Jazyk nie je len nástrojom komunikácie. Spochybňovanie slovenčiny – príčiny a dôsledky

Jazyková politika zohrávala, zohráva a bude zohrávať v našom priestore vždy veľmi významnú úlohu. Treba povedať, že už pri vstupe Slovákov do európskych dejín problematika jazyka tvorila kľúčovú, vitálnu otázku štátnej suverenity a nezávislosti. Vždy, keď sa otázka jazyka ako politikum objavila v našich dejinách, išlo predovšetkým o ontologickú podstatu slovenského národa, nie o jazyk ako taký. Knieža Rastislav neposlal svojich poslov do Ríma a neskôr do Carihradu primárne preto, aby mu pomohli pokresťančiť slovenský ľud. V jeho dobe to už nebol hlavný problém. Obyvateľstvo Veľkej Moravy bolo s najväčšou pravdepodobnosťou pokrstené – podľa posledných archeologických nálezov v Bojnej[1]– najmenej jednu, ak nie dve generácie pred jeho nastúpením na trón. Pozvaním kresťanskej misie z Byzantska mu išlo predovšetkým o odpútanie sa od bavorskej hierarchie a tým o posilnenie vlastnej suverenity. Zavedenie staroslovenčiny do liturgie nebolo preto v prvom rade otázkou vieroučnou – veď aj bavorskí a aquilejskí misionári museli základy viery vysvetľovať ľudu v jeho jazyku; latinčina sa používala len v liturgii (a tí, čo sme zažili predkoncilovú liturgiu vieme, že nám latinčina nerobila žiadne problémy). Zavedenie staroslovenčiny do liturgie malo za cieľ vyčleniť Veľkú Moravu z právomoci bavorského episkopátu a zriadením samostatnej cirkevnej provincie posilniť suverenitu štátu. To sa nakoniec zriadením Moravsko-panonskej cirkevnej provincie nakoniec aj podarilo. Neskoršiu stratu záujmu Svätopluka I. o staroslovenskú liturgiu môžeme chápať aj v tých súvislostiach, že po zriadení samostatnej cirkevnej provincie bol už bezprostredný vplyv bavorského episkopátu eliminovaný a jazyková otázka nehrala až takú dôležitú úlohu; skôr preň vytvárala problémy pri jeho expanzívnej politike na západ. Continue reading

Revolúcia, morálka, politika

Revolúcia. Náhla, často neočakávaná zmena vo vývoji spoločnosti, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní nielen jej celkový osud, ale aj osudy každého jednotlivca. Prichádza s heslami rovnosti, bratstva, slobody, spravodlivosti, rovnoprávnosti… Na začiatku vyvoláva veľké vzopnutie más, ktoré očakávajú rýchlu zmenu k lepšiemu a veria, že tí druhí, tí prichádzajúci budú lepší než tí minulí, odchádzajúci. Ľudstvo v svojich dejinách bolo svedkom mnohých revolúcií, ktoré pod príťažlivými heslami krajšieho života získali na svoju stranu väčšinu spoločnosti a ktoré po odstránení starej mocenskej štruktúry prerástli do krvavých kúpeľov s hekatombami obetí v mene pokroku a revolúcie. Boli aj také, ktoré prišli nenápadne, takmer nepozorovateľne, ale rovnakým spôsobom zásadne ovplyvnili ďalší beh udalosti. Aj tá naša spred dvadsiatich rokov prišla neočakávane, hoci sme ju všetci čakali a takmer všetci si ju aj želali. Nebola násilná, skôr taká našská – čo sme si, to sme si, teraz sa pomerme. Continue reading