Tkáč, drž sa svojho stavu

Marián Tkáč bezo sporu patrí k výrazným postavám politického a kultúrneho diania na Slovensku po roku 1989. Bol v prvých radoch v zápase o slovenskú zvrchovanosť a bol aj pri kladení základov našej národnej meny. V neskoršom období ako publicista, ktorý venoval svoju pozornosť dejinám slovenského peňažníctva, získaval sympatie mnohých čitateľov na Slovensku odkrývaním tém dovtedy zatajovaných a neznámych. V poslednom období sa však pustil do vykladania zložitých tém z oblasti histórie, na ktorých uchopenie a pochopenie nemá potrebné vzdelanie, a preto veľmi čudne pôsobí, keď svoje absolútne nepodložené a scestné výklady predkladá slovenskej verejnosti dokonca ako „pravdivé vykladanie slovenských dejín“. Neuvedomuje si, alebo si nechce uvedomiť, že historická veda má rovnako svoje zákonitosti, metódy výskumu a metodológiu, ktoré nie je možné zmeniť a zameniť svojvôľou a vlastným, možno úprimným, ale pomýleným zápalom. Myslím si, že žiaden historik by si takým spôsobom nedovolil spochybniť odbornú akríbiu ekonóma Tkáča, akým spôsobom on spochybňuje výsledky slovenskej profesionálnej historiografie. Ak sú závery niektorých slovenských historikov napr. z môjho pohľadu neakceptovateľné, hodné polemiky, tak to nie je preto, žeby moji oponenti neovládali metodológiu a metódu výskumu, žeby si vymýšľali alebo obchádzali fakty, ale preto, lebo ich z môjho pohľadu zle vykladajú. Posledným „pravdivým“ výkladom histórie Mariana Tkáča však chýba použitie elementárnych historických metodologických postupov, nekritická imaginácia a nerešpektovanie faktov, ktoré sú elementárnym predpokladom akéhokoľvek historického výkladu.

Nebudem komentovať Mariánovo nadšenie nad výmyslami jedného občana Južnej Afriky slovenského pôvodu, ktorý dospel k záverom o pôvode Slovákov a Slovanov, nad ktorými blednú všetky teórie Ericha von Dänikena. To skutočne nestojí za reč, keby sa to neobjavilo aj na stránkach Literárneho týždenníka. Posledne však s veľkým zaujatím pletie rozum nezorientovaným čitateľom a dokonca televíznym divákom zdanlivo logickým výkladom názvu Uhorsko od spojenia „u hôr“. Vychádza pritom z izolovaného, pôvodne len v strednej slovenčine sa vyskytujúceho názvu Uhorsko, pritom nerešpektuje fakt, že tento názov má vo väčšine pôvodných slovenských nárečiach a v češtine podobu Uhersko a geneticky s ním súvisí poľské (a z neho odvodené ruské) Węger, nemecké Ungarn, latinské Hungarus (a z neho odvodené podoby názvu Uhorska v západných jazykoch) i slovinské Ogar. Kde sa v týchto slovách nachádza slovo hora, je pre mňa skutočne záhada. Vari jeho rodní nebývali pod horou, ale pod herou (nemyslím tým stužený pokrmový tuk)? A čo tie ostatné názvy? Kde je v nich slovo hora. Ako to vysvetlí?

Nuž spojenie týchto slov, to, že všetky vychádzajú z jedného pôvodného slova, môže vysvetliť len porovnávacia jazykoveda. A o tej by musel niečo vedieť. Musel by vedieť o princípoch zániku nosoviek, kde pôvodné staroslovanské nosové o sa zmenilo v slovenčine na u, v poľštine na ę a v slovinčine na o. Musel by vedieť, že existovalo nejaké pravidlo zániku jerov (píšem ako 6), kde nepárne zanikli úplne a párne sa zmenili na plnohodnotnú samohlásku (v strednej slovenčine na o, vo východnej a západnej na e; preto je Uhorsko – Uhersko) atď. atď. Takže z pôvodného staroslovenského Ong6r6 (kde on je nosové o) vzniklo v slovenčine Uhor -Uher, v poľštine Węger, v slovinčine Ogar, v nemčine Ungar(n) a z toho latinské (H)ungarus. Kde sa tu vyskytuje nejaká hora? Môžeme sa síce škriepiť, či názov Ong6r6 je z onoho Onogur (čo tvrdí väčšina historikov), alebo z Ong, čo je pôvodný slovenský názov rieky Uh a mesta dnes známeho pod menom Užhorod (maď.Ungvár), ako tvrdí Anonymus (a posledne aj prof. Šimon Ondruš), ale v žiadnom prípade sa to nedá vysvetľovať od spojenia „u hôr“. Keď v poslednej tv. relácii profesor M. Kučera hovoril, že tých, čo s tým prišli pred cca 150 rokmi ,kritická veda vysmiala, nepovedal celkom pravdu. Ona to argumentačne rozstrieľala. Výsmech bol len záverečným štádiom tejto „polemiky“. Preto vracať sa k tomu a tváriť sa, že je to prevratný poznatok, ktorý slovenskí historici nerešpektujú, je skutočne už nie na výsmech. Je to na zaplakanie. Najmä, keď to dostáva publicitu.

Nuž a čo na záver? Naši starí otcovia a možno i Mariánova mama hovorili, že šuster sa má držať svojho kopyta. V tomto prípade to môže znieť aj: Tkáč, drž sa svojho stavu. V odhaľovaní tajomstiev okolo slovenských peňazí je stále dosť bielych miest. A práce, ktoré v tejto oblasti M. Tkáč doposiaľ publikoval, sú skutočne dobré. Načo sa púšťať do vecí, ktoré sú náročné aj pre profesionálnych historikov s dlhodobou praxou!

101 Responses

 1. Jozef 30. apríla 2010 / 21:23

  Dobrý večer p. Hrnko

  Konečne Vám po dlhej dobe môžem poďakovať, aj keď ste mi na moju otázku zase neodpovedal.

  Tá naďalej znie :

  ___________________________________________________________________
  Ak by slovo ” onogur ” nebolo slovenského pôvodu, čo si teda potom myslíte o jeho vzniku a pôvode ?
  _______________

  No a ak sa Vám „Len nezdá, žeby to mohlo byť z mena Hunov, lebo v Európe ich nikto nemenoval s nosovým n (Hung),

  tak ak chceme spolu pokračovať v debate musíte mi nielen odpovedať priamo na moju hore uvedenú otázku, ale aj vyvrátiť tvrdenie ( a bolo ich asi viac ) p. Pomocníka, že :

  Prvý doklad výrazu uhorský je (pokiaľ je mne známe) zo začiatku 5. stor. “Hungariae” a explicitne sa uvádza že sa myslia Huni.

 2. Jozef 30. apríla 2010 / 21:43

  Dobrý večer p. Pomocník

  Najprv som veľmi rád, že Ste uznal „odôvodnenosť“ mojej prapôvodnej otázky na p. Hrnka ( a neskôr i na Vás ) o pôvode Bulharov v súvislosti s názvom onogur-Onoguria

  No ale už menej sa teším Vašej odpovedi na moje dve otázky, na ktoré tiež, ak chceme pokračovať ďalej v debate, musíte zodpovedať priamo, pretože Ste trochu “ vycúval“ a ktoré naďalej znejú :

  Ak by sa výraz ” onogur ” mal ” postupne ” vzťahovať na etniká Hunov neskôr Avarov a neskôr Maďarov, na základe a podľa analógie ich životného štýlu, tak potom samotný výraz ” onogur ” je vlastne všeobecným pomenovaním ” kočovno-nomádskych ” národov.

  No a teraz už konečne moja otázka.

  Kto ich takto pomenoval ? a tu z jednej otázky mi ” vyvstávajú dve “.

  1. Boli to oni sami, ktorí sa tak sami volali, teda predpokladám tých prvých, ktorých v tomto priestore historicky evidujeme, teda Húni a po rozpadnutí ich ríše týmto ” prebratým” všeobecným názvom ( výrazom ) “onogur”, už okolité etniká pomenúvali ostatných nomádov tam príduvších ?

  alebo

  2. Ich tak pomenovali práve tie “okolité” etniká a tento názov už “natrvalo” zostal pre ďalších neskorších nomádov, teda Avarov, Maďarov atď.. ?

 3. Jozef 30. apríla 2010 / 21:51

  Dobrý večer p. Hrnko

  Ešte jednu „doplňujúcu“ poznámku pred Vášou odpoveďou.

  Nemyslite si že som si nevšimol Jednu vec vo Vašich príspevkoch: v slovenčine sa veľmi často väčšie sídla nazývajú podľa tokov, na ktorých ležia: Viedeň (Rekavena), Morava, Nitra(va), Trnava, Levoča, Poprad, Gelnica, Užhorod…

  Už ma predsa musíte poznať že som si to nemohol nevšimnúť, len teraz momentálne to nepovažujem za najdôležitejšie v tomto štádiu debaty, určite ak budeme pokračovať sa k tomu vrátim

 4. pomocník 30. apríla 2010 / 22:13

  Ja sa snažím nájsť pravdu, nesnažím sa tu niekoho o niečom presvedčiť. Snažil som sa vám vysvetliť, že som v priebehu diskusie kvázi zmenil názor v tom zmysle, že ak odignorujeme 5. storočie, tak tí Onogurovia sú ako etymológia možní (predtým som tvrdil, že to v žiadnom prípade nie je možné, neskôr som sa opravil). Ale keďže nemienim ignorovať zmienky a celá ta etymológia od Onogurov mi aj tak celkovo pripadá veľmi nasilu (lebo to vyzerá tak, že nehrali v dejinách Maďarov zvláštnu úlohu, určite nie väčšiu ako iní), tak stále trvám na tom, že môj osobný názor je ten, že latinský názov je od Hunov a slovanský je bohvie od čoho, ale nie od Onogurov (ale možno napríklad od Ogurov). Takže ja tam tých Onogurov nevidím nikde, preto nemôžem mať JA názor že onogurovia sú synonymum pre niečo. Ale ak zmením vašu formuláciu tak áno slovo „Hun“ je synonymom pre nomádsko-koristnícky životný štýl a ten výraz sa doložiteľne občas používal v stredoveku aj pre úplne nepríbuzné koristnícke kmene všelikde v záp. Európe.
  Ale ja som tú podobnosť životného štýlu videl konkrétnejšie – tí Maďari žili dlhší čas medzi tými potomkami Hunov a Onogurov a Turkov a podobne, ich jazyk je podľa posledných názorov skôr akási zmes finougorských a turkických prvkov, takže oni sa tým Hunom a asi aj Avarom podobali viac než len tým, že boli nomádi a koristníci. Asi tak ako sa dnes Európania vzájomne viac podobajú životným štýlom než napríklad Afričania.

 5. Jozef 30. apríla 2010 / 23:56

  Dobrý večer p. Pomocník

  Chápem že na takúto formu diskusie je nutný nielen dostatočný čas, ale aj rozsah, ujednotenie si pojmov a predstáv čo si pod nimi „vybavujem“ v mysli ja a čo Vy, čiže presné vymedzenie, ale hlavne identifikáciu ( zjednotenie ) terminológie.

  A tak sa teraz vrátim pre istotu späť čo som sa mal opýtať hneď na začiatku.

  Oné slovo u ktorého to začalo a ktoré uvádza aj p. Hrnko v úvodnom článku Tkáč drž sa svojho stavu a opisuje ho ako
  _________
  O n o g u r
  _________

  je podľa Vás z akého zdroja a písané v akom jazyku, latinskom, či v inom ?

  Pretože napríklad jeden zdroj udáva v latinčine z roku 493 z čias kráľa Odoacer(-a) vodcu národov strednej Európy, ktorými boli Heruli, Gothi, Geppidi a UNGARI

  iný tvar ako onogur

 6. Jozef 2. mája 2010 / 20:50

  Dobrý večer p. Pomocník a p. Hrnko

  Keďže zatiaľ nemám Vaše odpovede

  Napíšem len jeden môj poznatok čo som našiel v latinskom slovníku

  hungaricus ( v latinčine ) znamená a prekladá sa ako
  uhorský ( do slovenčiny ), ale aj ako
  obecný ( do slovenčiny ),

 7. pomocník 3. mája 2010 / 2:30

  Aby to nevyzeralo, že som stíchol: Mám teraz málo času a téma článku p. Hrnku bol aj tak vlastne niekde inde, tak ak dovolíte citovaniu konkrétnych zmienok nejakého ázijského kmeňa nebudem venovať svoj čas. Dá sa to nájsť na internete, ak pohľadáte. Z hlavy vám môžem povedať, že onogur je turkická zloženina z on-ogur, teda desať kmeňov (nie ako sa často uvádza desať šípov). Keďže ogur je úplne jasne „kmeň“ tak onogur môže znamenať iba „desať kmeňov“ alebo „kmeň On“.

 8. lacooravec 24. mája 2010 / 11:46

  p.Pomocník, z duše mi čítate !!! A už dosť dlho!!!

 9. Metod 14. mája 2011 / 12:01

  Historik, ber na vedomie aj nové interdisciplinárne poznatky!

  Vážený pán, Hrnko na tejto stránke ste „upozornil“ pána Mariána Tkáča, aby sa vám historikom neplietol do vašej práce („jemnejšie“ sa v tomto duchu vyjadril aj pán J. Kučera v jednej TV relácii). Proti historickej kompetentnosti pána Tkáča ste namietal hlavne jeho interpretáciu názvu Uhorska ako U-horsko.
  Predovšetkým ste argumentoval „bradatými“ teóriami „bradatých“ jazykovedcov, ktorí nemohli mať poznatky dnešnej genetiky, a ktorí navyše, súc poplatní západným autoritám, ignorovali argumenty predkladané hŕstkou skutočných vedcov, s-ved-om-itých jazykovedcov (napr. Stanislav, Trubačov), ktorí sa nebáli postaviť proti nezmyslom hlásaným západnými a „blízkojužnými“ kariérnymi vedcami (kariérnemu vedcovi ide len o opisovanie, t. j. o tzv. citovanie, „starých“ autorít, aby aj jeho „kompilát“ bol čo najviac citovaný, lebo len tak má nádej urobiť „kariéru“ – a čo pravda ? – tá predsa umrela na kríži, lebo vyhnala kupcov z chrámu).
  Pýtam sa Vás, kde boli, a kde sú tí „smejúci sa“ jazykovedci a historici, keď sa nevysmievajú nemeckým a anglickým historikom a jazykovedcom za to, že z historických prameňov „citujú“, len tie podoby mien historických osobností „germánskych“ čias, ktoré sa čo najmenej podobajú minulým aj súčasným slovanským menám?
  Napríklad vandalský kráľ v severnej Afrike v rokoch 530 – 534 by sa mal v učebniciach histórie uvádzať podľa nápisu na jeho minci ako GILAMIR t.j. Žilamír, ale nie ako Gelimer !!!
  Podobne sú „pogermánčení“ aj údajní Góti, a to VIDIMIR na Vidimer alebo Widemir, VALAMIR na Valamer, T(H)IUDIMIR na T(h)iudimer – len aby na prvý pohľad nebolo hneď jasné, že sú to Slovania, priami naši predkovia, Vidimír, Voľamír a Cudzimír – viď Iordanes: Getica !!!
  A môžem tu uviesť aj ďalších, ktorých pôvodný zápis ešte nemám overených v latinských a gréckych orgináloch, ale doterajšia skúsenosť s podvodmi „západniarskych autorít“ mi dáva odvahu čítať ich po našom!!!
  Ricimer – RISIMIR
  Armogast – JARMOGAST
  Arbogast – JARBOGAST
  Radagaisus – RADAGAST
  AK ZOHĽADNÍME TOTO „PREKRÚCANIE“ MIEN A NAJNOVŠIE POZNATKY GENETIKY, TAK NÁM VYVSTÁVAJÚ OTÁZKY:
  1. „„KTO TO VLASTNE BOLI GERMÁNI ?““;
  2. „„OD AKÉHO SLOVA, KTORÉHO JAZYKA, BOLO ODVODENÉ POMENOVANIE GERMÁNIA ?““

  Moje poznanie mi núka ODPOVEDE:

  1. GERMÁNI, tak ako ich poznali Rimania, BOLI TLUPY HRDLOREZOV, ZLOŽENÉ Z „VERBUJÚCICH“ PRÍSLUŠNÍKOV PôVODOM ZO ŠKANDINÁVIE A Z „NAVERBOVANÝCH“ SLOVANOV, KTORÉ VYRÁŽALI KORISTIŤ Z BOHATSTVA NAHONOBENÉHO VYKORISŤOVANÍM INÝMI, UŽ DÁVNEJŠIE „CIVILIZOVANÝMI“, „PRAHRDLOREZMI“ – Latinovia prišli tiež zo severu a tiež bez žien, preto si ukradli Sabinky. ( Prečo sa toto slovo tak veľmi podobá na meno SLAVINKY? Nuž, asi preto lebo dodnes v Molisanských horách žijú Slovania, ktorí sa ta údajne presťahovali utekajúc pred Turkami. A ak, aj len tak neskoro, tak prečo práve tam? Veď je nám Slovákom veľmi dobre známe, že pôvodné etniká prežívajú hlavne v hlbokých horách!!!)

  2. GERMÁNIA – naporúdzi je KRAJINA RODNÝCH BRATOV lebo latinčina má slovo german-us/german-a = rodný/vlastný brat / rodná/vlastná sestra. Prečo asi? Možno cez Sabínov, veď Sabínky deti Latinov iste hneď nevedeli naučiť po „príšelecky“ – viď: veni (vnísť?)– vidi – vici, plen-us/pln-ý …
  Ja si však myslím, že tu ide ešte aj o „slovnú hračku“ (v ktorých sa Rímskej ríši „ktosi“ priam vyžíval – viď napr. „kartičky“ z Vindolandy) s prezývkou GRM-AN-I/HRM-an-ia podľa boha HRoMu Perúna. No, a keď sa sem „dorýpali“ „Škandinávci“ (haploskupina I) so svojim MAN, tak sa slovo GRMANI, na uľahčenie vyslovované ako GeRMANI, začalo vnímať ako GER-MAN-I, čo V SÚVISLOSTI S HORNATOSŤOU NAŠEJ KRAJINY EVOKOVALO vznik názvu U-HOR-sko, ale aj PRI-HOR-sko, dnes skomolené „zúrivou“ romanizáciou, následne „zúrivou“ maďarizáciou a napokon tiež „zúrivou“ rumunizáciou = „rimanizáciou“ na BI-HAR-sko!!! (Ináč „oficiálny“ etymologický preklad je „Výchor-sko“???)
  Komu sa nepáči, že v slove GERmani, nie je GOR, musí si uvedomiť, že napríklad slovanské meno GORica je v maďarčine „zakonzervované“ ako GERecze. A tiež všetko nasvedčuje tomu, že v „rímskom“ HERcinskom lese, dnes HARz, sa skrýva naša HORica. (Poznámka pre nemčiny znalých „vrtákov“: V Kluge-ho etymologickom slovníku … 23. ed. je pri slove „harz“ uvedené „Keine Anschlußmöglichkeit.“- prečo tak asi ??? )
  Prečo sú v týchto slovách takéto „prešmyčky“, nám môžu napovedať „deformity“ slovanských mien maďarčinou – napríklad Ladislav na László, či Vladislav na Ulászló (bez „obsahu“ v maďarčine) , alebo nemčinou – napríklad Vladimír na Waldemar (s pochybným „obsahom“ v nemčine). Všetko nasvedčuje tomu, že tieto deformácie boli urobené s cieľom, v čo najväčšej miere zlikvidovať ich slovanicitu, a preto hľadať v nich lingvistické zákonitosti je „nad sily zdravého rozumu“. Ďakujme osudu, že nie všetci „deformátori“ boli takí dôslední ako tí, ktorí doslovným prekladom slova –mír do latinčiny vyprodukovali „echt-germánske“ mená – napríklad z Cheruska, Armíniovho = Jarmíniovho otca, Sigimer-a (naporúdzi je čítanie Sižimíra, ale v tomto prípade podľa toho, aké „čítanie“ sa dochovalo u nás dodnes, tak to treba čítať ako) = Žigimíra „vyfabrikovali“ meno Sigi-mund u nás známe ako Žigmund.
  Vážení slovenskí historici a aj jazykovedci, chápem Vašu ťažkú úlohu dnes, „keď sa kupci zas vrátili do chrámu“, a Vy musíte dosahovať vysokú citovanosť v odborných publikáciách, hlavne tých západniarskych. To však pred tvárou národa, a hlavne tvárou pravdy, Vás neoprávňuje v duchu „hesla“: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj!, zosmiešňovať úsilie „nás amatérov“. „Amatérov“, ktorí namiesto „plakania do prázdneho pivového pohára“ po večeroch sa prehrabávame v knihách a internete, aby sme si ujasnili, prečo patríme k národu, ktorý napriek svojej usilovnosti má „pohár prázdny“, a všetci prišelci, ktorých vítava chlebom a soľou, ho ovládajú za pomoci odrodilcov ( najprv „mentálnych“ časom „faktických“) a majú „pohár plný“ ba až „preplný“????????????????????????????????????????????????????

 10. Anton Hrnko 14. mája 2011 / 17:01

  A zabudli ste povedať, že Adam bol prvý Slovák, že Noe bol prapredkom všetkých Slovanov, že Ježiš rozprával čistou slovenčinou, to len tí zlí židia, Nemci a pán bohviekto bibliu sfalšovali prepísali zo slovenčiny do hebrejčiny a všetky slovenské exemplára zničili. Na tejto úrovni diskusiu odmietam! Do vašej ctenej pozornosti však odporúčam meno (určite nepopriete, že nemecké) Hermann. Je zložené z dvoch slov Heer = voj, vojsko; mann = muž. Až potom začnite uvažovať o slove Germánia. Ale načo vám to vlastne hovorím. Vy už všetko viete, je to definitívne… (z môjho pohľadu hlúpe, ale to vás nemusí trápiť).

 11. Metod 15. mája 2011 / 14:23

  Vážený pán Hrnko, nehnevajte sa, ale takúto reakciu, pripomínajúcu tie spred oných 150 rokov, som od Vás nečakal.
  Očakával som, že si zoženiete trebárs tú Geticu (na internete) a počudujete sa spolu so mnou, čo to tí západniarsky „supervedci“ vystrájajú, keď z tohto diela citujú meno Valamer ,
  ale nie VALAMIR, ktoré sa tam tiež vyskytuje (autor alebo opisovateľ mal zjavne nejaký problém so zápisom toho istého mena, keď tú istú osobu raz pomenováva Valamer a inokedy Valamir?)
  Očakával som od Vás ako profesionálneho historika, ktorý má, predpokladám, načítaných oveľa viac orginálnych prameňov ako ja, aspoň upozornenie na ďalšie „do neba volajúce nehoráznosti“, ktorých sa stále dopúšťajú oné „autority“ na poli historiografie.
  A ten Hermann? To ste mi prihral na smeč.
  Čudujem sa Vám, že si neuvedomujete(?), že v časoch, keď po nemčine, angličtine, francúzčine,… nebolo „ani chýru ani slychu“, my sme tu vďaka sv. Cyrilovi mali spisovný jazyk!!! Je naším smutným osudom, že kvôli zapredancom (aj dnes existujú aj mentálny zapredanci) sme v podstate o toto prvenstvo prišli, a potom dnes napr. v dokumentoch BBC môžeme počuť „silné reči“: „Revolúcia v Európe nastala, keď Biblia bola preložená do národných jazykov – angličtiny, nemčiny, …“ 500 rokov po našom preklade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  My tu doma máme priezvisko GRMAN, načo chodiť do tých končín, v ktorých istý svedomitý Slovan Parum Schulze pred cca 500 rokmi napísal v úvode svojho slovníka Polabskej slovančiny: „Týmto jazykom rozprávala moja stará mama. Mladí sa tento jazyk už nechcú učiť.“(500-ročné FÚÚÚJ im !!!)
  Stručne: najprv bol Grman/Hrman až potom bol Hermann tak, ako najprv bol Vladimír a až potom bol Waldemar – my slovu/menu Hrm-an a menu Vladi-mír rozumieme aj dnes tak, ako sme mu rozumeli pred 1500 rokmi. To však nemožno povedať o Nemcoch a o ich Hermann-ovi a Waldemar-ovi!!! „Her-“ dnes vnímajú ako my naše „pri-“ (herkommen, herfliegen ) alebo „po-“ (hergeben), lebo „her“ znamená „sem“, a s Waldemar-om je to väčšia švanda, lebo to sa podľa „prvého dojmu“ dá vnímať ako „Lesná rozprávka“ (Wald = les, mär = rozprávka).
  No, a s Nemeckou etymológiou týchto slov na mňa nechoďte, lebo po skúsenostiach s overovaním mien údajných Gótov, Vandalov, Suebov, Lugiov, Gepidov, … v latinských a gréckych prameňoch, sa na nemeckých etymológov dívam tak, ako na maďarských, s vysokou mierou opatrnosti (mierne povedané).
  Škoda, že vkladaním mi do úst tvrdení, ktoré som nikdy nepovedal, ste sa v mojich očiach zaradil, k tým, ktorí okrem iných nezmyslov tvrdia, že náš „chlieb“ je z „germánskeho“ „hlaiba“ – ale veď všetky dnes známe historické pramene o Slovanoch hovoria ako o roľníkoch, a o Škandinávcoch ako o temer lovcoch-zberačoch – to vari títo „variagovia/vrahovia“ ho napiekli z ukradnutej múky???

 12. Anton Hrnko 15. mája 2011 / 22:31

  Viete, ono nie je dôležité, kedy čo vzniklo, ale či sa to udržalo! Ak ma pamäť neklame tak biblia bola preložená do gótskeho jazyka už v 4. alebo v 5. st. A čudujte sa svete, ten jazyk nemá nič spoločné so slovanskými jazykmi. Je to klasický germánsky jazyk bez ohľadu na to, či sa v latinčine zapisovali s i alebo e. Ešte raz Heer je voj, vojsko a hermann bol ten, čo bol na čele vojska; niečo podobné ako v slovenčine Vojtech. S časticou sem (her) to nemá nič spoločné. Nuž a tá gótska biblia nemala žiaden vplyv na germánsky svet. Rovnako ako cyrilo-metodský preklad biblie nemal vplyv na ďalšie osudy Slovákov v literárnej oblasti, lebo prešli na latinčinu a používali ju ako hlavný komunikačný literárny jazyk až do 18. st. Až preklady biblie do národných jazykov po vynájdení kníhtlače mali vplyv na národné literatúry, lebo sa mohli šíriť medzi všetkých gramotných ľudí. Zabúdate, že po oných germánskych národoch zostali aj jazykové pamiatky v ich jazykoch, čo je dôležitejšie pri ich etnickom identifikovaní ako vaše nepodložené chcenie. Dnes napr. nikto v germánskom svete nepochybuje, že napr. medzi vikingami bola aj veľmi silná slovanská zložka. Nič to však nemení na tom, že hlavnou zložkou boli germánski Normani. Šibrinkovanie pár menami, ktoré zapísali zväčša latinskí pisári a nebratie na zreteľ celý komplex prameňov je hodné len tej odpovede, ktorú som vám dal minulé. Nemienim pokračovať v debatách o sprisahaneckých teóriách, ktoré vykladajú históriu ináč, ako sa oficiálne vykladá, ale nie sú schopné ani ochotné najskôr vyvrátiť to, čo oficiálna historická veda tvrdí.

  PS. A s tým Grmanom ste ma skutočne dojali. Skoro som sa rozplakal!

 13. Metod 20. mája 2011 / 21:44

  Vážený pán Hrnko,
  pokiaľ viem, tak ste profesionálny historik. Ako je potom možné, že pri etymologickom výklade slova Hermann sa, tak sa mi javí, opierate o kvázietymologické/radobyetymologické výklady mena Hermann uvádzané v knihách typu „Vyberte si meno pre svoje dieťa“?

  Klugeho Etymologisches Wörterbuch … pri hesle „Heer“ uvádza aj príklady „použitia“, a to Herberge, Herold, Herzog a verheeren. Ja tam nikde nevidím Hermann!!!

  Tento slovník sa „vyhýba“ aj slovu German! Asi prečo, nám napovie The Concise Oxford Dictionary of English Etymology, ktorý pri hesle German uvádza „perhaps of Celtic origin (confer Old Irish „gair“ neighbour) = sused ???????????????????????????????????

  Je smutné, že slovenský historik, tak nekriticky pristupuje k „produktom“ tak úžasne „objektívnych“ nemeckých „kapacít“, ktoré sú vo svojej praodrodileckej radobynadradenosti schopné ignorovať úlohu Slovanov v ich dejinách – viď Dějiny Nemecka, ktoré vyšli v edícii Dějiny států světa, kde v rejstříku nenájdete termín Slovan, či Vened v nijakej podobe???

  Je smutné, že akceptujete „argumenty“ takých radobyodborníkov, ktorí dodnes „poznajú“ len indogermánske, a nie indoeurópske jazyky = akceptujete tých, ktorí v svojej zadubenosti, plynúcej z jazykovej málovedomosti, ignorujú to, že v Sanskrte sú slová ako agni = oheň, den = deň, tamas = tma, … a to, že v „krvi“ brahmánov koluje tzv. slovanský gén R1a „v objeme“ šplhajúcom sa k 90-im %!!!
  Je smutné, že akceptujete „odborníkov“, ktorý sa hneď poponáhľali urobiť nový a údajne lepší genetický rozbor génov Ötziho, lebo prvý rozbor ukazoval na jeho príbuznosť s nami Stredoeurópanmi!!!

  Začínate mi pripomínať jedného maďarského etnografa s priezviskom Kiszely (jeden Kyseľ z Pohronia ma vozí v autobuse), ktorý bol v Číne hľadať svojich predkov, a našiel tam, len „maďarskú hudobnú stupnicu“(či kieho ďasa)?????????????????????????????????

  A pre kieho ďasa všetci vy „objektívny“ odborníci „brzdíte“ južnú hranicu Samovej ríše na Dyji?
  To nepoznáte prácu Jarmila Justová: Dolnorakouské Podunají v raném středověku, alebo ju ignorujete, len preto, že to nenapísala Nemka???
  Potom by ste nemuseli vy historici hľadať VOGASTISBURG kade-tade, veď Augusta VINDELIcorum = AUGUSTBURG = Augsburg je vari takto pomenovaný „pre srandu králikom“???

  P.S.: A v tej „slávnej“ „Gótskej“, údajne Vulfilovej, Biblii je prečo slovo OTec v podobe ATTa, a nie v podobe Fater???????? To ju písal Ata-turk???????????????????????????????????????
  A to 5./6. storočie určili podľa jej „čiarového kódu zo supermarketu“, keď ste si tak istý jej datovaním?????????????????????????????????????????????????????????????

  Nič nie je také, ako nám to vykresľujú potomkovia onemevších odrodolcov!
  A tí „omaďarševší“, to je tiež fasa klasa – viď slovenský Školský atlas, ktorý anachronicky
  učí naše deti, že Maďari sú príslušníkmi žlto-bielej ľudskej rasy, ale nový maďarský už učí
  maďarské deti, že sú príslušníkmi bielej ľudskej rasy. To vstupom do EU zrazu obeleli?

 14. Anton Hrnko 21. mája 2011 / 20:48

  Veľavážený Metód,
  jeden klasik by povedal, že to je hlboké nedorozumenie. Indoeurópsky alebo indogermánsky sú obsahovo totožné slová; modernejšia veda používa indoeurópsky, lebo je výstižnejší. Tieto jazyky sa delia na indoatlantickú alebo tiež centickú(keltské, germánske, latinské jazyky) a indoiránsku alebo tiež satnickú skupinu (hindu, farsí, kurdština, paštu, bengáli…). Do satnickej skupiny patria aj slovanské jazyky, tak je normálne, že sú v nich viac podobných slov, lebo majú podobné korene. Ale keď už sme pri tom agní. Čo vám hovorí také latinské slovo gnis. Znamená zápal v zmysle duševnom, hoci v slovenčine je to hnis, tiež zápal, ale iný. To znamená, že všetky indoeurópske jazyky sú prepojené. Nuž a „perhaps“ v angličtine znamená asi toľko ako áno-nie. A genetika v historickej vede je asi ako história v jadrovej fyzike. Určite sú tam styčné body, kde sa dá nejaký názor podporiť, ale z hľadiska etnogenézy národa je to ničotné, lebo národy sú javy sociálne, nie biologické. Môj pradedo bol Talian. Povedzte mi, čo to má spoločné s mojou dnešnou národnou príslušnosťou? Zhola nič, lebo hoci taliansky čosi viem, necítim sa ani štipkou Talianom. Som jednoducho Slovák a moja biologická minulosť na tom nemá žiadnu účasť.
  A čo tárate o mojom názore na Samovu ríšu. Pozreli ste si aspoň moju predstavu o Samovej ríši v príspevku na tomto blogu: Mapa Veľkej Moravy. Alebo ste čítali v príspevku Devín niečo o etymológii Vogastisburgu? No, a s tým atta sme ma skutočne dojali. Viete vy niečo vôbec o distribúcii slova atta-otec/pater – fater? Takže si veci naštudujte, skôr než sa začnete niečím oháňať ako kyjakom. Slovenská história musí byť založená na faktoch a keď chcete uviesť nové fakty, ktoré sú v rozpore s tými starými, tak najskôr musíte tie staré vyvrátiť! Ale to som tu zatiaľ nevidel? Veda má svoje pravidlá, ktoré keď sa nedodržiavajú, tak to nie je veda!

 15. Metod 24. mája 2011 / 21:05

  Vážený pán Hrnko, a za tie články o Devíne a VM, Veľavážený pán Hrnko :-),
  ja to rôzne vedecké „škatuľkovanie“ satemové a centumové atď. poznám. Dobre si uvedomujem, že aj „škatuľkujúci“ vedci majú nezastupiteľnú úlohu, no na druhej strane, ako nás učí história vedeckého bádania, veľmi často sa stávajú určitou brzdou v napredovaní vedeckého poznania „z titulu ich autority“ vybudovanej relatívne veľmi ľahko, lebo oni počas celej kariéry len „citujú“, t. z. nikomu neodporujú ( „se la vi“ – nechce sa mi hľadať ako sa to správne píše, len preto, aby som Vás mohol upozorniť na jednu knihu, v ktorej sa píše aj o tom, ako nadradene vnímané vrstvy spoločnosti v „starej Francii“ psychologickým nátlakom „dokopali“ podriadene vnímané vrstvy k tomu stavu, že dnes Francúzi ináč píšu a ináč vyslovujú – podľa mňa to podobne prebehlo aj v Anglicku, neviem či toto tvrdí aj odporúčaná kniha, lebo ju mám len rozčítanú – je to kniha Nicholas Ostler: Říše slova, jazykové dějiny světa ).
  Tuším to povedal A. Einstein, že dačo je nemožné dovtedy, kým nepríde dajaký „blbec“, ktorý o nemožnosti toho nič nevie, a uskutoční to. A vo vedeckých kruhoch koluje aj postreh, že nová teória sa presadí, až keď jej odporcovia vymrú (smutné poznanie).
  Ten mnou uvedený príklad s odlišnosťou na Mape ľudských rás v Školskom atlase sveta slovenskom a novom maďarskom som uviedol ako pre mňa nad slnko jasnejší príklad „choroby“ starých vedeckých teórií – veď keby antropologická teória o príslušnosti Maďarov k žltobielej ľudskej rase nebola vedecká tak, ako by sa bola dostala do učebníc?????????
  Tak si vravím: „To nebolo toho, kto by vtedajším, predpokladám, hlavne maďarským antropológom povedal, že vážení páni, vy sa nikdy nedívate do zrkadla???????????????
  Čo to tu bola za chorá spoločenská atmosféra, keď, ako dnes ukazuje genetika, sa takáto očividne nesprávna a nevedecká teória presadila za vedeckú, „nevedkami“ na Slovensku dodnes akceptovanú??????????????????????????????
  Túto chorú atmosféru vynikajúco ilustruje udalosť v živote jedného z najvýznamnejších Slovákov, profesora Aurela Stodolu. A. Stodola odmietol ocenenie od vznikajúceho „jeho národného“ štátu, len preto, lebo jeho dcéra mu pohrozila až samovraždou zo strachu, že by sa takým činom „Nemky“ dozvedeli, že ona je len „úbohou Slovenkou“.?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
  Nuž, a v takejto spoločenskej atmosfére nadradenosti Nemcov = „Onemevších“
  (a tiež Maď-ar-ov = „Do starej turečtiny prekalkovaných Slov-an-ov“, konkrétne, ako sa „nechtiac“ preriekol Anonymus, Rusínov/Ruthenov)
  vznikali aj teórie o „indogermánskom“ prajazyku ( to len mňa štve, že tie ich „konštrukty“ označované hviezdičkou sa nedajú mne Slovákovi „ani len prečítať, nie to ešte vysloviť“, a to sme my Slováci povestní rýchlosťou učenia sa cudzím jazykom – škoda, že to vyúsťuje do rýchleho odnárodňovania sa ).
  Pán Hrnko, ono to „indogermánsky“ je vo forme skratky „ig.“ aj v 23. vydaní spomínaného „Klugeho“ ( v r. 1995 ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tu už nejde o modernosť a nemodernosť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Vy sám v článku o Devíne uvádzate pekný príklad na „pretrvávanie mentality onemevších kolaborantov s okupačnou mocou“ (čo i len „mentálnou“ – predvčerom nemeckou, včera českou, … ):
  „Pri určovaní vzniku a charakteru stavieb sa v tridsiatych rokoch 20. storočia „sekol“ najmä najväčší uznávaný odborník na stredovekú architektúru Slovenska Václav Mencl. Pri hodnotení stavebných pamiatok raného stredoveku si stanovil ničím neodôvodnený predpoklad (vychádzajúci pražského čechoslovakistického centralizmu), že najstaršie kamenné stavby na území vtedajšieho Česko-Slovenska boli postavené v Prahe a odtiaľ sa znalosť budovania murovanej architektúry šírila smerom na východ. Keďže v Prahe pred 10. storočím neboli zistené žiadne pozostatky, ktoré by indikovali znalosť stavania za pomoci zmesi vápna, vody a piesku, odmietal možnosť znalosti murovania na Slovensku pred 11. storočím. V hlbokom presvedčení, že v odľahlých oblastiach vzdialených od Prahy sa nemohli po zániku Rímskej ríše až do 11. storočia stavať murované objekty, … „
  Ja k tomuto dodám, že k „predpokladu“ o prvotnosti pražských maltových stavieb dospel, súc „„strašený“ predpokladom, že Praha je predsa bližšie k priam svätému „faterlandu““(kde sú aj ho… voňavé)!!!
  Tu som si spomenul, aby som neťal len do „vlastných radov“, na to, ako sa ostatní Nemci posmievali Bavorom, keď si postavili Bayerische Motorwerk, že čo sa tí sedliaci zblazneli, keď idú vyrábať autá, a už dlho sa vozom BMW nik nesmeje !!!
  A keď sme už pri Bavoroch tak, najstarší zápis ich mena znie Baivvari, ktorý sa „oficiálne“ interpretuje ako „ BÓJovia rôzni“, a v vyššie spomínanej knihe, si môžeme prečítať, že BOI-i znamená BOJ-ovníci (bijci) „samozrejme“ bez udania „príslušnosti tlmočiaceho jazyka“ (samozrejme preto, lebo v prípadoch, keď interpretácia smeruje k slovanskému jazyku tak, som si zvykol, že zrazu sa u „západných“ autorov „stráca vedecká dôslednosť“)!!!
  A čuduj sa svete, v írčine je boj (v rôznych obdobách): cath, briseadh, troid, griolsa, racán, streachailt, strácail, gleic, coimhlint, streachail !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Hovoríte: „A genetika v historickej vede je asi ako história v jadrovej fyzike.“
  Ja Vám na to: „To ste asi nedomyslel? Viete, kde by bola archeológia a tiež história bez jadrovej fyziky, bez metódy zisťovania veku analýzou rozpadu rádioaktívneho izotopu uhlíka? Nuž tam, kde je história, keď ignoruje schopnosti genetiky presne datovať „cestu“ skutočných národov dejinami.“
  Môj dedo podľa priezviska bol Maďar, ako som s hrôzou zistil v Budapešti, listujúc maďarským výkladovým slovníkom z léta páne 18XX. Našťastie jeden z bratov „pradedov“ si priezvisko nepomaďarčil, tak som v pohode. 🙂
  A ten Váš predok, sa možno len vrátil z „expedície organizovanej Longobardmi“. 🙂
  A ináč, národ (nation) sa volá národom, pretože to súvisí z rodom, rodením a teda s génmi a genetikou!!!
  Tú nenormálnosť, nation je štátna príslušnosť sem zaviedli (a už v staroveku) dobyvatelia rôznych území, ktorým bolo úplne jedno aký národ, či národy vyžierajú!!!
  Dobyvateľom, okupantom vždy išlo len o množstvo roľníkov a remeselníkov, ktorých mohli vyžierať!!!
  A ak si títo vykorisťovaní navzájom nerozumeli, neboli jedného rodu, o to ľahšie sa dali dlho vyžierať!!! Divide et impera!!!
  Z tohto, v skutočnosti, protinárodného zmýšľania vychádza dnešné pseudonárodné, mocou dirigovane vsugerovávané, predostieranie radobymoderného ponímania pojmu národa, ako spoločenstva tých, ktorí sa tak cítia???
  Dnes je „cool“ hlásiť sa k „národu“, bez ohľadu na to, či mám k tomu národu rodovú väzbu???
  Cítim sa byť napr. amazónskym indiánom, nuž tak mi to bez akéhokoľvek problému zapíšu do dokladov???
  Viď istý český etnológ, čo behá po svete s národnosťou Javalapiti !!!
  Aj Maďari sú v tomto „úžasní“ – vymysleli si „chvályhodný“(podľa nich) radobynárodný status : Maďar voľbou??? Non sens!!!
  Veď uvážte, keby som sa rozhodol, že si vhodne zmením priezvisko, napríklad na Gates (čo si kľudne môžem), a potom sa budem domáhať dedičstva po Gatesovi, tak ma vysmejú!!!
  Ale keby som sa stal Maďarom, tak ma ešte pochvália a dajú mi aj „gleit“. NON SENS!!!

  „Súčasné moderné“ chápanie národa sa presadzuje, lebo vyhovuje tzv. veľkým „národom“, ako sú Nemci, Angličania alebo Francúzi, ktorí ešte „nedávno“ umiestňovali na staniciach tabuľky s textom: Zákaz pľuť na dlážku a hovoriť provensálsky?????????????????

  Vravíte: „Slovenská história musí byť založená na faktoch.“

  Je faktom to, že v Iordanesovej Getice sú okrem podoby mien tých istých osôb s „-mer“ aj podoby s „- mir“, konkretne VIDIMIR, VALAMIR, TIUDIMIR ? JE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je faktom, že mená končiace sa na „-mir“ sú jednoznačne slovanské? JE !!!!!!!!!!!!!!!!
  Je faktom, že aj mená končiace sa na „-mer“ sú následne tiež jednoznačne slovanské! JE, lebo my Slovania máme „mier/měr“ a máme aj „mír“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je faktom, že pri Világosi leží BALAMER falva, zhruba v miestach, kde Iordanes hovorí o VALAMERovi/VALAMIRovi údajnom Gótovi? JE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je faktom, že táto Balamer falva je v rokoch 1406-1409 zapísaná ako „tres ville BALAMARfalua? JE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je faktom, že v Maďarsku dodnes používajú osobné meno BALAMBÉR (aj Bagamér, Baldemár, Radomér, Tihamér ) a v Bulharsku BALOMIR? JE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak páni historici, koľko ešte faktov potrebujete, aby ste prestali „papať aj s navijakom“ „západniarsku“ interpretáciu Gótov a Germánov vôbec???

  P.S.: Dúfam, že teraz na mňa nevytiahnete maďarskú teóriu, že Balamer/Balambér je Hún.
  (Tu som si spomenul, že anglickí novinári cez 2. s. v. nadávali Nemcom do Húnov? To aj Nemci sú „Maďari“? 🙂 Nuž, ak vezmeme do úvahy, že Magy-ar = Slov-an a Nemci sú onemevší Slovania tak, prečo nie?)

 16. Šľak 25. mája 2011 / 8:03

  Ono, pokiaľ ide o tie rôzne typy národov (to „moderné“ chápanie), zrovna pred pár dňami som dočítal jeden (dosť odborne na mňa pôsobiaci) článok na internete, v ktorom sa autor rázne postavil proti striktnému vnímaniu tzv. „etnických národov“ ako autoritárskych, neslobodných a teda „spiatočníckych“ (v zmysle „vstupu“ či „výstupu“ z neho) a tzv. „občianskych národov“ ako „pokrokových“, liberálnych, slobodných (v tom istom zmysle). Skôr tú otázku postavil do takej polohy, že sú to (v ideálnej podobe) 2 hraničné stavy toho istého. Ako príklad uviedol, že napríklad etnické národy, ktoré zvyknú smerovať k vytvoreniu vlastného štátu, zakaždým preberajú aj určité črty národov „občianskych“, ako je inštitucionalizácia, teritoriálne ohraničenie atď. ktoré sa stávajú aktívnou súčasťou identity jednotlivca, zatiaľ čo aj v občianskych národoch (založených spočiatku na príslušnosti k štátu, na vnímaní teritoriality vlastnej identity) sa postupne vplyvom „spoločného žitia“ vytvorí viac menej jednotná kultúrno-jazyková náplň (v zmysle etnicity). Napriek tomu nepopiera ani on, že je ťažšie stať sa príslušníkom etnického národa ako národa občianskeho (politického). Takisto nie je problém nájsť na internete články (odborné) v rôznych jazykoch, v ktorých sa akceptuje to, čo sa napríklad tvrdí aj tu, a síce, že dnešná etnická mapa Európy je výsledkom procesov cca v 8. – 11. storočí. Na mňa to pôsobí tak, že zväčša túto skutočnosť akceptujú tí autori, z čítania článkov ktorých mám pocit, že rozumejú pomerom v stredoveku viac do hĺbky. Autori zaklínajúci sa neexistenciou „nacionalizmu“ v prednárodnom období zväčša zostávajú len pri všeobecných konštatáciách („jazyk nebol dôležitý“) a frázach (toto je typické najmä pri novodobých „osvietencoch“ slovenskej a českej proveniencie, články niektorých z nich sú doslova infantilné – a to už je teda čo povedať). O tom, že hovoriť o formovaní ranostredovekých slovanských národností (medzi nimi aj slovenskej) je napríklad pre ruských autorov (aspoň tak sa mi to javí z bežného prieskumu niektorých kníh a článkov na internete) normálna vec, sa ani nebudem ďalej rozvádzať.

  Z toho by členov plešatého politickej komisie pre prehodnocovanie sôch zrejme ranila mŕtvica. Vo všeobecnosti – nie je to také zlé, pán Metod, s tým pohľadom na národy, naozaj nie. Veľmi veľa ľudí má stále dosť zdravého rozumu, veľmi veľa vzdelaných a múdrych ľudí.

 17. Metod 26. mája 2011 / 22:09

  Ďakujem Vám pán Šľak,
  za fundované podporné stanovisko. Som rád, keď vyprovokujem múdreho človeka „vystrčiť rožky spod ulity onoho, v našich končinách zvlášť preferovaného: Múdrejší ustúpi“. Totiž v našich končinách sme sa už naustupovali toľko, že sme sa temer aj my všetci „prekalkovali“ na „Slovanov po turecky“ (Maďarov). V roku 1918 sa údajne spomedzi právnikov žijúcich na slovenskom území k slovenskej národnosti hlásili len toľkí, koľkých bolo možné spočítať na dvoch rukách. Smutné!!!
  Hovoríte, že veľmi veľa ľudí má stále dosť zdravého rozumu, veľmi veľa vzdelaných a múdrych.
  Pýtam sa, kde sú, keď ich nepočuť a nevidieť v „mienkotvornej atmosfére“ tejto spoločnosti.
  Kde boli, keď napr. nezastavili (trebárs „aj vlastným telom“) tých, ktorí presadili odstránenie nápisu „kráľ Starých Slovákov“ zo sochy Svätopluka s „odôvodnením“ (okrem iného) v tom duchu, že slovenský národ, podobne ako iné národy sa vydiferencovali až v novoveku, a pritom tým „historikom“ nevadí bradatý pojem „sťahovanie národov“ – dofrasa, aké národy to vtedy boli, keď podľa nich ešte ani nevznikli??? Veď to sa v prevažnej miere „sťahovali“ ani nie etniká, ale bandy zbojníkov, ktorí sa neštítili vraždenia, drancovania a podpaľačstva.
  To, že takéto a podobné nezmysly sa presadili a stále sa presadzujú, umožňuje to, že tí múdri sú nejednotní, každý z nich sa hrá na svojom „piesočku“, strachuje sa, že keď s dačím ešte nie 100 %-ným vyjde na svetlo sveta, tak ho ostatní vysmejú, alebo mu to dakto „došolícha“ a vyrukuje do sveta ako s vlastným zistením.
  Výsledkom je, že keď si to oni „dostopecentujú“, tak potom ich stopercentný hlas zanikne v kriku „tých, ktorí sa nehanbia vykrikovať rýchlo aj nezmysly“.
  Takýmto činom my Slováci/Slovania „chytáme históriu za chvost“ a následne chytáme za chvost ekonomiku, aj v dôsledku nízkeho historického sebavedomia (pretože v trhovom hospodárstve sa aj ocenenie národa „trhovou cenou“ odvíja od toho, koľko si tento národ za „svoje služby ľudstvu“ pýta).
  Preto vyzývam všetkých oných múdrych, že ak tu alebo inde, dakto zverejní dačo, čo ešte nie je 100%-né, tak ho nevysmievajme, ale pomôžme mu to „dostopercentniť“ vlastnými zisteniami, bez strachu, že tak prídeme o prvenstvo, veď u nás existuje automatický kopirajt, ktorý by mal zas ten, ktorému bude pomožené, samozrejme rešpektovať uvádzaním mena toho, kto mu pomohol.
  Pán Hrnko mi v jeho prvej reakcii na môj prvý príspevok „vsunul do úst“ slová typu „a la C. A. Hromník“. Ja som si knihu pána Hromníka: „Sloveni Slováci, kde sú váše korené“ prečítal. Aj keď jeho závery sa mi z titulu môjho poznania javia „pritiahnuté za vlasy“, som mu vďačný, pretože ma upozornil, že v tamilčine je veľká množina slov, ktoré sa veľmi podobajú na naše. Môj prvý predpoklad pre riešenie tohto problému je, že to je dôsledok vplyvu Sanskrtu. Ale, čo je pre mňa momentálne najviac „stimulujúce“, je fakt ním predostretý, že náš „tavič“ je v tamilčine „taviř“, a to preto, že v Historickej revue 5/2011 som sa dočítal, že v sumerčine sa spracovateľ medi povie „tabira“ a v churritčine sa odlievateľ medi povie „tabiri“. A to ešte aj preto, že otec po sumersky je „ad“.
  Pomáhajme si ako vieme. Utopiť v lyžici vody sa nás snažia odrodilci už cca 2000 rokov.

 18. Anton Hrnko 26. mája 2011 / 22:24

  Má to len jednu chybu. V tamilskom slovníku také slová nenájdete. Pokúšal som sa to. Môžete to skúsiť aj vy. Tamilský slovník je bežne na webe. Keď nemôžeš niekoho poraziť, tak sa pokús zosmiešniť! To je staré imperialistické heslo. A národne orientovanú slovenskú historiografiu zosmiešňujú takí, ktorí by ju radi videli, aby sa hádala o tom, či Kristus rozprával slovensky alebo sloviensky, resp., či Adam vedel po slovensky už v raji alebo až po vyhnaní. Do takejto polohy by ju chceli dostať títo rôzni hromníci a podobné existencie. Len sa ich treba opýtať, kto ich za to platí! Ako môžete uveriť teóriám, ktoré rozbíjajú všetko doterajšie poznanie bez toho, aby ste si overili, či to skutočne tak je! Ja som sa tie tamilské slová vydal hľadať do slovníkov a nenašiel som ani jedno! A dá sa to overiť aj tak, že si dáte slovo, napr. toho taviča do tamilského slovníka a zistíte, že vám z neho vypadne úplne niečo, čo sa na to, čo tvrdí onen guru ani z diaľky nepodobá. takže dobrú vieru a hovaďte sa ďalej.

 19. Šľak 27. mája 2011 / 7:25

  Pán Metod,

  prečo ste vlastným telom nebránili odstráneniu nápisu „kráľ starých Slovákov“ Vy? 🙂 To nie je to, čo ja očakávam od ľudí ako dvaja páni na tomto blogu, ktorých si vážim, alebo od pána Kučeru, Marsinu, Ďuricu, Doruľu, atď. Od týchto pánov očakávam presne to čo robia. Že budú skúmať a vypracúvať vedecké argumenty (a publikovať), lebo tak ako „zúri“ boj medzi ideami v radoch „bežného“ obyvateľstva, tak zúri boj aj medzi ideami v radoch špecialistov. Pán Pomocník, to tu už zmieňoval, po páde východného bloku, časť obyvateľstva (ja dodávam, že tá bez pevného zástoja vo vlastnej krajine – ten jej ostatne chýbal vždy) sa „vzhliadla“ v západe a v jeho nekritickom obdive. Že sa to stalo našej tzv. „elite“ – hádam Vás to neprekvapuje? Nie je to predsa prvý krát… Veď to boli vždy vnútorne prázdni ľudia, kde niet obsahu, niet ani stability. No a aký už len „filozofický“ postoj k etnicite môžete očakávať napr. od amerických autorov, keď ten ich „národ“ by definíciu národa v zmysle etnickom nespĺňal, aj keby sa všetci do radu rozkrájali??? 🙂 O Rakúšanoch tu už tiež bola reč.

  Čo je u nás nie v poriadku je to, že priestor v médiách dostáva takmer výlučne iba jedna časť spektra (navyše výrazne menšinová). Nebyť toho, ako moc je napr. prof. Kučera populárny vo verejnosti, verte mi, že by sa neobjavil v tv. Namiesto toho sa tam objavujú kadejaké kreatúry, ktoré získavajú prívlastok „historik“ doslova zo dňa na deň, disponujúce jedinou vlastnosťou – schopnosťou hlasno kričať. Samozrejme si asi položíte otázku, čo s tým? Nič svetaborné nevymyslíme, treba robiť svoj podiel mravenčej práce. Ja sa napríklad snažím nachádzať sem tam na internete články majúce nejaký vzťah k tomu, čo na tomto blogu tvrdí A. Hrnko. A propagujem tento blog. Robte aj Vy svoj diel mravenčej práce. Viac netreba, verte mi. Ja si pamätám kampaň proti Ďuricovej knihe v 96-97 a keď výsledok krížovej výpravy z minulého roka porovnám s oným obdobím, tak môžem tú minuloročnú maškarádu Sulíka a spol. nazvať len ako totálny debakel. Čo vlastne dosiahli – okrem toho, že sa znemožnili, že nas….li obrovskú kopu ľudí a že táto (skutočne) obrovská kopa ľudí dnes považuje Svätopluka za svojho ešte viac, ako kedykoľvek predtým??? Skoro by som až povedal, že odstránenie nápisu v porovnaní s tým bledne do bezvýznamnosti. Nehovoriac o tom, že je iba dočasné.

  K Hromníkovi: veľa sa o ňom už na tomto blogu diskutovalo, veľa už na tomto blogu diskutoval pán Hrnko aj priamo s ním (niekde v úplne prvých diskusiách). Skúste si to pozrieť. Ja chápem pána Hrnka, že mu zakaždým riadne „pohne žlčou“ zmienka o Hromníkovi, pretože je presvedčený, že ten pán škodí slovenskej historiografii ako takej. Ja mám na to trochu iný pohľad vyplývajúci z toho, že nezáleží na čom je založená národná hrdosť, ale na tom, aby národná hrdosť bola. Vidíte to úplne krásne na Maďaroch (a aj iných).

 20. Metod 27. mája 2011 / 21:50

  Vážený pán Šľak,

  ako sa zvykne hovoriť, z duše mi hovoríte, až na pár malých detajlov:

  1. bývam cca 250 km od Bratislavy, a musím sa živiť poctivou prácou, lebo na „coolové okrádanie blížnych“ t.j. „dokopanie“ výrobcu, aby som od neho lacno kúpil a oblbnutie spotrebiteľa, aby som mu mohol draho predať, nemám žalúdok. Preto som Svätopluka, nemohol brániť vlastným telom, ale očakával som, že v Bratislave sa nájde pár statočných, žiaľ našli sa len „statoční“ ohovárači z druhej strany, ktorí aj cudzincom pri soche tlačili nezmysly do hlavy;
  2. je to debakel pre „šulíkovcov“, ale oni sú stále pri moci a definitívne nás „dopredajú do otroctva“ Západu, „Vichingovcom“ tam, kde sme boli od čias Svätopluka;
  3. ja si zas potrpím na „čistote zdroja“ slovenskej/slovanskej národnej hrdosti, pretože mi Sloväni si nemusíme budovať svoju hrdosť na báchorkách, LEN …

  LEN SA MUSÍME DÍVAŤ NA STARÉ, CUDZINCAMI „POSVäTENÉ“ „PRAVDY“ VLASTNÝMI OČAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  AKO TO ROBIŤ, TO SA SNAŽÍM UKÁZAŤ AJ NIŽŠIE V MOJEJ REAKCII NA POSLEDNÚ REAKCIU pána Hrnka.

  Vážený pán Hrnko,
  chápem, že podobne ako ja nemáte času nazvyš. Ale, prosím Vás, čítajte pozornejšie.

  Ja som Vás tými slovami: „a za tie články o Devíne a VM, Veľavážený pán Hrnko :-), nechcel uraziť, práve naopak, veď preto som tam dal „smejka“ 🙂 znamenajúceho úsmev, a nie „chechtoša“ :D, aby ste to nepochopil ako „aký požič, taký vráť“.
  Keby ste čítal pozornejšie, tak by ste si všimol, že mne ide v prvom rade o to sumerské „tabira“(tavič) a „ad“(otec) a „nu“(meno) atď. Ten fakt, že v tamilčine sa tavič povie podobne je pre mňa momentálne „milý fakt“, ale kým si ho neoverím v Hromníkom citovanom slovníku, tak to nie je pre mňa argumentačný fakt. To, že ste Vy tie slová nenašiel v internetovom slovníku, ktorý pravdepodobne zachytáva len modernú podobu tamilčiny, ešte neznamená, že v starej tamilčine také slová tiež neboli. (Tamili určite staré výpožičky z jazyka okupantov, Sanskrtu, postupne nahrádzajú svojimi slovami, ktorým rozumejú.)

  Uviedol som toho Vami mi „prihratého“ pána Hromníka ako príklad, že aj poznatky a úsudky „amatérov“ nemusia byť tak, na hony vzdialené pravde, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Keďže vidím, že Vami „odpálenú loptičku“ som Vám nie najlepšie vrátil späť, tak Vám spomeniem pre mňa výkričný príklad, že aj amatér môže byť pre vedca „inšpiratívny“. Predpokladám, že poznáte „kauzu“ okolo pána A. Horáka, povolaním, tuším, kameramana a jeho knihy: O Slovanech úplně jinak.
  Nuž, neviem, či ste sa „znížil“ k jej prečítaniu, ale ja som ju čítal tak podrobne, ako čítam vedecké knihy. Tak mi utkvelo v pamäti, že pán Horák umiestnil pravlasť Slovanov do Strednej Ázie k riekam Amudarja a Syrdarja na základe toho, že sa ich nezľakol (ako sa ľakajú „slovutní“ jazykovedci) jednoducho prečítať tak, ako sú tie mená napísané, po našom.
  A POZRITE SA, KAM GENETICI UMIESTŇUJÚ PRAVLASŤ NAŠEJ HAPLOSKUPINY R, „PRAMATKY“, ČI SKÔR „PRAOTCA“ DVOCH BRATSKÝCH HAPLOSKUPÍN R1a („SLOVANSKEJ“) a R1b („galskej“)!!!!!!!!!!!!!!!!! PRESNE TAM, KDE A. HORÁK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  P.S.: Hovorím galskej, lebo ja ju tak pomenovávam, pretože v Írsku je v populácii zastúpená v cca 80%-ách. Ja striktne rozlišujem Galov a Keltov, a teda aj galské jazyky a keltský jazyk, lebo sledujúc, čítajúc to, čo sa po Keltoch zachovalo, tak mi vychádza, že … , veď posúďte sám:
  BOIi – od slova BOJ, a to tvrdí Angličan!!!
  OSERiantes pri „OZERe“ PELSO (Blatoň), a to z maďarského Atlasu histórie!!!
  COSTO-BOCI v našich končinách a TOLISTO-BOGI/Tlsto-boci prisťahovavší sa do Malej Ázie, …
  (A čo „nezmyselné“ mená aj na bratislavských keltských minciach? Nuž, tam to môžu byť mená vtedajších okupantov, zatiaľ neistej proveniencie.)

  A to zhoväďovanie sa? Nuž, záleží na tom v čích očiach sa človek „zhoväďuje“. Ja sa napríklad denne „zhoväďujem“ v očiach „expreliezačov ZŠ“, ktorých sa snažím presvedčiť, že vzdelanie je pre život dôležité, aj napriek tomu, že je u nás nezaplatené. Ó, ako by sa mi tí „špekulujúci minimálne sa snažiaci“, ľahko presviedčali, keby som im mohol povedať: Učte sa a budete mať plat ako ja. To však môže povedať Nemec na mojom mieste, ale keby som to povedal ja, tak by si mysleli, že si z nich uťahujem. Aj tento smutný stav s „úbohým“ ocenením našej práce, je dôsledkom stáročného poklonkovania „smerom na západ“. To čo „Onemevší“ nedosiahli za 1000 rokov zbraňami, to dosiahli za pár rokov „ekonomicky“ cez vrecká (viac-menej „mentálne“) našich(?) „ľudo-vládnych“ nových „pánov“ vo väčšine s cudzo znejúcimi priezviskami.
  To sme nepoučiteľní????????????????????????????????????????????????????

 21. Šľak 28. mája 2011 / 9:03

  Pán Metod,

  1) vždy sa môžete na pohár s vodou pozerať ako na poloprázdny alebo ako na poloplný. Keď sa pozriem na tú minuloročnú „kauzu“, tak môžem byť buď sklamaný, že niekto nezabránil „úprave“ sochy kráľa Svätopluka (inak, urobilo sa to údajne v noci), alebo môžem byť spokojný s tým, na aký odpor narazil prvotný zámer – ODSTRÁNIŤ SOCHU. A že tento zámer skrátka neuspel. Urobili to demonštrácie? Nie. Urobili to hladovky? Nie. Urobilo to civilizované vyjadrenie nesúhlasu v podobe stanovísk historikov, popredných osobností našej spoločnosti, a aj politikov (presnejšie jednej časti, druhá sa zmohla len na zbabelé mlčanie – ako vždy) no a v neposlednom rade jasne vnímaný nesúhlas verejnosti. Kto sa znemožnil? Tí, čo písali petície a dávali najavo svoje stanoviská civilizovanou formou, alebo tí, čo zmaľovaní na červeno šaškovali pred Svätoplukom, ohadzovali ho karafiátmi či balili do kartónov???? Veď o všetkom hovorí VÝSLEDOK. Tí, ktorí mali jediný zámer – sochu zlikvidovať, si to urobiť netrúfli. PREČO??? Veď sám hlavný inkvizítor povedal, že mal pocit, akoby odvolával samotného Svätopluka. Prečo asi?
  2) žiadne otroctvo netrvá večne (a to ekonomické už vôbec nie). Možno treba byť najprv tým, čo voláte „otrok“, aby si človek začal vážiť sám seba. Možno treba aby to tu najprv všetko patrilo cudzine, aby si ľudia začali vážiť, že je niečo v ich vlastníctve. Veď sú to ľudia, kto o všetkom rozhoduje. Veď sme tu predsa mali referendum o neprivatizácii. Ako dopadlo? Veď všetci vidia, že vláda, ktorá sa zaprisahávala, že privatizovať nebude, privatizáciu chystá. Tak, prečo sa ľudia nebúria? Lebo im to nevadí? To určite nie, obrovskému množstvu ľudí to vadí. Len skrátka nie sú ochotní sa kvôli takejto veci angažovať. Tak nech. Nechajte ich, nech pocítia výsledky, tak ako ich pocítili po privatizácii SPP. Čo iné s tým chcete robiť? Nemôžete niekoho „spasiť“ proti jeho vôli či bez jeho prispenia. Tak sa to proste naša spoločnosť bude musieť naučiť od piky, bude to musieť precítiť na vlastnej koži. Bohužiaľ.

  Viete, prečo som optimista? Lebo vidím tie postupné pozitívne zmeny v spoločnosti, všímam si detaily. Nedávno sme tu mali malú debatu o nacionalizme (v inej diskusii). Bolo to – ako na potvoru – pred MS v hokeji. Viete, ja som veľký športový fanúšik a šport sledujem. Viete, čo sa udialo po poslednom zápase našich s Dánmi v Bratislave na štadióne? Nemám na mysli atmosféru (tá bola fantastická), ani ďakovačku (kde sa národ lúčil nie s hokejistami, ale so SVOJIMI HRDINAMI – to bolo skrátka očividné), ktorú po 10. mieste nechápe nikto zo zahraničia. Mám na mysli to, čo urobil Paľo Demitra, keď sa lúčil. Keď odchádzal z ľadovej plochy, vyzliekol si dres, pobozkal reprezentačný znak a hodil ho medzi ľudí. Žiadna televízia toto nevysielala (aspoň myslím), ale je to na youtube, a tých 10 000 ľudí, čo boli na štadióne, to videlo. Tých 10 000 ľudí si to zapamätá a povie to iným. Pamätáte si, že by nejaký športovec takéto gesto niekedy urobil? Ja teda neviem, ale myslím, že toto bolo prvý krát. Prvý krát v takých emóciách a v takej situácii. Píšem to preto, aby sme si aj my uvedomili (čo sme na tomto blogu), aký strašný deficit máme my Slováci v porovnaní s inými národmi, skrátka preto, lebo takéto (jedno či teatrálne alebo úprimné) gestá spojené s národom a štátnymi symbolmi sme nemohli od našich ľudí vidieť, jednoducho preto, lebo sme nemali vlastnú krajinu. Nie v takom zmysle, v akom ju mali všetci ostatní. A to sa skrátka nedá ignorovať, to sa nedá preskočiť, tieto gestá musia prichádzať (a ony budú prichádzať a nielen od športovcov), a s každým ďalším sa niečo malé v slovenskej spoločnosti zmení. Už sa to mení. Len sú to malé veci (pre niekoho) a nie je ľahké si ich niekedy všimnúť. Spomeňte si na minulý rok MS vo futbale. Zakaždým naši chlapci na začiatku spievali hymnu, pravda bolo trošku rozpačité, bolo na nich vidno, že nie sú z nášho prostredia na také veci zvyknutí ako na úplne bežné, no predtým to nerobili. Ja som na Slovákov veľmi hrdý – skutočne. Máme na pleciach ťažký balvan v podobe všetkých tých psychických záťaží z minulých režimov a štátností a niekedy je veľmi ťažké zdvihnúť hlavu a narovnať chrbát. Ale narovnáva sa. Vidím to aj okolo seba na výnimkách – ľuďoch, ktorí chceli zo strachu utekať po 1993 do Čiech („lebo bohvie, čo bude tu“) a dnes si už vôbec na to nespomínajú a sú hrdí Slováci. Neuveriteľné, však?

 22. Metod 28. mája 2011 / 13:10

  Vážený pán Šľak,

  ďakujem Vám za Váš múdry optimizmus.

  Ja som však „aktívny pesimista“ 🙂 t.j. búriaci sa „dobre informovaný optimista“.

  Som, ako predovšetkým technik, zvyknutý k cieľu sa dostať cez „výpočet“
  t.j. sumu doteraz nazhromaždených poznatkov; zhmotnenie týchto výpočtov v prototype;
  odskúšanie prototypu v reálnych podmienkach a uvedenie cieľa do reálneho života.
  Ak v tomto procese daktorá časť „zaškrípe“ bezodkladne sa vraciam k jej začiatku
  a hľadám chybu, odstránim ju a idem ďalej k cieľu.
  Keďže, v priebehu môjho humanitného vzdelávania sa popri technickom zamestnaní,
  mi začali „dupkom vstávať vlasy“ nad „náramným škripotom v teóriách“ v „sfére humanitných vied“ hlavne v histórii, archeológii a jazykovede, a to predovšetkým v tých ich „končinách“, kde sa jedná o nás, našich predkoch, obývanosti nášho územia a vývoji nášho jazyka.

  Napríklad mnohí naši historici, súc „mentálne dokopaní“ „indogermanistikou“, „koketujú“ s etymológiou slova Slovan ako „zablatenec“ ( aj v súvislosti s teóriou o „pravlasti Slovanov v Pripiaťských močiaroch“- nuž, keď lepšiu zem si vyárendovali drzí odrodilci). A pritom tí istí historici odmietajú prijať ako fakt, že severotaliansky VENETI sú vlastne VENEDI, aj napriek tomu, že VENÁTKY(Benátky) sú „v močiari“ postavené tým istým spôsobom, akým stavali VENEDI/Slovania svoje obranné pevnosti v močiaroch Poľska a východného Nemecka.
  Aj prvý genetický rozbor „Severotaliana“ Ötziho ukazoval na jeho príbuznosť s nami VENEDmi (prečo ten druhý, údajne lepší, tvrdí, že vlastne nie je príbuzný z nikým, nechávam „na svedomí“ tých, ktorí to „spískali“).

  Ja som sa od techniky cez jazykovedu dostal k histórii, keď som riešil problematiku písma ako množiny znakov, z ktorých je vytváraný text, ako najstarší spôsob záznamu súborov informácií na mnohokrát, priamo očami, čitateľné prenosné médium. Ešte na gymnáziu mi totiž napadol spôsob, ako zjednotiť výhody hláskového a obrázkového písma a vytvárať tak rýchločitateľné texty. „Na budúce ospravedlňovanie toho, že som si toto dovolil urobiť“ som sa zahĺbil do štúdia vývoja jednotlivých písmových sústav. No, a tak som sa dostal k jazykovede a cez ňu k histórii.

  A keď som si tak študoval vývoj písem od obrázkového cez ideografické k slabičnému a napokon k hláskovému/alfabetickému, som si všimol aj to, čo som nazval „ZÁHADA TVARU LATINSKÝCH PÍSMEN“(viď moja http://www.oversi.sk). Skrátka všimol som si, že tzv. latinskú abecedu musel „kodifikovať“ náš predok Slovän (na 9X%).

  A z tohto poznania plynie moja trúfalosť, pliesť sa do remesla historikom. 🙂

 23. Anton Hrnko 28. mája 2011 / 22:50

  Metod,
  napriek tomu, že sa chválite, že ste študovali jazykovedu, môžem povedať, že len veľmi povrchne a vôbec ste neprenikli pod povrch. taká ľudová etymológia stojí za…. Samozrejme, že mnoho prebratých názvov zo slovanských jazykov má koncovku -au tam, kde majú slovanské slová koncovku -ava. Ale dali ste si otázku, čo to -ava znamená a prečo je to koncovka pomenúvavajúca rieky a až od nich odvodené názvy miest a území? Nuž, keby ste tak neopovrhovali indoeuropeistikou, by ste zistili, že je v nej zakódované staré indoeurópske pomenovanie vody – ahwa, aqua. Nuž a preto môže ono Au znamenať lužný les a ava sa v slovenčine už vyskytuje iba v pradávnych názvoch, lebo slovo vytlačila celoslovanská voda. Teda pôvodná motivácia slova Trnava je voda, rieka obrastená tŕním. A taký názov ako napr. Blumenau je mokrina posiata kvetmi. Ten druhý názov nemá nič spoločné so Slovanmi. Môžete sa ako amatér hrať so slovami a hľadať, ako sú podobné, ale vnútorný vzťah medzi nimi sa dá zistiť len dlhým štúdiom porovnávacej jazykovedy. Veď napr. taký breh a nemecké Berg. Keď tam pridáme ruské bereg, tak zistíme, že tam je väzba veľmi intenzívna. Ale popísať sa dá len cez indoeurópsku etymológiu. Tak môžeme nájsť aj vnútorný vzťah k sanskritu a iným indoeurópskym jazykom, ale určite nie k tamilčine, čo je jazyk na míle vzdialený od indoeurópskych jazykov (medzi nami, je to jazyk aglutatívny, teda skôr podobný maďarčine, fínštine ako slovenčine). Len si zoberte také slovo mater (slovenčina, latinčina, sanskrit), mutter (nemčina), mather (angličtina). Ale verte, ani do latinčiny, ani do sanskritu, ani do nemčiny alebo angličtiny sa nedostalo zo slovenčiny. Je to prosto naše indoeurópske dedičstvo. Alebo viete, že anglické -ton (v názvoch miest ako napr. Charleston) je totožné pôvodom i významom s našim -tín (napr. Budatín). Ale to sa dá zistiť iba cez indoeuropeistiku, ale čo vám to hovorím, keď vy už pravdu poznáte skôr, ako niečo začnete študovať.

  Šľak,
  nemáte pravdu v tom, že účel svätí prostriedky. My nemôžeme budovať vedomie našich ľudí na rozprávkach, lebo by sme ich vystavili posmechu a ešte viac by sme ich zneistili. Maďar, keď sa chváli Atilom, ten vie, že sa chváli cudzím perím. Keď mu poviete, ale veď to tak nie je. Atila bol Hun a tí s Maďarmi nič nemali. Odpovie vám, máš pravdu, ale my to tak cítime. A si ozbrojený. Ale keď nášmu človeku nahukáte, že Slováci sú tu nepretržite 4 000 rokov, tak ho každý vysmeje a dokáže mu, že je hlupák. Takže takéto historické vedomie je na dve veci. Myslím, že ich netreba menovať.

 24. Šľak 29. mája 2011 / 9:21

  To snáď nie, pán Hrnko.

  Vy máte azda pocit, že sú Slováci málo zosmiešňovaní kvôli „starým Slovákom“, alebo že by dokonca neboli kvôli nim zosmiešňovaní vôbec? A to je, prosím pekne, vyargumentovaná (a nie nová) záležitosť v súlade s dnešným poznaním. Výsmech s tým predsa ABSOLÚTNE nesúvisí. Ľuďom, ktorých presvedčili VAŠE argumenty (a ja k nim patrím) je jedno, či sa im niekto vysmeje, alebo nie. Ľuďom, ktorých presvedčil Hromník, je tiež jedno, či sa im vysmejete Vy, alebo ja, alebo hocikto zo zahraničia. Vždy budú mať svoje argumenty. Alebo máte azda pocit, že Vaše poznámky na adresu ich či Hromníka, niekoho z nich motivovali zmeniť názor či spôsobili niekomu z nich emocionálnu ujmu? Tí ľudia majú skrátka svoju pravdu. Bodka. Tak ako ju má ten Maďar, ktorého ste spomínali a ktorého Vaše výhrady ani len nezaujímajú. Bodka. Jednému aj druhému to pomáha suverénnejšie existovať. A ak budú suverénnejšie existovať, budú suverénnejšie aj konať, dnes, zajtra, pozajtra. To je to, čo zaujíma mňa.

  Ja by som absolútne (byť Vami) nemal obavy z toho, že takáto interpretácia našej minulosti spôsobí niečo fatálne škodlivé alebo čo. Každý národ má svoje mýty (každý jeden), ak snívate o tom, pán Hrnko, že raz príde doba, keď všetci Slováci budú ovládať svoju reálnu históriu, ktorá bude ich zdrojom hrdosti, tak snívate o neuskutočniteľných veciach. Vždy bude percento obyvateľstva, ktoré bude reflektovať oficiálnu historiografiu, ktorému bude „stačiť“ tých 1500 rokov preukázateľnej etnogenézy a vždy bude percento obyvateľstva, ktorému oficiálna historiografia stačiť skrátka nebude. Zmierte sa s tým. Tak to skrátka je a bude. Časť obyvateľstva bude reflektovať „Hromníkov“ preto, lebo sú možno tajuplní, novátorskí, prevratní, alebo len skrátka menšinoví (a preto príťažliví), v rozpore s tými „oficiálnymi, nepružnými, so zastaralými názormi“. Dôvod si vyberte. Veď to vidíte všade okolo, to sú tí Dänikenovci a podobní. Prečo sa asi ich knihy kupujú?

  Ja budem vždy radšej, ak táto konkrétna časť obyvateľstva, ktorú som zmieňoval, bude hľadať pravdu v drávidskom pôvode Slovákov, než aby ju hľadali v pôvode z mimozemšťanov, ktorí si postavili pyramídy, aby mali kde pristávať ich lode.

  Robte svoju prácu aspoň tak dobre ako doteraz a dôverujte slovenskej spoločnosti. Ona si (ako celok samozrejme) nájde optimálny prúd. To Vás ubezpečujem.

 25. Šľak 29. mája 2011 / 9:39

  Mimochodom, pán Hrnko,

  nejakú dobu som teraz brázdil ruský internet a ruské články (aj nejakú tú knihu sem tam) a pri ich čítaní (kde sa to len tak hemží „clobenmi“) som si uvedomil, ako neskutočne nás Slovákov (ale aj Slovincov a ostatných s týmto menom) súčasné „slovanské“ preklady prameňov okrádajú. O pocit pôvodnosti a náväznosti na niečo, čo bolo (aj keď to možno ešte nebolo špecificky slovenské, slovinské či slavónske, srbské, chorvátske, či aké).

  To Vám nevadí (keď už Vám teda toľko vecí prekáža)?

 26. Metod 29. mája 2011 / 19:54

  Vážený pán Hrnko,
  ďakujem Vám, že ste venoval trochu Vášho drahocenného času na prečítanie môjho článku na webe.
  A ďakujem Vám aj za Vaše veľmi slušné interlingvistické vedomosti (repetitio est mater studiorum), ktoré sú však, nie Vašou vinou, zastarané z pohľadu najnovších zistení, a to hlavne genetikov.
  Nechcem sa na Vášu adresu vyjadrovať tak temer(?) impertinetne, ako Vy na moju,
  ale pán Hrnko čítajte pozornejšie!!!
  Ja som v článku napísal:
  „… táto koncovka „-au“ je len nemecko-rakúsko-švajčiarska záležitosť, lebo na území Škandinávie sa názvy sídiel s takou koncovkou nevyskytujú, a tak o jej germanicite nemôže byť ani reči (a reč nemôže byť ani o jej kelticite, či presnejšie galicite, lebo na území Škótska, Walesu a Írska jej niet)“.
  Chcem tým dať najavo, pozornému, aj v indoeuropeistike vzdelanému, čitateľovi, že tu dačo nesedí v starých teóriách, a teda aj tá „indogermanistická“ „-ahva“ nie je celkom v poriadku, keď sa Lieskov zmenil na Lieskau – kde tam vidíte „vodu“????????? Veď keby to s „-ahva“ bola 100%-ná pravda, tak Škandinávia by musela byť preplnená názvami s „-ahva“, ale nie je!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Začnite sa dívať vlastnými očami! Prestaňte sa dívať očami „Onemevca“, ktorý urobí, podobne ako „Prekalkovaný-do-turečtiny-Slovan“, všetko možné, len aby zakryl svoj, podľa neho úbožiaka, nevznešený slovanský =otrocký pôvod (viď servus=Serbus, der Sklave, the slave, el eslavo, …).
  Veď akú lingvistickú poučku „našijete“ na zmenu: KAMENICA na CHEMNITZ, LIPSK na LEIPZIG, …, a akýže to majú tie názvy v nemčine za úžasný význam??????????????????????????

  Pán Hrnko, naštudujte si dačo okolo genetiky. Trebárs choďte na Facebook a zadajte: Maďari, pôvod.Nájdete tam linky „k genetike“.

  Tam sa dozviete z úst nášho najlepšieho genetika, že cca 85% našich génov je tu v Európe, aj „u hôr“, minimálne 20 000 rokov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 27. Šľak 29. mája 2011 / 20:35

  Včera naše ctené parlamentné teleso schválilo zákon, ktorý de facto rozširuje používanie maďarčiny na juhu Slovenska. A my tu ohŕňame nosom nad slovenských historickým povedomím, ktoré nemá tú správnu akosť. Tak ja už neviem.

 28. Anton Hrnko 29. mája 2011 / 21:01

  Metod,
  ja som už niekoľkokrát na tomto blogu povedal, že genetika nemá nič spoločné s etnogenézou. Národ nie je biologickou, ale sociálnou entitou. Napr. Slováci (a tiež aj Maďari) považovali usídlených Cigánov za súčasť svojho národa. To až v poslednej dobe niekto vymyslel rómsku národnosť, ktorá v našom priestore nikdy nebola. Je zaujímavé čítať napr. zvodky SD zo Slovenska počas vojny, kde sa sťažujú, že na Slovensku sa nedajú vyvolať proticigánske nálady, lebo Slováci považujú Cigánov za Slovákov. Genetika môže akurát tak hovoriť o tom, aká bola mobilita ľudí v priestore, ale nič nehovorí o ich etnicite! Takže pre etnogenézu je nepoužiteľná!

  Aber, aber, Herr von Schlag zu Traffil,
  das meinen Sie nicht sicher in Wirklichkeit! Práve naopak, aj v Biblii sa píše, že len pravda nás môže oslobodiť. Vzdušné zámky vyfúknu ako balón. pevne je len to, čo je zakorenené v pravde. Nepravdepodobné sa nemôže stať podkladom sebavedomia, len posmechu. No a čo sa týka tých posmeškárov na adresu našej teórie etnogenézy slovenského národa, tak možno povedať, že oni tomu sami neveria, ale robia to len za judášsku odmenu. Už dnes sa za nich ich deti hanbia a vnuci sa k ním nepriznajú. Ale dravidisti vyjdu na posmech aj pred sebou, aj pred deťmi, aj pred celým obecenstvom. Načo nám to je dobré!?

 29. Šľak 30. mája 2011 / 19:12

  🙂 Danke schon, Herr Hrnko

  Máte u mňa veľké plus. Šúľam sa na tom už asi 10 minút. 🙂

 30. Metod 31. mája 2011 / 9:13

  Pán Hrnko,
  škoda, že ste len lingvisticky „podkutý“ historik ( to je vaše plus oproti „suchým“ historikom), ale nie ste lingvista „od prírody“. Keby ste bol lingvista „od prírody“, tak by ste nemohol s kľudným svedomím, vypúšťať také „naučené vás“ vety:
  … že genetika nemá nič spoločné s etnogenézou,
  lebo ste vlastne povedal:
  … že rodo-tika nemá nič spoločné s ná-rodo-z-rodo-m.
  Slovo ná-rod vzniklo na pomenovanie skupiny ľudí geneticky=rodo-ticky príbuzných. Pre nás Slovanov je to jasné, pretože máme rodinu a rodiny tvoria národ. Teda už z podstaty slova ROD vyplýva:
  NÁROD JE V PRVOM RADE BIOLOGICKOU, A AŽ V DRUHOM RADE SOCIÁLNOU ENTITOU.
  K Cigánom sme tolerantní, tak ako sme vždy boli tolerantní ku všetkým prišelcom, všetkých sme vítali chlebom a soľou, dvoma hlavnými darmi zeme. Navyše Cigáni sú miešanci našich „genetických predkov“, ktorý prišli do Indie ako Árjovia, a domorodého dravidského obyvateľstva (aj TAMILOV), ktoré je geneticky príbuzné austrálskym černochom.
  Aj proti chrchrajúcim severanom, sme najprv nechceli bojovať, kým nás k tomu tí primitívi so zamrznutými mozgami nedokopali vraždením a rabovaním. Je veľká hanba, že sa medzi nami našli tiež primitívi, ktorí, keď videli, ako to rabovanie a vraždenie „vriagom“ vynáša, tak sa im chceli silou-mocou podobať aj za cenu zrady vlastných rodných. A výsledok vidíme dnes. Namiesto jedného veľkého slovanského národného štátu od Rýna a Róny až po Tichý oceán, tu máme „zvyšky“ panstiev, „smetísk“ „kohútov zo severu“. Viď 1. s. v., to sa nám tu „hašterili“ dánski bratranci a delám predhadzovali „onemevších“ Slovanov proti roduverným Slovanom a Galom.
  Pán Hrnko, vravíte, že aj v Biblii sa píše, že len pravda nás môže oslobodiť.
  Len je tu jeden háčik, filozofi sa ešte nezhodli na jednotnej definícii pravdy.
  A dá sa vôbec veriť knihe, kde sa klame už v prvom slove prvej vety, lebo v orginály je napísané: ELOH-ÍM stvorili nebo a zem. T.J. BOHOVIA stvorili nebo a zem??????????????
  Nuž takéto „zvrátenie“ pojmov nám tu „víťazi minulých časov“ a ich nohsledi, kolaboranti „uštedrujú“.
  Výkričným príkladom tejto okupantskej demagógie je samo slovo demagógia od dema-góg, čo je ľudu-vodca!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Veď neexistuje väčšie nebezpečenstvo pre okupantov ako ľud, národ, ktorý má svojho vodcu!!!

  Pán Šľak, má to význam sa tu nechať zhoväďovať? Mne stačilo! Vypadá to, že ste schopný rozumnej spolupráce na poli národnom, preto ak sa Vám bude chcieť spolupracovať, tak mi napíšte na e-mail metodjoz@stonline.sk, vďaka.

  S pozdravom „Nech žije NATO“ sa s Vami na tomto blogu lúčim.
  P.S.: Chápem Vás pán Hrnko, máte to ťažké. A s Vami to máme ťažké všetci.

 31. Anton Hrnko 31. mája 2011 / 20:05

  Metod,
  škoda, že svoju nevedomosť vydávate za etalón hodnotenia druhých. Lingvistika nie je o tom, čo si myslím, ale o tom, čo je fakt. Nuž a vaše tvrdenia majú od faktov často veľmi ďaleko. A keby ste čítali moje príspevky, tak by ste tam našli aj tvrdenie, že jediní Drávidi, s ktorými sa predkovia Slovákov stretli boli Cigáni, aj to len geneticky, lebo jazykovo patria k novoindickým jazykom, teda do indoeurópskej jazykovej rodiny.

  A ešte jedna poznámka. Všetky tie teórie o genetickej čistote Slovákov sú v príkrom rozpore s historickými faktmi. Od cca 400 pred naším letopočtom dokázateľne prešli Slovenskom krížom krážom desiatky, ak nie stovky rôznych nájazdníkov od Španielska až po Mongolsko, od Škandinávie až po Egypt a Sýriu. Ako vieme hlavnou prácou vojakov, ak nebojujú, je znásilňovanie. Viete koľko genetických informácií tu museli títo nájazdníci zanechať? A to nehovorím o rôznych kolonizáciách od nemeckej, flámskej, valašskej atď. Náš národ musí byť geneticky nie homogénny, ale pestrý ako cigánska košeľa. Jeho spoločným znakom nie je genetika, ale spoločný jazyk a kultúra a ďalšie iné prvky sociálnej a nie biologickej povahy. Blut und Boden patrí do inej teoretickej schémy a dovoľte mi, aby som sa s ňou nestotožnil, ba priam ju odmietol! Nemienim totiž posudzovať príslušnosť k slovenskému národu podľa zakrivenia nosa!

 32. lacooravec 31. mája 2011 / 22:38

  Áno p.Hrnko! Sme zmiešanci, to je predsa jasné, logika hovorí…len jedna vec je istá! Ak toľko nájazdníkov prešlo cez Našu zem, ako mohli prežiť, ako mohli bojovať, ak nemali potraviny…ktosi na tomto území musel sa o úrodu postarať, aby tieto vojská mohli prejsť a prežiť!!! Čiže, ktosi sa musel o urožaj postarať a v tom je celý fígeľ! Musel to byť autochtónny národ na vlastnej zemi dávno usadený, ktorý pôdu obrábal a úrodu žal! Teda, aj bez písomných pamiatok, ale novodobých dôkazov o haplo A1 a ďalej, stále mi vychádza, že Slovania a v podstatne väčšom území tu žili, žijú a budú žiť!!! A Nemci, nech sa vrátia k vlastným, teda našim koreňom! p.Hrnko! Viem, že to nie je vedecké pojednanie, ale niekedy. logika je viac, ako staré listiny, sám viete, že listiny klamú, čiže vedátor sa o ne môže oprieť, ale veľmi tvrdo musí preveríť, kým im uverí! S pozdravom LO!

 33. Metod 1. júna 2011 / 9:13

  Vážený pán Oravec, výborný postreh!

  Aj poctiví (ideologicky nezapredaní) slovenskí archeológovia hovoria, že nech sa už podľa historických záznamov ktokoľvek prebíjal našim územím, tak tu vždy nachádzajú známky prítomnosti dakoho domáceho, kto je tými „úžasnými historickými zápismi“ zamlčaný. Tie úvodzovky majú poukázať na fakt, že tak ako dnes sú správy o iných národoch v drvivej väčšine písané slohujúcimi nevedkami a málovedkami tendenčne, a pritom ešte „z rýchlika“, tak tomu bolo aj v minulosti, i keď rýchliky vtedy ešte nemali (tento dovetok je pre historiko-fakto-maniakov).

  Pán Oravec, vidím, že aj Vy ste schopný rozumnej spolupráce na poli národnom, preto ak aj Vám sa bude chcieť spolupracovať, tak mi napíšte na e-mail metodjoz@stonline.sk, vďaka.

  P.S. : Pán Hrnko, podľa seba, súdim teba! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Vidím, že nezapriete v sebe politika, zas mi podsúvate slová, ktoré som nepovedal!!!!!!!!

 34. Anton Hrnko 3. júna 2011 / 21:08

  Žiadny vedec si nikdy nedovolil tvrdiť, že neexistuje aj biologická kontinuita medzi obyvateľstvom, ktoré tu v rôznych epochách žilo s dnešnou populáciou. Dnes sa dokonca prijíma teória, že základná masa roľníckeho obyvateľstva sa hýbala len málo a vandrovali len malé skupiny obyvateľstva, dostatočne agresívne, ktoré dokázali populáciám, ktoré obsadili, vnútiť svoju kultúru a jazyk. V tom nevidím problém Dokonca výskumy na diaľnici okolo Nitry preukázali dlhé prežívanie populácie Germánov a Slovanov vedľa seba v čase, keď tu už Germáni nemali byť. Problém je ale v tom, že na západnom Slovensku vieme identifikovať Keltov od 4. st. pred Kristom, potom od 1. st. do cca 4. – 5. storočia Germánov, ale populácie, ktoré žili na ostatnom Slovensku nevieme etnicky identifikovať až do 5. st., keď sa tu objavili Slovania, naši bezprostrední predkovia. Oni však boli jasne civilizačné odlišní od obyvateľstva, ktoré tam bolo pred nimi! Či bolo etnicky príbuzné s tými, čo prichádzali spoza Karpát a hore Dunajom, nevieme dokázať, ani vyvrátiť! Mohli, ale nemuseli. Preto autochtónna hypotéza je možná, ale dnešnými vedeckým prostriedkami nedokázateľná. Ja ju nezavrhujem, ale nedá sa vyhlásiť za dokázanú teóriu. Ale príchod masy Slovanov na konci 5. st. na naše územie je dokázateľný Takže v každom prípade tí Slovania, ktorí prišli v 5. st. sú tí, ktorí nám tu zanechali meno i jazyk. Neprišli však do necivilizovanej a spustnutej krajiny, ale nadviazali na kultúry predošlé. Preto aj predošlé kultúry, či už boli protoslovanské, germánske, keltské alebo iné sa podieľali na kreovaní toho, čo sa dnes nazýva slovenský národ. A práve oni boli tým činiteľom, čo na Slovensku sa usadivších Slovanov odlíšilo od ostatných Slovanov, pretože im posunuli iné „informácie“ ako napr. helenizovaní Tráci našim príbuzným Slovenom v dnešnom Bulharsku.

 35. Metod 13. júna 2011 / 21:04

  Vážený pán Hrnko,

  videl som Vás na STV2 v relácii k 150-temu výročiu „Memoranda národa slovenského“ a prečítal som si Váš príspevok „Slovo o slove Slovák“ v knihe „Etnogenéza Slovákov: Kto sme a aké je naše meno“.

  O to menej chápem, prečo ste na mňa „vyletel ako sršeň“?

  Ja proti Vám osobne nemám nič, len „mám spadnuté“ na drvivú väčšinu historikov, predovšetkým slovenských, a hlavne tých zo SAV-ky, ktorí sa angažovali proti soche Svätopluka, za to, že x desaťročí, ba stáročia chodia okolo do očí bijúcich „jazykových“ faktov, ktoré dosvedčujú, že naši priami predkovia, hovoriaci našim jazykom, boli na tomto území už minimálne „v časoch Ríma“.

  Ide ma „poraziť“, keď napr. v Historickej revue čítam výplod „čerstvého“ historika, v ktorom bohorovne vyhlási, že nie je pravda, že najväčší byzantský cisár Justinián bol Slovan Upravda, lebo to si vraj vymyslel jeden pravoslávny biskup, a to tento „historik“ vyhlasuje bez udania jediného autora, ktorý toto tvrdí. A o trochu ďalej zas bohorovne spomína Germána Gelimer-a, a to bez akéhokoľvek „kýchnutia“, že ide o Slovana Želimír-a.

  PÍŠEM VÁM HLAVNE PRETO, LEBO SA MÁM ČÍM NOVÝM POCHVÁLIŤ, lebo na Slovensku tak, ak sa človek nepochváli sám, tak ho nepochváli nik, len kýble špiny tu každý na svojho „vyčnievajúceho“ vie vykydnúť, ale cudzieho bude chváliť aj za prdnutie.

  TIETO MOJE PRIPOMIENKY K VÁŠMU POSLEDNÉMU PRÍSPEVKU, BERTE AKO PRIPOMIENKY KU HISTORIKOM VôBEC.

  Žiadny vedec si nikdy nedovolil tvrdiť, že neexistuje aj biologická kontinuita medzi obyvateľstvom, ktoré tu v rôznych epochách žilo s dnešnou populáciou. (A ČO TEN, KTORÝ HLASAL ĽUDOPRÁZDNOSŤ SLOVENSKA DO PRÍCHODU VaLACHOV, TO BOL TIEŽ VEDEC.) Dnes sa dokonca (KONEČNE) prijíma teória, že základná masa roľníckeho obyvateľstva sa hýbala len málo a vandrovali len malé skupiny obyvateľstva, dostatočne agresívne (HRDLOREZI NA MENTÁLNEJ ÚROVNI LOVCA-ZBERAČA), ktoré dokázali populáciám, ktoré obsadili, vnútiť svoju kultúru („NEKULTÚRU“) a jazyk (VIĎ DOBRE ZDOKUMENTOVANÍ SASI A NORMANI V ANGLICKU.) V tom nevidím problém. Dokonca výskumy na diaľnici okolo Nitry preukázali dlhé prežívanie populácie Germánov (GeRM-AN-OV = STAROUSADLÝCH SLÁVOV) a Slovanov (NOVOPRÍŠEDŠÍCH SLÁVOV, ZAĽUDŇUJÚCICH VOJNAMI VYPRÁZDNENÉ POZEMKY AKO NESKORŠIE NA DOLNEJ ZEMI PO TURKOCH) vedľa seba v čase, keď tu už Germáni nemali byť. Problém je ale v tom, že na západnom Slovensku vieme identifikovať Keltov ( TIEŽ SLÁVOV – VIĎ BOJI OD SLOVA BOJ, OSERIATI PRI „OZERE“ PELSO, COSTO-BOCI A ToLiSTO-BOCI, …NA ZÁKLADE TÝCHTO KELTSKO-SLÁVSKYCH SLOV SOM OPRÁVNENÝ TVRDIŤ, ŽE MENO KELTOI JE GRÉKMI SKOMOLENÁ PREZÝVKA PRE SLÁVOV KOVÁČOV, KTORÁ ZNELA „KĹCI“, TAK AKO „SRPI“ JE PREZÝVKA PRE SLÁVOV ROĽNÍKOV A „CHRBÁTI“ JE PREZÝVKA PRE SLÁVOV HORALOV!!! TÁTO SKUTOČNOSŤ VYSVETĽUJE PREČO SÚ SRBI A CHORVÁTI TAM AJ TAM, BEZ SPRÁV O ICH SŤAHOVANÍ!!! ) od 4. st. pred Kristom, potom od 1. st. do cca 4. – 5. storočia Germánov, ale populácie, ktoré žili na ostatnom Slovensku nevieme (LEBO IGNORUJEME ZISTENIA JAZYKOVEDCOV, LEBO PRE „NÁS PÁNOV HISTORIKOV“ JE JAZYKOVEDA, LEN ÚBOHÁ POMOCNÁ VEDA HISTORICKÁ A GENETIKA, TO JE FUJ, LEBO JEJ VLASTNE NEROZUMIEME, PRETOŽE V ŠKOLE NÁS O GENETIKE UČILI LEN V SÚVISLOSTI SO ŠĽACHTENÍM RASTLÍN A ZVIERAT) etnicky identifikovať až do 5. st., keď sa tu objavili (NOVOPRISŤAHOVAVŠÍ SA) Slovania, naši bezprostrední (?) predkovia (NOVÁ „KRV“). Oni však boli jasne civilizačné (NIE, LEN KULTÚRNE ALEBO PRESNEJŠIE LEN MÓDU MALI ARCHAICKEJŠIU, STAROMILSKEJŠIU) odlišní od obyvateľstva, ktoré tam bolo pred nimi! Či bolo etnicky príbuzné s tými, čo prichádzali spoza Karpát a hore Dunajom, nevieme dokázať, ani vyvrátiť! Mohli, ale nemuseli. Preto autochtónna hypotéza je možná, ale dnešnými vedeckým prostriedkami nedokázateľná (TO NEMYSLÍTE VÁŽNE, VEĎ AJ JAZYKOVEDA JE VEDA, AJ GENETIKA JE VEDA, AJ TOPONÍMIA JE VEDA, AJ GEOGRAFIA JE VEDA, …). Ja ju nezavrhujem, ale nedá sa vyhlásiť za dokázanú teóriu (PRE KOHO AKO !!!). Ale príchod masy Slovanov na konci 5. st. na naše územie je dokázateľný. Takže v každom prípade tí Slovania, ktorí prišli v 5. st. sú tí, ktorí nám tu zanechali (NIE, KTORÍ PRIJALI) meno i jazyk (ODVRHLI SVOJE STAROSVETSKÉ NOSOVKY). Neprišli však do necivilizovanej a spustnutej krajiny, ale nadviazali na kultúry (MÓDY) predošlé. Preto aj predošlé kultúry (MÓDY), či už boli protoslovanské, germánske, keltské alebo iné sa podieľali na kreovaní toho, čo sa dnes nazýva slovenský (MODERNÝ) národ (TERMÍN DEFORMOVANÝ PODĽA ZÁPADNÉHO VZORU NA PAŠKVIL SKUTOČNÉHO NÁRODA S OBSAHOM „NÁŠTÁT“). A práve oni boli tým činiteľom, čo na Slovensku sa usadivších Slovanov odlíšilo od ostatných Slovanov, pretože im posunuli iné “informácie” ako napr. helenizovaní Tráci (?) (PREČO MAĎARČINA, KTORÁ ZAKONZERVOVALA MENO TEUTÓN V PODOBE TÓT, ZAKONZERVOVALA MENO „RÁCI“ PRE SRBOV, NUŽ ASI PRETO, ŽE PRE „TVORCOV“ MAĎARČINY MENO „TARÁCI“ BOLO IDEOLOGICKY NEPRÍPUSTNÉ, LEBO JEHO SLOVANSKOSŤ Z NEHO PRIAM SRŠALA) našim príbuzným Slovenom v dnešnom Bulharsku (VUGARSKU, DAJTE POKOJ S „VEĽKOTURECKOU“ INTERPRETÁCIOU TOHTO MENA, VEĎ LATINČINA BOLA VTEDY VIAC NAPORÚDZI!!!).

  !!! TERAZ TO S ČÍM SA CHCEM POCHVÁLIŤ !!! :

  NAŠE SLOVÁ A NÁŠ JAZYK NÁM ODKRÝVAJÚ NAŠU VEĽKÚ MINULOSŤ.

  Je zarážajúce koľkí ľudia si nevedia dať do jednej „rovnice“, že Slov-ák je len variant slova Slov-an tak, ako je slovo Praž-ák variantom slova Praž-an. Ešte v roku cca 16XX sa v jednom pražskom súdnom spise spomína „Slovien-in od Trenčína“. Slovo Slov-ien/Slov-ěn/Slov-än/Slov-an je dodnes dochované v slovách Slov-en-sko a Slov-en-ka, a tiež u „južného“ preživšieho zvyšku Sláv-ov zo starej Slav-an-ie/ Slav-in-ie ako Slov-en-ia, Slov-en-ka a Slov-en-ac, a čuduj sa svete aj v slove Maď-ar, ktoré je kalkom (doslovným prekladom) slova Slov-an do staro-turečtiny. Prečo „latinujúci“ pisatelia zapisovali „Slov“ ako „Slav“ či „Sclav“? Nuž asi im naše „o“ znelo bližšie k latinskému „a“ ako k latinskému „o“ tak, ako naše „l“ im znelo tvrdšie ako latinské „l“, čo vyjadrili vsunutím latinského „k“ medzi „s“ a „l“. Ako príklad „z opačnej strany“ možno uviesť, že Rusi dnes prepisujú latinské „l“ ako svoje „ľ“.
  TAK, AKO JAZYKOVEDA VYSVETĽUJE, GENETIKA POTVRDZUJE A „ÚPLATNÁ“ HISTORIOGRAFIA NAZNAČUJE (pre toho, kto vie čítať „medzi riadkami“ napísanými „víťazmi“ – presnejšie víťazmi zaplatenými kolaborantmi, pretože tí „víťazi“ väčšinou nevedeli písať), MENOM SLOV-EN-OV, KTORÍ OBÝVALI SLOV-AN-IU/S(c )lav-an-iu rozprestierajúcu sa od severného Talianska po Sudety, Beskydy a Karpaty (horské „CHarbaty“, kde žili Kosťo-boci zaznamenaní aj v podobe Tlsto-boci/Tolisto-bogi, a ktorí tu pod horskými chrbát-mi dodnes žijú – viď „moja 190 centimetrová maličkosť“ 😀 ), „LATINIZUJÚCE“ HISTORICKÉ PRAMENE POMENOVÁVAJÚ AJ OSTATNÉ KMENE ZO ZÁPADU, SEVERU, JUHU A VÝCHODU EURÓPY, KTORÉ HOVORILI VZÁJOMNE ZROZUMITEĽNÝMI NÁREČIAMI.
  Ešte raz opakujem:
  TAK, AKO JAZYKOVEDA VYSVETĽUJE, GENETIKA POTVRDZUJE A „ÚPLATNÁ“ HISTORIOGRAFIA NAZNAČUJE, MENOM SLOVEN-OV, KTORÍ OBÝVALI SLOVAN-IU/S(c)lavan-iu rozprestierajúcu sa od severného Talianska po Sudety, Beskydy a Karpaty, „LATINIZUJÚCE“ HISTORICKÉ PRAMENE POMENOVÁVAJÚ AJ OSTATNÉ KMENE ZO ZÁPADU, SEVERU, JUHU A VÝCHODU EURÓPY, KTORÉ HOVORILI VZÁJOMNE ZROZUMITEĽNÝMI NÁREČIAMI SLOVENSKÉHO JAZYKA.

  V BEHU ČASOV, KEĎ POMALY „ONEMIEVAJÚCI“ RÄKOVIA A ČESI SPOLU S „OMONDOKIEVAJÚCIMI“ SLOVENMI „NEVEDELI PRÍSŤ RODUVERNÝM SLOVENOM NA MENO“, UJALO SA PRE TÝCH „OPOVRHNUTIA HODNÝCH , NEMODERNÝCH, STAROMILSKÝCH ZADUBENCOV“ MENO SLOV-ÁK.

  Je priam trestu hodné ako nevšímavo pristupujú aj „naši“ historici k názvom rímskych provincií, ktoré sa nachádzali na území, ktoré je v daktorých stredovekých kronikách pomenované Sclavania/Sclavinia.

  Raetia = RÉC-IA od slova REČ, dnes dochovaná v mene Rakúsko, v maďarskom pomenovaní Rác a v „mýtickom“ spomínaní na časy slávnych Rekov.

  Pannonia = PAN-ONIA od slova PÁN (alebo naopak)

  „Iazygia“ neobsadená, vklinená medzi Pannoniu a Daciu = JAZYK-IA od slova JAZYK, okrem iného sa do dnešných dní vo vojenskej terminológii dochovalo pomenovanie „jazyk“ pre zajatca chyteného v nepriateľskom „tábore“ za účelom dozvedieť sa o zámeroch nepriateľa.

  V učebniciach dejepisu sa však píše, že Jazyges boli Sarmati, ktorí vraj prišli až z dnešného Iránu (?).
  Prečo potom ešte cca 1000 rokov po „zániku“ Sarmatov, jeden taliansky vzdelanec nadal Poliakovi Koperníkovi do „Sarmatov“?????????????????????

  Každý, kto sa trochu zaujíma o históriu, si mohol v najnovšom filme o legendárnom ARTÚŠOVI, všimnúť, že jeho legendárni RYTIERI OKRÚHLEHO STOLA boli naverbovaní SARMATI a jeden z nich sa volal BORS (Boris)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je veľmi zaujímavé, že hlavný hrdina filmu, pravdepodobný predobraz Artúša, rímsky legionár Lucius ARTORIUS Castus, má NÁHROBOK v dnešnom Chorvátsku V PODSTRANE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Obr. 1. http://www.qwiki.com/q/#!/Lucius_Artorius_Castus

  Artorius, AKÝM JAZYKOM sa dorozumievali tvoji SARMATI, tvoj BORiS (podoba Bors je na stredovekom vyobrazení okrúhleho stola)????????????????????

  NUŽ možno TAKÝMTO JAZYKOM, AKÝ JE ZAPÍSANÝ NA TEJTO „ZAKLÍNACEJ“ OLOVENEJ TABUĽKE NÁJDENEJ V dnes anglickom meste BATH, KDE DODNES STOJA RÍMSKE KÚPELE POSTAVENÉ, KEĎ BRITÁNIA BOLA RÍMSKOU PROVINCIOU!!!

  Čítajte „bustrofedonom“, t.j. prvý riadok odstavca zľava doprava, potom druhý sprava doľava a potom tretí zas zľava, štvrtý zas sprava atď.:

  Obr. 2. http://www.flickr.com/photos/75827322@N00/2249698723/

  Takto (pre lepšiu zrozumiteľnosť som vsunul „po ruskom vzore“ „j“ pred „E“, „X“ je „po gréckom vzore“ „ch“, zdvojené spoluhlásky treba čítať mäkko – „NN“ = „ň“ a „LL“ = „ľ“, tak ako je to dodnes v španielčine a „čatu“ treba čítať tak, ako ju ten náš „Sarmat“ napísal, teda ako „catu“, lebo toto slovo zodpovedá rímskej „centurii“ = „stotine“- čo je „LC moc“ neviem, lebo latinská skratka „l.c.“ znamená „liber citatus“ alebo aj „loco citato“, a to, že by to mohli byť INICIÁLY LUCIA CASTA, tomu „nechcem uveriť“ ):

  LC MOC
  MAjE

  ANNIV LEV SVEREP
  UVERI MI, SAjERIAN VSECH
  jES SILAT SUČASU NAITI
  CATU S MINIANUSKOM,
  LLI NAM REČANI VOI

  Alebo verte takýmto „heftom“:

  Obr. 3. http://www.flickr.com/photos/huntthewumpus/3723657432/

  Metod J. Sláv

  (toto je pseudonym, pod ktorým mienim publikovať – lebo ľudia veľmi často zamieňajú moje priezvisko za moje meno)

 36. Anton Hrnko 13. júna 2011 / 21:25

  Metode, Metode,
  takto sa to nedá. Pri takomto výklade boli všetci Slováci. Viete, ono nemožno vychádzať len z vonkajších podobností, ktoré si náležite upravím. Pri vedeckom bádaní musí človek poznať, alebo snažiť sa zistiť vnútorné súvislosti. Napr. také slovo Rác. Je to maďarské pomenovanie Srbov, ale nemá nič spoločné s tým, čo tu uvádzate. Je to omnoho prostejšie. Prvý srbský štát sa volal Raška. Nuž a z toho je obyvateľ Rašky (Ratie) nazývaný Rác. Je to iba v maďarčine, v ostatných rečiach zostalo zachované ich etnické, nie štátne pomenovanie. Žiadne sprisahanie, žiadny zázrak. Takže robte si svoje slovanské ponášky, ale s vedou to nemá nič spoločné. Mnoho úspechov a sebauspokojenia. Mňa ste nepresvedčili, lebo pri vašich koncepciách ste nepoužili vedecký prístup. Pre mňa ako historika takáto koncepcia nemá žiadnu cenu, lebo nie je založená na vedeckej metodológii.

 37. Metod 13. júna 2011 / 22:24

  Pán Hrko,

  a tá „bohovsky“ vedecká (?) interpretácia onoho textu
  v tom múzeu v Bath-e sa Vám ako páči?

 38. Metod 13. júna 2011 / 22:26

  Pardon, za ten „nedoklep“.

 39. Anton Hrnko 14. júna 2011 / 21:49

  Nič. Na latinské texty sú iní odborníci.

 40. lacooravec 20. júna 2011 / 19:58

  p.Hrnko! Chápem, že máte svoju reputáciu historika a aj napriek všetkému, nemôžete písať, ako Vám huba narástla, lebo nechcete stratiť status VEDCA,, boli ste v parlamente odvážnejší! A toto je iba Váš blog!Nebojte, na tento blog nepíšu žiadni hlupáci, sú to múdri ľudia, navyše Vás majú radi…už len kvôli tomu, že máte tento Blog!…Ale, chcel by som k Metodovi! Je to zrejme úžasný Slovák, ktorý si dal na veci záležať a zisťujem, že nie je predpojatý vedou, ale hovorí a píše, čo jednoducho vychádza z kontextu dejín…Jednoducho, je to tak…p.Metod, držím palce!!!

 41. Anton Hrnko 20. júna 2011 / 21:10

  Pán Oravec,
  ja si vážim každého prispievateľa na tento blog už preto, že mi dáva na vedomie, že moje úsilie, čas i peniaze, ktoré vkladám do tohto blogu, nevyšli na zmar. Aj keď je príspevok neprajný, viem, že si to ten dotyčný prečítal, a to ma teší. Odvaha neznamená odpútať sa od pevnej zemi a letieť bez krídel. To môže tešiť, ale len moment. Vzápätí príde nevyhnutný pád! Vo vede odvaha znamená hľadať nové riešenia, nie pustenie si fantázie na špacír. Keď sa raz vedecky zhovädíte, už len ťažko získate reputáciu naspäť. Zoberme také Metodom absolutizovanie prípony -mer, -mír v menách. Evidentne ide o koncovku z indoeurópskeho prazákladu slovanských, germánskych a iných jazykov. Nemožno ju spájať výlučne so slovanskými jazykmi. To by potom aj Kašmír museli pomenovať Slovania (Slováci?). No a ľudová etymológia nemá nič spoločné s vedou. Hľadanie, že to sa podobá na to, a preto to musí byť tak, nie je vedecká metóda. Ako zábavka je to dobré, ale to je všetko. Na to, aby niekto mohol povedať, že Himaláje sú indoeurópskym pomenovaním, čo značí Snežné hory, treba nám vedieť spojiť latinské hiems so slovanským zima, gréckym cheimonas, litovským ziemas s hindským himapáta, čo je sneh. Rovnako slovo alaja s naším aleja, ale nie na základe podobnosti, lež na základe korenných väzieb.
  Takže so zavádzaním verejnosti lacnou ľudovou etymológiou so mnou nerátajte. Rád sa pobavím o všeličom, ale vo vedeckom i osobnom živote sa držím hesla z Biblie – Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je božie! Slovenské dejiny nebudú ani väčšie, ani slávnejšie, keď sa budeme snažiť nevedeckými metódami obrať druhé národy o ich históriu.
  Prečo sa sporiť s Germánmi, či Valamér, gótsky náčelník bol Slovan alebo Germán, keď gótsky jazyk je popísaný a nespochybniteľne germánsky. Prečo nepostupovať ako nebohý prof. Š. Ondruš, keď na základe jazykovedných metód dokázal, že germánske slovo konig, king je vlastne výpožička zo slovanských jazykov, že je to pôvodne slovanské slovo knieža. Je to omnoho dôležitejšia vec, ako pochybné snaženie urobiť z Góta Slovana, lebo to svedčí, že predstava o vyspelejších Germánoch a zaostalých Slovanov je v princípe nesprávna. To je cesta, nie vymýšľanie a hádanie dejín z letu vtákov!

 42. Metod 21. júna 2011 / 14:32

  Pán Hrnko,

  mrzí ma, ale nemám teraz čas reagovať na Vaše „ohováranie“ mňa
  (musím si riešiť existenčné problémy, ktoré mi v podstate spôsobila „slovenská malosť“,
  ktorá nám je tu vtĺkaná už cca tisíc rokov kadejakými odcudzenými vychytralcami),
  preto reagujem takto OKĽUKOU:

  P. O.,
  JA TEJ TABUĽKE TIEŽ NEMôŽEM UVERIŤ! 🙂

  Ale latinku poznám, a tak čítam to, čo na tej tabuľke vidím!!!

  Čítať som ju začal, keď ma v jednej knihe presviedčali, že je na nej po latinsky napísané dačo o akejsi Silvii,
  a v druhej zas, že text je v keltčine a hovorí dačo o akejsi Sulise.

  Vtedy som si povedal: “Aha, chlapci, vy to vlastne neviete prečítať”.

  Ináč, je tam okrem starého aoristu aj staré supinum, tak prečo o starobylosti tohto staroslovänského dialektu pochybovať?.

  P. „S.“,
  prečo toľko „sebairónie“ vyjadrenej v tom vašom prihlasovacom mene?

  Odhaľovanie pravdy o našej minulosti spod nánosov „pravdy víťazov“, presnejšie spod „pravdy“ vyfabrikovanej kolaborantmi s víťazmi (viď „maďarský“ Anonymus, …) si vyžaduje veľa sebadôvery, aby sa človek mohol dívať po svete vlastnými očami, čítať učebnice histórie „medzi riadkami“ a viac dôverovať našim vlastným – a Nestor, na rozdiel od Anonyma či Fredegara, je náš vlastný, aj preto, že svoje dielo písal po našom, a nie v reči nenažratých Rimanov, ktorí šírili ich chápanie „civilizácie“ mečom a ohňom, a tým hatili šírenie našej skutočnej civilizácie – veď si len porovnajme naše doslova oduševnené slovanské mená a tie primitívne mená, ktoré nám tu po tom uzurpátorskom „rímskom svete“ „strašia malé deti“, napr. Richard = Tvrdý vládca, Henrich = Vládca domu, Klaudia = Krivá, Ráchel = Ovca, …

  UŽ TISÍCE ROKOV TU PREBIEHA ZÁPAS MEDZI chápaním sveta PRIMITÍVNYMI LOVCAMI-ZBERAČMI ( ODTRHNI, ZABI A ZOŽER; po nás potopa ) a CIVILIZOVANÝMI ROĽNÍKMI (NAJPRV MUSÍŠ DAČO ZASIAŤ, AŽ POTOM MÔŽEŠ ŽAŤ A VŠETCI BUDEME MAŤ VŽDY DOSTATOK).
  „Potomkovia“ lovcov-zberačov denne na nás kydajú ich „coolovú“ filozofiu „užívania si“ života dnes a teraz, utrhni si na trhu, čo vládzeš, a aj pravda bude tvoja (ono, pomôž si človeče aj pán boh ti pomôže), AJ PRETO NIJAKÁ DEBATA NIE JE ZBYTOČNÁ!!! TAM KDE JE DEBATA, TAM SA VENTILUJE NAPäTIE A NEHROMADÍ SA TLAK (viď história vojnových konfliktov i manželských rozvodov).

  1. K Nestorovi – Nestor, určite mal k dispozícii staršie knihy, pretože reči o neznalosti písma u Slovanov sú obyčajné „ideologické“ klamstvá. Klamstvá spôsobené tým, že u nás pod vplyvom presadzovania sa nového náboženstva došlo k zavrhnutiu pohanskej latinky (aj keď latinka je praslovanské písmo, viď http://www.oversi.sk) a jej nahradeniu „božským“ (krížiky + trojuholníky + krúžky) písmom hlaholikou/glagolicou, ktorú podľa najnovších zistení mohol vytvoriť už sv. Hieronym (347-420), ktorý sa narodil v STRIDO Dalmatiae, a je známy ako autor Vulgáty, prekladu Biblie do latinčiny!!! Je smutné, že toto „božské“ písmo „vichingovci“ sprevodili zo sveta – nebiť jedného „šetrného“ mnícha, ktorý si urobil z hlaholsky popísanej stránky knihy obal na latinsky písanú knihu, tak na našom terajšom území by nezostala ani známka existencie hlaholiky???

  Navyše GENETIKA POTVRDZUJE AUTOCHTÓNNOSŤ NÁS SLOVÄNOV TU PRI DUNAJI viac ako 20 000 tisíc rokov!!!

  2. K pojmu Sclavi – tento termín je len „ideologickým“ pokračovaním latinského servus = Serbus = „Srp“ = prezývka Slovänov roľníkov – prezývky u Slovänov sa dokonca stali priezviskami!!! Príklad kolektívnych prezývok z môjho okolia: Ja som „Sajdák“ a vo vedľajšej dedine sprava žijú „Pšonci“, a v tej zľava „Mrnci“.

  3. K starým zápisom pomenovania Moravy a základu Mar, treba pristupovať cez prizmu zistení genetikov o našej autochtónnosti.

  Napríklad v starých prameňoch spomínaný MARO-BUD je vlastne skomolený MIRO-BUD, pretože dodnes tu máme meno BUDI-MÍR!!!!!!!!!!!!!!! Je to podobne ako MIRO-SLAV a SLAVO-MÍR!!!!!!!!!!

  4. K … „jedine ak by Osi, Kvádi, Markomani, či Gepidi boli pomenovania slovanských kmeňov a že Ostrogóti, či Huni by tiež boli Slovania.“

  BOLI!!! VIĎ ICH MENÁ!!! Viď príspevky vyššie.

  EŠTE AJ AT-ILA-ov / OT-ECKOv KôŇ MAL SLOVANSKÉ MENO BALA-MER / VOĽA-MÍR, pomenovaný bol asi po prvom známom „húnskom“ kráľovi Balamer-ovi, ktorý sa oženil s Waladamarea-ou/ VLADIMÍROU vnučkou WITHI-MIRa/ VIDIMÍRa zvaného aj WINITHar!!!

  MEDZI TZV. HÚNMI A TZV. GÓTMI SA TO pisármi skomolenými SLOVäNSKÝMI MENAMI LEN TAK HMÍRI !!!

  Pán Hrnko, koľko ešte potrebujete príkladov, aby ste prekukol lži „Onemevcov“?????????????

  Metod J. Sláv

 43. Anton Hrnko 21. júna 2011 / 19:50

  Metod,
  vaša hra je niečo ako tipovanie na športke. Keď podáte tiket až do žrebovania sa môžete nádejať, že vaše čísla sú na jackpot. Po vyžrebovaní však s pravdepodobnosťou rovnej 100% zistíte, že váš tiket je zdrap papiera. Tak isto vaše tvrdenia pri náraze na vedeckú kritiku zhoria ako vták fénix s tým rozdielom, že žiadne vzkriesenie sa už neudeje. Len toľko.

 44. lacooravec 21. júna 2011 / 22:48

  No, p.Metod dačo v tom je, ale p.Hrnko má asi väčšiu pravdu. Máte rozhľad, ale keď sa nedá, tak sa nedá…Bohužiaľ, niektoré výroky sa pod lupou vedy nedajú akceptovať..V tomto má p.Hrnko pravdu!

 45. Metod 22. júna 2011 / 21:44

  Chlapi, s týmto na mňa nechoďte!

  Sú vedci, čo robia vedu, a sú vedci, čo robia z vedy „vedu“.

  Matematika je tak úžasne ľahká, je to len sčítavanie (aj diferenciálny počet)! Ale na plebs teba robiť bububu, aby to náhodou neprekukli.

  Podobne je to s ekonomikou, aj v nej treba používať len zdravý sedliacky rozum.

  A jazykoveda?
  Nuž to je strašne „zložitá“ vec, keď ju komplikujú takí vedci, ktorí do spisovnej normy presadili, že napomáha sa koho, čo, a nie komu, čomu. A pritom im je v päte, že tým ich „napomáhať koho, čo“ vznikajú alogické vety, v ktorých človek nevie, či tá prvá vec napomáha tú druhú, alebo tá druhá napomáha tú prvú, pretože v slovenčine nemáme pevný slovosled!!!

  Už len čakám, kedy títo „mudrci“ „uzákonia“ tú debilinu, ktorá fičí medzi našimi mladými „zanedbancami“, ktorí veselo „nechápu tomu“.

  Páni ja nechcem byť jazykovedec a la „zapisovač debilín“, ktoré dajaký debil „vychcal“ do svojho „umeleckého“ textu a tým to „slávnostne“ uviedol do jazykovednej „svätyne“!!!!!!!!!!

  Pán Hrnko, čo je tak úžasne vedecké na tom, keď „onemevci“ vyberú do učebníc histórie z Iordanovej Geticy meno tej istej osoby v podobe Valamer, keď o trochu ďalej majú naporúdzi VALAMIR.
  Prečo do učebníc trepú Gelimera , keď na minci razenej za jeho vlády je napísané GILAMIR = Žilamír!!!
  A prečo do učebníc trepú Vidimera, keď iný prameň ho uvádza ako WITHIMIR = Viťimir, alebo aj WINITHar – a veď oni nás volajú VINIDmi!!!

  Je v tom buď trestu hodná neznalosť aspoň základov daktorého slovanského jazyka, alebo trestuhodné násilné „pogermánčovanie“ dejín!!! Ó, AKÉ JE TO „VEDECKÉ“!!!

 46. lacooravec 26. júna 2011 / 22:05

  p.Otokar! Táto veta sami páči..Sú vedci , čo robia vedu a sú vedci, čo robia z vedy ,vedu,! Presne vystihnuté! Totižto, ako sami píšete, na veľa, v podstate na všetky problémy stačí použiť iba zdravý sedliacky rozum…áno, je to tak!…Ale, niekde treba aj podumať, možno aj na prípecku a na Jar vyjsť s rozumnou vecou a obsiať zem novým spôsobom, alebo lepším výmyslom, ako dokonalejšie hradbiská postaviť, aby sme si úrodu pre naše deti na ďalšie roky udržali! A jazykoveda je preto taká ťažká, lebo, darmo človek obracia jazykom, hocako múdro, aj tak sa v podstate v tom, dokonca aj vlastnom jazyku nevie orientovať!…Nič v zlom, všetkým…dávno boli filozofi, čo tvrdili, že zbytočne hádzať zrno tým, z ktorých nikdy nič užitočné nebude, keď materinský jazyk nepochopí!

 47. Metod 17. júla 2011 / 12:38

  Pán LacoOravec,
  to, že ste ma oslovil „p. Otokar“, mi lichotí,
  lebo prispievateľa na blogy vystupujúceho pod týmto menom si veľmi vážim!!!

  POSLEDNE SA MU PODARILO NÁJSŤ DôKAZ, ŽE NAŠI JUŽNÍ
  „OMONDOKIEVŠÍ“ SA BARÁTOM PREDSA LEN POZNAJÚ minimálne
  SLOVO „UHORSKY“
  AKO „UGRÓS“ !!!

  http://www.ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=22&id=261&limit=6&limitstart=78&Itemid=54

  = Ugrós tántzot járni – po „ungarisch“(uhorsky) tancovať

  (Alebo žeby sa bol tvorca onej učebnice 2-krát „kopol“ ???
  ad 1 – chcel použiť slovo „ugrás“ = „skok“, teda „skákavo“ tancovať ???
  ad 2 – v preklade do „onemevčiny“ ???
  TO ASI ŤAŽKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

  Metod J. Sláv

 48. Metod J. Sláv 4. septembra 2011 / 10:56

  „Vďaka“ nezamestnanosti som sa dostal konečne k prelistovaniu
  Magnae moraviae fontes historici III.

  A ŽASNEM, AKO „SLOVUTNÍ“ BRATRSKÍ HISTORICI „VESELO“
  POUŽÍVAJÚ POMENOVANIE Maďar ?????????????????????.
  AJ KEĎ V ORGINÁLNYCH LATINSKÝCH TEXTOCH JE POUŽÍVANÉ
  LEN A LEN slovo UNGAR, U N G A R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pomenovanie Maďar sa podľa toho, čo napísal prof. Š.Ondruš,
  v textoch na území „Európy“ objavuje až v 15. storočí, teda
  ZHRUBA VTEDY, KEĎ SA ZJAVILO POMENOVANIE SLOVÁK!!!!!!!!!

  PÁNI HISTORICI „VEĎ TO JE NA §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 49. Metod J. Sláv 23. februára 2012 / 0:24

  [attachment:1]C:\fakepath\TABcb2.jpg[/attachment]

  [attachment:2]C:\fakepath\TABzBATH001.JPG[/attachment]

  [attachment:3]C:\fakepath\TABzBATH002.JPG[/attachment]

 50. Vladimír 6. januára 2016 / 21:46

  Vyšiel už niekedy Slovenský etymologický slovník? Zachytil som len, že sa pripravuje. Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *