Čertovo kopýtko dvojitého občianstva

„Tak nám ten zákon predsa prijali“ – komentoval by Jozef Švejk stav po hlasovaní v maďarskom parlamente 26. mája 2010. Treba len dúfať, že svet sa za tých cca 100 rokov natoľko zmenil, že nerozumné konania hocikoho v stredoeurópskom priestore už nemôžu mať také dôsledky, ako keď hrdina románu Jaroslava Haška predniesol pamätnú vetu: „Tak nám zabili Ferdinanda“. Áno, sú rôzne druhy atentátov a nemusí vždy pri nich tiecť krv. Avšak všetky obdobné činy mávajú obvykle ďalekosiahle dôsledky, často také, ktoré si nikto – vrátane ich iniciátorov – možno ani neželal. To, čo sa udialo v maďarskom parlamente, tiež možno zarátať medzi atentáty; v danom prípade za atentát maďarskej politickej elity na dobré susedské vzťahy a určite nielen so Slovenskom. Continue reading

Veľká Morava a kráľ Svätopluk ako súčasť historického povedomia Slovákov

Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra, kde že sú tie časy, v ktorých si ty kvitla?
Nitra, milá Nitra, ty slovenská mati! Čo pozriem na teba, musím zaplakati.
Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava, v ktorých tečie Dunaj, Visla i Morava.
Ty si bola bydlo kráľa Svätopluka, keď tu panovala mocná jeho ruka.
Ty si bola sväté mesto Metodovo, keď tu našim otcom kázal božie slovo.
Zámerne som si za úvod môjho vystúpenia vybral túto známu slovenskú pieseň, ktorú niektorí pripisujú Ľudovítovi Štúrovi (génius), iní Samovi Chalupkovi (menší síce, ale predsa génius) a ktorú Ján Kollár zaradil do svojich Národných spievaniek medzi Spevy historické. Pieseň je zaujímavá tým, že symbolizuje a vyjadruje úzku previazanosť dvoch slovenských tradícií a to tradície cyrilo-metodskej ako tradície kresťanskej a svätoplukovskej ako tradície štátoprávnej v slovenskom historickom vedomí. V celých našich dejinách sú tieto tradície spojené jedna s druhou a vzájomne sa dopĺňajú. Continue reading

Krajanstvo, občianstvo, bipolitizmus

Ako vždy, naši priatelia a susedia spoza južných hraníc sa nám vedia postarať o politickú zábavu. Teraz sa mi však zdá, že momentálne už vôbec nejde o tie povestné gombičky. Od 30. rokov minulého storočia nikto takým hrubým spôsobom nedemonštroval neúctu k medzinárodnému právu a vzájomným dohodám ako nastupujúca garnitúra v Budapešti. Snahou a plošné pôsobenie ich zákona o štátnom občianstve aj na občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti sa podľa môjho názoru dostávajú do rozporu so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktoré po roku 1945 zabezpečili pokoj a stabilitu v tejto časti Európy, a s povýšenectvom hodným niekdajších uhorských džentríkov ignorujú zmluvy uzavreté a stále platné vo vzťahu medzi našimi národmi. Zarážajúce je, že niektoré slovenské politické strany – a to už nehovorím o novinároch píšucich po slovensky – nevidia túto stránku konania maďarských elít ako podrývanie stability v stredoeurópskom priestore a v  kontexte národných záujmov SR, ale len z hľadiska svojich volebných záujmov. Ináč sa nedá nazvať ich sústavné obviňovanie vlády, že chce hrať maďarskou kartou, že hysterizuje, keď sa snaží zabrániť bezprecedentnému narušeniu občianskej integrity Slovenska, bezprecedentnej revízie mierových a vzájomných bilaterálnych zmlúv a dohôd. Continue reading