Čo je to originál? Na margo vystavenia originálu Pittsburskej dohody

            V piatok 30. mája 2008 z príležitosti 90. výročia podpísania Pittsburskej dohody medzi predstaviteľmi slovenskej a českej krajanskej komunity v USA a predsedom Česko-Slovenskej národnej rady T. G. Masarykom sa vo vestibule slovenského parlamentu vystavil za prítomností predsedu NR SR P. Pašku a amerického veľvyslanca V. Obsitnika originál tejto dohody. Originál dohody od jej podpisu opatrovali slovenské krajanské organizácie v USA a prednedávnom ho úplne nezmyselne venovali múzeu v Pittsburghu. Nezmyselne preto, lebo tento základný slovenský štátoprávny dokument mal byť uschovaný v inštitúcii národa, v mene ktorého bol podpísaný a generáciám politikov ktorého dodával silu pri presadzovaní základného cieľa národných politických snažení v 20. storočí, t. j. snažení o politickú a legislatívnu suverenitu Slovákov na ich vlastnom území. Treba len dúfať, že raz sa tak stane a v Slovenskom národnom archíve bude tento dokument uchovávaný podobne ako Magna Charta Libertatum v Londýne alebo Zlatá bula sicílska v Prahe.

Continue reading

Tempora mutantur: Žilina mojich mladých liet

Človeka chytí občas nostalgia a vtedy sa najčastejšie vracia do svojich mladých liet. Spomienky na detstvo, na mladosť je to najkrajšie, čo človek v sebe nesie. Staré časy sa už nikdy nevrátia, no každý si ich nosí v svojej pamäti. Pamäť však odchádza s človekom a len Littera scripta manet. Preto som napísal túto krátku črtu. Možno niekomu z mojich vrstovníkov v Žiline niečo pripomenú, čo už je nenávratne preč.

Continue reading

Koniec trojjedinej ústavy

Keď Slováci a Česi v zahraničnom odboji pripravovali počas prvej svetovej vojny nový spoločný štát, dohodli sa, že štát bude založený na princípe rovný s rovným a že bude zabezpečená samospráva Slovenska. Vodca českého zahraničného odboja a neskorší česko-slovenský prezident T. G. Masaryk často opakoval frázu, že štáty sa udržiavajú myšlienkou, na ktorej vznikli. Z tohto pohľadu – ak by sme Masarykov citát brali ako bernú mincu – celý vývin v Česko-Slovensku po roku 1918 až do roku 1993 mohol vyústiť len tam, kde vyústil. Česká strana nikdy nebola ochotná budovať spoločný štát so Slovákmi na princípe rovný s rovným a pri rešpektovaní princípu samosprávy Slovenska, hoci sa k tomu po obnovení štátu roku 1945 zaviazala i výslovne. Niet jasnejšieho svedectva o spomenutej skutočnosti, ako história ústavného vývinu v spoločnom štáte.

Continue reading

Ako som prežíval rok 1968

 Pomaly sa blíži 40. výročie okupácie Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy. Keď si spomeniem, ako pre nás ako deti sotva dvadsať rokov po vojne bola druhá svetová vojna neskutočne ďalekou minulosťou, predpokladám, že aj pre dnešnú mladú generáciu je rok 1968 neskutočne vzdialenou minulosťou. Touto kratučkou črtou by som im chcel pripomenúť udalosť, ktorá tak fatálne ovplyvnila osudy ich otcov a dedov.

Continue reading

Koniec prvej slovenskej národnej armády

Dňa 21. novembra 1849 na bratislavskom Firšnáli (Fürstenalle – Kniežacia aleja; dnešné námestie Slobody) zneli bubny, pochodovali vojaci, viali zástavy. Na svoj posledný nástup sa zhromažďoval slovenský dobrovoľnícky zbor pod velením baróna H. Lewartowského. Tento zbor pod politickým vedením Slovenskej národnej rady na čele s J. M. Hurbanom, Ľ. Štúrom a M. M. Hodžom sa sformoval v jarných mesiacoch roku 1849 v Skalici a v lete toho istého roku sa vydal na pochod cez Záhorie do Stupavy a odtiaľ cez Svätý Jur smerom na Pohronie a do oblasti banských miest, kde zabezpečoval tylo rakúskym a ruským vojskám víťazne postupujúcim proti zvyškom košútovských honvédov. Continue reading

Vznik prvej Slovenskej republiky roku 1939

            Pred takmer sedemdesiatimi rokmi, 14. marca 1939 tesne po poludní vyhlásil Snem Slovenskej krajiny aklamačne povstaním samostatný Slovenský štát. Pre mnohých poslancov slovenského snemu len nedávno zvolených do prvého slovenského zákonodarného orgánu v tom čase ešte v rámci federalizovaného Česko-Slovenska bolo toto rozhodnutie nesmierne ťažké. Zaspievanie hymnickej piesne Hej Slováci hneď po akte vyhlásenia samostatnosti bolo pre mnohých určite vyslobodzujúcim relaxom, ktorý zatlačil do úzadia pochybnosti, vynárajúce sa im v hlavách: Konali sme správne? Nemali sme ešte počkať? Čo bude nasledovať? Zabránili sme rozkúskovaniu Slovenska, alebo bude mníchovský valec pokračovať a prevalcuje Slovensko bez ohľadu na to, že sa podvolilo Hitlerovmu nátlaku? Veľa otázok, ale málo konkrétnych odpovedí.

Continue reading

Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939 – 1944), na vydanie pripravil D. Tóth, Ministerstvo obrany SR, Bratislava 2002, 334 s.

            Po takmer sedemdesiatich rokoch od napísania sa konečne slovenskej odbornej i širokej verejnosti dostali do rúk zápisky generála Rudolfa Viesta, popredného slovenského účastníka česko-slovenského zahraničného odboja pod vedením E. Beneša v Paríži a Londýne, člena vládnej delegácie pre oslobodené územia a druhého veliteľa povstaleckých vojsk počas Slovenského národného povstania. Je chvályhodnou zásluhou ministerstva obrany, že sa zaslúžilo o toto vydanie práve v dnešných časoch, keď vydanie hodnotnejšieho, nekomerčného diela sa stáva nočnou morou každého potenciálneho autora.

Continue reading