Panslavizmus na Slovensku v minulosti a dnes

Môj príspevok nie je štúdiou o uvedenom probléme, ktorý je veľmi komplexný a vyžadoval by si určite dlhodobejšie štúdium problematiky ako v našich, tak aj zahraničných archívoch a podstatne širší priestor. Chcel by som v ňom len poukázať na niektoré fenomény, ktoré sprevádzajú slovanstvo od jeho historického objavenia sa na politickej mape Európy na konci antiky a v ranom stredoveku až po súčasnosť, ale najmä na tú skutočnosť, prečo práve na Slovensku sa objavila myšlienka slovanskej vzájomnosti najskôr ako nový kultúrny fenomén a neskôr i ako politické hnutie smerujúce k zjednoteniu Slovanov.

Continue reading