy. Socha totiž vyjadruje estetiku zadávateľa, nie hodnotiteľa. A zadávateľ má sväté právo vybrať si umelecké dielo podľa svojho vkusu.

8. Komu socha prekáža?

Socha prekáža v našom priestore dvom skupinám ľudí: Večným labancom, ktorí sa nevedia zmieriť, že Slovensko si je schopné vládnuť samo a dezavovaním úprimného slovenského vlastenectva sa mu snažia zabrániť nájsť vlastnú identitu. Nuž a potom maďarónom, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, žeby na hrade uhorských kráľov a miesta, kde boli uložené uhorské kráľovské klenoty, mala stať socha panovníka, dokumentujúca, že Slováci mali svoju históriu na tomto mieste už vtedy, keď sa ich predkovia preháňali po juhoruských stepiach.

88 Responses

 1. Anton Hrnko 4. augusta 2010 / 20:46

  Pán Kropáček,
  samozrejme, že Štorm. Zdá sa mi, že mi tu v pozadí behala nejaká Lucie a potom to tak dopadne. Ale nesúhlasím, že štátny znak by mal mať nosičov a klenoty. Myslím si, že okrem starobylých monarchií to dnes nemá nikto. Slovenský erb je pekný tak, ako je. Rovnako malý český lev je perfektný- O tom štvrtenom sa to už nedá povedať. Podľa môjho názoru, ak už mal byť český erb štvrtený, tak tam mal byť len jeden lev v srdcovej podobe a vo zvyšných poliach sa mali uplatniť historické erby napr. Chebska a iných historických častí českej koruny, ktoré sú dnes v zostave ČR. Ale podotýkam, že tgu je diskusia o Svätoplukovi.

 2. Roman 5. augusta 2010 / 14:45

  Príspevok venujem najmä horlivcom, ktorí až besniaco bez najmenších historických vedomostí odštartovali nenávistný hon na sochu kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. http://www.voltaire.netkosice.sk, téma: Kráľ Svätopluk a dvojkríž

 3. sclabonia 6. augusta 2010 / 11:54

  “Vážený” pán Sulík,
  píšem Vám od srdca a úprimne v súvislosti so sochou Svätopluka, kráľa Slovákov, a Vašimi aktivitami ohľadom nej. Vydávate sa za vlastenca, ale po tom, ako sa dnes chováte k Svätoplukovi, Vás viac nepovažujem za Slováka, ale za svojho nepriateľa, ba dokonca nepriateľa Slovákov. Na Vaše referendum som sa tešil, ale teraz Vám oznamujem, že ho budem bojkotovať a spravím všetko preto, aby ste po škandále so Svätoplukom a po zrade veľkej časti programu zo slovenskej politickej scény čím skôr zmizli.
  Svojimi počinmi nielen mne, ale celému národu spôsobujete traumu, pretože ohrozujete štátnosť Slovenskej republiky, za ktorú naši predkovia, moji predkovia a aj ja som bojoval. Podľa mňa ste politický a humanistický odpad a pohŕdam Vami ako len človek môže človekom pohŕdať.
  Vaše komisie si môžete zriaďovať pre maďarské sochy na našom území, ale nie pre slovenské. Vaši “experti” sú absolútni mentálni skrachovanci – podľa môjho názoru pani Zavacká musí mať maďarónske sklony, keďže študovala na Sorosovej univerzite v Pešti, “prof.” Krekovič píše pre protislovenský denník SME absolútne nezmysly o kráľovi Svätoplukovi, je hanbou historikov na Slovensku, a tento neschopný “expert” by mal vrátiť profesorský titul, o ďalších členoch nejdem hovoriť, len ešte poviem, že denníku SME by som za tú dlhodobú štvavú kampaň proti Svätoplukovi najradšej napľul do tváre, keby nejakú mal. Do Vášho tímu ste si vybrali ľudí, ktorí sa už dopredu vyjadrili k soche Svätopluka negatívne, nikoho s opačným názorom ste tam nezaradili. Vašu akciu vnímam ako počin diktátora, antidemokrata a človeka bez mozgu a aj Vám mám sto chutí napľuť do tváre. Vytvorením komisie ste znevážili postavenie slovenského kráľa Svätopluka a vrhli tieň nejednoty a pochybností na základy našej štátnosti. Podľa môjho názoru ste človek neschopný zastávať štátnickú funkciu, nemáte spôsoby a ste hanbou Slovenska!
  Keď bude treba, vytvoríme “expertnú” komisiu, ktorá začne posudzovať vhodnosť maďarských sôch na slovenskom území. Ak chcete rozpútať vojnu, pokračujte vo Vašom boji proti Slovákom. Podľa mňa ste jeden zaslepený a nenávistný človek s úzkym uhlom videnia. Nie všetci ľudia rozmýšľajú ako Vy, sú tu aj ľudia národne cítiaci, národovci, vlastenci, skutoční vlastenci, nie takí, za akého sa proklamujete Vy.
  Mne je jedno, kto sochu na hrad postavil. Keby to bol spravil Dzurinda a dnes by ju Fico chcel odňať, brojil by som rovnako proti Ficovi, lebo nikto nám nebude brať slovenského kráľa. To len Vy nevidíte v soche sochu, ale Fica. Žiaľ, Váš Dzurinda sa k Svätoplukovi neprihlásil, pritom na to mal dlhý čas aj prostriedky. Skôr sa zamyslite nad tým, prečo to Váš koaličný partner nespravil a aká je teda jeho osobnosť a charakter. Podľa mňa sa Fico prejavil ako štátnik, kým Dzurinda ako pudlík. A vy ako čistý debil.
  Úprimne,
  Sclabonia
  Zdroj: http://sclabonia.sk/2010/08/otvoreny-list-sulikovi-na-obranu-svatopluka/

 4. otokar 6. augusta 2010 / 13:40

  Veľmy dobrá obhajoba sochy Svätopluka pánom Prof. M. Kučerom bola včera v relácii Kontakty.
  Je v archíve k vypočutiu:
  rozhlas.sk/inetportal/uploaded_sounds/auto_m3u_relID_179-2010-08-05-2005.m3u

  Kiež by sme mali viac takýchto historikov so slovenským srdcom!

 5. Ján Horal 7. augusta 2010 / 11:27

  Ja len čo píšu katolícky burši:
  http://www.istropolitan.sk/2010/08/05/prec-so-serucim-konom-z-hradu/

  Preč so serúcim koňom z Hradu!
  Dátum pridania 05.08.2010 | Téma: Články

  Prečo treba Kulichovo “dielo” Svätopluk a jeho hrozný podstavec v každom prípade odstrániť z nádvoria bratislavského Hradu? Tu je sedem dôvodov: 1. Estetické, 2. Kultúrno – historické, 3. Umelecké, 4. Politické, 6. Historicko – náboženské, 6. Bezpečnostné, 7. Národné

  1. Z estetických dôvodov.
  Je hnusný. Nielen pre absolútne nevyvážené proporcie tiel, nedokončenosť, ohryzený patyk v ruke sediaceho muža, megaguliská, anatomické nezrovnalosti, nehorázny podstavec s mytologizujúcim textom atď. No predovšetkým pre ten obrovský prúd hován a čriev rinúci sa z konského zadku, akože chvost, o ktorý sa celé “dielo” opiera. To je úplná katastrofa! Okolostojaci zahraniční turisti pukajú od smiechu, všimnite si.

  2. Z kultúrno – historických dôvodov.
  Umiestnenie na nádvorí Hradu, kde z princípu svojho zmyslu nesmie byť postavené nič, je do očí bijúce a absurdné. Nádvorie je podstavcom, koňom a jazdcom úplne rozvrátené. Nehovoriac o narušenom pohľade na petržalskú stranu Dunaja.

  3. Z umeleckých dôvodov.
  “Dielo” je okrem estetických a kultúrno-historických faux pas neudržateľné ani po umeleckej stránke. Je symbolom prekonaného tzv. “socialistického realizmu”, čo je pri pohľade na neho okamžite jasné. Hlavný socreal “umelec” Kulich, člen ÚV KSS, ničiteľ skutočných talentov a przniteľ našich miest by mal byť ako veľmi pochybný autor pranierovaný a nie vyzdvihovaný.

  4. Z politických dôvodov.
  Svätopluk bol účelovo postavený na politickú zákazku strán (a politikov), ktoré sú postkomunistické, nacionalistické a mafiánske a teda nemajú miesto v modernej dobe. Tento predvolebný “guláš” svoj účel splnil, teraz musí odísť.

  5. Z historicko – náboženských dôvodov.
  Svätopluk bol ten, kto bojoval so sv. Metodom (spolupatrónom Európy) a jeho žiakmi, teda s tradíciou, ku ktorej sa ako štát v Ústave hlásime. A nebojoval v rukavičkách. Postoj kardinála Korca, že socha bude “požehnaním pre Slovensko”, ktorou sa zastrešuje komunista (ateista) Fico, treba odmietnuť a snáď pripísať pokročilému veku kardinála. Socha už tak či tak NIE JE “požehnaním”, pretože už JE problémom a “rozdeľovníkom” krajiny. Okrem toho samotná historicita Svätoplukovho “kraľovania” je sporná. Nehovoriac o trápnych a ahistorických znakoch, ktoré socha a jej podstavec nesie (koruna, štít, meč, brnenie, text…).

  6. Z bezpečnostných dôvodov.
  Socha priťahuje záujem Kotlebu a jemu podobných. Bratislava naozaj nepotrebuje mať na Hrade miesto stretávania sa tupohlavcov mašírujúcich v uniformách pred japonskými turistami.

  7. Z národných dôvodov.
  Svätopluk nebol žiaden vzorný veľký uvedomelý Slovák, ako sa nám to snažia nahovoriť “historici” typu Slota a Rydlo. Ak má tento národ byť rovným v rodine vyspelých národov, nesmie sa opierať o postavy typu Svätopluk či Jánošík, ale o žiarivejšie a civilizovanejšie vzory (napr. M. Bel, A.F. Kollár, A. Stodola, M.R. Štefánik, P.P.Gojdič… atď).

  Čo treba spraviť? Sochu treba zložiť z podstavca a premiestniť napr. do areálu Hradu resp. podhradia bez podstavca, čo by, paradoxne, “dielu” iba prospelo (jemnejší variant). Alebo, ideálne, roztaviť a vypísať súťaž na bronz, čo by bolo radikálnejšie, ale asi zmysluplnejšie riešenie nepodarku. Podstavec zrovnať zo zemou a nádvorie očistiť do pôvodnej podoby. A zabrániť, aby sa v budúcnosti mohli takto populisticky, ahistoricky, nevkusne a necitlivo przniť verejné priestory takého významu, ako Hrad.

  Plepo

  Foto: SME, Peter Procházka

 6. Anton Hrnko 7. augusta 2010 / 15:54

  Nasledovný príspevok som dostal e-mailom so žiadosťou o publikovanie.

  PhDr. Anton Hrnko je renomovaný slovenský historik, ktorý sa navyše ako poslanec NR SR podieľal výrazným spôsobom aj na vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Má svoj výrazný podiel na koncipovaná štandardy prezidenta Slovenskej republiky, ktorá veje nad Prezidentským palácom.
  Jeho argumenty sú pokojné, vecné a veľmi pôsobivé. Výborne rozdelil odpovede a argumentáciu do viacerých blokov, aby ľuďom a milovníkom slovenskej histórie ponúkol dôkazy na to, aby mohli zaujať suverénne postoje v polemikách s večnými a doživotnými čechoslovakistami, ktorí sa dodnes nevedeli stotožniť s existenciou samostatného Slovenska.
  My, Slováci sme schopní zniesť v Komárne sochu svätého Štefana a nezabaľujeme ju do kartónov, ale mladý výtržník Robert Mihály, ktorý zorganizoval aj pochod stredoškolských študentov proti vlasteneckému zákonu na jar 2010 pred Prezidentským palácom aj pred NR SR, kde ho srdečne vítali poslanci Béla Bugár a Miklós Duray, patrí iste k ideovej bunke skupinky, ktorá vyjadruje svoju nenávisť voči symbolu slovenskej štátnosti. Som príjemne prekvapený aj z toho, s akou úctou prijali občania Komárna Súsošie sv. Cyrila a Metoda na cestnom okruhu do Budapešti. Architekt Milan Rusko vytvoril skutočne krásny podstavec z troch kameňov a súsošie sa stalo dominantou Komárna. Rovnako ako Jazdecká socha kráľa Svätopluka sa stala už pútnickým miestom desiatok a stoviek ľudí, ktorí k nech chodievajú a nosia k nej kvety, napriek zlobe a hystérii nenávistných provokatérov.
  Tak, ako sme si cez tisícročie budovali cyrilo-metodskú kultúrno-tvornú, národnú tradíciu, ktorá vytvárala silné duchovné puto, tak máme ako slobodný a sebavedomý národ právo budovať si aj vlastnú svätoplukovskú tradíciu. Zvláštne, že toto právo budovať si svätováclavskú štátotvornú tradíciu majú bez diskusie naši slovanskí bratia Česi a svätoštefanskú tradíciu zase naši južní susedia Maďari. Toto upieranie základných práv sa prihlúplym ideológom čechoslovakizmu a panhungarizmu vypomstí, lebo zase na protiakcie navádzajú len nedovzdelaných mladých ľudí, mladých radikálov, podkupných občianskych aktivistov (viď Ondreja Dostála) a desiatky nesvojprávnych žoldnierov, ktorí sa živia ako tzv. analytici. Na Slovensku predsa existuje mediálna jednofarebná TOTALITA, kde nemožno pokojne diskutovať a vymieňať si názory.
  Prosil by som Slovenky a Slovákov, aby reagovali na článok a bloky PhDr. Antona Hrnka a nie na reakcie tzv. profesionálných provokatérov, rozosiatych po všetkých blogoch slovenských médií. Reagujte na pôvodné argumenty a odpovedajte vzdelanému a rozhľadenému historikovi Antonovi Hrnkovi.

  Drahoslav Machala, spisovateľ

 7. Anton Hrnko 7. augusta 2010 / 18:58

  Zo stránky som vyhodil všetko, čo sa netýka témy. Nebudem sa predsa s pánom Kropáčkom škriepiť, kto je väčší hlupák.

 8. Petr Kropáček 9. augusta 2010 / 20:17

  Pane Hrnko,

  to opravdu nemusíte. Vaše snaha udělat ze mě hlupáka měla přesně opačný efekt a vymázáním „důkazů“, jste ze sebe udělal navíc zbabělce a sraba… očekávám, že i tento můj přízpěvek vymažete, tak jen vězte, že na věci samé tím nic nezměníte, ani změnit nemůžete.

  Zdravím do Stupavy a ty „kapky“, co dostáváte od pana Valúška vám ze srdce přeju.

 9. Anton Hrnko 9. augusta 2010 / 20:55

  Pán Kropáček,
  predovšetkým som nevymazal dôkazy, ale vaše pindy a najmä diskusné príspevky, ktoré nesúviseli s problematikou. Vaša taktika nediskutovať meritórne, ale sústavne ma vyťahovať do tém, ktoré neboli v súvislosti s diskutovanou problematikou, ma jednoducho prestala baviť. Nebudem používať váš slovník, nie je dôstojný vzdelaného človeka. Diskusné príspevky, ktoré vás charakterizujú, by bolo hlúpe mazať, všakže. Ale ďalej už len k téme. Ostatné pôjde preč.

  PS.
  Neviem o žiadnych kvapkách. Človek, ktorý si vymýšľa dôkazy, predsa nemôže byť braný vážne. Nuž a keď na to nereagujem komplexne, tak len preto, že chce vrátiť diskusiu tam, kde už bola niekoľkokrát. Ako som poznamenal v diskusii s p. Valuškom, pramene netreba len poznať, ale nad nimi aj rozmýšľať.

 10. Andrej Malovec 11. augusta 2010 / 11:13

  Dobrý deň p.Hrnko,

  celkom náhodou som sa dostal na Váš blog, konkrétne tento príspevok o Vašich „faktoch“ o „kráľovi“ Svätoplukovi. A veľmi sa čudujem, že tak inteligentný a vzdelaný človek ako Vy toto napísať, keďže sa jedná o len o Vaše názory, ktoré dávate do roviny faktov. Dole spomínam pár „mojich názorov“ v skratke:

  1. Obhajujete, že je plne preukázané že Svätopluk bol na hrade. Nie je žiaden hmotný, či listinný dôkaz, že Svätopluk na BA hrade niekedy bol. Je to pravdepodobné, ale nie isté…..Ranofeudálny ekonomický systém nebol založený na premiestňovaní sa z miesta na miesto, aby panovník bol vydržal…..

  2. O korunovácii Svätopluka nie je v histórii žiadna zmienka. Bol Nitrianskym kniežaťom a panovník VM…..ak pokladáte, že panovník je kráľ, máte pravdu….

  3. Starí Slováci…..tak tento výraz začali používať pred pár mesiacmi obhajcovia a „stavitelia“ sochy – Fico, Paška a im podobní…takýto výraz história v podstate nepozná, nikdy sa nepoužíval a je absolutne chybný a nepresný, keďže Veľká Morava nebola len Slovensko !!!

  4. V podstate ste potvrdili že Svätopluk Metodovych žiakov vyhnal a že bol krutý panovník, len ste zaobalili do pekného…

  5. podobne ako predošlý bod…..prezentujete len svoj názor na zradu Rastislava, OK….

  6. To, že je dvojkríž historickejší ako znak HG je v poriadku…ale bohužiaľ cez vojnu to bol symbol – ekvivalent hákového kríža, čiže symbol fašizmu, čo by sme si pripomínať nemali….Vaše tvrdenie, že dvojkríž HG a Kulichov dvojkríž sú od seba na míle vzdialené je z Vašej strany poloklamstvo….dole posielam link oba dvojkríže, ktoré sú absolutne rovnaké !!!!!
  (prosím nedajte mi rozdiel ten, že HG dvojkríž je v Orlici a Kulichov na štíte Svätopluka 🙂 )

  http://aktualne.centrum.sk/domov/politika/foto.phtml?id=985249&cid=1212302
  http://www.skoda-abzeichen.eu/uploads/images/odznaky/ostatn%C3%AD/HG_vogl_1.jpg

  K ostatným bodom je škoda sa vyjadrovať…
  Ďakujem za vyjadrenie názoru.

  Malovec

 11. Anton Hrnko 11. augusta 2010 / 20:43

  Pán Malovec,
  ja sa tiež čudujem, že tak inteligentnému a vzdelanému človeku, ako ste vy, sú moje argumenty nejasné. Viete, rozhodne nie je dokázané ani to, že Svätopluk bol v Pekingu, v Kuala Lumpur alebo na Macchu Picchu. Žiaľ Bohu, návštevné knihy sa nám odtiaľ nezachovali a ani tú Bratislavskú pani Štefanovičová nevykopala. Ale kým môžem so 100-percentnou istotou tvrdiť, že na Macchu Picchu Svätopluk skutočne nebol, s takou istou istotou môžem tvrdiť, že Bratislava bola jedným z jeho sídiel. Bola jedným z najsilnejších hradov Nitrianskeho kniežatstva, kde bol Svätopluk panovníkom asi už od roku 846. To, žeby nenavštívil svoje najluxusnejšie sídlo, je prakticky nemysliteľné. Najmä, keď vieme, že jedine z Bratislavy a Devína mohol robiť také obrovské vojenské desanty do Panónie, aké robil (franský špión zhrozený informoval, že cez jedno miesto pochodovalo jeho vojsko celý deň).
  2. Viete, to, že niečo nie je zapísané, neznamená, že to nebolo. To platí aj dnes, nieto ešte v dobe, keď zachované pramene rátame na stovky, nie na stotisíce. Pápež Štefan V. by určite Svätopluka nenazval kráľom, keby ním skutočne nebol (rex sclavorum). A je tu ešte jedna analógia. Keď pápež Silvester II. vzal Uhorsko do lénnej závislosti (urobil z Uhorska pápežské léno) zároveň poslal Štefanovi kráľovskú korunu. Teraz neviem, či o tomto je zachovaná listina alebo vedomosť o tom je len z kroník. Musel by som sa pozrieť do diplomatára. keďže ide o ten istý akt, na ktorý sa zachovala pápežská listina z r. 880 vo vzťahu k VM, možno s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že tento akt vo vzťahu k VM mal tú istú hodnotu ako vzťah k Uhorsku – teda, že bol formálnym uznaním za kráľa.
  3. V tomto nemáte vôbec pravdu. Tento termín bol v slovenskej historiografii prítomný už veľmi dávno. Späť do obehu som ho dával aj ja. Odporučím moje články v Slovenských pohľadoch z roku 1999. Ako je známe, Fico tento termín použil až v januári 2007 alebo 2008. teda súvislosť je úplne opačná, nie taká, ako ju opisujete.
  4. To nikto nikdy nepopieral. Peter I., ruský cár bol jeden z najkrutejších ruských panovníkov. Napriek tomu má pamätníky po celom svete. Napr. aj v Karlových Varoch. Veľkosť panovníka sa určuje ináč. Aj Napoleón bol jeden z najväčších vrahov v 19. st. Skúste to však povedať Francúzom.
  6. Totálna konina. Keby to nedal na papier L. Vrteľ, tak by o tom ani pes neštekol. Ja som presvedčený, že majster Kulich sa inšpiroval symbolom z nitrianskeho erbu, ktorý je taký istý. Len to dal do kruhového štítu. Každé zobrazenie samotného dvojkríža v kruhu, bude vyvolávať takúto asociáciu. Toto tvrdenie je predovšetkým podlé vo vzťahu ku Kulichovi.
  A vôbec, škoda bolo sa vyjadrovať k vašim tvrdeniam, lebo vy ste už presvedčený a proti presvedčeniu nie sú účinné žiadne argumenty.

 12. Andrej Malovec 12. augusta 2010 / 8:52

  Zdravím Vás p.Hrnko,
  Ďakujem za kompliment, ale bohužiaľ tak vzdelaný človek ako Vy nie som, ale inteligentný dúfam áno. Vďaka za Vašu reakciu a určite nebolo škoda sa vyjadrovať k mojim tvrdeniam, ja presvedčený človek o „určitej“ histórii Svätopluka nie som, takže kľudne prijmem argumenty ak sú podložené faktami. Ale vo Vašom prípade to nie je 100 %….
  1. Aj ja som prezentoval názor, že Svätopluk s najväčšou pravdepodobnosťou v BA bol, ale nie je to isté ! Takže dávať mi vtipné príklady typu či bol Svätopluk v Malajzii alebo Peru či návštevných knihách nebolo celkom korektné. A ešte ak by som Vám mal argumentovať, tak prvá zmienka o BA hrade je z roku 907, Svätopluk umrel v 894.
  2. Je síce pravda, že keď o niečom nie je zmienka, neznamená že sa to nestalo, ale neznamená to že sa to stalo.
  3. Je úplne jedno či prvá zmienka o „starých Slovákoch“ sa objavila v publikáciach v roku 1999, 2007, 2008 alebo 2010, je to úplne jedno. Je to relatívny pojem. Aj môj starý otec je „starý Slovák“. Ale to je od veci….k veci je to, že Veľká Morava neboli len „starí Slováci“ ale aj „starí Česi“ či „starí Srbi“ keď už mám použiť Vašu terminológiu….takže pojem „Svätopluk – kráľ starých Slovákov“ je klamlivý !!!
  6. Vôbec to nie je konina. Ja netrvdím, že p.Kulich mal úmysel použiť fašistický znak (podľa mňa ho to ani nenapadlo a rezolútne toto odmieta, keďže on je „starý komunista“). Áno, mohol sa inšpirovať či už Nitrianskym alebo Topoľčianskym erbom, kde tieto rovnoramenné dvojkríže sú, ale NIE SÚ V KRUHU !!!!! Rovnoramenný dvojkríž v kruhu je jednoznačne fašistický symbol – ekvivalent hákového kríža – znak HG alebo SP !!!!!!

  Čo sa týka estetiky a umeleckej hodnoty, tak tá socha je naozaj škaredá, je tam absolutný nepomer proporcií….a ten konský penis ktorý na Vás „pozerá“…..skutočne nie je pekná…..ale tak to je len môj názor.
  Vidíte, že tá socha vyvoláva nenávisť a konflikty, je to pútnicke miesto neonacistov a fašistov. To je podľa Vás správne ??? Práve preto by sa podľa môjho názoru mala odstrániť….symboly nemajú vyvolávať nenávisti ale zbližovať…..
  Ďakujem.

  Malovec

 13. rannkor 12. augusta 2010 / 13:53

  pá Malovec k Vášmu bodu 3. a 6. asi len tolko

  3.Termín starí Slováci vytvorila moderná slovenská historiografia. Keď sa niečo volá starý hrad, tak takýto názov vzniká iba vtedy, ak v jeho blízkosti postavia nový hrad. Slov. historiografia vytvorila termín starí Slováci aj z praktických dôvodov: keď sa totiž použil termín Sloven a prekladal do cudzích jazykov, tak v množnom čísle výraz „Slovenen“ v nemčine znamenali, že hovoríme o Slovincoch. Z praktických dôvodov sa vytvoril termín „starí Slováci“, aby sme v prekladoch do cudzích jazykov mohli hovoriť o starých Slovákov, aby sa to nemýlilo so Slovincami.

  6.Určujúci symbol slovenského znaku, dvojkríž, je veľmi jednoduchý grafický tvar. Tri čiarky. Takže jeho štylizácia do starých foriem, či prispôsobenie materiálu, má len veľmi obmedzený počet možných mutácií. Hovoriť tu o dĺžkach, pomeroch, zaobleniach…, je dosť od veci. Teraz toľko pretriasaný „gardistický“ znak nebol v dobe I. Slovenskej republiky nijaké nóvum, ako napríklad Šípové kríže v Maďarsku, bol to len štylizovaný slovenský znak. Takže, ak chceme, každý slovenský znak môže pripomínať ten gardistický. Jednoducho, tu sa točíme v kruhu. To podľa našich vykladačov politicky korektnej nenávisti už nikdy nemôže byť slovenský znak umiestnený v kruhu? Ale dobre vieme, že tu máme ľudí, ktorých pri akejkoľvek forme slovenského znaku napína. Takže každá, hocijako primitívna zámienka je im dobrá.

  Ešte lepšie si to vysvetlíme na nemeckom príklade. Hákový kríž, hoci to bol starobylý znak, v Nemecku sa prakticky nepoužíval. Začali ho používať až nacisti špeciálne pre seba. To nebola žiadna forma či štylizácia nejakého nemeckého tradičného znaku. Takže ak sa v Európe tento znak, v akejkoľvek forme, spája len s nacistami, je to v poriadku. Na druhej strane, tradičný nemecký znak armády, olemovaný čierny kríž, bol rovnako na dvojplošníkoch I. svetovej vojny, na tankoch, čo tiahli na Moskvu, či teraz na stíhačkách nasadených v Afganistane. Ani jeho štylizácia od seba veľmi neodbieha. Ale žeby tento tradičný kríž kvôli tomu, že ho používali aj nacisti, zrušili, tak taká tuposť veru nikoho nenapadne. A antifašistickým kyjakom tam mávajú ešte viac ako u nás. Nuž, ako vidíme, nenávisť nie je dobrý radca.

 14. rannkor 12. augusta 2010 / 14:48

  aa ešte niečo k Vaším posledným slovám:

  „Vidíte, že tá socha vyvoláva nenávisť a konflikty, je to pútnicke miesto neonacistov a fašistov. To je podľa Vás správne ??? Práve preto by sa podľa môjho názoru mala odstrániť….symboly nemajú vyvolávať nenávisti ale zbližovať…..“

  -bohužiaľ musím Vás sklamať k soche Svatopluka chodia aj obyčajný ľudia. Keď by toto „pútnicke miesto neonacistov“ mal byť dovod na odstránenie sochy, tak kľudne zavrime trebás Duklu pretože tam chodia nemecky občania vzdať hold svojim padlým ktorý bojovali na strane fašistov

  -nenávisť nevyvoláva socha, ale tý čo rozpútali túto nenávistnú kampaň, a z akých pohnútok to je?Tak na to si už musí odpovedať každý sám.

  -za sochou Svatopluka netreba hľadať ani Fica ani jeho politiku ani nič iné, ale to čo symbolizuje, našu štátnosť.

  Čo sa monumetálnej tvorby týka Jána Kulicha nepovažujem za veľkého umelca, skôr naopak. (Samozrejme, je to vec názoru. Môžete si o tom prečítať v knihe „Labyrint, hlavou o múr.“) Aj to, že taká významná socha sa robila bez súťaže, je nešťastie.. Aj toto totiž významne vypovedá o našej dobe, tak ako umelecké dielo, a je to hodné zamyslenia. Na druhej strane – Svätopluk na hrade, ozajstnej dominante nielen Bratislavy, ale aj Slovenska, nielen že je v poriadku, povedal by som, že bol najvyšší čas. Ktovie, možno raz sa vystrábime z takýchto infantilných škriepok a prebehne súťaž medzi našimi najlepšími sochármi a táto sa nahradí lepšou. Veď Svätopluk by si to zaslúžil. A súťaže sa pokojne môže zúčastniť aj Ján Kulich, pretože to, čo najviac kole oči, nie je ani tak jeho komunistická minulosť, ale komunistický spôsob získania zákazky, navyše nedopečenej. No kým nie je nový Svätopluk, odstraňovať starého by bola neslýchaná potupa. Nielen pred svetom, ale už sami pred sebou by sme vyzerali ako debili. O čo sa evidentne niekto snaží.

 15. Anton Hrnko 12. augusta 2010 / 20:48

  Pán Malovec, nebudem sa už opakovať. Len niekoľko poznámok.
  1. Bratislavský hrad bol v dobe Svätopluka jedným z najmocnejších hradov VM. Mal kamenný palác, čo sa dosiaľ podarilo objaviť iba v Mikulčiciach, a mal ďaleko najväčší kostol, aký sa vôbec postavil v tomto období v strednej Európe. Aspoň doteraz väčší nebol nájdený. Hodnoverne sa o nej hovorí k roku 907, ale Aventínus (renesančný nemecký historik) uvádza Bratislavu aj k roku (nechce sa mi to hľadať), ale myslím, že 811. Myslíte, že v takomto hrade nebol panovník tohto územia? Najmä, keď niektorí historici uvažujú, že jej pôvodné slovenské meno Bräslava (z toho nemecký Pressburg) bolo odvodené od mená tretieho, hypotetického syna kráľa Svätopluka. A vôbec, viete, kedy je prvá dobová hodnoverná zmienka a meste Praha? Podľa všetkého ide o správu od Ibrahima ibn Jakuba z druhej polovice 10. st. Napriek tomu Česi ani len nezapochybujú, že od r. 880 bola sídlom prvého známeho českého kniežaťa Borivoja.
  2. K vašej sofistike dodám, že sú veci pravdepodobné a veci nepravdepodobné. Nepravdepodobné je, že Svätopluk bol v Kuala Lumpur. Ale pravdepodobnosť, že nebol v Bratislave sa blíži k nule a pravdepodobnosť, že tu často sídlil je veľmi blízka 100 %.
  3. Zabudli ste na jednu maličkosť, ktorá na tomto blogu bola už mnohokrát. Existujú totiž dve Veľké Moravy. VM ako štát, ktorý vznikol zjednotením staroslovenských kniežatstiev Morava a Nitra Mojmírom I. r. 833. To bol duálny štát, ktorý zavŕšil integráciu slovanských kmeňov začatú niekedy v 6. st. Druhou VM, ktorej základným jadrom bol štát založený Mojmírom I., je ríša založená Svätoplukom I. po roku 871. Takže by som povedal, že Svätopluk bol kráľom starých Slovákov, ale v určitom období si silou meča zabezpečil aj to, že ho rešpektovali ako svojho panovníka aj Česi, Vislania, Slezania, lužickí Srbi. Čo to mení na výroku, že bol kráľom starých Slovákov?
  4. Toto je už ale úplná konina. Keby túto domnienku nepovedal Vrteľ, tak by o tom ani pes neštekol. Vrteľ povedal, že rovnoramenný dvojkríž v kruhu vymyslela až HG. Dokázal som mu, že ho už v 16. st. používalo lotrinské knieža. A koniec koncov – ten dvojkríž bol pôvodne znakom autonomistov (medzivojnovej HSĽS). HG si ho len prisvojila. Aj Tondo Novotný, meno ktoré vám asi nič nehovorí, roku 1960 zakázal používanie slovenského znaku, lebo bol vraj znakom fašistického slovenského štátu. To potom každá štilizácia dvojkríža bude fašistickým symbolom. To by som nepripustil, ani keby to bola pravda!!!
  No a čo sa týka estetiky, tak to je úplne irelevantné. Aj mne sa môže na nej mnohé nepáčiť. Je estetikou zadávateľa. Podľa vás je čumil lepšia prezentácia umenia? Viem, všetci, čo im prekáža slovenská suverenita, by proti čumilovi na hrade neprotestovali. Ani proti polodebilovi Schone Nicimu. Takých by nás totiž chceli vidieť! Vám to neprekáža?

 16. Andrej Malovec 13. augusta 2010 / 8:49

  Zdravím pán Hrnko, p.Rannkor,

  áno, máte svoju pravdu podloženú čiastočne históriou. Nebudeme sa tu hádať.
  Myslím si, že Slovensko malo viac dôležitejších dejateľov ako bol kontroverzný Svätopluk, ktorí by si zaslúžili miesto povedzme aj na hrade.
  Čo sa týka symbolu kríža, aj Rannkor spomenul že hákový kríž je starobylý znak ďaleko pred vojnou, kde si ho osvojili nacisti. Viete, keď by som si dal tričko s hákovým krížom a pred políciou by som tvrdil, že to je historický znak, asi by mi neverili……tak isto to je s „našim“ rovnoramenným dvojkrížom. Ja som netvrdil, že každá jeho štylizácia je symbol fašizmu……jeho štylizácia v kruhu je symbol HG, či SP !!! A to je rozdiel.
  Áno, na sochu Svätopluka sa chodia pozerať aj bežní ľudia, ale aj turisti, ktorým sa na nej zabávajú, pretože je skutočne „vtipná“, čo je veľmi smutné keď takáto socha na hrade je predmetom zábavy…..Bohužiaľ chodia sa k nej „klaňať“ aj príslušníci extrémistickej pravice.
  Čumil je aspoň vtipná prezentácia umenia, takisto aj Schone Naci…..ale rozhodne nepatria na hrad……A okrem iného, mne slovenská suverenita neprekáža. Určite by sme ako Československo predstavovali v rámci EU či celého sveta väčšiu (nielen ekonomickú) silu, ale každému bolo jasné, že skôr či neskôr sa rozdeliť musíme….

 17. Šľak 13. augusta 2010 / 10:06

  Veď práve o to ide. O ten kontext. Je predsa niečo iné dvojkríž v kruhu na uniforme sympatizanta Slovenskej pospolitosti a niečo iné dvojkríž v kruhu na štíte stredovekého vladára. Ten prvý bude ťažko vysvetľovať, že sa inšpiroval erbom lotrinského kniežaťa zo 16. storočia, či byzantským dvojkrížom. Ale čo si mám myslieť o tých, ktorý sú schopní ten druhý prípad označiť ako „gardistický znak na Svätoplukovom štíte“?

  Že im šibe? Alebo čo? Poraďte mi.

  P. S. A keď tu už podaktorí tak strašne považujete za potrebné vyjadriť, ako sa Vám tá socha nepáči, tak aj ja poviem svoj názor. Mne sa páči veľmi. A nevadí mi ani príliš veľký kôň, ani príliš dlhý meč, ani „pozerajúci sa“ konský penis. A vrcholom vtipu je, keď sa potom, čo bol daný znak označený ako „gardistický“ niekto ešte aj čuduje, že sa tam schádzajú extrémisti. Zaujímavé, že dovtedy Svätoplukov štít žiadneho extrémistu nezaujímal.

 18. rannkor 13. augusta 2010 / 10:18

  Pán Malovec absolútne ste nepochopili čo som sa Vám snažil vysvetliť, ale ťažko je niekomu niečo vysvetľovať keď ten niekto je presvedčený že len ten jeho názor je ten správny.

 19. Andrej Malovec 13. augusta 2010 / 12:03

  p.Rannkor, p.Šľak,
  určite dvojkríž v kruhu na štíte Svätopluka nebol robený na predlohu dvojkríža HG alebo SP, to som aj písal vyššie. Pán Kulich to považoval za vhodné, páčilo sa mu to, tak to spravil ako symbol dajme tomu „starých Slovákov“….
  Nuž ale v novodobom ponímaní sa netreba čudovať, ak je rovnoramenný dvojkríž v kruhu považovaný na šymbol fašizmu (ktorý samozrejme za čias Svätopluka ani nechyroval že niečo také bude 🙂 ).
  p.Rannkor, pochopil som čo chcete napísať. Ja nie som zarytý presvedčenec, ktorý si myslí, že len jeho názor je ten pravý a správny…..práve naopak…Ale v tomto prípade je to naozaj veľmi subjektívne ako sa pozeráme na symboly a ako ich hodnotíme…
  p.Šlak, sledujem veľmi intenzívne aj webové stránky pravicových extrémistických skupín na Slovensku a verte mi, že oni tam mali plánované výjazdy ešte pred tým ako Sulík vytiahol preskúmanie znaku dvojkríža na Svätoplukovom štíte…..takže nie je celkom pravda, že kvoli tomu znaku sa tam priaznivci SP schádzajú.
  Ďakujem.

 20. Anton Hrnko 13. augusta 2010 / 21:49

  Pán Malovec,
  povedať o Svätoplukovi, že je kontraverzná osobnosť, môže len totálny nihilista a ten, kto o slovenských dejinách nič nevie. Slovo „kontraverzný“ je dnes už tak zdiskreditované, že vôbec nemá zmysel naň reagovať. Stačí mať jedného podkupného novinára a pár škrekľúňov a urobím kontraverznou aj Pannu Máriu. Čo však Svätopluk bol, treba tomuto národu pripomínať denno denne, a preto sa proti nemu aj vedie táto podlá kampaň: Bol jediným skutočne suverénnym panovníkom Slovákov v ich vlastnom štáte. Žiaden ďalší slovenský vládca a ani tí dnešní nie sú skutočne suverénni. Svätoplukovi jeho suverenitu v bule industriae tuae potvrdil sám pápež. Sú dve pápežské listiny – spomínaná bula z roku 880 a list pápeža Štefana V. z roku 885, v ktorom ho tituluje Rex Sclavorum (kráľ Slovákov) – potvrdzujúce jeho suverenitu. Napr. o sv. Štefanovi nie je žiaden hodnoverný doklad, listina z rokov jeho života, ktorá by jeho tituly alebo postavenie potvrdzovala. Až cca 50 rokov po jeho smrti jeho údajnú korunováciu spomína legenda (ani nie kronika). Pritom jeho kráľovský titul nikto nespochybňuje.
  Ako inteligentný človek, keď sa už za vzdelaného nepokladáte, hádam uznáte, že žiaden symbol nemá význam sám o sebe. Má význam taký, aký mu ľudia prisúdia. Keby Vrteľ skutočne hlúpo nevytiahol onú domnienku, že sa to podobá na znak HG, nikoho by to ani nenapadlo. Pretože tam nie je žiadna vnútorná podoba. Je to povrchná vonkajšia podoba a spájať onen symbol s HG je skutočne nevkusné.
  Nuž a nakoniec, povedzte mi, ako je možné v demokratickej spoločnosti zamedziť stretanie akejkoľvek skupiny, keď v danom čase neporušuje žiaden zákon? Ak sa dobre pamätáte, tak pred pár rokmi sa v Modre pred Štúrom zgrupovala oná Slovenská pospolitosť. To teraz máme odstraňovať všetky pomníky Ľudovíta Štúra, lebo sa pri nich stretáva nejaká extrémistická skupina? Veď je to choré!!!! A ešte môj názor na Kotlebu – myslím si, že nie je lepšie platený provokatér, ktorý má zabezpečovať alibi boja proti údajnému extrémizmu na Slovensku, ako on!

 21. Paľo 14. augusta 2010 / 13:00

  Nikoľko dní po odhalení sochy som sa na ňu bol pozrieť. Vyvolala vo mne zmiešané pocity. Prišla mi trošku gýčová, no na druhej strane som bol rád, že tam je. Všimol som si aj dvojkríž – vtedy ešte nikto netvrdil, že je gardistický – a pomyslel som si, či tam je oprávnené, keď Svätopluk bol orientovaný na Rím. Priznám sa však, že do symbolov sa nerozumiem, tak tu nebudem robiť nejaké vyhlásenia, či tam má alebo nemá byť. Keď som však odchádzal, spomenul som si na Hrušovského obrázkové slovenské dejiny, kde bol na titulnej strane jazdec trošku pripomínajúci Svätoplukovu sochu (http://img529.imageshack.us/img529/795/dejnyslovenskaeh8.jpg). V tom som sa zasmial a povedal si, že som zvedavý na toho hlupáka, ktorý označí ten dvojkríž za gardistický. Dlho som veru nečakal, no ani vo sne by mi nenapadlo, že to príde od Vrteľa. Zločiny páchajú ľudia, nie znaky, preto mi je úplne jedno, že je ten dvojkríž v kruhu a má rovnako dlhé ramená. Keď sa niekto v noci popišáva, lebo ho v snoch prenasledujú gardisti a „extrémisti“ z SP, tak nech ide k psychológovi. Ináč, nad slovom „extrémista“ sa už iba smejem, lebo kedysi namiesto neho používali slovo „pansláv“.

 22. Lubomir 15. augusta 2010 / 21:22

  Pan Hrnko teraz tomu trocha nerozumiem. V jednej odpovedi p. Malovcovi hovorite ze o korunovácii Stefana za uhorskeho krala nie je ziadna pisomna zmienka a v inej (predoslej ) zase ze ked papez Silvester II zobral Uhorsko do lennej zavislosti tak poslal Stefanovi kralovsku korunu.. Tak ako? je o tom listina alebo nie je?

 23. Anton Hrnko 15. augusta 2010 / 21:41

  Však je to tam napísané. Je písomná zmienka v legende o sv. Štefanovi, ktorá bola napísaná 50 rokov po jeho smrti. Tomu všetci veria. Svätopluk má dve originálne zachované pápežské listiny a tomu zas neveria niektorí „slovenskí historici“. Tak sa v tom vyznaj!

 24. Lubomir 19. augusta 2010 / 15:47

  .dakujem. To znamena ze sv. Stefan je taka ista legenda ako nas Janosik. Iste je len to ze zil. A Madari mu stavaju sochy po celej krajine a nikoho nenapadne ani len vo sne spochybnit to ze bol kral. A tu ked sa postavi socha legalnemu kralovi tak sa hned vynori stado uboziakov aby to spochybnili a tak sa stali zaujimavymi. Hrom a peklo ale ved nas je vacsina. Zastavme ich!

 25. lacooravec 21. augusta 2010 / 0:16

  Tak, teda, táto diskusia kamsi mieri! Keď niekto prehlási, že Svätopluk bol kontroverzná osobnosť, tak to už je teda fakt sila!!! Fakty sa stávajú neuveriteľnými a bludy pravdou, ako, keď kdesi v Komárne deti učia, že r.907 vraj Svätopluk predal ríšu za bieleho koňa…ale, oni to tam vážne berú, nechápem!!! Kde už bol Svätopluk, ale natlč čosi deťom do hláv a oni uveria!!! A o soche S. Nemáme sa o čom baviť, tá tam ostane a budem ju aj ja, vlastným telom brániť!!!

 26. rannkor 21. augusta 2010 / 8:12

  nie su to moje slova ale …

  tu nejde len o zápas medzi ľuďmi vzdelanými a barbarmi, ale o zápas medzi národom a jeho vnútornými i vonkajšími nepriateľmi.Svätopluk je symbolom slovenskej štátnosti, zápas o jeho sochu je symbolom dlhodobého boja Slovákov s agentmi cudzích a menšinových záujmov, ktorí v novodobej histórii mladého štátu kompenzujú svoju početnú demografickú menšinu svojou presilou v médiách, ekonomike či politike.

 27. lacooravec 20. decembra 2010 / 22:50

  Ale, tu sa ukazuje, že sme národ odolný! Aj majster Kulich nakoniec sochu upravil, ale verím, že o pár rokov sa dá ten plech z predku krásneho koňa dole a ostane pohľad na dvojkríž taký, aký bol! Lebo Národ je stále ten istý, len časť je zmanipulovaná, ale vráti sa do rodného hniezda! To je jednoznačné! Veď, koľkí pochopili od 92-ho, že je im vo vlastnom štáte lepšie, už sú to masy! To chce len čas! Trpezlivosť, ale, keďže sme ju mali vyše tisíc rokov, tých pár rokov vydržíme!

 28. Mirek 1. januára 2011 / 20:27

  Pan Hrnko dne 12.8.201 napsal: „1. Bratislavský hrad bol v dobe Svätopluka jedným z najmocnejších hradov VM. Mal kamenný palác, čo sa dosiaľ podarilo objaviť iba v Mikulčiciach, a mal ďaleko najväčší kostol, aký sa vôbec postavil v tomto období v strednej Európe. Aspoň doteraz väčší nebol nájdený. “ O významu Bratislav asi nikdo nepochybuje pane Hrnko, ale dále, to nás opět úmyslně mystifikujete, nebo tomu skutečně věříte? Nezapomínáte náhodou na baziliku v Mikulčicích dlouhou 36,5m a širokou 11,8m??? Pro nezasvěcené, bratislavský VM kostel měl rozměry, šířku 12,8-13m a délku téměř 20m (nelze přesně určit, zničeno později těžbou kamene). Nebo podle Vás Mikulčice již nepatří do střední Evropy? Přijde mi, že zde narážíme na váš typický příklad vysvětlování dějin….a nezasvěcený vám zase bezmezně věří….

 29. Cyril 2. januára 2011 / 10:09

  Je nový rok 2011, nie som historik , ale z celého srdca prajem pevné
  zdravie takým ľudom ako je pán Anton Hrnko. Niektorý „slováci“
  si nevážia svoju históriu, svoje korene,svojich otcov. Títo zapredanci, vlastizradcovia,
  farizeji ,rozkrádači nám dnes dokonca vládnu a hovoria čo je „pravda“.
  Čo dokážu peniaze a mamon ,zaprieť aj vlastný národ, svojich otcov,
  spochybňovať však na to sú vyškolený-ale verím v jednu vec na konci
  svojho života už nikoho neoklameme,všetko sa nám to premietne ako
  film tak ako to bolo pravdivo a nič si do hrobu nevezmeme,len to zlé čo
  sme spáchali dáme na chrbát svojim potomkom,alebo to pochopíme…

 30. Mirek 4. januára 2011 / 11:50

  Fííha pane Cyrile, koukám, že jakmile někdo zcela nesouhlasí s p.Hrnkem, tak by jste ho nejraději snad postavil ke zdi:-) k tomu vám můžu jen říct, že v tom případě by jste musel ke zdi postavit naprostou většinu evropských historiků:-) Ono je to zcela určitě příjemné slyšet, že Slováci stáli u zrodu Velké Moravy, nebo Sámova kmenového svazu atd., ale prosím vás, než někoho budete nazývat vlastizrádcem, tak si k tomu něco přečtěte i mimo okruh p. Hrnka a Ďurici:-)

 31. Anton Hrnko 4. januára 2011 / 20:50

  Mirek,
  s vami je každého slova škoda, lebo len bez rozmyslu verklikujete niečo, čo tu povedali druhí. Keďže nemecká a poľská historiografia, ktoré sú v danej otázke rozhodujúce, s videním Slovákov ako nositeľov vm štátnosti nemajú problém, to, čo si o predmete myslia Česi a Maďari, je úplne irelevantné. Takže nemajte obavu (ktorú ste len skopírovali od Kropáčka, lebo sám by ste na to určite neprišli) o medzinárodnú akceptáciu holej pravdy, ktorú len slepí nevidia.
  PS.
  Môj postoj k prof. Ďuricovi je ako ku všetkým kolegom historikom kriticky. Niečo uňho akceptujem, s niečím nesúhlasím. Avšak prof. Ďurica je univerzitným profesorom histórie na najstaršej európskej univerzite v Bolgni. A tam hlupákom určite profesúru nedávajú ako v niektorých stredoeurópskych krajinách. Takže vaša nemiestna poznámka na jeho adresu len podtrhuje, aký ste neskutočný hlupák. Mali by ste si už konečne uvedomiť, že nie sme v stalinskej ČSSR, kde sa názory oktrojovali zhora a vykladali ako nespochybniteľné pravdy. Ten čas je už za nami.

 32. Mirek 6. januára 2011 / 2:05

  Pane Hrnko, reagovat na vaše urážky je zbytečné….ale stačí, když osvětlíte tento váš text:-) Pan Hrnko dne 12.8.201 napsal: „1. Bratislavský hrad bol v dobe Svätopluka jedným z najmocnejších hradov VM. Mal kamenný palác, čo sa dosiaľ podarilo objaviť iba v Mikulčiciach, a mal ďaleko najväčší kostol, aký sa vôbec postavil v tomto období v strednej Európe. Aspoň doteraz väčší nebol nájdený. “…viz. předchozí srovnání s bazilikou v Mikulčicích.

 33. Mirek 31. januára 2011 / 16:21

  Pane Hrko,
  byl bych rád, aby jste se vyjádřil k vaší zavádějící informaci ohledně velkomoravského kostela na Bratislavském hradě (viz. můj předchozí komentář ze dne 6.1.2011).

 34. Peter Pilek 24. marca 2011 / 13:30

  Peter Londin.

  1.Chcel by som sa spýtať pána Hrnku, či si precital tzv.Tajne dejiny Slovenska časť 1. od pána Oskára Cvengroscha či s týmto výkladom nasej najstaršej histórie súhlasíte.Chcel by som pánom ako sú pán Marek a pán Kropacek vrelo odporučiť do pozornosti tieto výklady Slovenskách dejín,a prečítať si ich keď už nás odporúčajú čítať aj iné výklady histórie Slovenska mimo okruh pánov Hrnka, Duricu. Je to zaujímave.
  2.Niet pochyb o tom že Svätopluk bol nesporne kráľom VM rex Sclavorum dve pápežské buly 880 a 885.No predovšetkým bol rex starých Slovákov.Ja nemôžem tomu uveriť že bratia Česi sú takí ješitní a opakujú stále iba to čo nám nadiktovali za spoločného štátu historici z centra {Prahy}Stat CSSR potreboval mat históriu, no tak ju jednoducho vyrobili.Ako vieme tak česky národ hral v spoločnom štate prve husle a k tomu bolo treba prispôsobiť históriu ekonomiku atď.
  A tak sa český historici trocha pohrali s dátumami, trocha posunovali mestá, regióny atď. A vyšla
  z toho tá pokrútená nepravdivá história, Slovákom BOLA UKRADNUTÁ. Česi nie sú nikto iní ako potomkovia LUZICKYCH SRBOV nič viac.
  Len tak pre zaujímavosť, Český klérus tvrdi že sv Metod je pochovaný na Velehrade!!! Hlúposť, ak vedia že je pochovaný v tomto meste tak nech už jeho hrob nájdu a jeho telesne pozostatky overia tj.DNA s pozostatkami jeho brata Cyrila ktorý je pochovaný v Ríme. A je to. Otázkou je, prečo to do teraz neurobili??Z jednoduchého dôvodu, žiadny hrob a sv.Metod nie je pochovaný na Velehrade!!! Český štát a klérus sa obávajú medzinárodného fiaska. Prichytení pri klamstve, strata medzinárodnej prestíže atď. Česi nemajú tromfy nemajú nič v rukách a ani ich nohsledi na Slovensku a iní neprajníci Slovenska. Preto zúrivo opakujú starú pesničku ktorú sme sa este v školách učili. NIČ NOVÉ. No bolo by dobre keby Česi za túto ukradnutú históriu aspoň povedali prominte Slovaci zmylili jsme se.

  Ospravedlňujem sa za moju nie moc dobrú spisovnú Slovenčinu roky žijem mimo Slovensko.

  Dakujem Peter.

 35. Anton Hrnko 24. marca 2011 / 21:08

  Nečítal a možno ani nebudem. Nič tajné ma nefascinuje, lebo obyčajne to je vymyslené. Ja mám rád otvorené dejiny, ktoré sú podložené faktami a nie sú fikciou. Ale aj tak ďakujem za názor.

 36. Milan2 5. júna 2011 / 21:41

  Dobrá diskusia, dobré argumenty, jedine mi vadí pán Hrnko, že argumentujete sporným Nitrianskym kniežatstvom – pokiaľ viem, nič takého sa v diplomatároch a prameňoch z 8.-9. stor. nikde nespomína. – Neviem kto a prečo začal presúvať uhorský útvar z 11. storočia cca o 130 späť – do dejín VM – ale je to podobné, ako piesok v ložisku histórie..
  Snáď dozrel čas a pre 9. storočie s touto fikciou kniežatstva s názvom Nitrianske skončiť .
  Je síce pravda, že dux Rastislav a dux Svetopluk istý čas vládli spoločne – čiže na 2 územiach, možno aj nerovnako veľkých, ale podobne ako vo Francskej ríši dostali synovia cisára tiež nejaké okrajové (rizikovejšie) územnia aby získali ostrohy, prečo by iste búrlivák Svetopluk mal sídliť v ďalekom zázemí?
  Ak, tak (ako veľmi logicky aj Vy argumentujete) sídlil skôr v Bratislave, ako v Nitre – aby sa mohol vybúriť pri vpádoch Frankov, potom ale jeho kniežacou doménou bolo skôr Moravské pole a dolná časť rieky Morava a nie nejaké vzdialené a bezpečné „Nitrianske“ kniežatstvo.
  (vzdialené min. 3 dni pochodu od Bratislavy)

 37. Anton Hrnko 5. júna 2011 / 22:13

  O pletkách sa nebudem baviť. Ja som vám už na túto tému povedal svoje, a nemienim sa opakovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *