Kováčove omyly?

Plus 7 dní publikovalo rozhovor s historikom D. Kováčom. Môj komentár je červeno.

 

Tvrdí, že Slováci môžu byť hrdí na svoje dejiny aj bez toho, aby sa do ich národného príbehu zavádzali ideologicky motivované a odborne nepodložené prvky. Napriek tomu sa stal terčom útokov, lebo si dovolil odmietnuť niektoré tvrdenia premiéra Roberta Fica. „U nás prevláda názor, že každý sa rozumie histórii a futbalu. Diskusia je dobrá a potrebná, ale človek by mal aj počúvať argumenty druhého,“ myslí si renomovaný vedecký pracovník. S historikom Slovenskej akadémie vied DUŠANOM KOVÁČOM (66) sa rozprávala KATARÍNA ŠELESTIAKOVÁ.

Premiér otvoril štvrtý pilier tejto vlády a tým je vlastenectvo. Potrebujú Slováci, aby im niekto vnucoval vlastenectvo?
Asi už treba konečne urobiť deliacu čiaru medzi tým, čo je vlastenectvo a čo je nacionalizmus. Za slovenského štátu sa ľudáci chválili tým, že sú nacionalisti. Dnes sa tým už nikto nechváli, ale ak je nacionalista, tak sa deklaruje ako vlastenec. Treba povedať, že v tom je veľký a predovšetkým principiálny rozdiel. Vo vzťahu k dejinám môžeme povedať, že moderné vlastenectvo je postavené na poznávaní, ale aj na prekonávaní dejín. Teda na kritickej analýze dejín, keď sa nevyzdvihujú dobré stránky, tak ako to bolo napríklad v nacionalistickej nemeckej historiografii. Začína sa tak aj nemecká hymna: Deutschland, Deutschland, über alles… teda Nemecko, nadovšetko. Moderné vlastenectvo nemá takéto heslo, ale hovorí, že Slováci sú jeden z mnohých národov, ich existencia nesúvisí s tým, či boli v dejinách slávni, ale sú tu a s dejinami sa majú vyrovnať kriticky. Je to proces poznávania, ale nie falšovania, vylepšovania, teda už spomínaná inštrumentalizácia, keď sa dejiny používajú ako nástroj na niečo.

Súhlasím s doktorom Kováčom, že moderné vlastenectvo je založené na poznaní, ale aj na prekonávaní dejín. Žiaľ, poznanie slovenských dejín a ich pochopenie je to, čo Kováčovi najviac chýba. Nikdy slovenské dejiny poriadne neštudoval, to len mimochodom. Teda v jeho prípade ide o prekonávanie niečoho, čo si nikdy nechcel osvojiť. Osobne si neviem predstaviť, žeby sa dejiny skúmali len tak mirnix-dirnix, teda len pre čisté poznanie. Naopak, inštrumentalizácia historického poznania je to najpodstatnejšie v poznaní, nie však prispôsobovanie (teda falšovanie) dejín potrebám nejakého Veľkého Brata, ale používanie dejín ako kolektívnej pamätí na orientovanie odkiaľ sme prišli, kde sme a kam by sme mali ísť. Dejiny pre dejiny nemajú žiaden zmysel.

Máte dojem, že výroky premiéra ohľadom histórie sú falšovaním našich dejín?
Celkom iste sú tu tendencie po falšovaní, vyrábaní starých Slovákov, o ktorých nie je nikde doložená ani zmienka. Je tu tiež snaha vyrobiť postavu Jánošíka odlišnú od toho, ako ju poznáme z histórie. Nepopieram, že Jánošík je pekná legenda, môžeme pozerať filmy, osobne som čítal romány, ktoré sú dobré umelecké diela, ale reálna postava Jánošíka je o niečom inom.

No, tu je Kováč úplne vedľa. Starých Slovákov tu predsa nikto nevyrába. Oni sú totiž historický fakt. Historickým faktom je, že od piateho storočia v Karpatskom oblúku žili slovanský ľud, ktorý je biologickým i jazykovým predkom dnešného slovenského národa. Tento ľud sa na začiatku 9. storočia zorganizoval do štátu a jasne sa vyčlenil oproti ostatným slovanským kmeňom a národom. Vo vlastnom jazyku, ktorý v tom období už smeroval k zmene na samostatný slovanský jazyk – slovenčinu (udialo sa to v polovici 10. st.) sa vtedy (9. storočí ) nazýval Slovänin, Sloväne. V prirodzených jazykových zmenách sa tento názov zmenil na Slovák, čo bol len nepatrný posun, keďže koncovka -änin v maskulíne zanikla a nahradila ju koncovka -an, -ák. Archeológia a ani historické pramene nehovoria nič o usídlení sa nejakého iného ľudu na území Slovenska, ktorý by zmenil podstatu osídlenia. Slováci sú priamymi a jedinými etnickými potomkami obyvateľstva Veľkej Moravy. Anonymus uvádza medzi obyvateľmi Karpatskej kotliny v čase príchodu starých Maďarov nasledujúce slovanské národy: Ruténi (=Rusíni), Poloni (=Poliaci), Boemi (=Česi), Korutánci (= Slovinci), Ráci (=Srbi), Horváti (=Chorváti). A ešte jednu náciu – Sclavi. Nuž, nech pán doktor Kováč povie, či len predkovia Slovákov (ktorí mali aj štát s hranicami) boli takí praštení mechom, že sa nevedeli identifikovať sami so sebou, ale len s veľkou Sláviou. Veď tomu nemôže sám veriť. Tí Sclavi boli, resp. mohli byť jedine Slováci. Drobná jazyková zmena v ich názve z 13. storočia, ktorá dokonca v ostatných formách (femininum, adjektívum, názov krajiny) neprebehla, ale zostala nezmenená, nezmenila nič na podstate, že Sloväni je len dobový názov etnicko-národnej skupiny, ktorá sa dnes volá Slováci. Preto nie uvádzanie termínu starí Slováci je falšovanie dejín, ale jeho popieranie.
Premiér povedal, že 26. januára 1688 sa narodil veľký vzor jeho vlády Juraj Jánošík.
Jánošík nemôže byť vzorom žiadnej vláde. Je to zamieňanie legendy za skutočnú postavu. Poznáme to z 19. storočia, keď sa vyrábali dokumenty o slávnej minulosti. Dnes sa politika vo vyspelých demokratických krajinách naozaj na dejiny neobracia. Neviem si predstaviť, že by súčasný francúzsky prezident Sarkozy niekde rečnil a povedal, že historicky doložení Frankovia sú starí Francúzi a Karol Veľký bol ich kráľom, alebo niečo podobné. Takto hovoril Mussolini, takto hovoril Hitler. To je totalitné myslenie, v demokracii to však nemôže fungovať.

Kováč opäť ukazuje, že slovenské dejiny sú mu cudzie. Keby ich študoval, určite by vedel, že súčasná slovenská politická ideológia vychádza zo Štúrovho programu. Boli to práve Štúrovci, ktorí povýšili ľudovú legendu Jánošíka na symbol boja za slobodu a rovnoprávnosť. K tomuto symbolu – k Jánošíkovi – sa hlásili ako čsl. legionári počas prvej svetovej vojny, tak aj odbojové hnutie za druhej svetovej vojny. Pán Kováč, za jánošíkovskú myšlienku umierali ľudia v boji za národné a sociálne oslobodenie! Myslíte si, že je to možné zo slovenských dejín vygumovať s jednoduchým poukázaním na to, že išli do boja pos falošnou myšlienkou, že zomierali za jednoduchého zbojníka? Nie Jánošík zbojník, ale Jánošík legenda bol tým činiteľom, ktorý hýbal slovenské masy. Myslím si, že boj za ľudskú slobodu a sociálnu spravodlivosť je stále ešte na programe dňa, a preto aj jánošíkovská legenda má svoje miesto v našom živote. Z Ficovej strany nejde o prihlasovanie sa k zbojníkovi, ale k národnej tradícii boja sa slobodu a sociálnu rovnosť.

Nuž, a ten Karol Veľký, dovoľte, aby som sa zasmial. Opäť neznalosť. V tomto prípade francúzskych dejín. Frankovia neboli románskym národom (kmeňom). Boli to Germáni a v galo-románskom prostredí dnešného Francúzska boli dobyvatelia. Vládli vo Francúzsku, podieľali sa na etnogenéze Francúzov, ale neboli Francúzi. Masa Francúzov bola nimi až do rozdelenia ríše vo Verdune (843) ovládaná. Ale ako určite neviete, prísaha Karola II. Holého v „rodnom“ jazyku sa pokladá za prvý zápis vo francúzštine. On je zakladateľom rodu, z ktorého vznikli neskôr Capetovci. A až Róbert Capet založil prvú francúzsku dynastiu. A vtedy vznikol aj francúzsky národ, ktorý Francúzi nikdy nedefinovali etnicky. Francúzmi v ich chápaní boli vždy príslušníci francúzskeho štátu, nielen tí, čo hovorili francúzsky. Ale žeby sa nehlásili k svojej franskej minulosti, to mi je veľká novinka. Stačí sa dostať do úplného centra Paríža na námestie pred Notre Dame a pozrieť si, kohože to tam tí Francúzi uctievajú? Predstavte si, je tam obrovská socha Karola Veľkého (Charlesmagne). Žeby ho tam mali len na parádu? Veď všetci francúzski králi si odvodzovali pôvod práve od neho.

Podľa historikov bol Jánošík obyčajný zbojník, ktorý síce kradol, ale chudobným z toho nedal nič. Prečo však v Slovákoch rezonuje, že bohatým bral a chudobným dával?
To je práve tá legenda. Zbojníci neboli na to, aby dávali chudobným. Keď niekoho ozbíjali, a udialo sa tak v nejakej obci, tak sa stalo, že mali z toho osoh aj ďalší chudobní, ale v tom nebol princíp zbojníckej skupiny. Tým bolo zbíjať, a nie rozdávať.

Ale, ale, žeby až tak? Veď predsa je všeobecne známe, že Jánošík nikoho nezabil!


Premiér povedal, že v Anglicku nikto nenapíše na Robina Hooda, že bol kriminálnik, to iba slovenskí novinári môžu povedať alebo to môžu povedať duchovní bezdomovci.
Ja si zas neviem predstaviť, že by sa súčasná anglická vláda akéhokoľvek zamerania, socialistická alebo konzervatívna, vyjadrila, že Robin Hood je ich vzorom. V Anglicku si každý uvedomuje, že Robin Hood je legenda a historická postava je zas o niečom inom. Takto sa vyrovnali Švajčiari s postavou Wilhelma Tella. Jednoducho, toto je v civilizovanej spoločnosti dávno vyriešené. My sa s tým zrejme musíme ešte vyrovnať.

Čo je to civilizovaná spoločnosť? Žeby popieranie nosa medzi očami?

Výrok slovenského premiéra, podľa ktorého by sa obyvatelia Veľkomoravskej ríše mali nazývať starí Slováci, vyvolal polemiku. Je vôbec tento výrok hodný toľkého záujmu?
Celkom iste nie, pokiaľ by sme to však považovali len za úlet, ktorý odznel na nejakom podujatí. Historikov však musí znepokojovať fakt, že tu existuje tendencia, ktorú sme asi tiež zdedili z minulosti. Na kritiku premiéra zareagovali niektorí historici, ktorí mu prišli na pomoc a vyjadrili sa, že jeho tvrdenie považujú za správne, hoci sami termín starí Slováci v odbornej literatúre nikdy nepoužívali. Toto je znepokojivé. Nejde tu o jeden výrok premiéra, ale o snahy nejakým spôsobom vylepšovať dejiny. A dokonca si niektorí myslia, že to tak má byť, pretože sme slovenskí „vlastenci“, a chceli by to zaviesť aj do učebného procesu. Už aj tak dosť chaotické historické vedomie takto nasmerujeme do nejakej iracionality.

Opäť neznalosť, alebo zámerné klamstvo. Kováč buď nepozná historickú literatúru, alebo ho to hrklo len vtedy, keď to Fico povedal. Termín (starí) Slováci sa používa veľmi dlho a mnohí z tých, ktorí tu výzvu podpísali, ho používali taktiež. Odporúčam do skvelej pozornosti p. Kováča napr. Školský atlas československých dejín z r. 1970, práce Marsinu a iných (keď o sebe pomlčím, lebo som taký istý novovekár ako Kováč, a teda nemám do toho čo rozprávať. Iba on môže!) Práve termín starí Slováci mu začal vadiť až vtedy, keď ho použil Fico a bolo to treba zniesť zo sveta. Vtedy sa pustil do boja s veternými mlynmi. Ale ako hovorí J. Kráľ v Dume bratislavskej –  „zahatajte páni, ak máte nádeju.“

Zrejme to Robertovi Ficovi nenapadlo pri rannej káve. Odkiaľ podľa vás čerpá podobné informácie?
To sa musíte opýtať premiéra. Neviem, ale určite sú tie zdroje veľmi pochybné. A je na ňom, aby si zdroje, o ktoré sa opiera, vyberal.
Podľa Čaploviča mnohí internacionálni historici krivia našu históriu. Máte pocit, že ak nesúhlasíte s našimi politikmi, tak krivíte históriu?
Ja som presvedčený o tom, že pokrivením histórie je vyrábanie falošných dokumentov a falošných legiend. Historiografia má svoje metódy, existujú rôzne historické školy, ale jedna a zásadná vec je pre tieto školy spoločná – že profesionálni historici sa opierajú o historické pramene a teoretické konštrukcie. V žiadnych z týchto prameňov nie je dôvod na to, aby sme vyrábali starých Slovákov. A čo sa nedá oprieť o pramene a teoretickú analýzu, to je z odborného hľadiska jednoducho neakceptovateľné.

Odporúčam Kováčovi, aby skutočne kriticky začal hodnotiť pramene, a potom možno k niečomu dôjde. Ale to asi nie je jeho prípad, on už odpoveď dopredu vie. Poznal som jedného historika z dôb minulých, ktorý tvrdil, že nemôže chodiť do archívu, lebo by ho mohol pomýliť. Myslím, že časy sa síce menia, ale prístupy niektorých „arbitrov elegancie“ zostávajú nezmenené.

Stáva sa často, že sa politici snažia prekrútiť dejiny?
Stáva sa to a stávalo sa to. Dokonca v určitom období sa písali dejiny na objednávku panovníkov. Mali ukázať, že panovník je z Božej milosti, poslala ho vyššia moc, aby urobil poriadok. Myslím, že tak trochu to súvisí aj so spoločenskou situáciou. No v modernej dobe, keď začali byť historici profesionálmi, dostali sa na akademickú úroveň a prestali byť kronikármi panovníka, tak sa toto prekrúcanie dejín začalo strácať. Je to skôr typické pre absolutistické monarchie.

Určite? A čo tak pozrieť sa do ZSSR, alebo aj k nám v dobe nedávno minulej?

Aké majú pohnútky?
Môžu byť rôzne. U politika je asi vcelku normálne, že sa chce v historickom procese zaradiť niekam na čestné miesto. A myslím si, že sa to aj dá, a to inštrumentalizáciou dejín. Hrá to aj určitú úlohu pri získavaní voličov. Je to populistický ťah, ktorý súvisí s nacionalizmom. V Európe sa dejiny písali ako národný príbeh a toto v ľuďoch žije. Takže, ak oslovíte občana takou interpretáciou dejín, aká sa mu páči, aj vy sa mu môžete páčiť. Preto môžu byť politici aj populárni, aj nepopulárni.

Takže poznanie histórie a prihlásenie sa k zdravému historizmu je nacionalizmus a populizmus. Takže Kováč jasne dáva na vedomie, čomu slúži.

Opýtam sa laicky, ale dočítala som sa, že pojem Slovania je príliš široký a do tohto kontextu by bolo dobré zasadiť starých Slovákov, pretože aj etnickí Slováci museli mať predkov, žijúcich na tomto území.
U laika by som tejto otázke porozumel, no odborník sa takto pýtať nemôže. Aj dnešní Francúzi sú potomkovia Frankov, ale Frankov nikto nenazve starými Francúzmi. Existovali Slovania aj Germáni, niektorí z nich mali kolektívne vedomie založené na nejakej patričnosti k určitému panovníkovi, hradu a teritóriu. My takto môžeme hovoriť o Moravanoch, o nitrianskej identite…

Bla-bla-bla. O čom to hovorí. Veď v Moravsko-panonských legendách poslovia Rastislavovi jasne hovoria, že „my Sloväni sme prostá čeľaď“. Nehovorí, my Česi, my Bulhari, my Srbi, my Chorváti (všetci tí už boli v tomto období písomne podchytení a pochybujem, že Rastislav hovoril za Čechov, alebo Bulharov, či iných Slovanov). Slovania na VM už boli diferencovaní od ostatných Slovanov a treba povedať, že už v pravlasti museli byť Slovania tak diferencovaní, že nemohlo existovať žiadne spoločné povedomie. Ani medzi Germánmi nebolo. Frankovia určite nepociťovali žiadnu totožnosť nielen s Anglami a Sasmi, ale ani s Bavormi a Durynkami. To sú len Kováčove bludy.

Veď práve, podľa historičky Hany Chorvátovej by sme mohli našich predkov volať v súvislosti s obdobím Veľkej Moravy Nitrania alebo Nitravania. Súhlasíte?
S tým by som mohol súhlasiť, ale, samozrejme, musíme si zároveň uvedomiť, že nitrianska identita zrejme bola teritoriálne obmedzenejšia. Tu sa nám niekto snaží vsugerovať, že dnešní Slováci sú akási zachovaná etnická jednotka z tých čias. Avšak popierame tu historický vývoj a proces, keď národy a etniká vznikajú, formujú sa a zanikajú a vždy tu funguje kolektívne vedomie. A toto je primárne. Nikto sa nenarodí ako Slovák. Ale narodí sa ako človek. Slovákom sa stáva preto, lebo sa takpovediac socializuje. Žije v tom prostredí, naučí sa jazyk a dostáva vedomie Slováka.

Načo zavádzať nový pojem, ktorý sa nikde nevyskytol a nemá žiadnu konotáciu na dnešných potomkov moravských a nitrianskych Slovänov? Len na to, aby sa ukryli Slováci, pre nič iné!!!


Premiér označil Svätopluka za prvého kráľa starých Slovákov. Je toto tvrdenie historicky doložené?
Problém je už v samotnom pojme kráľ. Svätopluk nebol kráľ. Niektorí historici, a ja sa čudujem, že tak konajú, prichádzajú s tým, že vo vatikánskych dokumentoch bol spomenutý ako rex a jeho panstvo bolo regnum. Ale zabúdajú na to, že latinské slovo rex je oveľa širšie ako náš pojem kráľ. Rex v latinčine môže byť aj kráľ, ale znamená aj vladár, panovník, a to vo všeobecnosti. V našej odbornej terminológii je kráľ korunovaná hlava, teda dostáva určitý status. Toto sú argumenty, ktoré si nacionalisti prispôsobujú, s ktorými narábajú, inštrumentalizujú, namiesto toho, aby ich kriticky vyhodnotili.

To sa ani nedá komentovať. Ozval sa odborník na latinskú etymológiu. Chvála mu!

Minister kultúry Marek Maďarič vás obvinil, že v prípade starých Slovákov sa vyjadrujete k obdobiu histórie, ktorému sa nevenujete.
Odpovedal by som protiotázkou: Ako vníma pán Maďarič to, že medzi tridsiatimi dvoma historikmi, ktorí sa postavili za Ficov termín starí Slováci, sa drvivá väčšina tomuto obdobiu nevenuje? Asi im mal povedať, že ak sa tomuto obdobiu nevenujú, tak ich podpisy sú irelevantné. Pán Maďarič sa však mýli prinajmenšom v dvoch veciach. Pokiaľ ide o moje odborné zameranie, ja som sa viac ako desať rokov venoval štúdiu nacionalizmu a v tom je zahrnuté aj štúdium etnogenézy. Teda teoretickú stránku ovládam a je na Slovensku málo ľudí, ktorí by ju ovládali tak ako ja. A po druhé, nepovedal som nič viac a nič menej, len to, že by sa nemali, a tobôž nie cez politiku, púšťať termíny, ktoré nie sú nikde odborne vysvetlené. To je všetko.

Hlavná vec, že Kováč sa mu venuje. Nie však etnogenéze Slovákov, ale nacionalizmu. Za to sa asi dostávajú najvyššie maďarské štátne vyznamenania!?

Premiér Fico pridelil na rok 2008 Archeologickému ústavu SAV dotáciu niekoľko miliónov korún. Štyria pracovníci tohto ústavu podporili jeho výroky o starých Slovákoch. Čo si o tom myslíte?
Na to by ste sa museli opýtať ich, nevidím nikomu do duše ani do jeho vedomia a svedomia.
Podľa vás historické vedomie na Slovensku zápasí s dvoma démonmi: s démonom ľudáctva a s démonom boľševizmu. Nie je to taká naša slovenská schizofrénia?
Možno to už ani nie je veľká schizofrénia, dnes by sa už našli aj ľudia, ktorí pritakajú obom týmto démonom. Ono to skutočne súvisí s tým, že v našej spoločnosti neprebehla diskusia, my sme sa nevyrovnali s týmito fenoménmi. Jednoducho, po vojne sa povedalo, že ľudáctvo bolo zlé a odmietalo sa. Spoločenské a historické vedomie sa nedá formovať tak, že sa do niekoho nahustí a že to musí brať ako Písmo sväté. Ľudia si to musia uvedomovať a to sa deje procesom diskusie. Ani teraz sa nikto nehlási ku komunizmu a boľševizmu, ale ono to je v ľuďoch. Veď štyridsať rokov sa tu vštepovali isté princípy a vidíme to aj na vládnutí politikov, aj na tom, ako občania toto vládnutie vnímajú. Ľudia si stále neuvedomujú, že politika je servis pre občana, tak ako sa to vníma v demokratickej spoločnosti. Vnímajú politika ako niekoho, kto bol síce v demokratických voľbách zvolený, no teraz má právo štyri roky vládnuť, robiť si, čo chce, diktovať a trebárs i vnucovať svoju mienku a pohľad na dejiny.

Prečo berie prácu Mesežnikovi. Nerozumiem.

Potom vzniká taký chaos, ako že Ficovci navrhnú Lex Hlinka, na druhej strane zase tá istá vládna koalícia odhaľuje tabule Clementisovi. Vzdávajú hold dvom protichodným historickým postavám, čo je dosť paradoxné.
No asi je to do určitej miery prejav historického chaosu a ja by som povedal, že sa to prejavuje u politikov celkom zákonite, pretože sú určitou vzorkou celej spoločnosti. A v našej spoločnosti to takto, žiaľ, funguje.
Premiér sa vyjadril aj o SNP a povedal, že nebude rešpektovať žiadne jeho spochybňovanie. Je správne, ak k tejto téme takto pristupuje?
Keď sa to povie ako nejaká politická línia, tak to určite neznie dobre. Historik je tu práve na to, aby spochybňoval, povedal by som, že my sme za to vlastne platení. Vnášame diskusiu a tá nie je možná bez spochybňovania. Pokiaľ ide o SNP, tak vždy hovorím, že ak ho chceme hodnotiť, musíme sa pýtať, v akej historickej situácii vzniklo povstanie. O čom to bolo? Vzniklo proti Hitlerovi a jeho domácim pomáhačom. Svojím spôsobom rehabilitovalo Slovákov a Slovensko, veď jedna garnitúra s Hitlerom spolupracovala a posielala slovenských vojakov do vojny za Hitlerove ciele. Toto základné hodnotenie mne nikto zatiaľ nespochybnil. Tí, ktorí chcú spochybňovať SNP, pripomínajú, že partizáni tu a tam urobili nejaký výstrelok, vyvraždili nevinných Nemcov, čo je aj pravda. Som za to, aby sa o týchto veciach hovorilo. No historik by nemal urobiť chybu a stratiť hierarchiu, teda zabudnúť, čo bolo podstatné, dôležité a čo boli len sprievodné javy. Nesmieme zabudnúť, že bola vojna, že nemeckí vojaci na Slovensku boli z pohľadu Slovákov okupačnou armádou, cudzí element. Takže súhlasím s tým, že SNP bolo významnou udalosťou a zatiaľ som nepočul seriózny argument, ktorý by to dokázal vyvrátiť. Ale nikdy by som nepovedal, že by sme o tom nemali diskutovať a nemali mať nejaké pochybnosti. To by sme výskum a vlastne vedu samotnú zastavili vo vývoji.

359 Responses

 1. ans 24. januára 2009 / 16:59

  Martine,ja jsem naprosto jasne pochopil otazku,jen vy nejste schopny pochopit neustale odpoved.To je ale vas problem a ne muj,takze delejte idiota ze sebe.
  Jinak vam teda znovu strucne odpovim.
  Slovo Slovak se ze slova Moravan nevyvinulo nijak,protoze slovo Slovak se nijak nevyvinulo.Proste pozdeji vzniklo jako oznaceni neurciteho zbytku obyvatel na uzemi dnesniho Slovenska,kteri zde zustali oddeleni po vpadu Madaru a protoze zrejme byli slovanskeho puvodu,postupem staleti se pro ne pouzil nazev nejaky,to nebudu rozebirat ty vase Sloveny a podobne kraviny,ktery se pak vyvinul na Slovak.
  Takze ne Moravan se vyvinul na Slovak,to snad je dost nesmysl.
  Jinak zde je zrejmy argument,proc nikdy nemohl existovat zadny historicky stat Slovaku,a to proto,ze jestli jsou vsichni Slovaci tak inteligentni jako vy,tak by nemeli sanci prezit ani tyden.

  Vy porad pletete nejaky jazykovy vyvoj a dalsi veci dohromady ale nemuzete zalozit celou vec jen na tom ze se Sloven stal Slovanem a pak Slovakem a nebo jinak,to je celkem jedno tim obhajovat ty vase lzi.
  A jelikoz je zrejme ze vy nic jineho jako dukaz a tohle navic dukaz neni,nemate,tak vlastne vubec nic a muzete se snazit mne shazovat a delat ze mne hlupacka.

  Ale kdyz myslite :-D.
  Koncim tady s vama,protoze nechapu proc by se mel prislusnik starobyleho Moravskeho naroda dohadovat s prislusnikem naroda,ktery je tak ubohy,ze si musi vytvaret sve vlastni a jeste prolhane dejiny.
  Takze se loucim,p.Hrnko,diskuze s vami byla zajimava a v leccems sem se poucil,dekuji vam,nicmene jste mne nepresvedcil o nekterych vecech,snad nekdy jindy.
  A Martine,mne je v podstate jedno,jestli Slovaci pochazi z Egypta nebo Rima nebo jsou to krizenci ovce a Madara.To jak se chovate vy,mi staci abych videl,ze jste narod hlupaku a lharu.A verte,ze nejsem sam kdo si o vas tohle mysli,je nas vetsina.
  Sayonara.

 2. Jozef 24. januára 2009 / 22:29

  p. Hrnko
  Teraz sa zdá akoby nastalo “ vákuum „,( podľa mňa len na “ prvý pohľad „, teoreticky, nie naozaj, realita je iná, v skutočnosti je to, o niečom inom ), ale keďže Ste sa vyslovil
  citujem
  “ Diskusia ide úplne iným smerom a oponenti si všetko vykladajú po svojom, vôbec neuvažujú nad argumentmi a stále si omieľajú len svoje „.
  Prenecháme Vám iniciatívu, skúste nás naviesť na “ správnu koľaj „.

 3. Martin 25. januára 2009 / 9:20

  Jozef, podľa mňa to celé malo vyzerať takto:

  1. Určiť si, ktoré faktory v dejinách ovplyvňujú etnogenézu národa
  2. Zistiť, či vieme doložiť prítomnosť týchto faktorov na Slovensku
  3. Skúmať, či vývoj pred skúmaným obdobím a po skúmanom období nasvedčuje tomu, že tieto faktory naozaj zohrali takú úlohu, akú im prikladáme
  4. Až nakoniec hľadať v písomných prameňoch náznaky alebo priame dôkazy o tom , že k etnickej integrácii naozaj prišlo

  Na tom blogu ďalšímoravák.bloguje.cz na to idú od konca.

  A naviac berú do úvahy iba jednu nimi zvolenú interpretáciu mena Moravan.

 4. Jozef 25. januára 2009 / 10:05

  Martin áno tak nejako by to malo byť.

  p.Hrnko
  prosím Vás môžete mi pre moju osobnú informáciu napísať presný čas kedy ? ( hodiny minúty ), som včera poslal môj posledný príspevok ( …o vákuu…), ono nám sa na internete zobrazuje, len dátum, chcem si sám pre seba niečo časovo overiť a neviem si spomenúť na presný čas ( už som bol v “ nálade “ ), kedy som to posielal.

  Za odpoveď vopred ďakujem

 5. Rusin 25. januára 2009 / 13:32

  24. januára 2009 22:29

 6. Jozef 25. januára 2009 / 13:37

  p. Rusín naozaj veľmi pekne ďakujem, Vám to ukazuje čas ( respektíve čo treba urobiť aby som ho videl i ja ), lebo mne to neukazuje čas, len dátum

 7. Jozef 25. januára 2009 / 15:06

  p.Rusín
  bolo to o trochu skôr 25. januára 2009 10:05, ale opäť Vám musím poďakovať, lebo na tej adrese ( http://www.hrnko.sk/comments/feed/ ), čo Ste mi poslal je to tak.

 8. Rusin 25. januára 2009 / 15:55

  „24. januára 2009 22:29
  p. Hrnko
  Teraz sa zdá akoby nastalo “ vákuum „,( podľa mňa len na “ prvý pohľad „, teoreticky, nie naozaj, realita je iná, v skutočnosti je to, o niečom inom ), ale keďže Ste sa vyslovil
  citujem
  “ Diskusia ide úplne iným smerom a oponenti si všetko vykladajú po svojom, vôbec neuvažujú nad argumentmi a stále si omieľajú len svoje „.
  Prenecháme Vám iniciatívu, skúste nás naviesť na “ správnu koľaj „.“ Skor to nebolo.“p.Rusín
  bolo to o trochu skôr 25. januára 2009 10:05″To nieje skor.To uz ste sa pytal kedy to bolo.Zeby ta nalada este nepolavila ?:)

 9. Jozef 25. januára 2009 / 18:33

  p. Rusín
  Máte pravdu zmýlil som sa.
  Ďakujem za opätovné upozornenie a Vašu pozornosť

 10. Rusin 25. januára 2009 / 19:53

  Co je psano je dano.Tu sa spekulovat neda.

 11. Jozef 26. januára 2009 / 1:08

  p.Hrnko
  Prečítal som si dnes Váš „staronový“ článok slovo…,
  ktorý sa dá považovať za nasmerovanie diskusie
  _______________
  “ povolaným “
  _______________
  v správnom čase, na správnom mieste, tým správnym smerom, zatiaľ ale ( podľa mňa určite ), bez dosiahnutia konečného cieľa,
  preto mám na Vás jednu skromnú prosbu ( ale čo to hovorím, presný opak je pravdou “ opovážlivú žiadosť ), ktorá spočíva v oslovení aj iných “ povolaných “ ( myslím, Vašich kolegov, a možno i známych samozrejme v rámci možností a tu si pomôžem trebárs ich zoznamom od p. maca )

  Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. Prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc. PhDr. Ján Bobák, CSc. PhDr. Ladislav Deák, DrSc. Doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. Prof. PhDr. Milan S. Ďurica Prof. PhDr. Eva Fordinálová, DrSc. PhDr. Ľudovít Haraksim, CSc. Doc. PhDr. Martin Homza, PhD. PhDr. Anton Hrnko, CSc. Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. PhDr. Titus Kolník, DrSc. PhDr. Eva Kolníková, DrSc. Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc. PhDr. Anna Magdolenová, CSc. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. PhDr. Peter Mulík, PhD. Prof. PhDr. Šimon Ondruš, DrSc. Prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc. Prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc. Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. Prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc. PhDr. Július Sopko, DrSc. PhDr. Ján Tibenský, DrSc. Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. Doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc.

  za účelom vytvorenia akejsi “ konferencie “ – fóra na tomto blogu, formou jednotlivých článkov ( v nimi zvolenej štruktúre vyjadrení-príspevkov-štúdií-pohľadov-analýz-stanovísk- hypotéz-atď. ), ľudí rovnako kompetentných ( “ povolaných “ ), vyjadriť sa k predmetnej téme
  ___________________________________
  genézy vývoja Slovan-Slovän-Slovák
  ___________________________________

  Toto bude podľa môjho ( zase len na prvý pohľad sa javiaceho “ subjektívneho “ ), názoru ten najlepší spôsob ako vysvetliť, odpovedať, zdôvodniť, dokázať, zdvihnuť povedomie, utvrdiť a stotožniť nielen všetkých tu diskutujúcich, ale podľa mňa i širokú verejnosť, ktorá je doslova “ hladná “ po takomto ( podľa mňa ), neporovnateľne najobjektívnejšom spôsobe ako doviesť rozhodujúce množstvo obyvateľov tohto štátu k skutočnej pravde o
  ____________________________________
  genéze vývoja Slovan-Slovän-Slovák
  ____________________________________

  A neskôr po stotožnení sa rozhodujúceho počtu našich občanov, s touto genézou a z toho plynúcim určením si Svojich “ vyvolených “ ( najvhodnejších zástupcov z radov “ povolaných „, účinkujúcich vo fóre ),
  aj ďalším takýmto no už medzinárodným ( trebárs Morava, Čechy, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko atď. ) “ tribunálom “ o
  ____________________________________
  genéze vývoja Slovan-Slovän-Slovák
  ____________________________________

  smerujúcim aj k medzinárodnej akceptácii záverov vnútroštátnej “ konferencie “ – fóra a tým k naplneniu diskusie
  slovo o slove Slovák
  v duchu
  Slávme Slávne Slávu Slávov Slávnych

 12. Martin 26. januára 2009 / 10:44

  „A neskôr po stotožnení sa rozhodujúceho počtu našich občanov, s touto genézou a z toho plynúcim určením si Svojich ” vyvolených ” ( najvhodnejších zástupcov z radov ” povolaných “, účinkujúcich vo fóre ),
  aj ďalším takýmto no už medzinárodným ( trebárs Morava, Čechy, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko atď. ) ” tribunálom ” o
  ____________________________________
  genéze vývoja Slovan-Slovän-Slovák
  ____________________________________

  smerujúcim aj k medzinárodnej akceptácii záverov vnútroštátnej ” konferencie ” “

  Toto je utópia Jozef. To si chcete nechať „schvaľovať“ históriu Čechmi, Maďarmi a inými??? Nemáme toho ešte dosť?Ešte stále sme sa nepoučili???

 13. Jozef 26. januára 2009 / 13:05

  Martin ak sa nemýlim sme si potykali.

  Na úrovni ktorú som popisoval sa určite nič “ neschvaľuje „, a už vôbec tam nezáleží na tom či je niekto Čech, Maďar, alebo Rus, tam je dôležitý len princíp “ vedeckosti “ v histórii ( teda, to do čoho sa mu tu “ dole “ všemožne snažíme “ nahliadnuť „.

 14. Anton Hrnko 26. januára 2009 / 23:25

  Len jednu poznámku, ten proces bol: najskôr Slovänin, Sloväne, potom Sloven, Sloveni a nakoniec sa to v maskulíne rozdelilo na Slovan a Slovák, keďže medzi časom sa konkrétny kmeňový názov preniesol na celú, príbuznými jazykmi hovoriacu skupinu a bolo treba rozlíšiť všeobecné (Slovan) od zvláštneho (Slovák).

 15. Rusin 26. januára 2009 / 23:31

  Ten Slovák aj z dlznom? Kedy ho vymysleli. Nie Slovaka, ale dlzen.

 16. Anton Hrnko 26. januára 2009 / 23:44

  Nuž pôvodne (nie som tu až taký odoborník) asi slovanské jazyky nemali dĺžne, ako napr. poľština alebo východoslovenské dialekty. Ak sa nemýlim, tak dĺžne (skôr dlhé slabiky) vznikli v niektorých slovanských jazykoch v procese tzv. kontrakcie, napr. moja – má, dobraja – dobrá. V starých spisoch sa dlhá slabika písala zdvojením, napr. maa, dobraa alebo pridávaním nepotrebnej spoluhlásky. Nakoniec prišiel majster J. Hus, ktorý zaviedol do češtiny rôzne čiarky a háčky (dĺžne a mäkčene), ktoré postupne prenikli aj do ďalších jazykov vrátane slovenčiny. Zložkový pravopis sa v slovenčine definitívne prestal používať po Štúrovej reforme.

 17. Rusin 27. januára 2009 / 7:57

  Aha.Ked som dobre rozumel tak „Slovák“ tu skor ako Hus byt nemohol.Definitivne tu je az od Stura.Rovnako je zrejme nemozne pred Husom hovorit o „ä“.Mozno, ze tu „delaji soudruzi…“chybu.Skusme hladat pred Husom zmienku o Slovaakoch.

 18. Jozef 27. januára 2009 / 9:31

  p. Hrnko
  Vaša poznámka ( “ len jedna “ ),
  že proces bol najskôr Slovänin, Sloväne, potom Sloven, Sloveni a nakoniec sa to v maskulíne rozdelilo na Slovan a Slovák, je ( náleží ) ak sa nemýlim k môjmu slovnému spojeniu
  ____________________________________
  genéza vývoja Slovan-Slovän-Slovák
  ____________________________________

  už sa nebudem opakovať, že som kto som a preto ani nie je tak dôležité či som sa do detailu 100 % vyjadril ( a rovnako v predchádzajúcich príspevkoch vyjadroval ), profesionálne.
  Podľa mňa nielen Vy, ale asi každý si dnes uvedomuje a vyloží o akú genézu ide, ale ako aj ( nielen ), z diskusie vyplynulo, je jasné že všetci ( i podľa Vás, každý si melie svoje ) majú na “ vec “ svoj názor.
  No, ale keď najskôr sa diskusia uberá “ úplne iným smerom „, tak sa Vám “ prenechá “ iniciatíva, aby ste ju naviedli na “ správnu koľaj “ a že ju „tam“ ( niekde ??? ), bolo treba dostať na to Vás Vôbec nebolo treba vyzývať pretože Ste tak, podľa mňa s dostatočným predstihom učinil ( v správnom čase, na správnom mieste ) a Vy Ste ju i nasmeroval “ tým správnym smerom „, ( opäť článok slovo o slove Slovák ), z čoho mi ( zatiaľ len mne osobne ), jednoznačne vyplynula potreba iného spôsobu-formy-štruktúry-úrovne, diskusie na dosiahnutie ( možno spoločného ) cieľa, ale Vaša odpoveď v poslednom diskusnom príspevku ako ho dosiahnuť nielen že absentuje ( tým pádom nevymedzuje, neinterpretuje, neupravuje, neupresňuje ako sa k nemu „dopracovať“ ), ale Vy sám sa de facto vraciate v príspevku, len k upresneniu predmetu diskusie ( trebás môžno i historicky odôvodniteľnému Slovänin, Sloväne, potom Sloven, Sloveni a nakoniec sa to v maskulíne rozdelilo na Slovan a Slovák ), čím vraciate túto diskusia do pôvodných koľají ( “ back to the “ future “ ?? ), alebo …?

 19. Jozef 28. januára 2009 / 11:06

  p.Hrnko

  Nepovažujem za nutné, alebo nevyhnutné aby Ste sa vyjadril k mojim predchádzajúcim trom príspevkom, ale myslím že hneď následný “ vývoj „, debaty, ktorá sa začala rozvíjať za “ slovom o slove Slovák „, ich stavia do polohy, akejsi “ vízie „, ktorá sa začína napĺňať a bohužial, pokiaľ sa potvrdí, tak to bude mať “ trvalé následky „, tam kde by to aj mne vadilo.

  Na záver jedna “ technická “ otázka, na ktorú by som ale už naozaj chcel Vašu odpoveď.

  Ten pôvodný Rusínov príspevok bol v inom ( netvrdím že “ slušnom “ ) znení, ale moja otázka znie či Ste ho odstránil vedome, alebo nie.

  Naozaj „čakám“ na odpoveď.

 20. Rusin 28. januára 2009 / 13:21

  Jozef-to ( netvrdím že ” slušnom ” )ma naznacit ze bol neslusny ? Ak ano tak poprosit v com?

 21. Anton Hrnko 28. januára 2009 / 20:58

  Jozef, tu ide o technický problém. Snažil som sa článok otvoriť na inom počítači a ono to nešlo. Keďže tam bol len jeden Rusínov príspevok a žiadna ďalšia diskusia, tak som si myslel, že ani iní čitatelia sa tam nemôžu dostať. Keďže nie som špecialista od počítačov, nevedel som to opraviť ináč, než tak, že som zavesil ten istý článok opäť a predchádzajúci som vymazal. je mi ľúto, že to vyhodilo aj Rusínov príspevok pod, ale ináč som to nevedel vyriešiť. Teraz už sa dá čítať aj na tom inom počítači, takže to pokladám za vyriešené. Rusínovi sa za zmazanie ospravedlňujem.

 22. Jozef 28. januára 2009 / 23:05

  p.Rusín
  Po predchádzajúcej pre mňa v tomto prípade “ primárnej “ odpovedi od p.Hrnka, na moju otázku môžem už odpovedať i na Vašu “ sekundárnu „.

  Zdá sa Vám, že ak komukoľvek v diskusii naschvál “ skomolíte “ meno s úmyslom zosmiešniť jeho osobu, tak sa to považuje za prejav slušnosti ?

  Podľa mňa určite nie a nadôvažok o to viac, ak sa jedná o človeka ktorý nie je anonymný ako mi ostatní diskutujúci.

 23. Rusin 29. januára 2009 / 8:12

  Nevedomost povysujete na moralnost a to nie je dobre i ked kym ta nevedomost trva da sa pochopit.Ziadne komolenie ani umysel zosmiesnovat. Hrncek po slovensky je Harcusek po slovjacky.Len som vytvoril rovnocennu paralelu hH.Ako by sa volali Sclavi ak by existoval rovnocenny historik Harcusko, alebo len historik Harcusko? Sloviaci alebo Slovaci?

 24. Jozef 29. januára 2009 / 8:50

  p. Rusín
  Ja som nechcel, nechcem a ani sa nebudem s Vami dohadovať čo je “ slušnosť „, “ nevedomosť „, alebo “ morálnosť „, sú to pojmy všeobecne dané, jedno je ale isté a tak sa budem s Vami dohovárať ( aj naďalej napriek tomu že Vám “ evidentne “ vyhovuje nejaký iný jazyk ), po Slovensky a v tomto jazyku vaše meno znie p. Rusín, tak Ste sa nazval Vy sám, ja sa volám Jozef a p.Hrnko je historik s ktorým vedieme túto debatu a čo by bolo ak ? …
  Sa môžeme baviť ak odpoviete na mnou dávno položenú a Vami nezodpovedanú otázku :
  Vy p. Rusín pred tým ako Ste sa s nami spojili do jedného toku ste vyšli z iného ( čo bolo pred tým to nechcem a asi ani nedokážem popísať ), ale čo chcete robiť ďalej nie je len na Vás, pretože momentálne tečiete v koryte s nami, máte len dve možnosti zostať a plynúť spolu, alebo čakať na vhodný bod a čas, kedy sa dá oddeliť, ktorý ale nemusí nikdy prísť.
  Ak by nastal vhodný čas, čo si myslíte že bude pre Vás lepšie ?

 25. Rusin 29. januára 2009 / 11:37

  Zboznujem tych co nechcu a nebudu a napriek tomu moralizuju a nalepkuju.Slusnos a moralnost tu je a bude bez ohladu na to ci sa o nej chcete alebo nechcete bavit.Obkecavacky vsetko len zahmlievaju.Neviem odkial ste nabrali, ze mi vyhovuje iny jazyk ako Slovencina ked sa tu s Vami mesiace prave nou bavim? Nemyslim ze uroven mojej Slovenciny az tak zaostava za tou Vasou zeby Vas to opravnovalo mat taketo mnohovravne zavery.Vy ste Jozef ak Vam poviem :predstavte si nejakeho Pepika z Ciech ako svojho rivala tak som zosmiesnil Jozefa?Co sa tyka Vasej otazky je uplne zcestna a prisvojovacna.Slovensko je mojou domovinou to po prve.Jeho sucastou je nasa zem.Zem po starocia obyvana , zveladovana a casto krvou vykupovana mojimi predkami i mnou.Je to zem v ktorej spocivaju kosti mojich predkov v ktorejm som sa narodil a narodili sa i moje deti.Sucastou tej domoviny je aj tisicrocna kultura mojho ludu.Nechcem sa trhat,nechcem kradnut ani Slovakom ani Madarom ani inym narodnostiam s ktorymi v zhode po starocia zijeme.Chcem len aby to moje ,ktore je aj Vasim teda nasim spolocnym bohatstvom prezilo.Preco nesmie byt Metod Rusinom ked to je v kronike napisane? Preco ma byt Varhol Slovakom ked je Rusinom? Preco ma byt Godic ci Hopko Slovakom ked je Rusinom?Preco sa z Rusinov vyrabaju Slovaci ?Preco sa v nasich Ruskych cerkvach sluzia omse po Slovensky ked Staroslovienske liturgie su nasim spolocnym skvostom.Preco tych Rusinov nenechate zit ak uz im nieste vdacni za to ze to spolocne bohatsvo preniesli az po dnesok? Preto ,ze Vam sa to nepodarilo?Preco sa z Ruskej viry vyrabaju Slovenski greckokatolici . Tych preco je nespocet. Chceme tu zit v svojej domovine ako doma na blaho svoje aj vsetkych ktorych je Slovensko spolocnou domovinou.To chcem.

 26. Martin 29. januára 2009 / 11:53

  „Preco nesmie byt Metod Rusinom ked to je v kronike napisane?“

  Rusín, vy ste vôbec ochotný uznať, že v písomných prameňoch môžu byť aj chyby???

  Nepýtam sa na tento prípad. Pýtam sa všeobecne.

 27. Jozef 29. januára 2009 / 14:57

  p. Rusín
  Ak si skutočne vážite našu spoločnú “ domovinu “ a nechcete ju “ trhat “ ani “ kradnut „, tak chcete “ plynúť spolu s nami v jednej rieke „, a preto si už
  ___________
  doživotne
  ___________

  nielen zapamätajte, že tá rieka sa Volá Slovensko, Vy Máte štátnu príslušnosť tiež Slovenskú a len Vaša
  _____________
  národnosť
  _____________
  je rusínska, ale sa i toho v ďalšej diskusii držte a už nikomu nevytýkajte, že okrem iných napr. o Varholovi, niekto hovorí že bol Slovák ( štátna príslušnosť ) a nevie pritom že bol Rusínskej národnosti ( teda činí to podvedome ), tak z neho “ čosi “ ( Vami neprijateľné ) robí.
  Ale, pritom Vám vôbec nevadí a to je tá najdôležitejšia otázka ( podstata ) celej tejto diskusie že, to isté upierate nie jednotlivcom ale, celému štátotvornému národu tejto krajiny, ktorý kedysi ( pred tisíc rokmi ), veľmi krátko žil v spoločnom štáte nazývanom Veľká Morava a dnes Ste schopný v tejto diskusii poprieť i jeho najvnútornejšiu podstatu t.j. jeho vlastnú históriu a identitu A Vy sa sústavne vypytujete, prečo …?.
  Pretože Vy vlastne ešte stále neviete, v ktorom toku tečiete !!!!

 28. Rusin 29. januára 2009 / 15:40

  Zvlastne.Ak Vam nieco z pisomnych historickych dokumentov nepasuje tak je to omyl ak tam nieco nieje co by ste tam chceli mat je to opat omyl.Najvacsim omylom vsak su Ti co omyly vyrabaju.

 29. Rusin 29. januára 2009 / 16:12

  Opat jeden co este peknu luku nevidel .Jeho snom je fadne zlte repkove pole.Okmyl pane.Samy omyl.Je v ziadnej rieke neteciem.Keby Cesi mali Vase myslenie tak niet zidneho Jozefa jenom JOSEF nebo PEPA.Oni sa vsak s nami kulturne rozdelili.Ja zijem v Slovenskej republike ,ktora je spolocnou vlastou…Citajte Ustavu SR.Som obcanom SR.Ak si tu rieku predstavujete ako povoden,ktora strhava vysledky prace ludskych ruk i umu len preto , ze ten um a tie ruky nie su tej spravnej narodnosti tak som priti povodniam.Vratme sa vsak k meritu veci .Ja som na otazky typu „odputavacia akcia“ odpovedal.Cakam odpoved na svoje otazky .

 30. Jozef 29. januára 2009 / 18:21

  p.Rusín
  V celom doterajšom priebehu diskusie som Vám ja na všetky Vaše priame a možno i nepriame otázky odpovedal.
  Ak za otázku považujete Vašu ponuku na vyslovenie môjho záveru, z Vašich citátov a záverov ( myslím tým o pôvode Metóda a Rusínoch, a) b) c) ), tak doterajší priebeh diskusie ma presvedčil o tom, že už nepovažujem za relevantné Vám moje závery poskytnúť a tým Vám Vašu ponuku vraciam späť s odôvodnením že ja túto ponuku nevyužijem ( dúfam, resp. vôbec ani len nedúfam, že sa nájde niekto iný kto tieto závery vykoná ).

  No a zároveň Vás žiadam, aby Ste mi Vy osobne už žiadne otázky ani nekládol, pretože si už s Vami
  ____________
  neželám
  ____________
  diskutovať na žiadnu tému a pokiaľ ani túto, moju elementárnu žiadosť nebudete rešpektovať
  tak moje „absolútne“ posledné slovo je že :
  Radšej definitívne skončím debatu na tomto blogu, ako mám “ trpieť „, akékoľvek Vaše invektívy.

 31. Rusin 29. januára 2009 / 19:26

  Tak ze s Panom Bohom.Moje otazky su legitimne. Hlavne ked som ja akceptoval Vase.Chlap pred povinnostou neuteka a dlhy nenechava.To je parketa slabochov co vedia brat a nevedia, alebo nemaju co dat.Nezodpovedane otazky Vam polozim opakovane pri kazdom Vasom vstupe na tomto blogu.Pri zbabelom uteku by ste zasluzili kopanec na rozlucku.Budem milosrny… Pa!!!

 32. Martin 30. januára 2009 / 9:16

  „Zvlastne.Ak Vam nieco z pisomnych historickych dokumentov nepasuje tak je to omyl ak tam nieco nieje co by ste tam chceli mat je to opat omyl.Najvacsim omylom vsak su Ti co omyly vyrabaju.“

  Rusín, to zakončené 3 otáznikmi – tomu sa hovorí otázka. Na otázku sa zvyčajne zvykne odpovedať. Vy ste neodpovedali.

  „Keby Cesi mali Vase myslenie tak niet zidneho Jozefa jenom JOSEF nebo PEPA“

  Teda to je naivita. Tí Česi to totiž mali pôvodne v pláne. Trocha sa to zmenilo po 2. svetovej vojne ale aj potom sa objavili fázy, keď sa to vracalo k neoficiálnemu „čechoslovakizmu“.

  „Oni sa vsak s nami kulturne rozdelili.“

  Preto, lebo to bolo aj ICH ZÁUJMOM. Pri delení federácie priložil ruku k dielu Klaus rovnako ako Mečiar.

  „Ak si tu rieku predstavujete ako povoden,ktora strhava vysledky prace ludskych ruk i umu len preto , ze ten um a tie ruky nie su tej spravnej narodnosti tak som priti povodniam“

  A ako inak to chcete riešiť??? Losovaním určiť počet Slovákov, ktorí sa budú proti svojej vôli učiť rusínčinu a zachovávať vaše tradície???

  Viete, toto je omyl, ktorého sa dopúšťate – ale nielen vy. V tomto máte fantasticky blízke názory s vaším najväčším oponentom tu na diskusii – dr. Hrnkom. Aj on si myslí, že je možné „nejakým“ spôsobom zachovávať menšiny.

  Vezmite si len takýto faktor. Vo všeobecnosti budú v našej krajine v budúcnosti prevažovať asi tendencie k demografickému poklesu. Ako u majority, tak aj u menšín. Dá sa očakávať, že sa to bude riešiť imigráciou.

  ČO SI MYSLÍTE???Koho národnosť si budú pripisovať imigranti v procese integrácie???Rusínsku?Maďarskú?Cigánsku?

  Tí nebudú trpieť inklináciou k menšinám. Budú si písať národnosť štátotvorného národa.

  V konečnom dôsledku to bude práve imigrácia, ktorá rozhodujúcim spôsobom zmení profil minorít v jednotlivých štátoch.

  Jednoducho nemáte šancu na zachovanie. Tak ako Maďari.

  Tak sa pozrite pravde do očí a prestaňte fňukať.

 33. Rusin 31. januára 2009 / 10:40

  Na otazku staci jeden otaznik. Odpoved tam je len treba pozorne citat.Vy vsak chcete rozhodovat co chybou je .To je ta najvacsia chyba.Iste pripustite ze aj pri hladani chyb sa da urobit chyba i ked u neomylnych by to omyl ani nemohol byt.Ja nehovorim o nasich hodnotach pre nas ale hodnotach ako takych,nasich spolocnych, ktorych sme nositelmi.Derevjani cerkovky stavali Rusinske ruky.Su Slovenske ruky na to aby ich palili ? Hejslovacke asi ano.Este poprosim ak uz existuje stanotvorny obcan ake mu z toho plynu povinnosti a akych povinnosti je nestatotvorny obcan zbaveny.Nemusi to byt paragrafove znenie .Aj ked dooobre by bolo.

 34. martin 31. januára 2009 / 21:11

  „Este poprosim ak uz existuje stanotvorny obcan ake mu z toho plynu povinnosti a akych povinnosti je nestatotvorny obcan zbaveny“

  Neexistuje žiadny „štátotvorný občan“. Existuje iba štátotvorný národ.

  Ak neviete, aké sú povinnosti vás ako občana tohot štátu, odporúčam pozrieť Ústavu SR a ostatné legislatívne normy.

  Bohužiaľ nie sú písané v staroslovienčine.

 35. Rusin 31. januára 2009 / 21:47

  A kto tvori prosim ponizene ten statotvorny narod ?Je to narod bez prislusnikov naroda?Kto mu dava tu silu statotvornosti ? Je dovolene aj prislusnikom inych narodov nahliadat do zakladnehio zakona statotvornych.Pardon taki neexistuju.Tak ako to vlastne je? Co je to tu bez zivej podstaty statotvorne?

 36. Martin 3. februára 2009 / 16:25

  Ten štátotvorný národ je tvorený samozrejme ľuďmi majúcimi národnosť slovenskú. Nie Rusínmi, nie Čechmi, nie Maďarmi, nie Cigánmi.

  Silu štátotvornosti mu dáva POČET príslušnikov tohto národa, nie počet Rusínov, nie počet Čechov, nie počet Maďarov, nie počet Cigáňov.

  Príslušníkom iných národov je povolené nahliadať do základného zákona vytvoreného zástupcami štátotvorného národa. Pre príslušníkov NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN je to povinnosť.

  Takto to je…

  Ďalšie otázky, chlapček???

 37. Rusin 3. februára 2009 / 18:11

  „Neexistuje žiadny “štátotvorný občan”. Existuje iba štátotvorný národ“.“Ten štátotvorný národ je tvorený samozrejme ľuďmi majúcimi národnosť slovenskú. Nie Rusínmi, nie Čechmi, nie Maďarmi, nie Cigánmi.“Ti ludia slovenskej narodnosti su obcanmi?

 38. Martin 3. februára 2009 / 20:54

  „Ti ludia slovenskej narodnosti su obcanmi?“

  Unikajú vám súvislosti…Čo ma neprekvapuje…Najprv musí byť potenciál národa založiť štát – to je tá štátotvornosť. A až potom, v novovzniknutom štáte sa môžme hrať na také pojmy ako občan…

 39. Martin 3. februára 2009 / 20:56

  Nikto zo Slovákov nebol občanom Slovenskej republiky pred 1.1.1993.

 40. Rusin 3. februára 2009 / 21:09

  Tak ze statotvorny obcan sa narodil 1.1.1993?Ani obcanom Slovak podla Vas pred 1.1.1993 nebo?Predtym bol na dnesnej urovni Rusinov,Ciganov…? Dokonca nizsie, lebo oni obcanmi boli aj su.

 41. Martin 4. februára 2009 / 8:44

  „Tak ze statotvorny obcan sa narodil 1.1.1993?Ani obcanom Slovak podla Vas pred 1.1.1993 nebo?Predtym bol na dnesnej urovni Rusinov,Ciganov…? Dokonca nizsie, lebo oni obcanmi boli aj su.“

  Veď vravím, že vám unikajú súvislosti. Áno, Slovák(príslšník štátotvorného národa) ako občan VLASTNÉHO štátu sa „narodil“ 1.1.1993.

  Dovtedy bol občanom CUDZÍCH štátov.Dnes už nie je.

  Vy áno… 🙂

 42. Rusin 4. februára 2009 / 9:27

  Tak Ceskoslovensko bol pre Slovakov cudzi stat?To mi je novinka.A SR je stat Slovakov?To ste kde vycitali ? Vy statotvorni mate vlastnu Ustavu.Ja viem, ze je to rovnako moj stat aj toho najposlednejsie Roma? Mas iny nazor? Mozno by Vas historik vedel usmernit?!Co pan historik?

 43. Anton Hrnko 4. februára 2009 / 20:58

  Je to jednoduché. Podľa ústavy je SR národný štát slovenského národa a svoju štátnosť buduje spolu s príslušníkmi menšín, žijúcimi na území Slovenska. Teda z hľadiska medzinárodného je budovaný ako národný štát, vnútorne je usporiadaný na občianskom princípe. Občianska hodnota príslušníka menšiny je rovnaká ako občianska hodnota ktoréhokoľvek príslušníka štátotvorného národa. Všetci občania majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Okrem toho Ústava garantuje špeciálne práva pre príslušníkov menšín na individuálnom základe, ktoré môžu používať aj spoločne (napr. v oblasti školstva, kultúry atď.). Preto si myslím, že máte rovnaké práva občana SR. To však neznamená, že Vaše názory nepovažujeme za „ujeté“.

 44. Rusin 5. februára 2009 / 8:10

  Ustavu ste svosky komentovali nie citovali.Su tam Vase „ujetosti“Priama otazka.Som rovnako statotvorny ako VY ?Ano alebo nie.Ak nie v com je Vasa statotvornost vacsia?

 45. Martin 5. februára 2009 / 10:46

  „Ustavu ste svosky komentovali nie citovali.Su tam Vase “ujetosti”Priama otazka.Som rovnako statotvorny ako VY ?Ano alebo nie.Ak nie v com je Vasa statotvornost vacsia?“

  Je to jednoduché Rusín. Slováci bez Rusínov by SLOVENSKÚ REPUBLIKU vybudovať dokázali.

  RUSÍNI BEZ SLOVÁKOV NIE.

  Preto sme my štátotvorný národ Slovenskej republiky a vy ste iba príslušník národnostnej menšiny.

 46. Rusin 5. februára 2009 / 11:11

  Najhorsie je ,ze ty tomu aj veris co pises.Mas to niekde napisane to o tej statotvornosti? Uved kde a netaraj.Ako by vyzerala ta Slovenska republika bez NM?Ak by vobec mohla byt.Sami po starocia tvrdite, ze domovina Slovakov je medzi Tatrou a Dunajom.Hadam len nechces kreslit novu mapu SR bez ostatnych.Aj ked by bolo zaujimave vidiet ako sa s tym vysporiadas.

 47. Martin 5. februára 2009 / 18:54

  „Najhorsie je ,ze ty tomu aj veris co pises.“

  To si myslím o tebe aj ja.

  „Mas to niekde napisane to o tej statotvornosti? Uved kde a netaraj“

  Pravda je krutá, však? To o tej štátotvornosti máš napísané všade. Ale keďže si očividne zabrzdený, tak ti zopár príkladov uvediem:

  Slovenská republika (nie Rusínska), štátny jazyk je slovenčina (nie rusínčina), V preambule ústavy je napísané „my národ slovenský“ (nie my národ rusínsky), v medzinárodnom spoločenstve zastupuje túto krajinu SLOVENSKÝ minister zahraničia, nie rusínsky minister zahraničia…

  Tie príklady máš všade, len treba otvoriť oči…

  A prestaň štekať, tu sa ťa nikto nezľakne…

  „Ako by vyzerala ta Slovenska republika bez NM?“

  Úplne rovnako ako dnes. Žilo by sa tu lepšie, bolo by tu menej nezhôd a menej gašparov ako ty a Morse na diskusných fórach.

  „Hadam len nechces kreslit novu mapu SR bez ostatnych.Aj ked by bolo zaujimave vidiet ako sa s tym vysporiadas.“

  Načo by som to robil???Po Rusínoch už ani pes neštekne, Česi detto, Maďari a Cigáni sú otázka času…

  No need to hurry…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *