Maďarský vpád na východné Slovensko v marci 1939 alebo tiež Malá vojna

Tento článok som napísal na požiadanie redaktora časopisu Žurnál (vydáva tv.tip a.s., predseda predstavenstva Ing. Martin Kulina; šéfredaktorka Nora Sližková, zástupkyňa šéfredaktora Zuzana Račková). Tesne pred vydaním mi ho redakcia bez vysvetlenia vrátila s poznámkou, že ho nebude publikovať. Dlho som rozmýšľal, čo mohlo byť príčinou odmietnutia. Článok je odborný a vecný. Každý, kto ho prečíta, si môže urobiť názor sám. Dospel som preto k názoru, že za odmietnutím musia byť najskôr osobné dôvody. Ale aké? V politike sa už neangažujem vyše 10 rokov, politické stanoviská zaujímam verejne len zriedka a to len vtedy, keď sa záležitosť dotýka základov štátu. Teda, čo môže prekážať uvedeným „celebritám“ na mojej osobe? Keď sa tak pozerám na osoby v čele časopisu, tak jedine, čo ich môže motivovať na takéto konanie, je moja angažovanosť za vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vidieť, že ani 16 úspešných rokov samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky nezmenšilo nenávisť bývalých pohrobkov celebrujúcich nerovnoprávne a nesamostatné postavenie Slovenska v bývalom štátoprávnom zväzku voči tvorcom slovenskej štátnosti. A to niektorí z nich sa bez hanby a pokory usilujú získať v tejto republike i najvyššie posty. Pán Boh nás od nich ochráň! Continue reading

Projekt sa dokončuje: Vyšiel V. zväzok Vojenských dejín Slovenska (1939-1945)

Po VI. Zväzku Vojenských dejín Slovenska (1945-1968), ktorý bol predstavený čitateľskej verejnosti v septembri minulého roku, začiatkom januára tohto roku bol slávnostne uvedený do života ministrom obrany J. Baškom aj V. zväzok (vročenie 2008). Autorský kolektív na čele s Františkom Cséfalvaym sa v ňom venuje rokom 1939 – 1945. Bolo to veľmi zložité obdobie, keď sa na jednej strane vojenské dejiny Slovenska po prvýkrát v moderných dejinách stali súčasťou slovenských štátnych dejín, na druhej strane sú však stále spojené aj s pôsobením Slovákov v ozbrojených zložkách, ktorých politické a vojenské ciele boli nezlučiteľné s existenciou samostatného slovenského štátu (pročesko-slovenský domáci a zahraničný odboj; pôsobenie slovenských vojakov – v zmysle medzinárodného práva neobčanov horthyovského Maďarska – v maďarskej armáde a pod.). Autori mali neľahkú úlohu všetky tieto aspekty skĺbiť a vytvoriť tak ucelené dielo. Až na tú skutočnosť, že žiadnym spôsobom sa nedotkli pôsobenia slovenských vojakov v maďarskej armáde, ktorej prebehlíci i zajatci sa tiež stávali príslušníkmi česko-slovenských zahraničných jednotiek v ZSSR, možno povedať, že predložili slovenskej verejnosti dielo hodné povšimnutia.

Continue reading

Nová zbierka dokumentov k slovenským dejinám

Suško, L. (editor), Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. Dokumente, Band I, Von München bis Salzburg 1938 – 1940, Dokumente und Essay, Buch 1, Lúč, Bratislava 2008; Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. Dokumente I., , Von München bis Salzburg 1938 – 1940, Dokumente und Essay, 2. Buch/ 2. kniha, Slovensko v jeseni 1944, Lúč, Bratislava 2008

Continue reading