Veľká Morava a kráľ Svätopluk ako súčasť historického povedomia Slovákov

Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra, kde že sú tie časy, v ktorých si ty kvitla?
Nitra, milá Nitra, ty slovenská mati! Čo pozriem na teba, musím zaplakati.
Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava, v ktorých tečie Dunaj, Visla i Morava.
Ty si bola bydlo kráľa Svätopluka, keď tu panovala mocná jeho ruka.
Ty si bola sväté mesto Metodovo, keď tu našim otcom kázal božie slovo.
Zámerne som si za úvod môjho vystúpenia vybral túto známu slovenskú pieseň, ktorú niektorí pripisujú Ľudovítovi Štúrovi (génius), iní Samovi Chalupkovi (menší síce, ale predsa génius) a ktorú Ján Kollár zaradil do svojich Národných spievaniek medzi Spevy historické. Pieseň je zaujímavá tým, že symbolizuje a vyjadruje úzku previazanosť dvoch slovenských tradícií a to tradície cyrilo-metodskej ako tradície kresťanskej a svätoplukovskej ako tradície štátoprávnej v slovenskom historickom vedomí. V celých našich dejinách sú tieto tradície spojené jedna s druhou a vzájomne sa dopĺňajú. Continue reading